Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CE-märkning av byggprodukter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CE-märkning av byggprodukter"— Presentationens avskrift:

1 CE-märkning av byggprodukter
Sara Elfving

2 Byggproduktförordningen – CPR
Nytt område för CE-märkning i Sverige Anger villkor för hur byggprodukters tekniska egenskaper ska beskrivas för att man ska få sälja dem Information från tillverkare till användare Förkortningen CPR kommer av engelska titeln Construction Products Regulation En europeisk förordning står över svensk lag. Sedan 1 juli 2013 gäller byggproduktförordningen i hela Europa. Byggproduktförordningen brukar förkortas CPR i dagligt tal. Den anger hur produkters tekniska egenskaper ska beskrivas för att de ska få säljas.

3 Vad innebär detta? Nytt för hela Europa
Byggprodukten ska förses med en prestandadeklaration som beskriver produktens tekniska egenskaper på ett standardiserat sätt. Annars får den inte säljas. Nytt för Sverige CE-märkning har blivit obligatoriskt för byggprodukter, har gällt i många europeiska länder länge Förordningen gäller i 28 EU-länder samt Island, Lichtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet Det är nytt men ändå inte nytt. Prestandadeklarationer är nytt för hela Europa. Det är ett dokument som beskriver produkters tekniska egenskaper på ett standardiserat sätt. Detta dokument krävs för att produkterna ska få säljas. Många länder i Europa har haft obligatorisk CE-märkning av byggprodukter tidigare, men inte Sverige. Sedan 1 juli krävs CE-märkning av byggprodukter också i Sverige. De länder som omfattas är de 28 medlemsländerna i EU, samt Island, Lichtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet.

4 Syftet med förordningen
Fri rörlighet på den inre marknaden En byggprodukt ska beskrivas på ett enda sätt när den säljs Tillverkaren behöver inte (prova och) beskriva på nya sätt för varje land som produkten säljs i Användaren kan enklare jämföra olika produkter, de ska vara beskrivna på samma sätt oavsett var de har tillverkats De fyra friheterna för EU:s inre marknad är fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Detta handlar om fri rörlighet för varor, och syftet med byggproduktförordningen är att reducera tekniska handelshinder för byggprodukter. Det ska bli enklare att handla med byggprodukter på den inre marknaden genom att en byggprodukts egenskaper beskrivs på ett och samma sätt oavsett var den är producerad eller var den ska säljas. Som tillverkare behöver jag inte (prova och) beskriva min produkt på ett sätt när jag vill sälja i Sverige, ett annat när jag vill sälja i Tyskland och ytterligare ett när jag vill sälja i Spanien. På samma sätt kan jag som användare av byggprodukter enklare jämföra olika alternativ oavsett vart de är producerade.

5 Många produkter – men inte alla
Kravet gäller bara för de produkter som omfattas av en harmoniserad standard Idag finns 432 harmoniserade standarder, det ska bli cirka 600 när systemet är klart Många byggprodukter omfattas – men alla gör det inte. Bara de produkter som omfattas av det vi kallar för en harmoniserad europeisk standard omfattas av kravet på prestandadeklaration och CE-märkning. Man kan likna en sådan standard vid ett recept som talar om hur produktens egenskaper ska bedömas och beskrivas. Om vi inte lyckats komma överens om det här receptet i Europa ännu för en viss produkt, om vi inte beskrivit hur man ska göra, ja då kan vi heller inte kräva CE-märkning av den produkten ännu. Men det kanske kommer. Idag har vi ungefär 450 harmoniserade standarder och det ska blir cirka 600 när systemet är klart. Exempel på produkter som omfattas är trägolv, brandvarnare, konstruktionsvirke, olika isoleringsprodukter, badkar, fönster och dörrar. Exempel på produkter som ännu inte omfattas är vattenkranar, trätrappor, lister. Produkter som används i hus men som räknas som inredningsprodukter istället för byggprodukter omfattas inte heller, exempel är garderober och köksinredning

6 Prestandadeklaration, DoP, tillverkarens beskrivning av produkten
Punkt 1-4 identifierar produkten (spårbarhet) Beskriver produkten och vad den ska användas till Punkt 5 identifierar tillverkaren Vem har tillverkat produkten och var finns tillverkaren Punkt 6-8 berättar om kontroll av produkten I hur stor grad är tillverkningen kontrollerad av tillverkaren och i hur stor grad av tredje part, och i så fall vem och vad har de gjort? Vad är då en prestandadeklaration? Det är helt enkelt tillverkarens egen beskrivning av produkten, en slags självdeklaration. Punkt 1-4 handlar om att identifiera produkten så man kan spåra den bakåt till tillverkningen om det behövs, och så anger tillverkaren avsedd användning för produkten. Som tillverkare kan jag ju bara ta ansvar för produktens egenskaper om du använt den som jag tänkt mig. Punkt 5 talar om att jag har tillverkat produkten och anger min fysiska kontaktadress Punkt 6-8 anger om det varit någon tredjepartskontroll av produkten, vem som i så fall gjort kontrollen och vad som kontrollerats. Som att ta in en revisor för vissa punkter i en självdeklaration.

7 Prestandadeklaration, DoP, tillverkarens beskrivning av produkten
Punkt 9 beskriver produktens prestanda, exempel: Punkt 10 Underskrift Prestandadeklaration måste också göras för byggprodukter som redan idag är CE-märkta Egenskap Prestanda Harmoniserad standard Vattentäthet Klass 7B SS-EN :2006 Ljudreduktion 37 dB (eller NPD) U-värde 1,2 Huvudnumret i prestandadeklarationen är punkt 9, där jag i tabellform anger vilken egenskap jag provat, hur jag provat, och vilket resultat jag fått. Hur den här tabellen ska se ut kan jag se i standarden. Jag som tänker använda byggprodukten i mitt projekt, vare sig jag är stor byggherre eller bygger hemma på mitt lilla hus, ska kunna använda den här informationen för att bedöma om produkten är lämplig eller inte. Sen skriver jag under deklarationen, och anger min funktion i företaget. De produkter som redan idag är CE-märkta måste kompletteras med en prestandadeklaration.

8 Hur ska användaren få del av prestandadeklarationen?
ett exemplar ska följa varje byggprodukt (eller parti, om det går till en enda användare) elektroniskt eller på papper på papper om mottagaren begär det  Det kommer troligen att bli okej att bara lägga prestandadeklarationer på webben, men än så länge så ska de följa med produkten. @ går bra! Byggproduktförordningen föreskriver att prestandadeklarationen ska följa med varje byggprodukt, eller parti om det går till en enda användare. Den kan ges elektroniskt eller på papper, och om mottagaren begär det så ska den ges på papper (skrivas ut). Det kommer troligen att komma beslut så det blir ok att presentera den bara på webben men ännu är vi inte där.

9 Kemikalieinformation tillsammans med prestandadeklarationen
Information enligt EU:s kemikalieförordning Reach ska ges tillsammans med prestandadeklarationen För ämnen och beredningar, t.ex. lim, är det ett säkerhetsdatablad För varor, t.ex. fönster, gäller det särskilt farliga ämnen som finns med på den s.k. kandidatförteckningen i Reach Mer information: Byggproduktförordningen talar om att kemikalieförordningen Reach gäller också för byggprodukter. För de produkter som definieras som ämnen och beredningar, till exempel lim, ska säkerhetsdatablad lämnas tillsammans med prestandadeklarationen (samma säkerhetsdatablad som funnits redan tidigare). För de produkter som definieras som varor, till exempel fönster eller golv, ska eventuellt innehåll av särskilt farliga ämnen lämnas tillsammans med prestandadeklarationen. Mer information finns på Kemikalieinspektionens hemsida,

10 CE-märkning intygar deklarerad prestanda
Måste sättas på produkten av tillverkaren när det har upprättats en prestandadeklaration Tillverkaren tar ansvar för de prestanda som har deklarerats. CE markerar inte ett godkännande! Själva CE-märkningen är mycket mer än bara CE-märket. Det är i princip en sammanfattning av prestandadeklarationen. CE-märkningen måste jag som tillverkare sätta på produkten när jag har tagit fram en prestandadeklaration. Det innebär att jag tar ansvar för de prestanda som deklarerats (under förutsättning att du som använder produkten gör det på det sätt jag beskrivit) Observera att CE-märkningen inte bedömer produktens lämplighet för användning, det är inget till exempel inget typgodkännande. Men den markerar att du ska kunna lita på uppgifterna om produkten.

11 CPR ansvar för olika aktörer
Tillverkaren prestandadeklaration och CE-märkning, bevara tekniska dokumentationen i tio år, hålla reda på vart produkterna sålts Distributören (inom Europa) dessutom transport och lagerhållning, informationsöverföring från tillverkare till användare, hålla reda på var produkterna kommit ifrån och vart de sålts, dokumentation på rätt språk Importören (från tredje land) dessutom tillverkarens tillverkningskontroll Förordningen berättar vad olika ekonomiska aktörer har för uppgifter. Det är tillverkaren som ska göra en prestandadeklaration och CE-märka sin produkt. Den som sätter sitt eget namn eller varumärke på en produkt som någon annan tillverkat räknas också som tillverkare, oavsett om produkten är köpt i Asien, Europa eller grannkommunen. Den som köper en byggprodukt i något annat av de 33 länderna på den inre marknaden i Europa och säljer vidare räknas som distributörer. Den som köper en byggprodukt från tredje land, exempelvis något asiatiskt land, räknas som importör.

12 Vad har användaren för ansvar?
Byggproduktförordningen specificerar hur produktinformation ska levereras från tillverkare via distributör till användare Plan- och bygglagen anger att en byggprodukt får ingå i ett byggnadsverk endast om den är lämplig för den avsedda användningen Och Boverkets byggregler specificerar att ”byggprodukters egenskaper ska vara bedömda genom CE-märkning om det går Men vilket ansvar har den som ska använda byggprodukten? Ja enligt byggproduktförordningen inget ansvar alls. Däremot kräver plan –och bygglagen, PBL, att en byggprodukt får ingå i ett byggnadsverk endast om den är lämplig för den avsedda användningen, och Boverkets byggregler anger att byggprodukters egenskaper ska vara bedömda genom CE-märkning. Denna information får användaren (byggherren) genom prestandadeklarationen och CE-märkningen.

13 Övergång Produkter som redan är CE-märkta fortsätter vara det, men måste ha en prestandadeklaration Omärkta produkter som innan 1 juli redan lämnat tillverkaren för försäljningsledet får säljas slut Prestandadeklarationen ska vara på svenska i Sverige CE-märkningen bör också vara på svenska De produkter som sedan tidigare är CE-märkta fortsätter vara det men måste kompletteras med en prestandadeklaration. Vi ska inte kassera produkter bara för att de saknar märkning. De omärkta produkter som innan 1 juli lämnat tillverkaren för försäljningsledet får säljas slut utan märkning. Men de produkter som finns på lager hos tillverkarna ska kompletteras med information innan de levereras. Språkkraven trädde också i kraft 1 juli. Prestandadeklarationen ska, liksom instruktioner och säkerhetsinformation, vara på svenska när produkter säljs i Sverige. CE-märkningen bör också vara på svenska. Boverket uppmanar branschen att hjälpa till att få det rätt så fort som möjligt. Fyll i prestandadeklarationerna så långt det går, vänta inte tills allt kan göras perfekt utan börja arbetet nu.

14 Marknadskontroll Fri inre marknad, vi har inga myndigheter som kontrollerar varor som rör sig över gränserna. Varje medlemsland har ansvar för marknadskontroll (gäller flera produktområden) Boverket är den svenska myndigheten för marknadskontroll av byggprodukter Felaktiga eller felaktigt märkta produkter, anmäls till Boverkets marknadskontroll Boverket har ansvar för marknadskontroll av byggprodukter på den svenska marknaden. Det betyder att Hantera anmälningar av felaktiga eller felaktigt märkta produkter som anmälts till myndigheten Göra undersökningar av produkter som tillverkas och som säljs i landet (oftast kontroll av märkning och dokumentation, ibland inköp av produkter för provning för att jämföra deklarerade produktegenskaper med de faktiska)

15 Hitta mer information på www.boverket.se
Steg-för-steg guider till att prestandadeklarera och CE-märka produkter Vem ska göra vad, information till olika aktörer Artiklar, seminarier mm Frågor och svar Broschyrer Filmer Boverkets främsta informationskanal när det gäller CE-märkning är webbplatsen, Där finns exempelvis aktörsanpassad information, steg-för-stegguider till hur prestandadeklaration och CE-märkning ska göras och till att avgöra vilken roll man har i systemet, nedladdningsbara broschyrer på svenska och engelska, filmer och frågor och svar.

16 Sammanfattning Många byggprodukter ska ha en prestanda-deklaration och vara CE-märkta från den 1 juli Prestandadeklarationen överför information om produktens egenskaper från tillverkare till användare CE-märkningen är ingen godkäntstämpel Hitta mer information på Skicka frågor till Sammanfattningsvis så ska många byggprodukter, men inte alla, ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta från 1 juli. Prestandadeklarationen är tillverkarens sätt att informera användaren om produktens egenskaper. Kom ihåg att CE-märkningen inte är en märkning av produktens lämplighet för användning, bara ett intyg på redovisning av produktens egenskaper. Mer information finns på boverket.se, och om ni har frågor skicka dem genom


Ladda ner ppt "CE-märkning av byggprodukter"

Liknande presentationer


Google-annonser