Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Byggutbildarnas KA- dagar 2012 Stig Åkerman – Yvonne Svensson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Byggutbildarnas KA- dagar 2012 Stig Åkerman – Yvonne Svensson."— Presentationens avskrift:

1 Byggutbildarnas KA- dagar 2012 Stig Åkerman – Yvonne Svensson

2 2014-06-22Sida 2 Boverket informerar •Aktuellt från Boverket •KA:s självständiga ställning •Bättre och snabbare hantering av certifierade personer •Synpunkter PBL, PBF till regeringen 30 mars •CPR 1 juli 2013 •Regeringsuppdrag

3 Ny organisation på Boverket 2014-06-22Sida 3

4 Verksamhetsavdelningen Består av fyra enheter: •Planering och bygglov •Byggregler •Boende, arkitektur och stadsutveckling •Styrmedel för bostäder och bebyggelse 2014-06-22Sida 4

5 Genomförandet – kapitel 10 PBL Byggherren har ansvaret Bild: Boverket

6 Start- besked Genomförandet – kapitel 10 PBL Slut- besked Tekniskt samråd Kontroll- plan Byggnads- nämndens- arbetsplats- besök Slut- samråd

7 Genomförandet – kapitel 10 PBL Kontrollplanen •reglerar kontroller, anmälningar, arbets- platsbesök med mera •ska vara anpassad till det enskilda fallet och •ska säkerställa de tekniska egenskapskraven och varsamhetskraven. Bild: Boverket

8 Genomförandet – kapitel 10 PBL Kontrollerna utförs 1.Inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll. 2.Om byggherrens egenkontroll inte är tillräcklig kan byggnadsnämnden kräva intyg från besiktningar eller kontroller av sakkunniga, som i så fall måste vara certifierade enligt Boverkets regler.

9 Certifierade sakkunniga Finns idag inom följande områden •brand(SAK 1) •kulturvärden(KUL 1) •energiexperter(CEX 1) •tillgänglighet(TIL 1) •OVK(funktionskontroll av ventilationssystem) Nya områden på gång •projektering och utförande av betong-, trä- och stålkonstruktioner, utförande av geoteknik, fuktsäkerhet, skydd mot buller 2014-06-22Sida 9

10 Genomförandet – kapitel 10 PBL Kontrollansvarig (KA) ska •biträda byggherren med kontrollplanen, närvara vid möten m.m. samt notera iakttagelser och avge utlåtande som underlag för slutbesked •vara certifierad enligt Boverkets regler •ha en självständig ställning. Undantag från kravet på KA finns i PBL 10 kap. 10 § och PBF 7 kap. 5 §

11 Boverkets arbete med allmänna råd/information om den kontrollansvariges självständiga ställning. 1 § Den kontrollansvarige bör inte vara nära släkt med de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras. Med nära släkt avses make/maka, sambo, förälder, barn och syskon. 2 § Den kontrollansvarige och de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras kan arbeta på samma företag förutsatt att det inte finns ett chefsförhållande mellan den kontrollansvarige och de personer som utför åtgärderna. 2 § Alternativ. Den kontrollansvarige och de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras kan inte arbeta inom samma företag. 3 § Den kontrollansvarige kan vara byggherre förutsatt att denne inte själv utför de åtgärder som ska kontrolleras. 4 § Den kontrollansvarige kan vara projektör för projektet förutsatt att denne inte själv utför de åtgärder som ska kontrolleras.

12 Bättre och snabbare hantering av certifierade personer, boverket.se •Samarbetsavtal mellan Boverket och DNV, Incert, SP Sitac och Kiwa Swedcert •För att underlätta och förbättra servicen till allmänheten och andra intressenter •Klart i vår! 2014-06-22Sida 12

13 •Finns en hel del synpunkter på PBF vad gäller sanktionssystemet 2014-06-22Sida 13 Synpunkter på PBL, PBF till regeringen 30 mars

14 CPR 1 juli 2013- Construction Products Regulation, Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011) •Handlar om harmoniserade villkor i syfte att få bort handelshinder •Reglerar hur man gör byggprodukters väsentliga egenskaper kända och gemensamma metoder för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för byggprodukters väsentliga egenskaper •Byggmaterialindustrin berörs mest 2014-06-22Sida 14

15 Regeringsuppdrag-analys av kommunernas kompetensbehov inom PBL-området •Gäller bygglov och byggkontroll •Sammanställa utb. platser som finns •Bedöma hur framtida behov av kompetens kan mötas •Samråd med lst, SKL, berörda aktörer •Redovisas senast 31 oktober 2012 2014-06-22Sida 15

16 Ökad tillgänglighet till byggstandarder? •Skrivelse till ministrarna Ewa Björling, Annie Lööf, Stefan Attefall och Lena Ek •Standarder är en integrerad del av regelverket för byggande och borde vara fritt tillgängliga •Ökad tillgänglighet minskar risken för fel och olyckor •Ökad användning av standarder bidrar till hållbart byggande 2014-06-22Sida 16

17 Förslag för att öka tillgängligheten till byggstandarder är att…… •Myndigheter som hänvisar till bygg- och anläggningsstandarder i sina regler, föreskrifter och allmänna råd, står för översättningskostnaden till svenska •SIS tillhandahåller som motprestation avgiftsfria standarder på nätet •Standarder är en integrerad del av regelverket för byggande och borde vara fritt tillgängliga 2014-06-22Sida 17

18 Skrivelsen undertecknad av: •Janna Valik, Boverket •Monica Björk, Byggmaterialindustrierna •Jan Seizing, Elektriska Inst. org., EIO •Lars Bergqvist, Ledarna •Lena Wästfelt, Sv. Teknik & Designföretagen •Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier •Mats Björs, Byggherrarna •Hans Tilly, Byggnads •Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna •Bertil Rignäs, SABO •Tommy Lenberg, SKL 2014-06-22Sida 18

19 Kommittén Ny PBL – på rätt sätt

20 Se våra webbseminarier samt utbildningsmaterialet på www.nypbl.sewww.nypbl.se

21 TACK FÖR ATT NI LYSSNADE! 2014-06-22Sida 21


Ladda ner ppt "Byggutbildarnas KA- dagar 2012 Stig Åkerman – Yvonne Svensson."

Liknande presentationer


Google-annonser