Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yrkesskicklighet? Utvärdering av yrkesskicklighet? Arbete och arbetslivets organisationer år 2008 Petri Salo/Åbo Akademi i Vasa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yrkesskicklighet? Utvärdering av yrkesskicklighet? Arbete och arbetslivets organisationer år 2008 Petri Salo/Åbo Akademi i Vasa"— Presentationens avskrift:

1 Yrkesskicklighet? Utvärdering av yrkesskicklighet? Arbete och arbetslivets organisationer år 2008 Petri Salo/Åbo Akademi i Vasa psalo@abo.fi

2 Studiecirkeln definieras som ett möte, ett samtal eller en dialog mellan jämbördiga parter som lär sig och utvecklas genom att formulera och ge uttryck för sina egna upplevelser, erfarenheter och synpunkter samt genom att ta del av andras erfarenheter och synsätt. En vuxenpedagogs syn på meningsfullt lärande Provokation till reflektion

3 1.Definiera yrkesskicklighet kort och kraftigt! 2. Vad är det man inom din bransch idag främst skall kunna? A)B)C) 3. Vad består en yrkeslärares yrkes- skicklighet idag av? Din förförståelse

4 FÖRÄNDRINGSRETORIKEN IDAG Allt förändras i rasande takt! Ingenting är sig likt! Kunskaper och färdigheter föråldras över en natt! Vi måste hela tiden uppdatera våra kunskaper och färdigheter! Vi måste vara beredda på livslångt lärande! Vilka är de mest genomgripande förändringarna inom din bransch under det nya årtusendet?

5 ORGANISATIONSUTVECKLING? Den förändrade kontexten för yrkesutövandet Fabrik Skola Nätverksprojekt

6 Teori eller praktik Ledning eller planering eller utförande Antingen-eller Statiskt, veta Rätt eller fel Utbildning Struktur Lärare – ledare Innehåll (utfall) Yttre motivation (lön) Yrkesidentitet, stolthet Utvärdering = konstatera Teori och praktik Ledning&planering&utförande Både-och Dynamiskt, kunna Både rätt och fel Inlärning-i-arbete/yrkesprov Kultur Tutor – mentor Form (kontext) Inre motivation (lärande) Flytande identitet Utvärdering = förutse Yrkesskicklighet

7 ORGANISATIONSVERKLIGHETEN Gamla organiserings-, lednings- och kontrollfunktioner appliceras på kunskapsarbete Lärararbete som kunskapsarbete När arbetar man? Hur arbetar man? Hur kan man konstatera resultat? Yrkesutbildning idag?

8 Två perspektiv på yrkesskicklighet StatisktDynamiskt beståendeunder ständig utveckling avgräns-/definierbargår ej att entydigt avgränsa och definiera specifikt, struktureradbredbasigt, otydligt färdiga svar/lösningarmånga öppna frågor/ få färdiga lösningar kan förmedlas i skolankan bara delvis förmedlas av lärarei skolan av lärare oberoende av kontexten/beroende av kontexten/sammanhanget oberoende av värdenberoende av värdenoch värderingar

9 Förändring och utveckling i språk = RETORIK

10 Vasabladet 08.05.07 Vägverket kommer att bolagiseras och byta namn till Destia. Latin: Beslutsamhet, mål Vasabladet 19.08.08 Vasa Läns Telefon döpte om sig till Anvia. Från Svenska yrkesinstitutet till YrkesAkademin Innovationsuniversitet blev Aalto-universitet

11 Vad är yrkesskicklighet ? Var/hur kommer den till uttryck? Hur kan den konstateras/värderas? Handens – hjärtats – hjärnans arbete

12 Monopolförskjutning – ansvars- och uppgiftsfördelning på alla nivåer Globalisering – internationalisering Kvartalsekonomi – kortsiktighet Deltidsanställning – inhyrd arbetskraft Högre effektivitet Större krav på utbildning Arbetsmängd – övertid – alltid tillgänglig Platta organisationer Psykiska välmåendet – utbrändhet, stress Köptjänster – gamla yrkesgrupper försvinner och... Snuttifiering av arbetet Totalt förändrade arbetsuppgifter Förändrade kommunikationsmedel och –mönster Money talks – resultatet i fokus Högre arbetstempo Resultatansvar Utlokalisering på alla nivåer Företagens samhällsansvar IT Decentralisering Specialisering De främsta förändringarna inom arbetslivet de senaste femton åren enligt en tidigare yrkeslärarstuderandegrupp ?

13 Jussi Vähämäki (2003) om arbete i sin bok Drönarnas klubb: då laster i arbetet blev till dygder @ Arbetet i dag är inte bunden till tid och rum Samtliga rum är arbetsrum (diskussioner på gymmet), till sina yttre känne- tecken är allt arbete likadant (sker vid datorn) @ Arbetet har blivit allt mer personligt – arbetet är livet och personen och även tvärtom, man uttrycker sig själv genom arbetet Det nya i det nya arbetet * Handlar om kunskap & kommunikation, samarbetsförmågan understryks * Arbetet existerar endast genom och i form av nätverk * Hela livet är arbetsliv, arbetet oändligt * Professionalism = personlig talang och knowhow att göra vad som helst * Man behöver inte specialisera sig på någonting, bara vara en ”trevlig prick” * Man måste kunna förutse, ”komma ihåg det som som händer i morgon” * Man måste vara ständigt uppkopplad, i kontakt, nåbar, anträffbar Man skall vara intresserad av allt men inte dröja kvar i något för länge!!

14 BILDER AV YRKESSKICKLIGHET 2007

15 Försäljningsrepresentant Vi förutsätter att du Har kännedom om den grafiska branschen och stort intresse att utvecklas inom yrket Har goda kunskaper i båda inhemska språken Är resultatinriktad och initiativrik i försäljningsarbetet Har bra samarbets- och förhandlingsfråga Är stresstålig och flexibel Har merkantil eller teknisk utbildning Har möjlighet och intresse av att resa Är mellan 25-40 år gammal Beskrivning av yrkesskicklighet i en arbetsplatsannons

16 Ett arbetslag i södra Sverige alldeles i början av 1900-talet

17 En definition på yrkesskicklighet MAN KAN SIN SAK Hur kan då detta konstateras? Genom att se, läsa, lyssna, känna, smaka, lukta Det som görs Det som gjorts De spår som lämnats då man gjort någonting Det som någon berättar om vad som gjorts Det som den som gör eller har gjort säger om det hon gjort Iakttagbart Kommunicerbart Vad är det som skall konstateras?

18 kunna utföra/göra (tillsammans med kolleger/kunder/patienter) veta om/känna till kunna lösa problem (förutse) kunna utvärdera själv (på olika sätt) kunna utveckla/finna nya sätt (vara innovativ/kreativ) kunna marknadsföra/sälja (sig själv) vara förberedd för framtida utveckling och förändring Yrkesskicklighet handlar om att Betydelsen av dessa aspekter varierar från sammanhang till sammanhang, tidpunkt till tidpunkt, tilltänkt anställd till en annan

19 Eget försök till beskrivning av yrkesskicklighet 1. Att kunna utföra (givna) arbetsuppgifter.. 2. i ett givet sammanhang (fysisk/social miljö) 3. samt vilja och kapacitet att kunna utvärdera och utveckla sig själv och sitt arbete Är och bör yrkesskickligheten vara densamma i Kronoby och Grankulla? Hur och när skall dessa utvärderas? A. I förväg (genom prov tentamen) B. I verklighetsnära processer/situationer C. Efteråt (genom granskning) D. Fortlöpande

20 Grundläggande kunskaper och färdigheter Förmåga att möta människor Förmåga att hantera material och apparatur Förhållningssätt till sig själv Förmåga att organisera arbete Förmåga att lösa problem - skapa nytt Färdighet att planera, förverkliga, utvärdera Kommer även till uttryck i resultatet - utfallet: produkter – tjänster funktion lämplighet ändamålsenlighet kvalitet uthållighet kostnadsmedvetenhet Olika aspekter av yrkesskicklighet A. B. C. Hur och när skall dessa utvärderas? D. Kunna själv reflektera över och ta ställning till alla de övriga aspekterna A. I förväg (genom prov tentamen) B. I verklighetsnära processer/situationer C. Efteråt (genom granskning) D. Fortlöpande

21 Synen på yrkes- skicklighet Skolan lärare Arbets- livet/ -givare Studerande Självvärdering Yrkesutbildning Vad och vilka faktorer är det som påverkar de olika synen på yrkesskickligheten ? Olika perspektiv på yrkesskicklighet

22 Arbetslivets förväntningar gällande ”yrkesskicklighet” a. lämplig utbildning eller examen b. arbetserfarenhet nödvändigt, önskvärt, till fördel, räknas som merit c. språkkunskaper båda inhemska språken + engelska d. kunskaper och färdigheter i IT - ADB "utmärkta kunskaper i MS-Office-programmen" "textbehandling och dylikt i Windows-miljö" "databaserade planeringsprogram, t.ex. AutoCad" "programmering" e.(person)egenskaper/"förmågor" - självständighet - samarbetsförmåga/-vilja - förmåga till växelverkan - tjänstvillighet - serviceinriktad - kundorienterad - människokännedom - initiativrikedom/-förmåga - flexibilitet, stresstålighet - noggrannhet, systematik, organisationsförmåga - mål-/resultatinriktning - stark vilja och positiv inställning

23 fortbildning/vidareutbildning/kompetensutveckling inom branschen maskiner, instrument, teknologi - lära mig det senaste att stöda och hjälpa de ”svaga” studerande trivsel hos personal och studerande skolans utveckling ledarskapsutbildning, teamwork och grupparbete kontakter till arbetslivet utveckla undervisningsmetoder YRKESLÄRARENS YRKESSKICKLIGHET enligt yrkeslärare (Svenska yrkesinstitutet år 2002) Som yrkeslärare vill jag satsa på

24 konstruktivistisk – kontekstuell syn på inlärning (och skicklighet?) i arbetslivet Kontext individuella utg.punkter, personlighet m.m. teoretisk kunskapsbas i yrkesutbildningen praktisk färdighet YRKESSKICKLIGHET

25 Skola/utbildning Arbetsliv Fristående examina Yrkesskicklighet i arbetslivet Yrkesutbildning Inlärning i arbete Förberedande utbildning Olika perspektiv på yrkesskicklighet Yrkesprov inom grund- läggande utbildning

26 Vad kännetecknar verksamhet och inlärning i en ”äkta och naturlig kontext” ? Problem(lösning) - risker, oförutsägbarhet Ansvar - (material, pengar, tid) Helhetsperspektiv (teori och praktik omöjliga att skilja åt) Komplexitet - mångfald - processer Arbetsgemenskap - roller, positioner, makt, - hand-/vägledning, stöd - konkurrens, avundsjuka, mobbing Kundkontakt (roller, positioner) Upplevd yrkesidentitet Verklig fysisk miljö Fortlöpande utvärdering Utlokalisering av yrkesutbildning genom inlärning-i-arbete

27 UPPGIFT 1 Om det är så att den tidigare starka institutionella gränsen mellan yrkesutbildning och arbetslivet, teori och praktik håller på att suddas ut hur borde då organisationerna inom yrkesutbildningen ”se ut”?

28 Österbottens yrkesinstitutet

29 Yrkesskicklighet? Ständigt föränderlig = en process Gäller både allmänna och yrkesspecifika kvalifikationer Beroende av sammanhanget/kontexten Skola: decilitermått och våg Arbetsplats: ämbare och så Beroende av situationen och ramfaktorerna Vind, ljus, temperatur..... Något man förhandlar sig fram till Examinandens självvärdering och reflektioner oerhört viktiga, hur hon reagerar på kritik, erkänner och reflekterar kring Misstag och fel -> allt detta har följder med tanke på att utarbeta och utvärdera yrkesprov !!!!!

30 YRKESPROV En tidsmässigt avgränsad helhet av arbetsuppgifter under vilken yrkesskickligheten skall påvisas och utvärderas Bedöms/utvärderas av bedömare (och examinanden) FRISTÅENDE YRKESEXAMEN Möjlighet att påvisa yrkesskickligheten (genom yrkesprov) oberoende hur de kunskaper och färdigheter som ingår i yrkesskickligheten erhållits och utvecklats Arbetslivet och uppgiftshelheterna i arbetet som utgångspunkt

31 Yrkesprov i praktiken En naturlig, meningsfull och mångsidig helhet Planering-förverkligande-utvärdering (uppföljning) Sammanhanget för och förväntningarna gällande prestationerna beskrivna och klarlagda Utgångspunkterna för utvärdering av yrkesskicklighet klarlagda De kritiska skeden, arbetsmomenten, arbetsskydd -> Prestation + interaktion + kommunikation

32 Olika yrkesprov Körsnär ett kundarbete Närvårdare ett fall/case under den sista veckan av praktikperioden Kock planering och förverkligande av ett dagsverk i storkök Datormontör installation och test av programvara Företagare en bokföringsuppgift Vakt ett antal iscensatta verklighetsrelaterade situationer

33 UPPGIFT 2 Utarbeta ett förslag till en yrkesprov för en yrkeslärare. Avgränsa först ett specifikt område inom yrkeslärarskapet.

34 A. hur man använder sig av sina kunskaper och färdig- heter i en given kontext! B.hur man kommer att klara av olika typer av uppgifter i olika sammanhang i framtiden! C. hur man själv uppfattar sina kunskaper/färdigheter styrkor/svagheter! Utvärdering i yrkesprov (teori)undervisning övningar, praktik utvärde- rings- tillfälle vad man ha lärt sig? hur bra? Traditionell utvärdering i skolan sammanhang

35 Några centrala principer för utvärdering av yrkesprov Ett inlärningstillfälle plattform/utgångspunkt för fortsatt utvecklande av yrkesskicklighet Tidsperspektiv framåt snarare än bakåt diagnos, prognos Fokus på helhet och process Den studerande i blickpunkten vilja och kapacitet att tänka över, reflektera, ge alternativ En förhandlingssituation olika synsätt på yrkesskicklighet en resurs Betona och understryka det icke förhandlingsbara arbetsskydd, normer, regler....

36 Olika perspektiv på yrkesskicklighet Uppgiftsrelaterad enskilda, från sammanhanget lösgjorda prestationer, resultat, kunskaper Individrelaterad de uppgiftshelheter, processer, simuleringar som individen är involverad i, processering av kunskaper Socialt relaterad att kunna förstå, hantera och utveckla de relationer, spänningar, utmaningar som existerar i ett arbetsgemenskap rätta svar-> klara av förmåga till reflektion -> vara delaktig rätta frågor - förstå

37 Portfolio “Ett ark man bär med sig” Visar upp resultaten och produkter (yrkeskunnandet) Följer upp inlärningsprocesser Fungerar som utgångspunkt och stöd i utveckling (instrument för fortlöpande reflektion) Kan innehålla föremål, produkter, provbitar, ritningar, skisser, fotografier, videofilmer, kassetter, disketter, intyg, utlåtanden, tidningsurklipp, priser, rapporter, litteratur, beskrivningar.....

38 Portfolio Traditionell version branscher där man producerar nånting Arbetslivshistoria/-erfarenhet (CV) Utbildning (fortbildning, kurser m.m.) Specifika uppdrag (medlemskap i arb. och utv.grupper) Specialisering och profilering (egna intressen) Bevis på yrkesskickligheten/-kunnandet att man behärskar grunderna att man följer med utvecklingen inom branschen det man är bra/bäst på - vill profilera sig inom mångsidighet att man har utvecklats och vill utvecklas

39 Portfolio Fördelar - styrka Möjlighet att få fram processen och utvecklingen Ger ett helhetsperspektiv Anknuten till verkligheten ute i arbetslivet Är inte beroende av tillfälligheter/situationsfaktorer Möjlighet till profilering Har redan utvärderats


Ladda ner ppt "Yrkesskicklighet? Utvärdering av yrkesskicklighet? Arbete och arbetslivets organisationer år 2008 Petri Salo/Åbo Akademi i Vasa"

Liknande presentationer


Google-annonser