Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Redovisningens kretslopp © ABC.Workflow - Ekonomiutbildning - 1. Budgetering 2. Bokföring 3. Uppföljning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Redovisningens kretslopp © ABC.Workflow - Ekonomiutbildning - 1. Budgetering 2. Bokföring 3. Uppföljning."— Presentationens avskrift:

1 Redovisningens kretslopp © ABC.Workflow - Ekonomiutbildning - 1. Budgetering 2. Bokföring 3. Uppföljning

2 Ekonomiska begrepp © ABC.Workflow - Ekonomiutbildning - Utgift Uppstår när en resurs anskaffas  resultat och ekonomisk ställning berörs  Utbetalning - pengar betalas ut från kassan Inkomst Ersättning för tjänst eller produkt vid försäljning  resultat och ekonomisk ställning berörs  Inbetalning - pengar betalas in till kassan

3 Affärshändelser – ekonomiska begrepp Typ av affärshändelsePåverkan Utgifter *) Resultat och ställning InkomsterResultat och ställning Utbetalningar *) Ekonomisk ställning InbetalningarEkonomisk ställning Finansiella transaktioner *) Ekonomisk ställning PeriodiseringFördelning i tiden av KostnaderUtgifter IntäkterInkomster *) Ursprunglig affärshändelse © ABC.Workflow - Ekonomutbildning -

4 BAS-kontoplanens kontoklasser - resultatkonton © ABC.Workflow - Ekonomiutbildning - KontoklassInnehåll. Klass 3Rörelsens inkomster /intäkter Huvudintäkter, fakturerade kostnader, aktiverat arbete, övriga rörelseintäkter. Klass 4Utg / kostn. material, köpta tjänster Material, underentreprenörer, förändringar i lager o pågående arbete. Bruttoresultat Klass 5Övriga externa utgifter/kostnader Lokaler, energi, reparationer, förbrukningsinventarier, transporter, resor, PR. Klass 6Övriga externa utgifter/kostnader Försäljning, kontorsmateriel, tele, försäkringar, förvaltning, extern arbetskraft Klass 7Utg / kostn personal, avskrivningar Löner, pensioner, sociala avgifter, ned- och avskrivningar. Rörelseresultat Klass 8Finansiella intäkter och kostnader Resultat från värdepapper, räntor, extraordinära, bokslutsdispositioner, skatt. Årets resultat

5 Balanskonton – kontogrupper BAS © ABC.Workflow - Ekonomiutbildning - TILLGÅNGAR 10-13 Anläggningstillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar (goodwill, rättigheter, patent) 11-12 Materiella anläggningstillgångar (fastigheter, maskiner, inventarier) 13Finansiella anläggningstillgångar (del i koncernföretag, långrist. fordringar) 14-19 Omsättningstillgångar 14Varulager med mera (lager, produkter i arbete, pågående arbete) 15-17 Fordringar (kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar) 18Kortfristiga placeringar (andelar i börsnoterade bolag) 19Kassa och bank (kassa, bank) EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 Eget kapital (bundet eget kapital, fritt eget kapital) 21 Obeskattade reserver (periodiseringsfonder, överavskrivningar 22 Avsättningar (pensioner, garantier, skatter) 23-29 Skulder 23 Långfristiga skulder (banklån, checkräkningskredit) 24-29 Kortfristiga skulder (leverantörsskulder, skatteskulder, personalskatt)

6 T-kontot © ABC.Workflow - Ekonomiutbildning -

7 Kontoklasser – konteringsregler © ABC.Workflow - Ekonomiutbildning -

8 Resultaträkning © ABC.Workflow - Ekonomutbildning -

9 Resultaträkning från T-konton © ABC.Workflow > Ekonomiutbildning <

10 Balansräkning © ABC.Workflow - Ekonomutbildning -


Ladda ner ppt "Redovisningens kretslopp © ABC.Workflow - Ekonomiutbildning - 1. Budgetering 2. Bokföring 3. Uppföljning."

Liknande presentationer


Google-annonser