Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Redovisningens kretslopp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Redovisningens kretslopp"— Presentationens avskrift:

1 Redovisningens kretslopp
© ABC.Workflow Ekonomiutbildning -

2  Utbetalning - pengar betalas ut från kassan
Ekonomiska begrepp Utgift Uppstår när en resurs anskaffas  resultat och ekonomisk ställning berörs  Utbetalning - pengar betalas ut från kassan Inkomst Ersättning för tjänst eller produkt vid försäljning  resultat och ekonomisk ställning berörs  Inbetalning - pengar betalas in till kassan © ABC.Workflow Ekonomiutbildning -

3 Affärshändelser – ekonomiska begrepp
Typ av affärshändelse Påverkan Utgifter *) Resultat och ställning Inkomster Resultat och ställning Utbetalningar *) Ekonomisk ställning Inbetalningar Ekonomisk ställning Finansiella transaktioner *) Ekonomisk ställning Periodisering Fördelning i tiden av Kostnader Utgifter Intäkter Inkomster *) Ursprunglig affärshändelse © ABC.Workflow Ekonomutbildning -

4 BAS-kontoplanens kontoklasser - resultatkonton
Kontoklass Innehåll Klass 3 Rörelsens inkomster /intäkter Huvudintäkter, fakturerade kostnader, aktiverat arbete, övriga rörelseintäkter. Klass 4 Utg / kostn. material, köpta tjänster Material, underentreprenörer, förändringar i lager o pågående arbete. Bruttoresultat Klass 5 Övriga externa utgifter/kostnader Lokaler, energi, reparationer, förbrukningsinventarier, transporter, resor, PR. Klass 6 Övriga externa utgifter/kostnader Försäljning, kontorsmateriel, tele, försäkringar, förvaltning, extern arbetskraft Klass 7 Utg / kostn personal, avskrivningar Löner, pensioner, sociala avgifter, ned- och avskrivningar. Rörelseresultat Klass 8 Finansiella intäkter och kostnader Resultat från värdepapper, räntor, extraordinära, bokslutsdispositioner, skatt. Årets resultat © ABC.Workflow Ekonomiutbildning -

5 Balanskonton – kontogrupper BAS
TILLGÅNGAR 10-13 Anläggningstillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar (goodwill, rättigheter, patent) Materiella anläggningstillgångar (fastigheter, maskiner, inventarier) 13 Finansiella anläggningstillgångar (del i koncernföretag, långrist. fordringar) 14-19 Omsättningstillgångar 14 Varulager med mera (lager, produkter i arbete, pågående arbete) Fordringar (kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar) 18 Kortfristiga placeringar (andelar i börsnoterade bolag) 19 Kassa och bank (kassa, bank) EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 Eget kapital (bundet eget kapital, fritt eget kapital) 21 Obeskattade reserver (periodiseringsfonder, överavskrivningar 22 Avsättningar (pensioner, garantier, skatter) 23-29 Skulder 23 Långfristiga skulder (banklån, checkräkningskredit) Kortfristiga skulder (leverantörsskulder, skatteskulder, personalskatt) © ABC.Workflow Ekonomiutbildning -

6 T-kontot © ABC.Workflow Ekonomiutbildning -

7 Kontoklasser – konteringsregler
© ABC.Workflow Ekonomiutbildning -

8 Resultaträkning © ABC.Workflow Ekonomutbildning -

9 Resultaträkning från T-konton
© ABC.Workflow > Ekonomiutbildning <

10 Balansräkning © ABC.Workflow Ekonomutbildning -


Ladda ner ppt "Redovisningens kretslopp"

Liknande presentationer


Google-annonser