Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Biovet och Natvet egenlärarträff 21.4.2010 Dagens material kommer in på https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Biovet och Natvet egenlärarträff 21.4.2010 Dagens material kommer in på https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb."— Presentationens avskrift:

1 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Biovet och Natvet egenlärarträff 21.4.2010 Dagens material kommer in på https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb

2 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo2 Dagens program  Aktuell info från fakulteten  Uppföljning av hur egenlärararbetet genomförts senaste läsår  Gulisegenlärare från hösten 2010 vid alla ämnen  Goda råd/tänka på inför studieplansgenomgången i maj och allmänt MinPlan-aktuellt  Tutorrekryteringen i år i samarbete med egenlärare - har det fungerat?  Lärcenterinfo  Övriga frågor och ärenden

3 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo3 Aktuellt från ”fakulteten” Ansökan och urvalsprov  Ansökningstiden till grundnivån (kand + mag) har utgått 16.4  Ansökningstiden till endast magisternivån för inhemska sökande utgår 30.4.  Biovet och Natvet urvalsproven infaller i år 26.5 (farmaci) och vecka 22: måndag 31.5 - torsdag 3.6. Påminnelse om datum, klockslag och platser utsänds senare.  Gemensam nationell elektronisk ansökning inleddes ifjol med nio ansökningsmöjligheter, varav fem till ÅA. Gemensam nationell antagning planeras inom de närmaste åren. Examina Institutionsrådsbeslut 2010:  Biovet: Krav på avlagd NaK-examen före inledandet av avhandlingsarbetet pro gradu  Natvet: Krav på godkänd NaK-avhandling före inledandet av avhandlingsarbetet pro gradu  Bedömningsblanketter (NaK-avhandling och gradu) hittas under Natvet/Biovet > Anställda-portalen > Blanketter och dokument https://www.abo.fi/personal/biovetblanketter https://www.abo.fi/personal/natvet_blanketter  Mognadsprovet för gradun behöver inte språkgranskas om kand-arbetet granskats  Kom ihåg plagiatgranskningen för alla avhandlingar (NaK, FM, FL, FD)!

4 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo4  Notera att även NaK-examina från och med detta år ger resurser och att grundexamina (NaK och FM) och avlagda studiepoäng väger tyngre än tidigare vid resursfördelningen.  Hösten 2010 inleds Institutionens för biovetenskaper nya magisterprogram Master´s Programme in Biomedical Imaging i samarbete med medicinska fakulteten vid Åbo universitet. Antagningskvoten för vartdera universitetet är 10 studerande. Personalärenden  Heidi Karlsson blir moderskapsledig från maj 2010. FM Minna Asplund kommer att vara hennes vikarie augusti-september 2010, varefter vikariatet lediganslås.  FM Elin Fellman-Suominen kommer att inleda sitt arbete som studiesekreterare (ersätter den tidigare avdelningssekreteraren (Raili)) hos oss i augusti 2010.  Fakultetsområdenas i Åbo studiepersonal kommer att flytta till Gripen, en trappa upp, ovanför studentexpeditionen och studiebyrån.  Vid fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik flyttar Hillevi Karjalainen, Heidi Karlsson (först vikarien), Elin Fellman-Suominen, Ulla Bäckström, Pia Kallio (nu moderskapsledig, kommer i augusti), Minna Asplund (nu Pia Kallios vikarie), Maria Hertell-Jalava och Mary-Ann Hamberg-Ahola. Aktuellt från fakulteten forts

5 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo5 Aktuellt från fakulteten forts. Forskarstudier Delegering av nya ärenden inom forskarutbildningen till prefekten:  godkännande av förordade studieplaner för vetenskapliga påbyggnadsexamina (innebär antagning som forskarstuderande)  godkännande av ändringar av studieplaner för vetenskapliga påbyggnadsexamina  utseende av föreslagna förgranskare för licentiat- och doktorsavhandlingar  givande av disputationstillstånd förutsatt att förgranskarna och prefekten är överens  utseende av föreslagen opponent och kustos jämte bedömningsnämnd  bedömning av doktorsavhandlingar förutsatt att opponenten, bedömningsnämnden, kustos och prefekten är överens; om oenighet föreligger tas bedömningsärendet upp för behandling i institutionsrådet.  Detta innebär att doktorsexamina kan utfärdas året runt utan institutionsrådsmöten.  Krav på avlagda SAMTLIGA forskarstudier (60 sp) studier före beviljande av disputationstillstånd  Förutom att i dessa studier bör ingå en s.k. licentiattentamen som omfattar minst 8 sp kräver dessutom Institutionen för biovetenskaper att även forskarseminarium och intyg över att någon del av avhandlingsarbetet presenterats inför internationell vetenskapspublik (workshop eller konferens) bör ingå.

6 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo6 Uppföljning av egenlärararbetet  Hur ofta har egelärarna träffat/kontaktat sina egenstudenter?  Vilka teman har ni tagit upp?  Behandlas egenstudenterna som en grupp eller särskiljs olika årskurser? http://web.abo.fi/lc/material/egenlarar_radgivningsscheman_mnf.doc

7

8

9 Uppföljning av egenlärararbetet/exempel Ett exempel (Reino Vainios schema 2009-10): Åk 1 (8 stud)  Möte 1(sept 2009) - studieteknik, info om studier och arbetsmarknade  Möte 2 (nov 2009) - feedaback efter första tenten, biämnesval, studieplanen  Fortsatt e-postkontakt, främst gällande studieplanen  Studieplanen (dec 2009)  Möte 3 (april 2010) personliga möte - studieplanen 2010-11, bollplank för linje- och yrkesval  Studieplanen (maj 2010) Åk 2-3 (4 stud)  E-postkontakt i september  Möte 1 (nov 2009) personliga möten - bollplank för linje- och yrkesval  Möte 2 (april maj 2010) - studieplanen, linje- och yrkesval Åk 3 (samtliga på årskursen)  Information om skrivandet av kandidatavhandlig, utdeln. av rubriker (maj och sept 2009) Åk 4 och äldre (6 stud)  E-postkontakt, på begäran personliga möten - fördjupade kurser, yrkesval  Möte 1 (april-maj 2010) personliga möten - studieplanen Alla årskurser (allmänt)  Utdelande och vidarebefordrande av relevant information genom e-post  Arbetslivsafton på matematikenheten 16.4.2010

10 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo10 Gulisegenlärare från hösten 2010 vid alla ämnen?  Innebär att en egenlärare tar hand om alla gulisar från samma höst vid ämnet. Fördelar:  Egenläraren får inte nya egenstudenter varje höst utan kanske med 3 års mellanrum  Alla gulisar på en årskurs får samma information av samma person  Lättare att planera och förverkliga träffar/infotillfällen osv då egenläraren inte har studenter på alla årskurser 1-n.  Systemet är redan i bruk på farmacin sen hösten 2008 och vid miljöbiologin sen hösten 2009.

11 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo11 MinPlan - studieplansgenomgången  Påminn egenstudenterna om att studieplanen skall göras i maj.  Påminnelseinfo kommer också på webben Studerande-portalen > Biovet/Natvet under Aktuellt och MinPlans informations-flik.  Ändringar inför 2010-11 framgår i studieplanen via de blåa länkarna [Ersättningar] [Byt studiehelhet 1/2] [Byt studiehelhet 2/2] [Läs]  Nya språk- och kommunikationskurser (namn och kod)  Större ändringar endast i biokemins och biologins examina.  Om studenterna gjort flera studieplanerna så bör de klicka [Sätt som studieplan] för den studieplan som ska granskas  OBS! I år inget rådgivningstillfälle i datorklass pga personalbrist.  Röda kurser i studieplanen. De måste strykas (och plockas in på nytt i planen) för att studieplanen rent tekniskt skall gå att godkänna.  Egenläraren kan godkänna studieplanen om de vill; ifall de endast granskar studieplanen så är det Minna som godkänner granskade och inlämnade planer fr.o.m augusti.  Om studerande inte ännu tagit ut kand-examen så kan han/hon inte skicka in magistersstudieplanen för godkännande, endast för rådgivning (för att skicka in studieplan för granskning och godkännande krävs aktiv studierätt)  Den uppdaterade studiehandboken 2010-11 finns strax att hitta på webben https://www.abo.fi/student/biovetshbhttps://www.abo.fi/student/biovetshb och https://www.abo.fi/student/natvetshb..och i MinPlan.https://www.abo.fi/student/natvetshb Övrigt:  Tentanmälan i MinPlan. Intresseanmälan räcker inte, också bekräftelse krävs, klicka [Anmäl]

12 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo12 Tutorverksamheten  Tutorrekryteringen, i år första gången i samarbete egenlärarna –Samma tutorrekyteringsinformation sändes ut till både egenlärare och ämnesföreningar –Hur gick samarbetet i praktiken till? Hur borde man vettigast göra för att rekryteringen verkligen skulle ske i samarbete? –Uppstod meningsskiljaktigheter över kandidaterna?  Egenlärar-tutorträff må 23.8.2010 ca kl. 13 –I de ämnen som har särskilda gulisegenlärare bör särskilt gulisegenläraren delta, medan övriga egenlärare inte behöver komma med (men de får förstås!) –Är det något som då särskilt bör tas upp eller påpekas?

13 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo13 Lärcenterinfo  Nya utrymmen i ASA –grupprum för studenterna (+ datorsalar + multimediarummet MimersBrunn) http://www.abo.fi/student/datorer_grupprum http://www.abo.fi/student/datorer_grupprum –utlåning av apparatur (bl.a. diktafoner, även videokamera) åt studenterna för övningsarbeten & avhandling –Bokas via Anställda-portalen > Verktyg: Resursbokningen > Utrymmen eller Utrustning > ASA  LC:s klinikverksamhet för studerandena: –Kand- och gradukliniken: https://www.abo.fi/student/graduklinikenhttps://www.abo.fi/student/gradukliniken –Indiv. IT-handledning –Studeranden med specialbehov Be dem kontakta larcentret@abo.filarcentret@abo.fi  Lärandemål i kurserna fr.o.m. läsåret 2010-2011 > vägled studenterna i att använda sig av dem, för att följa upp vad de lär sig (vetenskapligt innehåll, allmänkompetenser)

14 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo14 Övriga frågor och ärenden


Ladda ner ppt "28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Biovet och Natvet egenlärarträff 21.4.2010 Dagens material kommer in på https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb."

Liknande presentationer


Google-annonser