Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Logistik och flöden OC 10-10-28 ”Varje patient ska få rätt vård vid rätt tidpunkt av rätt vårdgivare.”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Logistik och flöden OC 10-10-28 ”Varje patient ska få rätt vård vid rätt tidpunkt av rätt vårdgivare.”"— Presentationens avskrift:

1 Logistik och flöden OC ”Varje patient ska få rätt vård vid rätt tidpunkt av rätt vårdgivare.”

2 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Agenda PlaneringMats, Jan-Olof, Alla Flöde Mats, Jan-Olof, Alla

3 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Planering

4 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Olika produkter planeras på olika sätt MTO Tillverka mot order MTS Tillverka mot lager VarianterLedtid Produktionsprocess

5 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Make-To-Stock ProduktionLagerKund Behov (Prognos) Lagerstyrnings- modell

6 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Make-To-Order Behov (Prognos) Säljplan Leveransplan Produktionsplan Order- bekräftelse

7 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Planering och planeringssystem Planering och styrning Fatta beslut om framtida önskade tillstånd avseende exempelvis output, använda resurser, ledtider till kund och lagernivåer, och att styra verksamheten mot att detta uppnås. Planeringssystem Ett system sammansatt av fler olika komponenter: bl a mjukvara, metoder, organisation och kompetens. Hur vi på bästa sätt använder oss av en process vi utvecklat

8 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Planering och planeringssystem Planering och styrning Fatta beslut om framtida önskade tillstånd avseende exempelvis output, använda resurser, ledtider till kund och lagernivåer, och att styra verksamheten mot att detta uppnås. Planeringssystem Ett system sammansatt av fler olika komponenter: bl a mjukvara, metoder, organisation och kompetens. Men,...

9 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Planering och planeringssystem Planering och styrning Fatta beslut om framtida önskade tillstånd avseende exempelvis output, använda resurser, ledtider till kund och lagernivåer, och att styra verksamheten mot att detta uppnås. Planeringssystem Ett system sammansatt av fler olika komponenter: bl a mjukvara, metoder, organisation och kompetens. Först förenkla planeringsmiljön. Gör det enkelt att planera

10 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Den generella hierarkiska planeringsprocessen Sälj- och verksamhetsplanering Huvudplanering Detaljplanering “Utförandeplanering” (Verkstadsplanering) En generell modell som “används av alla” Den överliggande planeringsnivån sätter ramar för den underliggande. Tar planeringsbeslut som effektueras av underliggande nivå. Den underliggande nivån bryter ned (disaggregerar) planen från den överliggande nivån.

11 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Planeringsperioder Innev period Tidsgränser Fast Halvfast Flexibel Rullande planering Schema på individnivå Kompetensschema Kapacitetsram

12 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Kapacitetsledning Kapacitetsplanering 1.Beräkna nödv. kapacitetsbehov 2.Jämför med tillgänglig kapacitet 3.OK? – Åtgärd? X Så – vad kan man göra på olika sikt?

13 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Planeringens två sidor Balansera efterfrågan mot tillgängliga resurser Stämma av om kapacitet finns tillgänglig Produktionsplanering Huvudplanering Detaljplanering Materialplanering Körplanering Resursplanering Grov kapacitetsplanering Kapacitetsplanering Sekvensering Kapacitet och resurserMaterial och prioriteter

14 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Planering och styrning Planering handlar inte om att förutse hur det kommer att bli, utan om att med olika medel försöka uppnå ett önskat läge. Production Planning & Control Lägga en realiserbar plan, där de resurser som behöver användas balanserar de resurser som finns (görs) tillgängliga. Tid Kölängd

15 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Planering och styrning Tid Kölängd Min Max

16 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Hur styra mot önskad ledtid? Hur förutse framtida kö? Antal i kö vid ingång i planeringsperioden + Förväntat antal som sätts upp i kön - Planerad produktion = Antal i kö vid utgången av planeringsperioden

17 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Exempel på planeringsstöd klinik

18 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Exempel på planeringsstöd klinik

19 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Inflödet av remisser PåskKristi H. Sem 75 %

20 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson

21 Produktions- och kapacitetsplanering – ansats i ett regionalt perspektiv ”Varje patient ska få rätt vård vid rätt tidpunkt av rätt vårdgivare.”

22 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Budget 2011

23 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Produktions- och Kapacitetsplanering påverkar Effektiv I rimlig tid Patient- fokuserad Säker Kunskaps- baserad Jämlik

24 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Produktions- och Kapacitetsplanering - Prod.planeringsseminarium 17/ Omvärldsbevakning Linköping 11-12/5 -Operationsplaneringsinitiativ 28/5 SÄS-SKAS-NU- Alingsås mfl -Flera uppdrag finns på lokala och regionala initiativ. -Utvecklingsrådet 19/8 -Utförargruppen 26/8

25 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Produktions- och kapacitetsplanering Planering och styrning BehovKapacitet Produktionsplanering – en förutsättning för patientsäkerhet Tid och möjlighet att agera

26 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Anpassning av kapacitet till efterfrågan kapacitet efterfrågan snitt kötillväxt kökortning

27 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Anpassning av kapacitet till efterfrågan - idealbild Full flexibilitet – ingen kö efterfrågan kapacitet snitt

28 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson

29 Anpassa kapacitet efter efterfrågan Det räcker inte att ha genomsnittligt ”rätt” kapacitet Kapacitet måste snabbt kunna justeras enligt kundbehovet, annars uppstår köer Begränsa variation - ankomstintensitet -betjäningstid -tillgänglig kapacitet

30 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Arbetsgång Behovsanalys i antal   Produktionsplan Behovet omräknat till tid (mantimmar)   Kapacitetsbehovet Kapacitetsbehovet ställt mot resurstillgång   Bemanningsplan Koppling till Ledningssystem Verksamhetsplan, rullande horisont, Koppling till förbättringsar- bete etc? Vilka kapacitetsrestriktioner finns det utöver personal? Lokaler, instrument, material etc??

31 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Behovsanalys Aktivitet Behov y z zz zzz x

32 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Bemanningsplanering Aktivitet Behov 1 y z zz zzz x NN 1NN 2NN 3NN 4NN 5 resursX timXx timy timyy timZ tim

33 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Bemanningsplanering /kompetens Aktivitet Behov 1 y z zz zzz x NN 1NN 2NN 3NN 4NN 5 resursX timXx timy timyy timZ tim

34 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Bemanningsplanering /kompetens Aktivitet Behov 1 y z zz zzz x NN 1NN 2NN 3NN 4NN 5 resursX timXx timy timyy timZ tim OPTIMERINGS AKTIVITET

35 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Arbetssättet förenar kunskap och utdata från flera professioner och aktiviteter HR – kompetensmatris, kompetensförsörjning Ekonomi – Bemanningssimuleringar i Budgetsammanhang Logistik – Produktions- och kapacitetsstyrning IT – utdata, infrastruktur mm Verksamhetsutveckling Lokalplanering

36 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Produktionsplanering och kapacitetsstyrning – en del av ledningssystemet!

37 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Produktionsplan, kapacitetsplan, planerat köpt vård. Bemanningsplan och schemaläggning Hierarkisk planering Sekvensering och bokning Uppdrag och budget.

38 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Ledningssystem för produktionsstyrning Förvaltningsledning: ”Huvudplanering” Beslut: Produktionsstrategi och -plan, extra/resurs(om)fördelning… Områdesledning: ”Detaljplanering” Beslut: Verkställighet, revision månadsmål, omfördelning resurs… VARFÖR Verksamhetschef, klinikledning: ”Utförandeplanering” Beslut: Trimning/fördelning egna resurser, resurskrav/specifikt behov… beslutsunderlag Avdelning, team: Varje patient ska få rätt vård vid rätt tidpunkt av rätt vårdgivare Löpande uppföljning av daglig produktion i förhållande till behov styr beslutsunderlag styr beslutsunderlag VAD HUR År Dag Tidshorisont Förvaltningens Budget/Verksamhetsplan

39 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Samband mellan olika nivåer Vårdenhet 52 ggr/år Team 365 ggr/år Sjukhusnivå 1g/år P DS A Områdesnivå 4 ggr/år P S D A Verksamhet12 ggr/år P D S A

40 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Samband mellan olika nivåer Planeringshorisont Vårdenhet Team Sjukhusnivå P DS A Områdesnivå P SD A Verksamhet P D S A

41 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson

42 Bikupa om planering Diskutera Vilken koppling kan Ni göra av det ni hört till era respektive processer? Vad känns mest relevant för förändringsarbetet, vad känns svårast att genomföra?

43 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson

44 2. Flöde

45 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Example ”Sub-assembly Saab and Nissan” Assembly time No. of parts assembled x x x x x x x x

46 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Materials flow efficiency PartsAssembly time Process activities Assembly operations (sub-processes) Assembly process Activities (sub processes) Materials flow process Component integration Process integration Comparison materials flows

47 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Objective Minimize number of process activities (occasions) “Physical” activities as well as administration Measures Process elimination and integration Create and maintain ”degree of order” Make it simple (see, understand, use, technology,…) Question the conditions (arrival processes, equipment, praxis/myths, …)

48 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Replenishment to assembly station Feeding to assembly Buffer in assembly Goods reception Storage Minimize number of consecutive storages

49 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Varför hantera? Saknar information, dvs kan inte med säkerhet göra rätt Delat processer i tiden (olika tidpunkter) Delat processer i rummet (olika platser) Bakomliggande orsaker till varför dela processer Kompetens Skalekonomi Utrustning Organisation Etc

50 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Process design Condition 1 Condition 2 (defined by the “customer”) Examples of variables: Machine Store Handle Inspect Assembly Transport Pack Place Orientation Number Shape Place Orientation Number Shape Avgörande att förstå vad som skapar värde i processen, och att den kortsiktiga planeringen gör att man vet vad som ska hända härnäst.

51 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson

52 Types of sub-processes Value creating Unchanged Value destructive Re-creating

53 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Tre parallella processer med utbyte mellan processerna Medicinsk process Omvårdnadsprocess Informationsprocess

54 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson En medicinsk process där det medicinska tillståndet ska ändras Medicinsk process Omvårdnadsprocess Informationsprocess Tillstånd ATillstånd B Patienten anländer till processen i ett visst tillstånd (A), och ska lämna den i ett visst önskat annat tillstånd (B).

55 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Exempel: medeltid kontra variation ArvidBertil Medeltid (1/µ)24 minuter25 minuter Standardavvikelse20 minuter2 minuter Poissonfördelad ankomstprocess med  per timme Oberoende servicetider, okänd fördelning M / G / 1 Genomsnittlig kölängd: Arvid2,711 Bertil2,097 Genomsnittlig kölängd: Arvid2,711 Bertil2,097

56 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Köprinciper - exempel 1.Växelvis placering 2.Placering i kortaste kö 3.Slumpvis mellan köerna 4.Gemensam kö Medel 6 min 3,75 min mellan ankomst Färdig en var tredje minut Belastning: 3/3,75 = 80 % Monterings- station1 Kö Monterings- station1 Kö Monterings- station1 Monterings- station1 Kö Fall1-3 4

57 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson En slags definition: Vänteplats för objekt mellan två delprocesser, medvetet skapad och dimensionerad för att kompensera för variation i flödesintensitet, i syfte att undvika oönskade stopp i processen, korta ledtiden till den andra delprocessen, eller frikoppla operatör från någon process. Kö blir buffert ©

58 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Hur lång kö? Mottag -ning Behand -ling Primä r-vård Hur långa köer får man ha? Hur långa köer behöver man ha? Hur långa köer för att: -Klara vårdgarantin -Inte oplanerat behöva ta in temporära extra resurser -Klara beläggning trots variationen i inflödet -Klara serviceåtagande trots variationen i kapacitet -Var placera kön???!!!

59 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Process ”Att föra något framåt” En Process är en serie samman- kopplade aktiviteter som: upprepas skapar värde för någon Flödesobjekt kan t.ex vara: - Material - Information - Människor

60 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson 3 faktorer som påverkar flödet i en process Littles lag Flaskhalsar Variation och utnyttjandegrad

61 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Värdeflöde - principbild Steg 1.Steg 2.Steg 3.Steg 4. Vilken är takten? Ledtid

62 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Littles lag LEDTID = Produkter (flödesobjekt) i systemet Kundefterfrågan (Takt) PIA=50Kundefterfrågan 2/vecka  25 veckors ledtid PIA= 2Kundefterfrågan 2/vecka  1 veckas ledtid

63 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Lagen om flaskhalsar En flaskhals uppstår vid Seriellt beroende. Variation (extern eller intern). När någon resurs har lägre kapacitet än övriga.

64 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Värdeflöde - principbild Steg 1.Steg 2.Steg 3.Steg 4. Vilken är takten? Ledtid Flaskhals

65 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Flaskhalsen – en möjlighet Om Flaskhalsen är dimensionerad så den klarar att tillgodose behovet, så… kan övriga resurser underordnas flaskhalsen – detta ger en enklare styrning och stabilare flöde.

66 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson 100 kapacitet Kapacitet ur ett flödesperspektiv Exempel Flöde 1Flöde 2Flöde 3

67 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson 100 kapacitet Kapacitet ur ett flödesperspektiv Exempel Flöde Flöde Flöde

68 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson 100 kapacitet Kapacitet ur ett flödesperspektiv Exempel Flöde Flöde Flöde Vad är behovet per flöde?

69 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson 100 kapacitet Kapacitet ur ett flödesperspektiv Exempel Flöde Flöde Flöde tid Behov 50 25

70 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson 100 kapacitet Kapacitet ur ett flödesperspektiv Exempel Flöde Flöde Flöde tid Behov Utjämna!

71 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson 100 kapacitet Kapacitet ur ett flödesperspektiv Exempel Flöde Flöde Flöde tid Behov Anpassa kapaciteten efter behovet i varje flöde - inte ”stuprörsvis”!! Ytterligare finjustering och anpassning

72 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson kapacitet Kapacitet ur ett flödesperspektiv Exempel Flöde Flöde Flöde tid Behov 50 25

73 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson kapacitet Kapacitet ur ett flödesperspektiv Exempel Flöde Flöde Flöde 3 55 tid Behov 50 25

74 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Utjämning av kapacitet - Vad behövs Framtagande av behov per flöde, tex remissflödet Grundbemanning per flöde Flexibilitet i kapacitetsplanering o schema Prioregler för att växla flöde Kompetensutveckling

75 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Variation och utnyttjandegrad Hur påverkas flödet av: Variation? Utnyttjandegrad?

76 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Kö vid betjäningstid - 10 min(exakt) Tid mellan ankomst utnyttjandegrad Kö 100 min10% 0 30 min33% 0 11 min90% 0 10 min100% 0 20 min50% 0 9 min>100% oändlig

77 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Beläggningsgrad Kö Hög variation Låg variation 100% C:a 80% Kö i gemensam resurs som funktion av Beläggningsgrad och variation

78 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Kölängd och ledtid Är ett resultat av VARIATION: - Ankomstvariation patienterna kommer inte i ett jämnt flöde, beräkna - Processvariation vi arbetar olika, vi behöver tillåtande riktlinjer checklistor så att allt kommer med utbildning, motivation, bemötande plan för eventualiteter - Kapacitetsutnyttjande Beräknad på genomsnitt av patientflöden blir det alltid kö.

79 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Mätning av ledtid Ledtiden beror på följande faktorer: Behandlingskapacitet inom varje steg, ställt i relation till efterfrågan. Variationer i efterfrågan, tid och kapacitet. Antal processteg. Administrativa rutiner. Antal objekt i systemet

80 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson Bikupa om flöden Diskutera Vilken koppling kan Ni göra av det ni hört till era respektive processer? Vad känns mest relevant för förändringsarbetet, vad känns svårast att genomföra?

81 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson

82 Utjämning av kapacitet kapacitet efterfrågan Balansera och minska variation!

83 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson De stora utmaningarna!! Nytt tänk: ”schemateknik” räcker inte, det måste till en strukturerad kapacitetsplanering och kulturförändring Bli följsam mot efterfrågan – Införa nya sätt att schemalägga – alla yrkeskategorier – ”samordnad bemanning”

84 , Jan-Olof Moberg, Mats Johansson De stora utmaningarna (forts)!! Hur kan man jämna ut variationer? Införa mätning av ledtid Införa system för kapacitetsplanering Tänka i nya banor!


Ladda ner ppt "Logistik och flöden OC 10-10-28 ”Varje patient ska få rätt vård vid rätt tidpunkt av rätt vårdgivare.”"

Liknande presentationer


Google-annonser