Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 PRODUKTIONSPLANERING Utvecklings- och patientsäkerhetsenheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 PRODUKTIONSPLANERING Utvecklings- och patientsäkerhetsenheten."— Presentationens avskrift:

1 1 PRODUKTIONSPLANERING Utvecklings- och patientsäkerhetsenheten

2 2 Vad är produktionsplanering? Planera ur ett helhetsperspektiv? Koppling mellan produktion och schema? Att planera utifrån patientbehov? Att hålla vårdgarantin? Att lägga resursscheman ”optimalt”? Att ha koll på resurserna? Jobba aktivt med väntelistor? Att följa upp och redovisa utfall? Att ha bra flyt när patienten kommer? Att kunna ge tid direkt?

3 3 Vad är produktionsplanering? •Planering av vad som behöver göras utifrån –Uppdrag –Behov •Med hänsyn till –Resurstillgång En produktionsplan är en plan som visar vad vi ska producera (i antal) av olika produktgrupper (eller produkter) över en period om minst 12 månader. Planen ska vara nedbruten till veckonivå så variationer på den nivån är med i planeringen.

4 4 Vad omfattar produktionsplanering? PLANERING UPPFÖLJNING/ ANALYS ÅTGÄRDER / STYRNING

5 5 Syftet med produktionsplanering •På kliniknivå: –Att kontinuerligt, på lång och kort sikt, kunna planera, följa upp och styra verksamheten så att uppdrag/behov uppfylls så bra som möjligt och verksamhetens målsättningar nås gällande tillgänglighet, arbetsmiljö och ekonomi.

6 6 Vad är nyttan? •Skapar ett gemensamt språk och därmed en tydlighet kring vad som ska göras •Skapar möjlighet till åtgärder i tid t ex styrning av resurs till behov •Tydlighet i scheman (i Cosmic) och gällande resursbehov •Förenklar bokningsförfarandet (och hantering av väntelistor –struktur i Cosmic) •Ger möjlighet till kontinuerlig, relevant och tydlig uppföljning •Skapar framförhållning för beslutsfattare •….

7 7 Planering/uppföljning/styrning är en del av chefsuppdraget Personale ledelse Sikring af ressourcer Faglig ledelse Faglig kompetence og kvalitet Driftsledelse Styring og optimering Strategisk ledning Fokus och riktning Personal- ledning Utveckla och motivera medarbetare Yrkesmässig ledning Driftsledning Styrning och optimering Fackmässig kompetens och kvalitet Ur LiÖ’s ledarpolicy: Chefen förväntas beskriva verksamhetens uppdrag tydligt i dialog med medarbetarna och omsätta det till förståeliga mål och uppgifter

8 8 Planering på olika nivåer Detaljeringsgrad Planeringshorisont Kortsiktig planering Långsiktig planering Strategisk planering 0-6v12-20v 1 år 3 år Hög Låg Produktionsplan, kapacitetsplan… Allokering av resurser Uppdrag Daglig styrning

9 9 Vad, när och hur mycket ska vi producera? Vilka resurser åtgår? Hur planerar vi för att utföra denna planerade produktion? Hur går det för oss och vad får det för konsekvenser? Uppdrag Basdata LångsiktigKortsiktigProduktion Uppföljning Bokningsansvarig Vilka resurser finns tillgängliga för produktion? Cosmic Schemaläggare Hur mycket planerar vi att producera och vilka resurser krävs? Planerings- verktyg Planerare Uppföljnings- verktyg Vilka är våra övergripande riktlinjer? Verksamhetschef Olika planeringsperspektiv

10 10 Produktionsplanering – olika steg Uppdrag Basdata Långsiktig planering Uppföljning Produktion Kortsiktig planering

11 11 Vad behövs för att produktionsplanera? •Ett grundkrav: Verksamheten beskriven i ”vårdtjänster” eller ”produkter”

12 12 Krav på ett produktbegrepp Det ska… •beskriva verksamheten; vad vi producerar •beskriva stora patientflöden/processer •vara förståeligt och användbart (för alla roller) i planerings-/uppföljningsprocessen •fungera i patientjournalen •gå att följa upp •finnas info om resursåtgång Varje patientkontakt är en produkt

13 13 Vad är behovet 12 månader framåt? Vad kan vi producera 12 månader framåt? Finns de resurser som krävs för detta? Hur ska resurser allokeras? Hur påverkas budgeten av produktionsplanen? Hur ligger vi till relativt produktionsplanen? Vad beror eventuella avvikelser på? Behöver vi vidta åtgärder i produktionsplanen? Hur väl stämmer prognoser? Behöver vi justera framtida produktionsplan? När ska vi förlägga patienttid, adm.tid och övriga aktiviteter ? När ska vi producera vilka vårdtjänster/produkter, dag och passnivå? När behöver olika personer vara närvarande för produktionen? Vilka patienter ska komma när? Hur ska vi hantera dagliga avvikelser? Produktionsplanering – tre steg Långsiktig planering Uppföljning Daglig verksamhet Kortsiktig planering 1 2 3

14 14 Vad är behovet 12 månader framåt? Vad kan vi producera 12 månader framåt? Finns de resurser som krävs för detta? Hur ska resurser allokeras? Hur påverkas budgeten av produktionsplanen? Hur ligger vi till relativt produktionsplanen? Vad beror eventuella avvikelser på? Behöver vi vidta åtgärder i produktionsplanen? Hur väl stämmer prognoser? Behöver vi justera framtida produktionsplan? När ska vi förlägga patienttid, adm.tid och övriga aktiviteter ? När ska vi producera vilka vårdtjänster/produkter, dag och passnivå? När behöver olika personer vara närvarande för produktionen? Vilka patienter ska komma när? Hur ska vi hantera dagliga avvikelser? Produktionsplanering – tre steg Långsiktig planering Uppföljning Daglig verksamhet Kortsiktig planering 1 2 3

15 15 Långsiktig planering A: Vilka stora patientflöden eller processer finns på kliniken? Produkten i långsiktig planering

16 16 Långsiktig planering Dessa kallar vi för processer (jmf KPP) Vilka stora patientflöden finns inom verksamheten? Några exempel: –HPK: Hand, Plastik, Brännskada –Njurmedicin: Transplantation, Njursvikt, Njursjukdom –Endokrinmedicin: Osteopros, Diabetes, Endokrinologi Produkten i långsiktig planering

17 17 Långsiktig planering A: Vilka stora patientflöden eller processer finns på kliniken? B: Vad gör vi med patienten? Vilken typ av kontakt är det? Produkten i långsiktig planering

18 18 Vad gör vi med patienterna? –Nybesök –Återbesök –Operation –Behandling –Vårdtillfälle Begreppen ovan kallas produkttyp Långsiktig planering Produkten i långsiktig planering

19 19 Produkttyp + Process Produktgrupp Exempel: Nybesök Hand Återbesök Hand Långsiktig planering Produkten i långsiktig planering

20 20 Långsiktig planering A: Vilka stora patientflöden eller processer finns på kliniken? B: Vad gör vi med patienten? Vilken typ av kontakt är det? C: Behövs ytterligare info? => valfritt tillägg Produkten i långsiktig planering

21 21 Mer detaljerad valfri specifikation, t ex: –Vårdgivare/nivå (Normal, avancerad, Läkare, SSK, Kurator…) –Resursåtgång (kort, mellan, lång…) –Undergruppering – spec av patientgrupp (Rökavvänjning, Barn,..) –Tidsåtgång (15 min, 30 min, 60 min) –….. Anpassas för varje kliniks behov Långsiktig planering Produkten i långsiktig planering

22 22 Produkttyp + Valfri del + Process Produkt Exempel: Nybesök Normal Hand Långsiktig planering Återbesök Normal Hand Nybesök Avancerad Hand Produkten i långsiktig planering

23 23 Produkter Nybesök Normal Hand Långsiktig planering Nybesök Avancerad Hand Produktgrupp Nybesök Hand Produkten i långsiktig planering

24 24 Basdata - produktkatalog ProduktProduktgrupp Vårdtjänst (Cosmic) Produkt typProcess Resurs Resurs- Åtgång (tim) Nybesök normal handNybesökHandLäkare1 SSK2 Sal1

25 25 Användning av produktkatalogen Produkter (antal) Produkter/ Aktiviteter (timmar/resurs) Produktkatalog V1V2V3V4… Prod 140 50 Prod 220 1825 … mantimmar V1 V2 V3 V4…

26 26 Långsiktig planering 1 •Den långsiktiga planen beskriver hur mycket som ska göras av varje produktgrupp under de närmaste 12 månaderna. •Tillsammans med info i produktkatalogen kan även resursförbrukningen i planen beskrivas.

27 27 Arbetsflöde långsiktig planering Utfall Antal väntande & prognoser Källa: VGRegion Hur ser behovet ut? Behöver några åtgärder tas? Uppföljning Produktions- planering Kapacitets- planering Beslutande möte Produktionsplan & Handlingsplaner Finns kapacitet?

28 28 Vad är behovet 12 månader framåt? Vad kan vi producera 12 månader framåt? Finns de resurser som krävs för detta? Hur ska resurser allokeras? Hur påverkas budgeten av produktionsplanen? Hur ligger vi till relativt produktionsplanen? Vad beror eventuella avvikelser på? Behöver vi vidta åtgärder i produktionsplanen? Hur väl stämmer prognoser? Behöver vi justera framtida produktionsplan? När ska vi förlägga patienttid, adm.tid och övriga aktiviteter ? När ska vi producera vilka produkter, dag och passnivå? När behöver olika personer vara närvarande för produktion? Vilka patienter ska komma när? Hur ska vi hantera dagliga avvikelser? Produktionsplanering – tre steg Långsiktig planering Uppföljning Daglig verksamhet Kortsiktig planering 1 2 3

29 29 •I den kortsiktiga planeringen kommer schemasystem och Cosmic att användas. •En indelning av produkterna i produktvarianter kan krävas för planering på denna nivå. Produkten i kortsiktig planering

30 30 Produkttyp + Valfri + Process Produkt Exempel: Nybesök Normal Hand Delprocess Produktvariant Båtbensfraktur Karpaltunnel- syndrom Cosmic: Vårdtjänst Kategori 1 Produktgrupp Produkttyp Process Nybesök Hand Produkten i kortsiktig planering

31 31 Kortsiktig planering 2 Produkttyp + Valfri + Process Produkt Nybesök Normal Hand Delprocess Produktvariant Båtbensfraktur Karpaltunnel- syndrom Cosmic: Vårdtjänst Kategori 1Kategori 2 Aktivitet Microkirurgi Avgipsning

32 32 Bokningsunderlag Delprocess Process Produkt Aktivitet/Valfritt

33 33 Bra struktur i bevaknings-/väntelistan

34 34 Kortsiktig planering 2 Produkttyp + Valfri + Process Produkt Nybesök Normal Hand Delprocess Produktvariant Båtbensfraktur Karpaltunnel- syndrom Cosmic: Vårdtjänst Kategori 1Kategori 2 Aktivitet Microkirurgi Avgipsning

35 35 Kortsiktig planering Planering av aktiviteter Planering av resurser Lägg in i Cosmic Schemasystem Scheman och tidböcker Produktions planer Aktivitetsplaner Frånvaroschema Kortsiktig planering

36 36 Vad är behovet 12 månader framåt? Vad kan vi producera 12 månader framåt? Finns de resurser som krävs för detta? Hur ska resurser allokeras? Hur påverkas budgeten av produktionsplanen? Hur ligger vi till relativt produktionsplanen? Vad beror eventuella avvikelser på? Behöver vi vidta åtgärder i produktionsplanen? Hur väl stämmer prognoser? Behöver vi justera framtida produktionsplan? När ska vi förlägga patienttid, adm.tid och övriga aktiviteter ? När ska vi producera vilka vårdtjänster/produkter, dag och passnivå? När behöver olika personer vara närvarande för produktionen? Vilka patienter ska komma när? Hur ska vi hantera dagliga avvikelser? Produktionsplanering – tre steg Långsiktig planering Uppföljning Daglig verksamhet Kortsiktig planering 1 2 3

37 37 Daglig styrning 3 •I den dagliga verksamheten sker avvikelser t ex personal eller patienter som uteblir. •Justeringar och anpassningar måste göras. •Uppföljning ger underlag till förbättringar i planeringen.

38 38 Uppföljning på kliniknivå: verksamhetsnära uppföljning Olika tidshorisont t ex: •Dagligen •Veckovis •Månadsvis Uppföljning

39 39 Vad är nyttan? •Skapar ett gemensamt språk och därmed en tydlighet kring vad som ska göras •Skapar möjlighet till åtgärder i tid t ex styrning av resurs till behov •Tydlighet i scheman (i Cosmic) och gällande resursbehov •Förenklar bokningsförfarandet (och hantering av väntelistor –struktur i Cosmic) •Ger möjlighet till kontinuerlig, relevant och tydlig uppföljning •Skapar framförhållning för beslutsfattare •….

40 40 Införandeförlopp produktionsplanering • Etablerings- möten • Problembild & målbild • Inledande utbildningar • mm • Flödeskarta (patienter & information) • Behov, inkom- mande remisser mm • Produktion, väntelistor mm • Enhetsstruktur • Produkter • Anpassning Cosmic (mallar mm) • Planering/-verktyg • Rutiner/spelregler • Uppföljning • Information & utbildning • mm • Testa rutiner och arbetssätt • Utvärdera och justera löpande Uppstart Nuläge Test & imple- mentering Test & imple- mentering Utveckling

41 41 Införandeförlopp + tid Uppstart Nuläge Ta fram produktstruktur Kortsiktig Struktur Cosmic Väntelista Schema Rutiner... Långsiktig Struktur LP Utrullnings- Plan Rutiner.... Test & imple- mentering Test & imple- mentering = Beslutspunkt 1 mån 2 mån 3 mån 4 mån


Ladda ner ppt "1 PRODUKTIONSPLANERING Utvecklings- och patientsäkerhetsenheten."

Liknande presentationer


Google-annonser