Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktionsplanering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktionsplanering"— Presentationens avskrift:

1 Produktionsplanering
Utvecklings- och patientsäkerhetsenheten

2 Vad är produktionsplanering?
Planera ur ett helhetsperspektiv? Koppling mellan produktion och schema? Att planera utifrån patientbehov? Att hålla vårdgarantin? Att lägga resursscheman ”optimalt”? Att ha koll på resurserna? Jobba aktivt med väntelistor? Att följa upp och redovisa utfall? Att ha bra flyt när patienten kommer? Att kunna ge tid direkt?

3 Vad är produktionsplanering?
Planering av vad som behöver göras utifrån Uppdrag Behov Med hänsyn till Resurstillgång En produktionsplan är en plan som visar vad vi ska producera (i antal) av olika produktgrupper (eller produkter) över en period om minst 12 månader. Planen ska vara nedbruten till veckonivå så variationer på den nivån är med i planeringen.

4 Vad omfattar produktionsplanering?
ÅTGÄRDER / STYRNING UPPFÖLJNING/ ANALYS

5 Syftet med produktionsplanering
På kliniknivå: Att kontinuerligt, på lång och kort sikt, kunna planera, följa upp och styra verksamheten så att uppdrag/behov uppfylls så bra som möjligt och verksamhetens målsättningar nås gällande tillgänglighet, arbetsmiljö och ekonomi.

6 Vad är nyttan? Skapar ett gemensamt språk och därmed en tydlighet kring vad som ska göras Skapar möjlighet till åtgärder i tid t ex styrning av resurs till behov Tydlighet i scheman (i Cosmic) och gällande resursbehov Förenklar bokningsförfarandet (och hantering av väntelistor –struktur i Cosmic) Ger möjlighet till kontinuerlig, relevant och tydlig uppföljning Skapar framförhållning för beslutsfattare ….

7 Planering/uppföljning/styrning är en del av chefsuppdraget
Personale ledelse Sikring af ressourcer Faglig ledelse Faglig kompetence og kvalitet Driftsledelse Styring og optimering Strategisk ledning Fokus och riktning Personal- ledning Utveckla och motivera medarbetare Yrkesmässig Driftsledning Styrning och Fackmässig kompetens och kvalitet Ur LiÖ’s ledarpolicy: Chefen förväntas beskriva verksamhetens uppdrag tydligt i dialog med medarbetarna och omsätta det till förståeliga mål och uppgifter

8 Planering på olika nivåer
Allokering av resurser Daglig styrning Detaljeringsgrad Produktionsplan, kapacitetsplan… Hög Kortsiktig planering Långsiktig planering Uppdrag Strategisk planering Låg 3 år 1 år 0-6v 12-20v Planeringshorisont

9 Olika planeringsperspektiv
Uppdrag Basdata Långsiktig Kortsiktig Produktion Uppföljning Vad, när och hur mycket ska vi producera? Vilka resurser åtgår? Hur planerar vi för att utföra denna planerade produktion? Hur går det för oss och vad får det för konsekvenser? Hur mycket planerar vi att producera och vilka resurser krävs? Planerings-verktyg Planerare Uppföljnings-verktyg Vilka är våra övergripande riktlinjer? Verksamhetschef Vilka resurser finns tillgängliga för produktion? Cosmic Schemaläggare Bokningsansvarig

10 Produktionsplanering – olika steg
Uppdrag Basdata Långsiktig planering Kortsiktig planering Produktion Uppföljning

11 Vad behövs för att produktionsplanera?
Ett grundkrav: Verksamheten beskriven i ”vårdtjänster” eller ”produkter”

12 Krav på ett produktbegrepp
Det ska… beskriva verksamheten; vad vi producerar beskriva stora patientflöden/processer vara förståeligt och användbart (för alla roller) i planerings-/uppföljningsprocessen fungera i patientjournalen gå att följa upp finnas info om resursåtgång Varje patientkontakt är en produkt

13 Produktionsplanering – tre steg
Vad är behovet 12 månader framåt? Vad kan vi producera 12 månader framåt? Finns de resurser som krävs för detta? Hur ska resurser allokeras? Hur påverkas budgeten av produktionsplanen? 1 Långsiktig planering När ska vi förlägga patienttid, adm.tid och övriga aktiviteter ? När ska vi producera vilka vårdtjänster/produkter, dag och passnivå? När behöver olika personer vara närvarande för produktionen? Vilka patienter ska komma när? Kortsiktig planering 2 3 Daglig verksamhet Hur ska vi hantera dagliga avvikelser? Hur ligger vi till relativt produktionsplanen? Vad beror eventuella avvikelser på? Behöver vi vidta åtgärder i produktionsplanen? Hur väl stämmer prognoser? Behöver vi justera framtida produktionsplan? Uppföljning

14 Produktionsplanering – tre steg
Vad är behovet 12 månader framåt? Vad kan vi producera 12 månader framåt? Finns de resurser som krävs för detta? Hur ska resurser allokeras? Hur påverkas budgeten av produktionsplanen? Långsiktig planering 1 När ska vi förlägga patienttid, adm.tid och övriga aktiviteter ? När ska vi producera vilka vårdtjänster/produkter, dag och passnivå? När behöver olika personer vara närvarande för produktionen? Vilka patienter ska komma när? 2 Kortsiktig planering 3 Daglig verksamhet Hur ska vi hantera dagliga avvikelser? Hur ligger vi till relativt produktionsplanen? Vad beror eventuella avvikelser på? Behöver vi vidta åtgärder i produktionsplanen? Hur väl stämmer prognoser? Behöver vi justera framtida produktionsplan? Uppföljning

15 Produkten i långsiktig planering
A: Vilka stora patientflöden eller processer finns på kliniken?

16 Dessa kallar vi för processer (jmf KPP)
Produkten i långsiktig planering Långsiktig planering Vilka stora patientflöden finns inom verksamheten? Några exempel: HPK: Hand, Plastik, Brännskada Njurmedicin: Transplantation, Njursvikt, Njursjukdom Endokrinmedicin: Osteopros, Diabetes, Endokrinologi Dessa kallar vi för processer (jmf KPP)

17 Produkten i långsiktig planering
A: Vilka stora patientflöden eller processer finns på kliniken? B: Vad gör vi med patienten? Vilken typ av kontakt är det?

18 Begreppen ovan kallas produkttyp
Produkten i långsiktig planering Långsiktig planering Vad gör vi med patienterna? Nybesök Återbesök Operation Behandling Vårdtillfälle Begreppen ovan kallas produkttyp

19 Produktgrupp Produkten i långsiktig planering Produkttyp + Process
Exempel: Nybesök Hand Återbesök Hand

20 Produkten i långsiktig planering
A: Vilka stora patientflöden eller processer finns på kliniken? B: Vad gör vi med patienten? Vilken typ av kontakt är det? C: Behövs ytterligare info? => valfritt tillägg

21 Anpassas för varje kliniks behov
Produkten i långsiktig planering Långsiktig planering Mer detaljerad valfri specifikation, t ex: Vårdgivare/nivå (Normal, avancerad, Läkare, SSK, Kurator…) Resursåtgång (kort, mellan, lång…) Undergruppering – spec av patientgrupp (Rökavvänjning, Barn, ..) Tidsåtgång (15 min, 30 min, 60 min) ….. Anpassas för varje kliniks behov

22 Produkt Produkten i långsiktig planering
Produkttyp + Valfri del + Process Exempel: Nybesök Normal Hand Återbesök Normal Hand Nybesök Avancerad Hand

23 Produkten i långsiktig planering
Produktgrupp Produkter Nybesök Hand Nybesök Normal Hand Nybesök Avancerad Hand

24 Basdata - produktkatalog
Produktgrupp Vårdtjänst (Cosmic) typ Process Resurs Resurs- Åtgång (tim) Nybesök normal hand Nybesök Hand Läkare 1 SSK 2 Sal 24

25 Användning av produktkatalogen
mantimmar V1 V V3 V4… V1 V2 V3 V4 Prod 1 40 50 Prod 2 20 18 25 Produktkatalog Produkter/ Aktiviteter (timmar/resurs) Produkter (antal)

26 Långsiktig planering Långsiktig planering 1 Den långsiktiga planen beskriver hur mycket som ska göras av varje produktgrupp under de närmaste 12 månaderna. Tillsammans med info i produktkatalogen kan även resursförbrukningen i planen beskrivas.

27 Arbetsflöde långsiktig planering
Hur ser behovet ut? Antal väntande & prognoser Utfall Uppföljning Produktions- planering Kapacitets- Beslutande möte Produktionsplan & Handlingsplaner Finns kapacitet? Behöver några åtgärder tas? Källa: VGRegion

28 Produktionsplanering – tre steg
Vad är behovet 12 månader framåt? Vad kan vi producera 12 månader framåt? Finns de resurser som krävs för detta? Hur ska resurser allokeras? Hur påverkas budgeten av produktionsplanen? 1 Långsiktig planering Kortsiktig planering När ska vi förlägga patienttid, adm.tid och övriga aktiviteter ? När ska vi producera vilka produkter, dag och passnivå? När behöver olika personer vara närvarande för produktion? Vilka patienter ska komma när? 2 3 Daglig verksamhet Hur ska vi hantera dagliga avvikelser? Hur ligger vi till relativt produktionsplanen? Vad beror eventuella avvikelser på? Behöver vi vidta åtgärder i produktionsplanen? Hur väl stämmer prognoser? Behöver vi justera framtida produktionsplan? Uppföljning

29 Produkten i kortsiktig planering
I den kortsiktiga planeringen kommer schemasystem och Cosmic att användas. En indelning av produkterna i produktvarianter kan krävas för planering på denna nivå.

30 Produkten i kortsiktig planering
Cosmic: Vårdtjänst Kategori 1 Produktgrupp Produkt Produktvariant Produkttyp Process Produkttyp + Valfri + Process Delprocess Exempel: Nybesök Hand Nybesök Normal Hand Båtbensfraktur Karpaltunnel- syndrom

31 Kortsiktig planering Cosmic: Vårdtjänst Kategori 1 Kategori 2 Produkt
Produktvariant Produkttyp + Valfri + Process Delprocess Aktivitet Nybesök Normal Hand Båtbensfraktur Microkirurgi Karpaltunnel- syndrom Avgipsning

32 Bokningsunderlag Delprocess Aktivitet/Valfritt Process Produkt

33 Bra struktur i bevaknings-/väntelistan

34 Kortsiktig planering Cosmic: Vårdtjänst Kategori 1 Kategori 2 Produkt
Produktvariant Produkttyp + Valfri + Process Delprocess Aktivitet Nybesök Normal Hand Båtbensfraktur Microkirurgi Karpaltunnel- syndrom Avgipsning

35 Kortsiktig planering Produktions Aktivitetsplaner planer
Planering av aktiviteter resurser Lägg in i Cosmic Schemasystem Scheman och tidböcker Produktions planer Aktivitetsplaner Frånvaroschema

36 Produktionsplanering – tre steg
Vad är behovet 12 månader framåt? Vad kan vi producera 12 månader framåt? Finns de resurser som krävs för detta? Hur ska resurser allokeras? Hur påverkas budgeten av produktionsplanen? 1 Långsiktig planering När ska vi förlägga patienttid, adm.tid och övriga aktiviteter ? När ska vi producera vilka vårdtjänster/produkter, dag och passnivå? När behöver olika personer vara närvarande för produktionen? Vilka patienter ska komma när? 2 Kortsiktig planering Daglig verksamhet 3 Hur ska vi hantera dagliga avvikelser? Hur ligger vi till relativt produktionsplanen? Vad beror eventuella avvikelser på? Behöver vi vidta åtgärder i produktionsplanen? Hur väl stämmer prognoser? Behöver vi justera framtida produktionsplan? Uppföljning

37 Justeringar och anpassningar måste göras.
Daglig styrning Daglig styrning 3 I den dagliga verksamheten sker avvikelser t ex personal eller patienter som uteblir. Justeringar och anpassningar måste göras. Uppföljning ger underlag till förbättringar i planeringen. Kommentarer om utvecklingen och ett schemasystem som ger stöd för snabb anpassning

38 Uppföljning på kliniknivå: verksamhetsnära uppföljning
Olika tidshorisont t ex: Dagligen Veckovis Månadsvis

39 Vad är nyttan? Skapar ett gemensamt språk och därmed en tydlighet kring vad som ska göras Skapar möjlighet till åtgärder i tid t ex styrning av resurs till behov Tydlighet i scheman (i Cosmic) och gällande resursbehov Förenklar bokningsförfarandet (och hantering av väntelistor –struktur i Cosmic) Ger möjlighet till kontinuerlig, relevant och tydlig uppföljning Skapar framförhållning för beslutsfattare ….

40 Införandeförlopp produktionsplanering
Uppstart Nuläge Utveckling Test & imple- mentering Enhetsstruktur Produkter Anpassning Cosmic (mallar mm) Planering/-verktyg Rutiner/spelregler Uppföljning Information & utbildning mm Testa rutiner och arbetssätt Utvärdera och justera löpande Etablerings-möten Problembild & målbild Inledande utbildningar mm Flödeskarta (patienter & information) Behov, inkom-mande remisser mm Produktion, väntelistor mm

41 Införandeförlopp + tid
= Beslutspunkt 1 mån 2 mån 3 mån 4 mån Uppstart Ta fram produktstruktur Nuläge Kortsiktig Struktur Cosmic Väntelista Schema Rutiner ... Långsiktig Struktur LP Utrullnings- Plan Rutiner .... Test & imple- mentering


Ladda ner ppt "Produktionsplanering"

Liknande presentationer


Google-annonser