Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor"— Presentationens avskrift:

1 - tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor
Stöd till implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdoms-förebyggande metoder - tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor

2 Målområde 6 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Regeringens bedömning: Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet bör stärkas i hela hälso- och sjukvården I patient och anhörigkontakter bör förebyggande och hälsofrämjande aspekter systematiskt integreras

3 Hälso- och sjukvårdslagen
2 c § Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder sig till hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Lag (1998:1660).

4 Vad ska riktlinjerna leda till?
God vård och omsorg genom att stödja: öppna och systematiska beslut om resursfördelning ordnat införande av nya metoder och insatser utmönstring av ineffektiva och skadliga metoder och vara underlag för: beslut om vårdens organisation regionala och lokala vårdprogram

5 Inom vilka områden finns riktlinjer?
Demens Depression och ångest Diabetes Stroke Hjärtsjukvård Missbruk och beroende Bröst-, kolorektal- och prostatacancer Astma och KOL Schizofreni  Lungcancer Sjukdomsförebyggande metoder Tandvård Rörelseorganens sjukdomar

6 Varför riktlinjer för sjukdoms-förebyggande metoder?
50% av alla kvinnor och 65% av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana Minst 20% av sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanor Det finns effektiva metoder som hälso- och sjukvården kan använda för att stödja patienterna Det finns ingen enhetlig praxis i sjukvården Socialt utsatta har oftare ohälsosamma levnadsvanor

7 Riktlinjernas inriktning
Metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk riskbruk av alkohol otillräcklig fysisk aktivitet ohälsosamma matvanor

8 Hur vanliga är de ohälsosamma levnadsvanorna?
Dagligrökning 13% Riskabla alkoholvanor 14% Otillräcklig fysisk aktivitet 35% Ohälsosamma matvanor 20% Ökad risk för bl.a. diabetes, hjärtkärlsjukdom, cancer, leverskador, olycksfall, psykisk ohälsa, alkoholberoende, högt blodtryck, övervikt/fetma.

9 Organisation av riktlinjearbetet
Projektledningsgrupp Fyra faktagrupper Hälsoekonomisk faktagrupp Prioriteringsgrupp Kvalitetsindikator- grupp

10 Risk för död, sjukdom och försämrad livskvalitet
Daglig rökning Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk Riskbruk av alkohol Kraftigt förhöjd risk Ohälsosamma matvanor Otillräcklig fysisk aktivitet Daglig snusning Något till måttligt förhöjd risk

11 Vilka omfattas av riktlinjerna?
Vuxna med ohälsosamma levnadsvanor Särskilda tillstånd Inför operation, vid graviditet, vid amning och när man är förälder Högriskgrupper Ökad risk för negativa hälsomässiga konsekvenser, t.ex. person med lungsjukdom som röker

12 Riktlinjernas rekommendationer
Alla rekommendationer är någon form av rådgivning/samtal Tre nivåer: enkla råd rådgivande samtal kvalificerat rådgivande samtal Innehåll och personalens kvalifikationer Mer kvalificerade åtgärder tar i regel mer tid

13 Enkla råd Mycket korta, standardiserade råd eller rekommendationer
Ingen särskild uppföljning Kan kompletteras med skriftlig information Tar mindre än 5 minuter

14 Rådgivande samtal Mer av en dialog och anpassat till individen
Kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel Kan också kompletteras med särskild uppföljning Tidsmässigt mer omfattande än enkla råd

15 Kvalificerat rådgivande samtal
Är strukturerat/teoribaserat Personalen särskilt utbildad Kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel Kan också kompletteras med särskild uppföljning Ofta tidsmässigt mer omfattande än rådgivande samtal

16 Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter:
Levnadsvana Åtgärd Rökning Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande samtal Otillräcklig fysisk aktivitet Rådgivande samtal med tillägg och särskild uppföljning Ohälsosamma matvanor

17 De rekommenderade åtgärderna har god kostnadseffektivitet
Förhållandevis billiga åtgärder för att vinna mycket hälsa (låg kostnad/QALY). Alla rekommenderade åtgärder har god kostnadseffektivitet jämfört med ingen åtgärd eller enklare åtgärder

18 Riktlinjeprocessen VETENSKAPLIGT UNDERLAG PRIORITERINGS- ARBETE
PRELIMINÄR VERSION UPP- DATERING REGIONALA SEMINARIER SLUTLIG VERSION MÄTA & FÖLJA UPP

19 Kommuner och landsting ansvariga för implementering
Ta ställning till ambitionsnivå för införandet och tidsplan för att uppnå rekommendationerna Säkerställa organisation för implementering Anpassa styrsystem (beställnings-, ersättnings- och uppföljningssystem) Ta fram vårdprogram eller motsvarande Förankra ett nytt arbetssätt hos chefer och medarbetare Säkerställa att personalen har lämplig kompetens Följa upp genomslaget för det nya arbetssättet, resultat och patientnöjdhet

20 Regeringsuppdraget Sprida kännedom om riktlinjerna
Stödja metodutveckling Skapa en interaktiv utbildning med hjälp av IT-lösningar Uppföljning och utvärdering

21 Så här jobbar vi Lyssnar på landsting, vårdgivare och professioner
- Referensgrupp - Kontaktpersoner - Professionerna Sätter fokus på sjukdomsförebyggande - Deltar i konferenser, riksstämman m.m. - För ut frågorna i media

22 forts... Stödjer professionernas medverkan i att implementera riktlinjerna Samverkar för att undvika dubbelarbete med SKL, HFS-nätverket, FHI, m.fl. Stödjer uppföljning och utvärdering bl.a. genom KVÅ-koder Stödjer metodutveckling och kunskapsutveckling Stödjer kompetensutveckling av personalen i hälso- och sjukvården


Ladda ner ppt "- tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor"

Liknande presentationer


Google-annonser