Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomisk information och extern redovisning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomisk information och extern redovisning"— Presentationens avskrift:

1 Ekonomisk information och extern redovisning
Företag och marknad Ekonomisk information och extern redovisning

2 Externa användare Ägarna – beroende på företagets storlek Investerare
Långivare, aktieägare kapitalmarknadsperspektivet

3 Information – för att fatta beslut
Vilken typ av beslut? Kapitalmarknaden (aktie- och kreditmarknaden) Låna ut pengar Köpa, sälja, behålla aktier

4 Externredovisningens syfte
Skapa förtroende Ärligt, begripligt, det mest sanna Finansiell information Kvantitativ information

5 Redovisning För vem? Beslutsfattare, intressenter Om vem?
Juridisk enhet, ekonomisk enhet, geografisk enhet Av vad? Lönsamhet (historisk information för prognos) För vad? Investeringsbeslut

6 Begrepp Resultat (vinst/förlust) Intäkter Kostnader Vinst
Värdet av viss prestation under viss period Kostnader Värdet av förbrukade resurser under viss period Vinst Ökning av företagets värde för ägarna Nettotillgångar Tillgångar – skulder = eget kapital

7 Begrepp forts... Inkomst – intäkt – inbetalning
Utgift – kostnad - utbetalning

8 Ekonomiskt värde Redovisade värden finns i de finansiella rapporterna
Subjektivt begrepp Teoretiskt begrepp; vad som kan konsumeras under en period och ändå vara lika ”well-off” i nästa period

9 Varför redovisningsregler?
Effektivisera kapitalmarknaden God redovisningssed Praxis hos en kvalitativt högt stående redovisningsskyldiga Rättvisande bild True and fair view

10 Grundläggande krav på redovisningen
Användarvänlig och korrekt Innehålla finansiella rapporter Ekonomisk ställning (balansräkning) Ekonomiskt resultat (resultaträkning Hur pengar använts och finansiering (kassaflödesanalys)

11 Årsredovisning Avges per räkenskapsår Förvaltningsberättelse
Balansräkning Resultaträkning Finansieringsanalys = Kassaflödesanalys (för större företag Noter Revisionsberättelse

12 Balansräkning Balansekvationen Aktivsidan tillgångar Passivsidan
Skulder och eget kapital Balansomslutning (summa tillgångar/summa skulder och eget kapital)

13 Balansräkning forts Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella
Immateriella Finansiella Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel

14 Balansräkning forts Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder
Avsättningar Skulder som är osäkra till tid eller belopp Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital

15 Nettotillgångar Nettotillgångar = eget kapital
Tillgångar – skulder = eget kapital Tillgångar – skulder = nettotillgångar

16 Värdering Historiskt anskaffningsvärde
Återanskaffningsvärde, nutida försäljningsvärde Framtida värde (nuvärde)

17 Resultaträkning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster
Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Extra ordinära Avsättningar Skatt Årets resultat

18 Finansieringsanalys/ Kassaflödesanalys
Kassaflöde från löpande verksamhet Utgår från resultat efter finansiella poster Förändring i varulager, kortfristiga fordringar och skulder, icke kassaflödespåverkande poster, skatt etc Kassaflöde från investeringsverksamheten Köp och försäljning av anläggningstillgångar, dotterbolag etc Kassaflöde från finansieringsverksamheten Upptagande av nya lån, amortering, utdelning, nyemission (utdelning och nyemission = kapitaltransaktioner med aktieägarna) Summerar till förändring av likvida medel

19 Koncernredovisning Eliminera interna mellanhavanden
Inga obeskattade reserver eller bokslutsdispositioner

20 Fortsättning följer nästa gång....
Nyckeltal, bedömningar av företag m.m. T ex likviditet, soliditet, räntabilitet etc

21 Nyckeltal Likviditet (betalningsförmåga på kort sikt)
Kassalikviditet = LOT/KS Balanslikviditet = OT/KS

22 forts Soliditet (betalningsförmåga på lång sikt) EK/T
Skuldsättningsgrad S/T

23 Forts Räntabilitet Räntabilitet på eget kapital Refi/E
Räntabilitet på totalt kapital Res e. avskrivn + fin.int/T Räntabilitet på sysselsatt kapital RöR + fin.int/avkastningskrävande kapital

24 Frågor Vad ingår i en balansräkning resp. en resultaträkning?
Vad visar en balans- resp. resultaträkning? Vad är en finansieringsanalys/kassaflödesanalys? Vad innebär likviditet resp. soliditet? Vad innebär räntabilitet? Ge exempel på några räntabilitetsmått.

25 Forts. frågor Vilka krav ställs på tillgångar för att de ska tas upp i balansräkningen? Tillgångar kan värderas på olika sätt. Ge några exempel på värderingsmetoder. Vad ska en årsredovisningsinnehålla för olika delar? Vad innebär frivilligrapporter i årsredovisningen? Ge några exempel.


Ladda ner ppt "Ekonomisk information och extern redovisning"

Liknande presentationer


Google-annonser