Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företag och marknad Ekonomisk information och extern redovisning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företag och marknad Ekonomisk information och extern redovisning."— Presentationens avskrift:

1 Företag och marknad Ekonomisk information och extern redovisning

2 Externa användare Ägarna – beroende på företagets storlek Investerare –Långivare, aktieägare –kapitalmarknadsperspektivet

3 Information – för att fatta beslut Vilken typ av beslut? –Kapitalmarknaden (aktie- och kreditmarknaden) Låna ut pengar Köpa, sälja, behålla aktier

4 Externredovisningens syfte Skapa förtroende –Ärligt, begripligt, det mest sanna –Finansiell information –Kvantitativ information

5 Redovisning För vem? –Beslutsfattare, intressenter Om vem? –Juridisk enhet, ekonomisk enhet, geografisk enhet Av vad? –Lönsamhet (historisk information för prognos) För vad? –Investeringsbeslut

6 Begrepp Resultat (vinst/förlust) –Intäkter - kostnader Intäkter –Värdet av viss prestation under viss period Kostnader –Värdet av förbrukade resurser under viss period Vinst –Ökning av företagets värde för ägarna Nettotillgångar –Tillgångar – skulder = eget kapital

7 Begrepp forts... Inkomst – intäkt – inbetalning Utgift – kostnad - utbetalning

8 Ekonomiskt värde Redovisade värden finns i de finansiella rapporterna Ekonomiskt värde –Subjektivt begrepp –Teoretiskt begrepp; vad som kan konsumeras under en period och ändå vara lika ”well-off” i nästa period

9 Varför redovisningsregler? Effektivisera kapitalmarknaden God redovisningssed –Praxis hos en kvalitativt högt stående redovisningsskyldiga Rättvisande bild –True and fair view

10 Grundläggande krav på redovisningen Användarvänlig och korrekt Innehålla finansiella rapporter –Ekonomisk ställning (balansräkning) –Ekonomiskt resultat (resultaträkning –Hur pengar använts och finansiering (kassaflödesanalys)

11 Årsredovisning Avges per räkenskapsår –Förvaltningsberättelse –Balansräkning –Resultaträkning –Finansieringsanalys = Kassaflödesanalys (för större företag –Noter –Revisionsberättelse

12 Balansräkning Balansekvationen –Aktivsidan tillgångar –Passivsidan Skulder och eget kapital Balansomslutning (summa tillgångar/summa skulder och eget kapital)

13 Balansräkning forts Tillgångar –Anläggningstillgångar Materiella Immateriella Finansiella –Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel

14 Balansräkning forts Skulder –Långfristiga skulder –Kortfristiga skulder Avsättningar –Skulder som är osäkra till tid eller belopp Eget kapital –Bundet eget kapital –Fritt eget kapital

15 Nettotillgångar Nettotillgångar = eget kapital Tillgångar – skulder = eget kapital Tillgångar – skulder = nettotillgångar

16 Värdering Historiskt anskaffningsvärde Återanskaffningsvärde, nutida försäljningsvärde Framtida värde (nuvärde)

17 Resultaträkning –Rörelsens intäkter –Rörelsens kostnader –Avskrivningar Rörelseresultat –Finansiella intäkter –Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster –Extra ordinära –Avsättningar –Skatt Årets resultat

18 Finansieringsanalys/ Kassaflödesanalys Kassaflöde från löpande verksamhet –Utgår från resultat efter finansiella poster –Förändring i varulager, kortfristiga fordringar och skulder, icke kassaflödespåverkande poster, skatt etc Kassaflöde från investeringsverksamheten –Köp och försäljning av anläggningstillgångar, dotterbolag etc Kassaflöde från finansieringsverksamheten –Upptagande av nya lån, amortering, utdelning, nyemission (utdelning och nyemission = kapitaltransaktioner med aktieägarna) Summerar till förändring av likvida medel

19 Koncernredovisning Eliminera interna mellanhavanden Inga obeskattade reserver eller bokslutsdispositioner

20 Fortsättning följer nästa gång.... Nyckeltal, bedömningar av företag m.m. –T ex likviditet, soliditet, räntabilitet etc

21 Nyckeltal Likviditet (betalningsförmåga på kort sikt) –Kassalikviditet = LOT/KS –Balanslikviditet = OT/KS

22 forts Soliditet (betalningsförmåga på lång sikt) EK/T Skuldsättningsgrad S/T

23 Forts Räntabilitet –Räntabilitet på eget kapital Refi/E –Räntabilitet på totalt kapital Res e. avskrivn + fin.int/T –Räntabilitet på sysselsatt kapital RöR + fin.int/avkastningskrävande kapital

24 Frågor Vad ingår i en balansräkning resp. en resultaträkning? Vad visar en balans- resp. resultaträkning? Vad är en finansieringsanalys/kassaflödesanalys? Vad innebär likviditet resp. soliditet? Vad innebär räntabilitet? Ge exempel på några räntabilitetsmått.

25 Forts. frågor Vilka krav ställs på tillgångar för att de ska tas upp i balansräkningen? Tillgångar kan värderas på olika sätt. Ge några exempel på värderingsmetoder. Vad ska en årsredovisningsinnehålla för olika delar? Vad innebär frivilligrapporter i årsredovisningen? Ge några exempel.


Ladda ner ppt "Företag och marknad Ekonomisk information och extern redovisning."

Liknande presentationer


Google-annonser