Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företag och Marknad Sammanfattning. Företagsekonomi •Fokus på begrepp – teorier – modeller •Ekonomi = hushålla med knappa resurser •Samla gemensamma resurser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företag och Marknad Sammanfattning. Företagsekonomi •Fokus på begrepp – teorier – modeller •Ekonomi = hushålla med knappa resurser •Samla gemensamma resurser."— Presentationens avskrift:

1 Företag och Marknad Sammanfattning

2 Företagsekonomi •Fokus på begrepp – teorier – modeller •Ekonomi = hushålla med knappa resurser •Samla gemensamma resurser för ekonomisk verksamhet •Människans främsta uppfinning – Samla resurser för att skapa välstånd och gemensamma mål •Syftet med företag/företagandet –Samla resurser för att producera varor och tjänster –Vinstmaximering, mål i andra termer

3 Vad är en marknad? •Där säljaren möter köparen •Marknaden finns i olika former •Marknaden som torghandel, samtal, börs, etc. •Få marknader är fria •Marknaden som teoretiskt ideal –Perfekt konkurrens –Informerade parter –The invisible hand

4 Effektivitet •Handlar om grad av måluppfyllelse –Identifiera företagets/organisationens mål –Bedöm grad av måluppfyllelse •Ge ex. på mål –Privata företag »Vinstmaximering, satisifierande, omsättningsmax etc –Offentliga organisationer »Förhindra brand, förhindra krig, uppfostra barn i demokratiska anda etc •Till skillnad från Produktivitet

5 Fler begrepp.. •Inkomst, intäkt, inbetalning •Utgift, kostnad, utbetalning •Resultat, lönsamhet, vinst

6 Delområden •Företagsekonomin fyra delområden: –Marknadsföring –Organisation/management –Kalkyler/finansiering –Redovisning •Intern redovisning (ekonomistyrning) •Extern redovisning

7 Marknad och marknadsföring

8 Marknaden •En mötesplats för köpare och säljare •Finns i en mängd olika former •Teoretiskt ideal för marknadens aktörer –Rationella –Oberoende –Självständiga –Välinformerade

9 Marknadsföring •Produkter –Produktion och konsumtion åtskilda •Tjänster –Produktion och konsumtion integrerade

10 Marknadsföring •”Gap” uppstår –Rumsliga (geografiska) –Tidsmässiga –Perception –Värdering •Marknadsföring = överbrygga/minska gapen

11 Marknadsföringsprocessen •Identifiera och lokalisera användarnas behov och efterfrågan •Uttrycka dessa behov i form av konkreta varor eller tjänster med hänsyn till tillgängliga resurser och förutsättningar •Utföra aktiviteter som gör varor och tjänster tillgängliga för användarna och att användarna blir medvetna om deras existens

12 Konsumentmarknader som massmarknad •Massmarknader •Fyra konkurrensmedel –4 P •Produkt – vad som erbjuds till kunden •Pris – produktionskostnad, värde för kund, kundens alternativ •Plats – vara eller tjänst fysiskt tillgänglig •Påverkan – aktiviteter för kommunikation

13 Segmentering av kunder •Livsstils-segmentering •AIO-modell – Activities, Interests, Opinions •Viktigt vid segmentering –Individer inom de olika segmenten måste kunna identifieras –Likartat beteende inom segmenten, men olikartat mellan segmenten –Segmenten är tillräckligt stora för att motivera anpassning och särbehandling

14 Producentmarknader som fåtalsmarknad/producentmarknad •Business-to-business-marketing (B2B) –Färre relationer, mer specifika –Varje kund ”unik” –Långsiktiga relationer –Interaktion –Etc...

15 KALKYLER OCH BESLUT

16 Kalkyler •Kalkyler för beslut (beslutsunderlag) –T ex för att beräkna kostnader eller lönsamhet för: •Åtgärd – T.ex. genomföra personalutbildning •Tjänst – T.ex. vid offert •Vara – T.ex. för prissättning •Kund – T.ex. för lönsamhetsberäkning •Org. enhet – T.ex. för outsorcingbeslut

17 Begrepp •Fast kostnad (FK) –Förblir densamma oavsett volym –Kapacitetskostnad (en typ av fast kostnad) •Rörlig kostnad (RK) –Förändras med volymen

18 Fast kostnad •Kort sikt vs lång sikt (varierar) –Helt fast kostnad –Driftsbetingad fast kostnad –Halvfast kostnad

19 Rörliga kostnader •Proportionellt rörliga •Degressivt rörliga •Progressivt rörliga

20 Vanliga kalkyler •Självkostnadskalkyl –Rättvisetänkande, kostnad som avser hela företaget fördelas på varor och tjänster •Bidragskalkyl –Direkt påverkan av förändringen i produktion av vara eller tjänst, förändringen beroende på aktuell åtgärd

21 Slutsatser •Självkostnadskalkyl väljs om det finns lönsamma alternativ •Bidragskalkyl om alternativkostnad är försumbar •Tidsperspektivet –Om lång sikt – självkostnadskalkyl –Om kort sikt - bidragskalkyl

22 Begrepp självkostnadskalkyl •Produktkalkylering, fullständig kostnadsfördelning per kalkylobjekt –Syfte •Produktval •Prissättning •Kostnadskontroll

23 Självkostnad •Rättvis fördelning av kostnader för specifik vara eller tjänst, bedömning av lönsamhet för visst kalkylobjekt –Direkta kostnader –Indirekta kostnader –Pålägg

24 Bidragskalkyler •Lönsamhetskalkyl som underlag för beslut vid –Ledig kapacitet –Trång sektor (flask-halsar) –Alternativkostnad försumbar –Kort beslutshorisont

25 Investeringskalkyl (nuvärdesberäkning) •Räntejusterade inbetalningar minus utbetalningar •Centrala begrepp: –Grundinvestering –Inbetalningsöverskott (inbetalning-utbetalning) –Ekonomisk livslängd –Restvärde –Kalkylränta –Nuvärde och nuvärdekvot

26 Investeringskalkyl (pay-back) •Förenklad kalkylform •Bortse från ränteeffekter •Beräkna hur lång tid det tar att tjäna in det investerade beloppet •Pay-backtiden kan aldrig vara längre än den ekonomiska livslängden

27 Prissättning i praktiken •Trial and error •Bestäms utifrån –Kunderna (kundgrupp, produkt, etc) - Tak –Konkurrenterna (prisnivå i förhållande till konkurrenter) –Kostnaderna (miniminivå) - Golv –(Ägarnas avkastningskrav) – Höjer golvnivån

28 ORGANISATION

29 Syftet med organisationsstudier •Ökad kunskap om hur organisationer fungerar •För att öka effektiviteten •Klassiska organisationsstudier –Taylor (Scientific Management) –Weber (Det byråkratiska systemet) –Human Relations •Nyare synsätt –Contingency –Nätvekr

30 Mål •Organisering handlar om att styra och samordna –Mot organisationens/verksamhetens mål •Mål –Huvudmål nedbrutna på delmål –Mål skall vara operationaliserbara –Undvika målkonflikter/suboptimering

31 Affärsidè •Övergripande affärsidé – Målsättning o inriktning •Yttre affärsidè – Definiera omgivning/position •Inre affärsidé – Sättet att organisera resurser –Viktigt att även ange vägen till målet

32 Livscykel – Företaget och affärsidén •Idè – Sökande efter marknad och lösningar •Etablering – Formulera idé och huvud-/delmål •Tillväxt – Ompröva huvud- och delmål •Mognad – Justera mål och försvara positioner •Nedgång – Avveckla verksamhet –Formen på kurvan varierar –Cirkel – efter nedgång åter till formulering av ny idè

33 Formella organisationer •En avbildning av organisationen i en beskrivning –Statisk beskrivning •Funktioner •Enhetsindelning •Samband •Hierarkier •Linje/stab •Organisering –Dynamisk beskrivning av processer

34 Formella organisationer •Centrala dimensioner i organisationsstrukturen –Arbetsdelning – Fördelning av uppgifter •Horisontellt – På samma nivå •Vertikalt – I hierarkiska nivåer –Standardisering – Uppgifter utförs på samma sätt –Formalisering – Dokument beskriver utförande –Centralisering – Lokalt/centralt beslutsfattande •Platta organisationer –Stort kontrollspann i varje nivå –“Självstyrande” – Utifrån mål

35 Olika organisationstyper •Hierarkiska –Funktionsorganisation –Divisionaliserad organisation –Matrisorganisation •Platta –Slimma organisationen •Självstyrande grupper •Mellanchefer försvinner –Stort kontrollspann

36 Olika relationer - intressentmodellen •Många intressenter med skiftande relationer •Många intressen att ta hänsyn till •Inre och yttre intressenter •Moraliska och etiska förhållningssätt i förhållande till –Etik, spelregler, skrivna och oskrivna –Moral, hur dessa spelregler efterlevs

37 Strategiska planer •Företagsstrategi, ett medel för att hantera osäkerhet –BCG-skolan (Boston Consulting Group) •Öka marknadsandelar •Hålla marknadsandelar •Minska marknadsandelar •Dra sig ur marknaden –Produktlivscykeln

38 Strategiska planer forts –Porterskolan, konkurrenskrafter avgörande •Konkurrensintensitet •Leverantörers förhandlingsstyrka •Köparnas förhandlingsstyrka •Hot från subtitutprodukter •Hot i form av nyetablering –Basstrategier •Kostnadsöverlägsenhet •Differentiering - Unika fördelar för kunden •Fokusering – Specifikt kundsegment

39 Ledning och ledarskap •Ägare –Krav på avkastning och verksamhet •Styrelse –Utses av ägarna på bolagsstämman •Företagets verkställande ledning, –VD ev. fler. –Tillse att ägares och styrelsens intentioner genomförs •Corporate Governance (Ex. H&M)

40 Ledarskap •Avsaknad av ledarskap –Tydliga mål –Stark värdegemenskap •Auktoritärt ledarskap –Starkt fokus på lösning av uppgift –Små frihetsgrader •Demokratiskt ledarskap –Låter medarbetare påverka hur saker ska lösas

41 Ekonomisk information och extern redovisning

42 Användare •För styrning och beslut •Ägarna – beroende på företagets storlek •Investerare –Långivare – låna ut pengar –Aktieägare – köpa, sälja behålla aktier –Kapitalmarknadsperspektivet •Myndigheter –Beskattning –Statistik

43 Begrepp •Resultat (vinst/förlust) –Intäkter - kostnader •Intäkter –Värdet av viss prestation under viss period •Kostnader –Värdet av förbrukade resurser under viss period •Vinst –Ökning av företagets värde för ägarna •Nettotillgångar –Tillgångar – skulder = eget kapital

44 Begrepp forts... •Inkomst – intäkt – inbetalning •Utgift – kostnad - utbetalning

45 Varför redovisningsregler? •Skapa jämförbarhet – i och över tiden •Effektivisera kapitalmarknaden •God redovisningssed –Praxis hos en kvalitativt högt stående redovisningsskyldiga •Rättvisande bild –True and fair view

46 Årsredovisning •Avges per räkenskapsår –Förvaltningsberättelse –Balansräkning –Resultaträkning –Finansieringsanalys = Kassaflödesanalys (för större företag –Noter –Revisionsberättelse

47 Balansräkning •Balansekvationen –Aktivsidan •Tillgångar –Passivsidan •Skulder och eget kapital •Balansomslutning (summa tillgångar/summa skulder och eget kapital)

48 Balansräkning forts •Tillgångar –Anläggningstillgångar •Materiella •Immateriella •Finansiella –Omsättningstillgångar •Varulager •Kortfristiga fordringar •Likvida medel

49 Balansräkning forts •Skulder –Långfristiga skulder –Kortfristiga skulder •Avsättningar –Skulder som är osäkra till tid eller belopp •Eget kapital –Bundet eget kapital –Fritt eget kapital

50 Värdering •Historiskt anskaffningsvärde •Återanskaffningsvärde, nutida försäljningsvärde •Framtida värde (nuvärde)

51 Resultaträkning –Rörelsens intäkter –Rörelsens kostnader –Avskrivningar •Rörelseresultat –Finansiella intäkter –Finansiella kostnader •Resultat efter finansiella poster –Extra ordinära –Avsättningar –Skatt •Årets resultat

52 Finansieringsanalys/ Kassaflödesanalys •Kassaflöde från löpande verksamhet –Utgår från resultat efter finansiella poster –Förändring i varulager, kortfristiga fordringar och skulder, icke kassaflödespåverkande poster, skatt etc •Kassaflöde från investeringsverksamheten –Köp och försäljning av anläggningstillgångar, dotterbolag etc •Kassaflöde från finansieringsverksamheten –Upptagande av nya lån, amortering, utdelning, nyemission •(utdelning och nyemission = kapitaltransaktioner med aktieägarna) •Summerar till förändring av likvida medel

53 Koncernredovisning •Visa en grupp av företag som en enhet •Eliminera interna mellanhavanden •Inga obeskattade reserver eller bokslutsdispositioner

54 Nyckeltal •Likviditet (betalningsförmåga på kort sikt) –Kassalikviditet = LOT/KS –Balanslikviditet = OT/KS

55 Nyckeltal forts •Soliditet (betalningsförmåga på lång sikt) EK/T •Skuldsättningsgrad S/T

56 Nyckeltal forts •Räntabilitet –Räntabilitet på eget kapital •Refi/E –Räntabilitet på totalt kapital •Res e. avskrivn + fin.int/T –Räntabilitet på sysselsatt kapital •RöR + fin.int/avkastningskrävande kapital


Ladda ner ppt "Företag och Marknad Sammanfattning. Företagsekonomi •Fokus på begrepp – teorier – modeller •Ekonomi = hushålla med knappa resurser •Samla gemensamma resurser."

Liknande presentationer


Google-annonser