Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företag och Marknad Sammanfattning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företag och Marknad Sammanfattning."— Presentationens avskrift:

1 Företag och Marknad Sammanfattning

2 Företagsekonomi Fokus på begrepp – teorier – modeller
Ekonomi = hushålla med knappa resurser Samla gemensamma resurser för ekonomisk verksamhet Människans främsta uppfinning – Samla resurser för att skapa välstånd och gemensamma mål Syftet med företag/företagandet Samla resurser för att producera varor och tjänster Vinstmaximering, mål i andra termer

3 Vad är en marknad? Där säljaren möter köparen
Marknaden finns i olika former Marknaden som torghandel, samtal, börs, etc. Få marknader är fria Marknaden som teoretiskt ideal Perfekt konkurrens Informerade parter The invisible hand

4 Effektivitet Handlar om grad av måluppfyllelse
Identifiera företagets/organisationens mål Bedöm grad av måluppfyllelse Ge ex. på mål Privata företag Vinstmaximering, satisifierande, omsättningsmax etc Offentliga organisationer Förhindra brand, förhindra krig, uppfostra barn i demokratiska anda etc Till skillnad från Produktivitet

5 Fler begrepp.. Inkomst, intäkt, inbetalning
Utgift, kostnad, utbetalning Resultat, lönsamhet, vinst

6 Delområden Företagsekonomin fyra delområden: Marknadsföring
Organisation/management Kalkyler/finansiering Redovisning Intern redovisning (ekonomistyrning) Extern redovisning

7 Marknad och marknadsföring

8 Marknaden En mötesplats för köpare och säljare
Finns i en mängd olika former Teoretiskt ideal för marknadens aktörer Rationella Oberoende Självständiga Välinformerade

9 Marknadsföring Produkter Produktion och konsumtion åtskilda Tjänster
Produktion och konsumtion integrerade

10 Marknadsföring ”Gap” uppstår Rumsliga (geografiska) Tidsmässiga
Perception Värdering Marknadsföring = överbrygga/minska gapen

11 Marknadsföringsprocessen
Identifiera och lokalisera användarnas behov och efterfrågan Uttrycka dessa behov i form av konkreta varor eller tjänster med hänsyn till tillgängliga resurser och förutsättningar Utföra aktiviteter som gör varor och tjänster tillgängliga för användarna och att användarna blir medvetna om deras existens

12 Konsumentmarknader som massmarknad
Massmarknader Fyra konkurrensmedel 4 P Produkt – vad som erbjuds till kunden Pris – produktionskostnad, värde för kund, kundens alternativ Plats – vara eller tjänst fysiskt tillgänglig Påverkan – aktiviteter för kommunikation

13 Segmentering av kunder
Livsstils-segmentering AIO-modell – Activities, Interests, Opinions Viktigt vid segmentering Individer inom de olika segmenten måste kunna identifieras Likartat beteende inom segmenten, men olikartat mellan segmenten Segmenten är tillräckligt stora för att motivera anpassning och särbehandling

14 Producentmarknader som fåtalsmarknad/producentmarknad
Business-to-business-marketing (B2B) Färre relationer, mer specifika Varje kund ”unik” Långsiktiga relationer Interaktion Etc...

15 KALKYLER OCH BESLUT

16 Kalkyler Kalkyler för beslut (beslutsunderlag)
T ex för att beräkna kostnader eller lönsamhet för: Åtgärd – T.ex. genomföra personalutbildning Tjänst – T.ex. vid offert Vara – T.ex. för prissättning Kund – T.ex. för lönsamhetsberäkning Org. enhet – T.ex. för outsorcingbeslut

17 Begrepp Fast kostnad (FK) Förblir densamma oavsett volym
Kapacitetskostnad (en typ av fast kostnad) Rörlig kostnad (RK) Förändras med volymen

18 Fast kostnad Kort sikt vs lång sikt (varierar) Helt fast kostnad
Driftsbetingad fast kostnad Halvfast kostnad

19 Rörliga kostnader Proportionellt rörliga Degressivt rörliga
Progressivt rörliga

20 Vanliga kalkyler Självkostnadskalkyl
Rättvisetänkande, kostnad som avser hela företaget fördelas på varor och tjänster Bidragskalkyl Direkt påverkan av förändringen i produktion av vara eller tjänst, förändringen beroende på aktuell åtgärd

21 Slutsatser Självkostnadskalkyl väljs om det finns lönsamma alternativ
Bidragskalkyl om alternativkostnad är försumbar Tidsperspektivet Om lång sikt – självkostnadskalkyl Om kort sikt - bidragskalkyl

22 Begrepp självkostnadskalkyl
Produktkalkylering, fullständig kostnadsfördelning per kalkylobjekt Syfte Produktval Prissättning Kostnadskontroll

23 Självkostnad Rättvis fördelning av kostnader för specifik vara eller tjänst, bedömning av lönsamhet för visst kalkylobjekt Direkta kostnader Indirekta kostnader Pålägg

24 Bidragskalkyler Lönsamhetskalkyl som underlag för beslut vid
Ledig kapacitet Trång sektor (flask-halsar) Alternativkostnad försumbar Kort beslutshorisont

25 Investeringskalkyl (nuvärdesberäkning)
Räntejusterade inbetalningar minus utbetalningar Centrala begrepp: Grundinvestering Inbetalningsöverskott (inbetalning-utbetalning) Ekonomisk livslängd Restvärde Kalkylränta Nuvärde och nuvärdekvot

26 Investeringskalkyl (pay-back)
Förenklad kalkylform Bortse från ränteeffekter Beräkna hur lång tid det tar att tjäna in det investerade beloppet Pay-backtiden kan aldrig vara längre än den ekonomiska livslängden

27 Prissättning i praktiken
Trial and error Bestäms utifrån Kunderna (kundgrupp, produkt, etc) - Tak Konkurrenterna (prisnivå i förhållande till konkurrenter) Kostnaderna (miniminivå) - Golv (Ägarnas avkastningskrav) – Höjer golvnivån

28 ORGANISATION

29 Syftet med organisationsstudier
Ökad kunskap om hur organisationer fungerar För att öka effektiviteten Klassiska organisationsstudier Taylor (Scientific Management) Weber (Det byråkratiska systemet) Human Relations Nyare synsätt Contingency Nätvekr

30 Mål Organisering handlar om att styra och samordna
Mot organisationens/verksamhetens mål Mål Huvudmål nedbrutna på delmål Mål skall vara operationaliserbara Undvika målkonflikter/suboptimering

31 Affärsidè Övergripande affärsidé – Målsättning o inriktning
Yttre affärsidè – Definiera omgivning/position Inre affärsidé – Sättet att organisera resurser Viktigt att även ange vägen till målet

32 Livscykel – Företaget och affärsidén
Idè – Sökande efter marknad och lösningar Etablering – Formulera idé och huvud-/delmål Tillväxt – Ompröva huvud- och delmål Mognad – Justera mål och försvara positioner Nedgång – Avveckla verksamhet Formen på kurvan varierar Cirkel – efter nedgång åter till formulering av ny idè

33 Formella organisationer
En avbildning av organisationen i en beskrivning Statisk beskrivning Funktioner Enhetsindelning Samband Hierarkier Linje/stab Organisering Dynamisk beskrivning av processer

34 Formella organisationer
Centrala dimensioner i organisationsstrukturen Arbetsdelning – Fördelning av uppgifter Horisontellt – På samma nivå Vertikalt – I hierarkiska nivåer Standardisering – Uppgifter utförs på samma sätt Formalisering – Dokument beskriver utförande Centralisering – Lokalt/centralt beslutsfattande Platta organisationer Stort kontrollspann i varje nivå “Självstyrande” – Utifrån mål

35 Olika organisationstyper
Hierarkiska Funktionsorganisation Divisionaliserad organisation Matrisorganisation Platta Slimma organisationen Självstyrande grupper Mellanchefer försvinner Stort kontrollspann

36 Olika relationer - intressentmodellen
Många intressenter med skiftande relationer Många intressen att ta hänsyn till Inre och yttre intressenter Moraliska och etiska förhållningssätt i förhållande till Etik, spelregler, skrivna och oskrivna Moral, hur dessa spelregler efterlevs

37 Strategiska planer Företagsstrategi, ett medel för att hantera osäkerhet BCG-skolan (Boston Consulting Group) Öka marknadsandelar Hålla marknadsandelar Minska marknadsandelar Dra sig ur marknaden Produktlivscykeln

38 Strategiska planer forts
Porterskolan, konkurrenskrafter avgörande Konkurrensintensitet Leverantörers förhandlingsstyrka Köparnas förhandlingsstyrka Hot från subtitutprodukter Hot i form av nyetablering Basstrategier Kostnadsöverlägsenhet Differentiering - Unika fördelar för kunden Fokusering – Specifikt kundsegment

39 Ledning och ledarskap Ägare Styrelse Företagets verkställande ledning,
Krav på avkastning och verksamhet Styrelse Utses av ägarna på bolagsstämman Företagets verkställande ledning, VD ev. fler. Tillse att ägares och styrelsens intentioner genomförs Corporate Governance (Ex. H&M)

40 Ledarskap Avsaknad av ledarskap Tydliga mål Stark värdegemenskap
Auktoritärt ledarskap Starkt fokus på lösning av uppgift Små frihetsgrader Demokratiskt ledarskap Låter medarbetare påverka hur saker ska lösas

41 Ekonomisk information och extern redovisning

42 Användare För styrning och beslut
Ägarna – beroende på företagets storlek Investerare Långivare – låna ut pengar Aktieägare – köpa, sälja behålla aktier Kapitalmarknadsperspektivet Myndigheter Beskattning Statistik

43 Begrepp Resultat (vinst/förlust) Intäkter Kostnader Vinst
Värdet av viss prestation under viss period Kostnader Värdet av förbrukade resurser under viss period Vinst Ökning av företagets värde för ägarna Nettotillgångar Tillgångar – skulder = eget kapital

44 Begrepp forts... Inkomst – intäkt – inbetalning
Utgift – kostnad - utbetalning

45 Varför redovisningsregler?
Skapa jämförbarhet – i och över tiden Effektivisera kapitalmarknaden God redovisningssed Praxis hos en kvalitativt högt stående redovisningsskyldiga Rättvisande bild True and fair view

46 Årsredovisning Avges per räkenskapsår Förvaltningsberättelse
Balansräkning Resultaträkning Finansieringsanalys = Kassaflödesanalys (för större företag Noter Revisionsberättelse

47 Balansräkning Balansekvationen Aktivsidan Tillgångar Passivsidan
Skulder och eget kapital Balansomslutning (summa tillgångar/summa skulder och eget kapital)

48 Balansräkning forts Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella
Immateriella Finansiella Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel

49 Balansräkning forts Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder
Avsättningar Skulder som är osäkra till tid eller belopp Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital

50 Värdering Historiskt anskaffningsvärde
Återanskaffningsvärde, nutida försäljningsvärde Framtida värde (nuvärde)

51 Resultaträkning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster
Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Extra ordinära Avsättningar Skatt Årets resultat

52 Finansieringsanalys/ Kassaflödesanalys
Kassaflöde från löpande verksamhet Utgår från resultat efter finansiella poster Förändring i varulager, kortfristiga fordringar och skulder, icke kassaflödespåverkande poster, skatt etc Kassaflöde från investeringsverksamheten Köp och försäljning av anläggningstillgångar, dotterbolag etc Kassaflöde från finansieringsverksamheten Upptagande av nya lån, amortering, utdelning, nyemission (utdelning och nyemission = kapitaltransaktioner med aktieägarna) Summerar till förändring av likvida medel

53 Koncernredovisning Visa en grupp av företag som en enhet
Eliminera interna mellanhavanden Inga obeskattade reserver eller bokslutsdispositioner

54 Nyckeltal Likviditet (betalningsförmåga på kort sikt)
Kassalikviditet = LOT/KS Balanslikviditet = OT/KS

55 Nyckeltal forts Soliditet (betalningsförmåga på lång sikt) EK/T
Skuldsättningsgrad S/T

56 Nyckeltal forts Räntabilitet Räntabilitet på eget kapital Refi/E
Räntabilitet på totalt kapital Res e. avskrivn + fin.int/T Räntabilitet på sysselsatt kapital RöR + fin.int/avkastningskrävande kapital


Ladda ner ppt "Företag och Marknad Sammanfattning."

Liknande presentationer


Google-annonser