Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisationsscheman

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisationsscheman"— Presentationens avskrift:

1 Organisationsscheman
Landstinget Västmanland 2015

2 Landstingets politiska organisation (beslutad av Lf)
Valberedning Landstingsfullmäktige (LF) Demokratiberedning Landstingets revisorer Beredning för medborgardialog Patientnämnd (PN) Landstingsstyrelse (LS) (tillika HosjvN och TvN) Kollektivtrafiknämnd (KTN) Kollektivtrafikberedning Arbetsutskott (AU) Gemensamma nämnder Gemensam nämnd/ Hjälpmedelsnämnd (fortsatt beredning) DU-nämnd Varuförsörjningsnämnden Kostnämnden Kommunalförbund Västmanlands Teater Västmanlandsmusiken Västmanlands Samtrafikförbund (avvecklas, går över i KTN) Utskott för Tärna Folkhögskola Beredning för Folkhälsa och sjukvård Hel- och delägda bolag Folktandvården Västmanland AB Västmanlands lokaltrafik AB AB Västerås Lokaltrafik Västmannatrafik AB Tåg i Bergslagen AB Mälardalstrafik AB AB Transitio Almi Företagspartner AB CeHis Inera AB Samordningsförbund Norra Västmanland Västra Mälardalen Västerås Beredning för Regional utveckling = LS uppsiktsplikt

3 LS förvaltningsorganisation 2015
LS drift Landstingsstyrelse Västmanlands Sjukhus (VS) Landstingsstyrelsens förvaltning (”Landstingskontoret”) Centrum för Hälso- och Sjukvårdsutveckling Centrum för Regional Utveckling Centrum för Ekonomi och Verksamhets Analys Centrum för HR Centrum för Kommunikation Centrum för IT Centrum för Administration Utvecklingsenhet Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet (PPHV) Verksamhets- och ledningsstöd Landstingsservice Reception Fastighet ”Kost” (from 2016) Enheten för ekonomistöd Enheten för HR-stöd Resursenheten Stabsresurser ekonomi och personal för VLs, Ltk , Kost och HMC

4 Landstingets organisation
Landstingsdirektör Landstingskontoret Centrum för: - Hälso- och sjukvårdsutv. - Regionutveckling - Ekonomi- och verksamhetsanalys - HR - Kommunikation - Administration - IT Utvecklingsenhet Landstingsdirektörens stab - Hälso- och sjukvårdsdirektör - Regionutvecklingsdirektör - Ekonomidirektör - HR-direktör - Kommunikationsdirektör - IT-direktör - Administrativ direktör Kollektivtrafik- förvaltningen (VL) - Planering - Samordning - Försäljning - Skolskjuts - Information Primärvård, psykiatri och habiliterings-verksamhet - Primärvård - Habilitering - Barn- och ungdomspsykiatri - Vuxenpsykiatri - Rättspsykiatri Västmanlands sjukhus - Västmanlands sjukhus Västerås - Västmanlands sjukhus Köping - Västmanlands sjukhus Sala Hjälpmedels- centrum Rörelsehjälpmedel Kommunikation kognition- och larm- hjälpmedel Medicinska behandlings- Omvårdnadshjälpmedel Samordning inkontinens- Uppdrag av Landstinget och länets kommuner via Gemensam Hjälp-medelsnämnd Verksamhets- och ledningsstöd Landstingsservice reception Fastighet - Kost (from 2016) - Enheten för ekonomistöd - Enheten för HR-stöd - Resursenheten Stabsresurser ekonomi och personal för VLs, Ltk Kost och HMC Kost - Patientmat - Försäljning Styrs av gemensamma kostnämnden för Landstinget Västmanland och Landstinget Uppsala län Västmanlands lokaltrafik AB Avtalsbärande bolag för kollektivtrafiken i Västmanland Så här är landstingets tjänstemän organiserade. AB Västerås lokaltrafik Busstrafik på uppdrag av Kollektivtrafikmyndig- heten i Västmanlands Län Helägt av landstinget. Folktandvården AB - Barntandvård - Vuxentandvård Helägt av landstinget.

5 LS förvaltning/Landstingskontoret
Utvecklingsenheten Processtöd och projektkontor Förvaltning och utveckling av ledningssystemet Landstingsdirektör Centrum för administration (Administrativ direktör) Övergripande ansvar för förv. planerings -och uppföljningsprocess. - Administrativ service till LD och stab - LS sekretariat Ärendeprocessen och tjänstemannastöd till Lf, Ls, utskott, beredningar och nämnder. Process- och sakområdesansvar för allmän säkerhet, miljö och informationssäkerhet samt för kris-/beredskaps- och kontinuitetsplanering. Juridik. - Stabsresurser inom dessa områden Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling (Hälso- o sjvdirektör) Analys och utredning/utveckling inom Lt:s ansvar som hosjv-huvudman (hosjv, tv, utbildning och forskning). Övergripande processansvar för gränsöverskridande hosjv-processer, forskning och högre utbildning. Stabsresurser: utredning/utveckling, medicinsk rådgivare, e-hälsoutveckling - Patientsäkerhetsteam - Patientnämndens kansli Vårdvalsenheten Enheten för produktionanalys Läkemedelskommitté och Läkemedelsenhet - Enheten för smittskydd och vårdhygien - Kompetenscentrum för hälsa - Enheten för kunskapsstyrning och utbildning - CKF Centrum för kommunikation (Kommunikationsdirektör) Strategiskt stöd till ledning och verksamhet inom kommunikationsområdet. Varumärke Uppdragsansvar invånartjänster/-perspektiv. Processägare kommunikationsprocessen. - Kommunikationsenhet Centrum för regional utveckling (Regionutvecklingsdirektör) Analys och utredning/utveckling inom landstingets regionala utvecklingsuppdrag. Övergripande processansvar inom RU. Stabsresurser: Regional utvecklingsplanering och kultur - Kulturenhet (länsmuséet, utställningar, kulturutvecklare) - Tärna folkhögskola Centrum för IT (IT-direktör) Strategisk styrning och utveckling, processägarskap IT-processer. 2013 Ny (process)organisation: Styrning och ledning, Kundtjänst, Kompetenscenter, IT-tjänster, Operativt stöd Centrum för HR (HR-direktör) Analys och utredning/utveckling av en sammanhållen arbetsgivar- och personalpolitik. Processägarskap för HR-processer. Stabsresurser: Lönebildning, avtal och förhandling , strategisk kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap, arbetsmiljö och hälsa. Landstingshälsan Lärcentrum Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys (Ekonomidirektör) Process- och sakområdesansvar för budget, redovisning och finans/medelsförvaltning samt ägarfrågor. Uppdragsansvar strategisk fastighetsförsörjning. Processägare investeringsprocessen. Processledning styrprocessen. Stabsresurser: Budget, redovisning och finans. Planering. Analys och uppföljning.


Ladda ner ppt "Organisationsscheman"

Liknande presentationer


Google-annonser