Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisationsscheman Landstinget Västmanland 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisationsscheman Landstinget Västmanland 2015."— Presentationens avskrift:

1 Organisationsscheman Landstinget Västmanland 2015

2 Landstingsfullmäktige (LF) Demokratiberedning Beredning för medborgardialog Valberedning Landstingets revisorer Patientnämnd (PN) Landstingets politiska organisation (beslutad av Lf) Arbetsutskott (AU) Kollektivtrafiknämnd (KTN) Kollektivtrafikberedning Gemensamma nämnder Gemensam nämnd/ Hjälpmedelsnämnd (fortsatt beredning) DU-nämnd Varuförsörjningsnämnden Kostnämnden Utskott för Tärna Folkhögskola Hel- och delägda bolag Folktandvården Västmanland AB Västmanlands lokaltrafik AB AB Västerås Lokaltrafik Västmannatrafik AB Tåg i Bergslagen AB Mälardalstrafik AB AB Transitio Almi Företagspartner AB CeHis Inera AB Beredning för Folkhälsa och sjukvård Beredning för Regional utveckling Kommunalförbund Västmanlands Teater Västmanlandsmusiken Västmanlands Samtrafikförbund (avvecklas, går över i KTN) Samordningsförbund Norra Västmanland Västra Mälardalen Västerås = LS uppsiktsplikt Landstingsstyrelse (LS) (tillika HosjvN och TvN)

3 LS förvaltningsorganisation 2015 Landstingsstyrelse Landstingsstyrelsens förvaltning (”Landstingskontoret”) -Centrum för Hälso- och Sjukvårdsutveckling -Centrum för Regional Utveckling -Centrum för Ekonomi och Verksamhets Analys -Centrum för HR -Centrum för Kommunikation -Centrum för IT -Centrum för Administration -Utvecklingsenhet Västmanlands Sjukhus (VS) Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet (PPHV) Verksamhets- och ledningsstöd -Landstingsservice -Reception -Fastighet -”Kost” (from 2016) -Enheten för ekonomistöd -Enheten för HR-stöd -Resursenheten -Stabsresurser ekonomi och personal för VLs, Ltk, Kost och HMC LS drift

4 Landstingets organisation Landstingsdirektör Landstingsdirektörens stab - Hälso- och sjukvårdsdirektör - Regionutvecklingsdirektör - Ekonomidirektör - HR-direktör - Kommunikationsdirektör - IT-direktör - Administrativ direktör Landstingskontoret Centrum för: - Hälso- och sjukvårdsutv. - Regionutveckling - Ekonomi- och verksamhetsanalys - HR - Kommunikation - Administration - IT Utvecklingsenhet Primärvård, psykiatri och habiliterings- verksamhet - Primärvård - Habilitering - Barn- och ungdomspsykiatri - Vuxenpsykiatri - Rättspsykiatri Västmanlands sjukhus - Västmanlands sjukhus Västerås - Västmanlands sjukhus Köping - Västmanlands sjukhus Sala Hjälpmedels- centrum ‐Rörelsehjälpmedel ‐Kommunikation kognition- och larm- hjälpmedel ‐Medicinska behandlings- hjälpmedel ‐Omvårdnadshjälpmedel ‐Samordning inkontinens- hjälpmedel Uppdrag av Landstinget och länets kommuner via Gemensam Hjälp- medelsnämnd Verksamhets- och ledningsstöd -Landstingsservice -reception -Fastighet - Kost (from 2016) - Enheten för ekonomistöd - Enheten för HR-stöd - Resursenheten Stabsresurser ekonomi och personal för VLs, Ltk Kost och HMC Kost - Patientmat - Försäljning Styrs av gemensamma kostnämnden för Landstinget Västmanland och Landstinget Uppsala län Folktandvården AB - Barntandvård - Vuxentandvård Helägt av landstinget. Kollektivtrafik- förvaltningen (VL) - Planering - Samordning - Försäljning - Skolskjuts - Information AB Västerås lokaltrafik Busstrafik på uppdrag av Kollektivtrafikmyndig- heten i Västmanlands Län Helägt av landstinget. Västmanlands lokaltrafik AB Avtalsbärande bolag för kollektivtrafiken i Västmanland

5 Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling (Hälso- o sjvdirektör) Analys och utredning/utveckling inom Lt:s ansvar som hosjv-huvudman (hosjv, tv, utbildning och forskning). Övergripande processansvar för gränsöverskridande hosjv-processer, forskning och högre utbildning. Stabsresurser: utredning/utveckling, medicinsk rådgivare, e-hälsoutveckling - Patientsäkerhetsteam - Patientnämndens kansli - Vårdvalsenheten - Enheten för produktionanalys - Läkemedelskommitté och Läkemedelsenhet - Enheten för smittskydd och vårdhygien - Kompetenscentrum för hälsa - Enheten för kunskapsstyrning och utbildning - CKF Centrum för administration (Administrativ direktör) Övergripande ansvar för förv. planerings -och uppföljningsprocess. - Administrativ service till LD och stab - LS sekretariat Ärendeprocessen och tjänstemannastöd till Lf, Ls, utskott, beredningar och nämnder. Process- och sakområdesansvar för allmän säkerhet, miljö och informationssäkerhet samt för kris-/beredskaps- och kontinuitetsplanering. Juridik. - Stabsresurser inom dessa områden Centrum för kommunikation (Kommunikationsdirektör) Strategiskt stöd till ledning och verksamhet inom kommunikationsområdet. Varumärke Uppdragsansvar invånartjänster/-perspektiv. Processägare kommunikationsprocessen. - Kommunikationsenhet Centrum för regional utveckling (Regionutvecklingsdirektör) Analys och utredning/utveckling inom landstingets regionala utvecklingsuppdrag. Övergripande processansvar inom RU. Stabsresurser: Regional utvecklingsplanering och kultur - Kulturenhet (länsmuséet, utställningar, kulturutvecklare) - Tärna folkhögskola Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys (Ekonomidirektör) Process- och sakområdesansvar för budget, redovisning och finans/medelsförvaltning samt ägarfrågor. Uppdragsansvar strategisk fastighetsförsörjning. Processägare investeringsprocessen. Processledning styrprocessen. Stabsresurser: Budget, redovisning och finans. Planering. Analys och uppföljning. Centrum för HR (HR-direktör) Analys och utredning/utveckling av en sammanhållen arbetsgivar- och personalpolitik. Processägarskap för HR-processer. Stabsresurser: Lönebildning, avtal och förhandling, strategisk kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap, arbetsmiljö och hälsa. -Landstingshälsan -Lärcentrum LS förvaltning/Landstingskontoret Centrum för IT (IT-direktör) Strategisk styrning och utveckling, processägarskap IT-processer. 2013 Ny (process)organisation: Styrning och ledning, Kundtjänst, Kompetenscenter, IT-tjänster, Operativt stöd Landstingsdirektör Utvecklingsenheten Processtöd och projektkontor Förvaltning och utveckling av ledningssystemet


Ladda ner ppt "Organisationsscheman Landstinget Västmanland 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser