Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget i Östergötland Mikael Borin, landstingsfullmäktige 2014-10-15 Region Östergötland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget i Östergötland Mikael Borin, landstingsfullmäktige 2014-10-15 Region Östergötland."— Presentationens avskrift:

1 Landstinget i Östergötland Mikael Borin, landstingsfullmäktige 2014-10-15 Region Östergötland

2 Landstinget i Östergötland Fjärde största regionen i Sverige sett till antal invånare (cirka 440 000) Hälso- och sjukvård - Universitetssjukhuset i Linköping, - Vrinnevisjukhuset i Norrköping - Lasarettet i Motala 43 vårdcentraler Kollektivtrafik Regional utveckling Skattesats: 10,67 kr (2015: 10,70 kr) Omslutning: ca 14 miljarder Region Östergötland

3 Landstinget i Östergötland Politiska förutsättningar: Bred enighet omkring styrmodell (Beställar- och utförarmodell) Ansvarsfördelning mellan politisk ledning och verksamhetsledning (regionens reglemente): –Skiljelinjen mellan politikernas och verksamhetens uppgifter ska vara tydliga. –Det är politikernas uppgift att ange mål på lång och kort sikt, fördela resurser och följa upp resultaten i för hållande till uppsatta mål. Politik: Vad-frågor Verksamhetsledning: Hur-frågor Gråzon: Var-frågor (normalt en verksamhetsfråga) Styrning inom regionen

4 Landstinget i Östergötland Regionfullmäktige Regionutvecklings- nämnden Regionutvecklings- nämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Trafik- och samhälls- planeringsnämnden Regionstyrelsen Revisionen Patient- och förtroendenämnden Politiska lednings- gruppen/krisledningsnämnd HSN:s Beredning för behovsstyrning Beredningen för framtidens primärvård HSN:s Utskott för uppföljning RS:s Beredning för strategiska ägarfrågor RS:s Utskott för personal och kompetensförsörjning HSN:s Beredningar för brukardialog (x5) RUN:s Beredning för folkhälsa Regionsjukvårds- nämnden Region Östergötland - politisk organisation

5 Landstinget i Östergötland ”Huvudmannastyrning” via Regionfullmäktige: - Vision, strategier, inriktning, övergripande riktlinjer - Balanserat styrkort (metod för planering och uppföljning) - Fastställande av skattesats - Fördelning av resurser till HSN, RS, TSN och RUN Verksamhetsstyrning via Regionstyrelsen: - Policys, riktlinjer och ägardirektiv - Produktionsenheter med decentraliserat ansvar (organisation) - Ekonomistyrning Övergripande styrprinciper 1(2)

6 Landstinget i Östergötland Övergripande styrprinciper 2(2) Behovsstyrning via Hälso- och sjukvårdsnämnden: - Resursfördelning via HSN - Överenskommelser och ersättningar Behovsstyrning och myndighetsutövning via Trafik och samhällsplaneringsnämnden: –RUP, LTP, RTP, Trafik- och verksamhetsbeställning, Uppdragsavtal Behovsstyrning via Regionutvecklingsnämnden: –Regionalpolitiska utvecklingsmedel, kompetensplattform, kultursamverkansmodell, skolstyrelse

7 Landstinget i Östergötland HSN-100923 - US Landstingsfullmäktige beslutar om… …treårsbudget i juni …verksamhetsplaner i oktober …finansplan i november …årsredovisning i april Politisk strategisk styrning

8 Landstinget i Östergötland Medborgare hur befolkningens behov tillgodoses Process effektiviteten i arbetsmetoder och arbetsprocesser Medarbetare hur medarbetarnas resurser tillvaratas och utvecklas Ekonomi kontroll och skötsel av ekonomin Fyra perspektiv i styrkortet

9 Landstinget i Östergötland Vision- Vart ska vi Strategiska mål- Vad vi ska fokusera på för att gå mot visionen Framgångsfaktorer- Konkreta utvecklingsmål för att nå de strategiska målen Nyckelindikatorer- Målsatta mätvärden kopplade till framgångs- faktorer Resultatmått- Ska bidra till en bedömning av om vi når de strategiska målen Innehåll i styrkortet

10 Landstinget i Östergötland

11

12

13

14

15 Tänkbar styrningslogik 2015

16 Landstinget i Östergötland Exempel regionstyrelsen - medborgarperspektiv

17 Landstinget i Östergötland Exempel hälso- och sjukvårdsnämnden Medborgarperspektivet Exempel hälso- och sjukvårds- nämnden - medborgarperspektiv

18 Landstinget i Östergötland Exempel regionutvecklings- nämnden - medborgarperspektiv

19 Landstinget i Östergötland Exempel trafik- och samhälls- planeringsnämnden - medborgarperspektiv

20 Landstinget i Östergötland Resultat - strukturjusterad kostnad per invånare (Öppna jämförelser 2013)

21 Landstinget i Östergötland Resultat - medicinsk kvalité (Öppna jämförelser 2013)

22 Landstinget i Östergötland Regionens förvaltande organ och styrelse för regionens samlade verksamheter och har samordningsansvar mellan nämnder och beredningar inför fullmäktige. Skapa goda yttre och inre förutsättningar för regionens verksamhet, agera i relation till omvärlden och verka för att regionens utvecklingskraft stärks. Regionalt utvecklingsansvar - bland annat att utarbeta det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) och samordna insatser för att genomföra dess strategier. Planerings- och uppföljningsansvar för regionens totala resursutnyttjande och att ingående verksamhet bedrivs effektivt efter fastställa mål Föreslår finansiering på kort och lång sikt Regionstyrelsen – övergripande 1(2)

23 Treårsbudget 2015-2017 INVESTERINGAR 2015 1 650 mkr 2016 1 870 mkr 2017 1 740 mkr

24 Landstinget i Östergötland Har en uppsiktsplikt över nämnder, produktionsenheter och bolag Ägaransvar: –Beslutar om principiella organisationsförändringar för de direkt verksamhetsdrivande produktionsenheterna –Ska bevaka att produktionsenheterna som utförare uppfyller kraven på god effektivitet, produktivitet och kvalitet –Struktur och investeringar för regiondriven verksamhet –Ägare för regionens bolag (ägardirektiv) Regionstyrelsen – övergripande 2(2)

25 Landstinget i Östergötland Samverkan och samråd – ansvar för att samverka och vid behov genomföra samråd med andra aktörer inom de sakområden som ligger inom styrelsens uppdrag. - Ett särskilt ansvar för att strategiska samråd hålls med kommunerna minst två gånger per år. Anställningsmyndighet - övergripande arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar inklusive personal- och kompetensförsörjning. Strategiskt miljöarbete - övergripande ansvar för Region Östergötlands interna miljöarbete. Arkivmyndighet - är regionens arkivmyndighet enligt arkivlagen Regionstyrelsens – uppgifter 1(2)

26 Landstinget i Östergötland Forskning och utveckling - ansvar för övergripande frågor om forskning och utveckling inom Region Östergötlands samtliga verksamhetsområden. Internationellt arbete - ansvar för de internationella frågor som rör styrelsens sakområde. Arvoden till förtroendevalda - bereder frågor om arvoden och andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda inför fullmäktigt. Styrelsen ska tillsätta en särskild arvodeskommitté för beredningen. Regionstyrelsens – uppgifter 2(2)

27 Landstinget i Östergötland Regionstyrelsen ska bestå av 17 ledamöter och 11 ersättare. Till styrelsen ska regionfullmäktige välja en ordförande och tre vice ordförande, varav oppositionen innehar andra vice ordförandeposten. Regiondirektören är ansvarig tjänsteman för ärendenas föredragning i regionstyrelsen förutom inom de områden som rör regional utveckling där biträdande regiondirektören är föredragande. Regionstyrelsen sammansättning

28 Landstinget i Östergötland Regionstyrelsens årscykel


Ladda ner ppt "Landstinget i Östergötland Mikael Borin, landstingsfullmäktige 2014-10-15 Region Östergötland."

Liknande presentationer


Google-annonser