Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mikael Borin, landstingsfullmäktige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mikael Borin, landstingsfullmäktige"— Presentationens avskrift:

1 Mikael Borin, landstingsfullmäktige 2014-10-15
Region Östergötland Mikael Borin, landstingsfullmäktige

2 Region Östergötland Fjärde största regionen i Sverige sett till antal invånare (cirka ) Hälso- och sjukvård - Universitetssjukhuset i Linköping, - Vrinnevisjukhuset i Norrköping - Lasarettet i Motala 43 vårdcentraler Kollektivtrafik Regional utveckling Skattesats: 10,67 kr (2015: 10,70 kr) Omslutning: ca 14 miljarder

3 Styrning inom regionen
Politiska förutsättningar: Bred enighet omkring styrmodell (Beställar- och utförarmodell) Ansvarsfördelning mellan politisk ledning och verksamhetsledning (regionens reglemente): Skiljelinjen mellan politikernas och verksamhetens uppgifter ska vara tydliga. Det är politikernas uppgift att ange mål på lång och kort sikt, fördela resurser och följa upp resultaten i för hållande till uppsatta mål. Politik: Vad-frågor Verksamhetsledning: Hur-frågor Gråzon: Var-frågor (normalt en verksamhetsfråga)

4 Regionfullmäktige Region Östergötland - politisk organisation
Revisionen Regionfullmäktige Patient- och förtroendenämnden Politiska lednings- gruppen/krisledningsnämnd Regionsjukvårds-nämnden Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsnämnden Trafik- och samhälls-planeringsnämnden Regionutvecklings- nämnden Beredningen för framtidens primärvård RUN:s Beredning för folkhälsa HSN:s Utskott för uppföljning RS:s Utskott för personal och kompetensförsörjning HSN:s Beredning för behovsstyrning RS:s Beredning för strategiska ägarfrågor HSN:s Beredningar för brukardialog (x5)

5 Övergripande styrprinciper 1(2)
”Huvudmannastyrning” via Regionfullmäktige: - Vision, strategier, inriktning, övergripande riktlinjer - Balanserat styrkort (metod för planering och uppföljning) - Fastställande av skattesats - Fördelning av resurser till HSN, RS, TSN och RUN Verksamhetsstyrning via Regionstyrelsen: - Policys, riktlinjer och ägardirektiv - Produktionsenheter med decentraliserat ansvar (organisation) - Ekonomistyrning

6 Övergripande styrprinciper 2(2)
Behovsstyrning via Hälso- och sjukvårdsnämnden: - Resursfördelning via HSN - Överenskommelser och ersättningar Behovsstyrning och myndighetsutövning via Trafik och samhällsplaneringsnämnden: RUP, LTP, RTP, Trafik- och verksamhetsbeställning, Uppdragsavtal Behovsstyrning via Regionutvecklingsnämnden: Regionalpolitiska utvecklingsmedel, kompetensplattform, kultursamverkansmodell, skolstyrelse

7 Politisk strategisk styrning
Landstingsfullmäktige beslutar om… …treårsbudget i juni …finansplani november …årsredovisning i april …verksamhetsplaner i oktober HSN US

8 Fyra perspektiv i styrkortet
Medborgare hur befolkningens behov tillgodoses Process effektiviteten i arbetsmetoder och arbetsprocesser Medarbetare hur medarbetarnas resurser tillvaratas och utvecklas Ekonomi kontroll och skötsel av ekonomin

9 Innehåll i styrkortet Vision - Vart ska vi
Strategiska mål - Vad vi ska fokusera på för att gå mot visionen Framgångsfaktorer - Konkreta utvecklingsmål för att nå de strategiska målen Nyckelindikatorer - Målsatta mätvärden kopplade till framgångs- faktorer Resultatmått - Ska bidra till en bedömning av om vi når de strategiska målen

10

11

12

13

14

15 Tänkbar styrningslogik 2015

16 Exempel regionstyrelsen - medborgarperspektiv

17 Exempel hälso- och sjukvårdsnämnden Medborgarperspektivet

18 Exempel regionutvecklings-nämnden - medborgarperspektiv

19 Exempel trafik- och samhälls-planeringsnämnden - medborgarperspektiv

20 Resultat - strukturjusterad kostnad per invånare (Öppna jämförelser 2013)

21 Resultat - medicinsk kvalité (Öppna jämförelser 2013)

22 Regionstyrelsen – övergripande 1(2)
Regionens förvaltande organ och styrelse för regionens samlade verksamheter och har samordningsansvar mellan nämnder och beredningar inför fullmäktige. Skapa goda yttre och inre förutsättningar för regionens verksamhet, agera i relation till omvärlden och verka för att regionens utvecklingskraft stärks. Regionalt utvecklingsansvar - bland annat att utarbeta det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) och samordna insatser för att genomföra dess strategier. Planerings- och uppföljningsansvar för regionens totala resursutnyttjande och att ingående verksamhet bedrivs effektivt efter fastställa mål Föreslår finansiering på kort och lång sikt

23 Treårsbudget 2015-2017 INVESTERINGAR 2015 1 650 mkr 2016 1 870 mkr

24 Regionstyrelsen – övergripande 2(2)
Har en uppsiktsplikt över nämnder, produktionsenheter och bolag Ägaransvar: Beslutar om principiella organisationsförändringar för de direkt verksamhetsdrivande produktionsenheterna Ska bevaka att produktionsenheterna som utförare uppfyller kraven på god effektivitet, produktivitet och kvalitet Struktur och investeringar för regiondriven verksamhet Ägare för regionens bolag (ägardirektiv)

25 Regionstyrelsens – uppgifter 1(2)
Samverkan och samråd – ansvar för att samverka och vid behov genomföra samråd med andra aktörer inom de sakområden som ligger inom styrelsens uppdrag. - Ett särskilt ansvar för att strategiska samråd hålls med kommunerna minst två gånger per år. Anställningsmyndighet - övergripande arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar inklusive personal- och kompetensförsörjning. Strategiskt miljöarbete - övergripande ansvar för Region Östergötlands interna miljöarbete.   Arkivmyndighet - är regionens arkivmyndighet enligt arkivlagen

26 Regionstyrelsens – uppgifter 2(2)
Forskning och utveckling - ansvar för övergripande frågor om forskning och utveckling inom Region Östergötlands samtliga verksamhetsområden. Internationellt arbete - ansvar för de internationella frågor som rör styrelsens sakområde. Arvoden till förtroendevalda - bereder frågor om arvoden och andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda inför fullmäktigt. Styrelsen ska tillsätta en särskild arvodeskommitté för beredningen.

27 Regionstyrelsen sammansättning
Regionstyrelsen ska bestå av 17 ledamöter och 11 ersättare. Till styrelsen ska regionfullmäktige välja en ordförande och tre vice ordförande, varav oppositionen innehar andra vice ordförandeposten. Regiondirektören är ansvarig tjänsteman för ärendenas föredragning i regionstyrelsen förutom inom de områden som rör regional utveckling där biträdande regiondirektören är föredragande.

28 Regionstyrelsens årscykel


Ladda ner ppt "Mikael Borin, landstingsfullmäktige"

Liknande presentationer


Google-annonser