Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönerevision i Regeringskansliet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönerevision i Regeringskansliet"— Presentationens avskrift:

1 Lönerevision i Regeringskansliet
RALS och nytt avtal för OFR/ST OFR/S P O, ST inom Regeringskansliet

2 Lönerevision Tidsperiod 1/ / med revisionsperioder 1/10 varje år. Lönesättande samtal för alla i RK Ny lön med marslönen resp. aprillönen, retroaktiv från den 1 oktober Eventuella hissningar tas för sig och ska inte försena löneutbetalning för de som är klara. UTFALLSAVSTÄMNING: Om resultatet inte som lägst kommer upp i de siffror som finns i Bilaga B avsnitt B så anses revisionen ha hamnat i oenighet. Lönenämnd kallas in för att fördela på sätt som de finner lämpligast. Retroaktiviteten gäller hela avtalsperioden om förseningar skulle uppstå. OFR/S P O, ST inom Regeringskansliet

3 Vilka omfattas av revisionen?
De som är tjänstgörande vid revisionsperiodens start (1/10) samt vid tidpunkten när de lönesättande samtalen hålls. OFR/S P O, ST inom Regeringskansliet

4 Processen för slutande av kollektivavtal
Oktober December [fylls i av dep] Gäller för hela staten. Gäller för hela RK. Lönesättande samtal mellan chef och medarbetare som grund. RALS – Löner m.m. för statligt anställda. Utgår från RALS men anpassas till myndigheten. Överenskommelse om ny lön, utbetalas senast med mars-/aprillönen. Centrala avtal Lokala avtal i RK Lönerevision i enskilda dep Innan och efter de lokala förhandlingarna pågår ett lönebildsarbete. OFR/S P O, ST inom Regeringskansliet

5 Utgångspunkter vid lönesättning är:
Verksamhetens krav, myndighetens ekonomiska förutsättningar och kompetensförsörjningsbehov. Kompetensförsörjning = att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla den kompetens som behövs på kort och lång sikt. OFR/S P O, ST inom Regeringskansliet

6 Lönebildningsarbete mellan parterna
Utifrån avtalets prioriteringar konstatera om departementet har individer, eller grupper, som uppfyller dessa. Diskutera fördelningen av lönemedel till enheterna utifrån de prioriteringar som gjorts. Komma överens om principer och regelverk för hur nytillträdda chefer ska stöttas. När detta är klart kan medarbetaren hålla sitt lönesättande samtal. OFR/S P O, ST inom Regeringskansliet

7 Prioriteringar i årets lönerevision
Skickliga medarbetare Medarbetare, som är särskilt viktiga för att uppnå verksamhetens mål och/eller i grupper med hög personalomsättning som bedöms bero på löneläget Individer där osakliga löneskillnader kan konstateras. Parterna har också ett ansvar att osakliga löneskillnader inte uppstår. OFR/S P O, ST inom Regeringskansliet

8 Vad påverkar lönen? Ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad,
övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, medarbetarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetens mål och behov, övriga arbetsmarknaden (i vissa fall). OFR/S P O, ST inom Regeringskansliet

9 RK:s lönesättningskriterier
Skickliga medarbetare prioriteras. Skickliga medarbetare som använder sin kompetens för att uppnå efterfrågat resultat. Kompetens = prestationsförmåga, övriga förmågor, kunskap och förhållningssätt. OFR/S P O, ST inom Regeringskansliet

10 Vad ska samtalet innehålla?
Hur har arbetet fungerat under året? Har medarbetaren gjort det som är överenskommet vid t.ex. ett medarbetar-samtalet eller annat avstämningssamtal? Har arbetsuppgifterna förändrats sedan dess? Är arbetsresultatet bra eller behövs förbättringar? Hur anses medarbetaren ha fungerat i gruppen (se medarbetarpolicyn)? OFR/S P O, ST inom Regeringskansliet

11 Förberedelser inför lönesättande samtal
Fokus på arbetsuppgifter, resultat och skicklighet kopplat till verksamhetens mål och behov, RK:s lönekriterier och lön. Information finns på Klaranätet om: Underlag för lönesättande samtal. Riktlinjer för lönesättning. Statistik o. dyl. På finns: Avtalet med kommentarer Nyhetsbrev och information om processer m.m. För förtroendevalda finns också bildmaterial OFR/S P O, ST inom Regeringskansliet

12 Lönesättande samtals huvuddrag
Sker mellan medarbetare och chef. Tydliggör samband mellan arbetsuppgifter, ansvar, prestation och lön. Resulterar i en överenskommelse mellan chef och medarbetare. Om inte hissas dialogen till: Fyrpartssamtal med möjlighet till förändring av lönebudet. Traditionell förhandling på departementsnivå OFR/S P O, ST inom Regeringskansliet

13 Vid hissning av lönesättande samtal
STEG 1 Fyrpartssamtal Om chef o medarbetare inte kan komma överens om lön kan medarbetaren begära hissning till s.k. fyrpartssamtal där chef, medarbetare, personalchef o facklig företrädare deltar. Diskussion om lönebudet förs och kan resultera i nytt bud. STEG 2 Traditionell förhandling Om ingen överenskommelse nås i fyrpartssamtalet kan medarbetaren begära att bli företrädd av facket genom traditionell förhandling. Den fackliga repr. begär då formellt en förhandling. Förhandlingen sker i respektive departement. OFR/S P O, ST inom Regeringskansliet

14 Vid ringa löneutveckling eller ”väl hävdat löneläge”
Vid oförändrad eller ringa förändring av lön ska arbetsgivaren ta initiativ till att tydliggöra skälen för detta för berörd medarbetare. Arbetsgivaren ska också tillsammans med medarbetaren planera vad han eller hon kan göra för att påverka sin lön. Vid väl hävdat löneläge kan även lönenivåerna på marknaden vägas in. Arbetsgivaren ska redovisa hur många som har omfattats av särskilda åtgärder till OFR/ST. OFR/S P O, ST inom Regeringskansliet

15 Oenighet, vad betyder det ?
För kollektivet: Efter varje revision ska utfall räknas fram och ska då som minst uppgå till de procentsatser som framgår av oenighetsbilagan i det centala avtalet. För individen: Det ligger i arbetsgivarens intresse att vi inte hamnar i oenighet. OFR/S P O, ST inom Regeringskansliet

16 Vad händer om oenighet uppstår?
I de fall då kollektivet inte har uppnått oenighetsprocenten: = 2,0% = 2,3 % = 2,5 % går förhandlingsrätten över till en s.k. lönenämnd som fördelar lönemedlen enligt eget tycke. Varje organisation inom OFR-kollektivet hanteras då separat. OFR/S P O, ST inom Regeringskansliet

17 Övriga viktiga värden i avtalet
Avsättningarna till Partsrådet ska under avtalsperioden användas enligt vad parterna i RK kommer överens om. Gruppchefer som håller lönesättande samtal och omfattas av RALS ska hanteras i särskild ordning. En översyn ska göras av avtalet om enskilda överenskommelser. Övriga på arbetsmarknadens lönenivåer kan vid behov vägas in i lönesättning. Avsättningen är 2 milj. kr./år fram t.o.m OFR/S P O, ST inom Regeringskansliet


Ladda ner ppt "Lönerevision i Regeringskansliet"

Liknande presentationer


Google-annonser