Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agenda myndighetsmötet 21 mars

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agenda myndighetsmötet 21 mars"— Presentationens avskrift:

1

2 Agenda myndighetsmötet 21 mars
14.00 Drop-in fika 14.30 Myndighetsnätverket Inledning Film (Arbetsgivarverket) Om Myndighetsnätverket 15.00 Arbetsgrupper om erfarenheter hitintills HR/kompetensförsörjning Utbildning IT 15.45 Sammanfattning och avslutning

3 Myndighetsnätverket Nio olika myndigheter. Nio olika uppdrag. Med gemensamma krafter når vi bättre resultat och skapar ökade förutsättningar för utveckling inom respektive myndighet. Vi samordnar utbildning, säkerställer kompetensförsörjning och delar på administration. Vi leder även utvecklingen inom it, e-arkiv och statlig tjänstepension. Det gör staten till en attraktiv arbetsgivare i Sundsvallsregionen. Och det här är bara början…

4 Nio myndigheter samverkar
Bolagsverket Centrala studiestödsnämnden (CSN) Försäkringskassan Statens tjänstepensionsverk (SPV) Länsstyrelsen i Västernorrlands län Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Specialpedagogiska skolmyndigheten Mittuniversitetet Tullverket

5 Tillsammans vill vi Skapa attraktionskraft för regionen
Bidra till regionens utveckling

6 Övergripande målbild Långsiktig kompetensförsörjning
Etablering av statlig verksamhet Kostnadseffektiv utveckling av befintlig verksamhet

7 Mål 2012: Långsiktig kompetensförsörjning
Medverka på 6 mässor/utställningar Minst 10 praktikplatser inom it Minst 10 praktikplatser inom juridik 1 omgång traineeprogram inom it Gemensam jobb-bank och annonsering Samarbeta med andra företag och organisationer för att rekrytera kompetens till regionen

8 Mål 2012: Etablering av statlig verksamhet
Göra oss kända regionalt och nationellt Medverka på 2 större rikstäckande mässor/evenemang Skapa en gemensam webbportal 5 nya verksamheter ska etableras i regionen inom 5 år

9 Mål 2012: Kostnadseffektiv utveckling av verksamhet
Stimulera samverkan och erfarenhetsutbyte Ta fram visioner för samverkan inom respektive område HR och utbildning upphandling it ekonomi e-arkiv juridik omvärldsbevakning/etablering av statlig verksamhet kommunikation

10 HR/kompetensförsörjning
Christina Falhammar, CSN

11 Långsiktig kompetensförsörjning
Visa att den offentliga sektorn i regionen är en attraktiv och intressant arbetsgivare Genom att samverka erbjuder vi inte bara ett jobb utan ett nätverk av möjligheter

12 Kompetensförsörjning i regionen
Önskvärda effekter: Effektivisera och säkra befintlig verksamhet Skapa förutsättningar för etablering av ny statlig/offentlig verksamhet i regionen Stärka den regionala konkurrenskraften totalt sett Visa att den offentliga sektorn i regionen är en attraktiv och intressant arbetsgivare En långsiktig och hållbar kompetensförsörjning är en av många, men en mycket viktig pusselbit för att: Effektivisera befintlig verksamhet Skapa förutsättningar för etablering av ny statlig/offentlig verksamhet i regionen stärka den regionala konkurrenskraften totalt sett göra staten till en attraktivare arbetsgivare och profilera den offentliga sektorn. Roligt teknik, ligger i framkant, har resurser och stora tunga uppdrag… Volym, kompetens och goda och nära kontakter över myndighetsgränserna och med externa leverantörer är framgångsfaktorer som ger oss bättre förutsättningar. Rörligheten mellan verksamheterna och offentlig/ privata marknaden skapar förutom flexibilitet en valfrihet och en kompetensuppbyggnad hos enskilda individer. Personalen ökar sin anställningsbarhet och lär nytt hela tiden – ur olika perspektiv.

13 Vad arbetar vi med inom nätverket?
Etablerade nätverk och erfarenhetsutbyten Process- och metodutveckling Utbildningar Gemensam upphandling av konsulter Praktikplatser, examensarbeten och låna medarbetare av varandra Gemensamma rekryteringsaktiviteter Inom Sundsvallsnätverket som Christina pratade om har vi flera samarbeten igång inom IT-området. Många av dessa aktiviteter har som syfte att säkra kompetens i kort och långt perspektiv. Etablerade nätverk och erfarenhetsutbyten, här har vi en mängd olika etablerade forum och informella nätverk. Allt från nätverk för IT-chefer inom myndigheterna, erfarenhetsutbyte gällande konsultupphandlingar till teknikutveckling och delar inom SU-området. Praktikplatser, examensarbeten och in/utlån, exempel på detta är - CSN och SPV har tillsammans rekryterat 2 internrevisorer med specialkompetens. Anställd på resp myndighet, men samnyttjas av de bägge. Kan vara ett alternativt även på IT-sidan… Vi har provat ett antal gånger, framförallt inom områden sär vissa myndigheter kommit längre än andra exvis användbarhet. Vi har genomfört fleratlet utbildningar tillsammans, även inom IT-området. Krav utbildning, genomnfört 2011 gemensamt med SPV och CSN. Vi kikar också på en gemensam testutbildning inför framtiden. Vi jobbar med gemensamma rekryteringsaktiviteter, närmast i tiden ligger: - Systemvetardagen 7 mars, Kista (Systemvetardagen är den årliga arbetsmarknadsdagen anordnad av studentkåren vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universititet i Kista) - SAAM, Sundsvalls akademiska arbetsmarknadsmässa 29 mars. Här lyfter fram Sundsvallsregionen som en intressant arbetsmarknad inom IT med goda karriärsmöjligheter och den offentliga sektorn som en attraktiv arbetsgivare. Process- och metodutveckling, har koll på varrandra i dessa frågor och lär av varrandras motgångar och framgångar kring exvis portföljhantering, förvaltning, projektstyrningsmodeller, driftsprocesser etc. Dessutom har vi stort utbyte kring lönestrukturfrågor bl a för att slippa myter som lätt uppstår i lönefrågor ”på den myndigheten skulle jag.. ”, speciellt viktigt då vi står inför att vi ”slåss” om samma personalkategorier. Dessutom deltar Bolagsverket, CSN och FK i utredningen ”effektiv IT-drift”, som initierats och drivits från e-delegationen.

14 Arbetsmarknadsmässan Juristens dag
Den 2 februari Juridikens dag Umeå Universitet Visa att offentliga sektorn är attraktiv och intressant arbetsgivare CSN, bolagsverket, Länsstyrelsen på bild Marknadsföra juristarbetsmarknaden i Sundsvallsregionen Studenterna blev positiva till jobbmöjligheterna, vi visade på praktikplatser och examensarbeten - ett antal CV lämnades in

15 Gemensamt material Folder där vi marknadsför tillsvidareanställningar
Broschyr där vi marknadsför praktikplatser och examensarbeten

16 Arbetsmarknadsmässan Systemvetardagen
Nämn de två trycksakerna som exempel på hur vi arbetar och tänker: - Arbeta och utvecklas i Sundsvallregionen - Gör ditt examensarbete hos en av våra myndigheter Dessa två exempel togs fram för just Systemvetardagen.

17 Vad planerar vi? Intensifierat erfarenhetsutbyte
1 omgång traineeprogram inom it Minst 10 praktikplatser inom it Minst 10 praktikplatser inom juridik Utlån/inlån av personal mellan myndigheterna Ensa roller Målgruppsanpassade utbildningar Mässor/utställningar Gemensam jobbank/annonsering Intensifierat erfarenhetsutbyte, även om vi gör mycket här på många ormåden finns mera att göra.. Många områden är intressanta att samverka kring. Nya ider och utmaningar dyker upp hela tiden. Traineeprogram, våra verksamhetschefer i de 9 myndigheterna har satt upp vissa mål, som Christina pratat om. Ett av dessa är att minst 1 traine program inom IT-ormådet ska bli en realitet under Dessutom kommer vi att ta minst 10 praktikplatser under året. Fortsatt Utlån och inlån av personal mellan myndigheterna, för att ytterligare stärka vår kompetensbas. Ensa roller, här har vi tänkt att fortsätta kika på våra alternativa rolluppsättningar och ommöjligt försöka ensa dessa mellan våra myndigheter. Det kan på sikt göra att det ger ännu större flexibilitet kring rörlighet och därigenom kompetensförstärkning. Hanterar man test i en organsation känner man då igen sig då man kliver över i en annan organsation, vilket gör tröskeln lite lägre, kanske.. Vi har och vill fortsätta att ha en bra dialog med mittuniveritet för att kunna påverkan universitets it-utbildningar och utbud för att säkra framtida behov och säkra jobb för våra ungdomar. Flera kan stanna i reginen. Matcha studenternas kompetens med regionens behov.

18 Karina Vennerbring, Länsstyrelsen
Utbildning Karina Vennerbring, Länsstyrelsen Helena Karlsson, CSN

19 Bakgrund Började med HR-nätverket 2008 –arbetsmiljöutbildning och introduktionsutbildning Med tiden blev det fler utbildningar och fler aktörer Fyra myndigheter är aktiva i utbildningsrådet Bolagsverket CSN Länsstyrelsen Västernorrland SPV

20 Vad vi har gjort Ledningsgruppsseminarier Arbetsmiljöutbildning
Att arbeta i staten Statstjänstemannarollen i fokus Miljöledningsutbildning Mentorprogram Framtidens medarbetare Ledare utan personalansvar Kravhantering

21 Vad är och gör utbildningsrådet?
Fångar in behov Analyserar, utformar, genomför och utvärderar myndighetsgemensamma utbildningar Marknadsför utbildningar Erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning Bollplank och stöd vid andra typer av specialutbildningar

22 Vad är nyttan Mer frekvent erbjudande Delar på kostnaderna
Delar på administration Intern lärarkraft Större möjlighet att nyttja externa föreläsare från andra myndigheter Erfarenhetsutbyte mellan deltagare

23 Hur vi jobbar I nätverksform
Träffas ca 15 gånger per år – utifrån behov och situation Alla är med och jobbar Alla är inte alltid med i alla insatser - behovsstyrt

24 Genomförs under 2012 Att arbeta i staten
Målgrupp nyanställd i staten Statstjänstemannarollen i fokus Målgrupp anställda som jobbat en längre tid inom staten Arbetsmiljöutbildningen Skyddsombud och chefer Kompetensbaserad rekrytering Chefer och rekryterare

25 Under planering Ny som chef i staten Presentationsteknik

26 Vad händer nu?

27 Information En folder som beskriver Myndighetsnätverket
Webbplatsen

28 Kvalitetsmässan, november 2011

29 Tack för din samverkan!


Ladda ner ppt "Agenda myndighetsmötet 21 mars"

Liknande presentationer


Google-annonser