Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CER –nätverksträff 8 maj 2012 Mittuniversitetet Välkommen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CER –nätverksträff 8 maj 2012 Mittuniversitetet Välkommen!"— Presentationens avskrift:

1 CER –nätverksträff 8 maj 2012 Mittuniversitetet Välkommen!

2 Dagens program • Annika Brännström, Myndighetsnätverket • Lägesrapport från nätverket • Forsknings resultat • Övriga frågor

3

4 Myndighetsnätverket • Nio olika myndigheter. Nio olika uppdrag. Med gemensamma krafter når vi bättre resultat och skapar ökade förutsättningar för utveckling inom respektive myndighet. • Vi samordnar utbildning, säkerställer kompetensförsörjning och delar på administration. Vi leder även utvecklingen inom it, e-arkiv och statlig tjänstepension. Det gör staten till en attraktiv arbetsgivare i Sundsvallsregionen. Och det här är bara början…

5 Nio myndigheter samverkar •Bolagsverket •Centrala studiestödsnämnden (CSN) •Försäkringskassan •Statens tjänstepensionsverk (SPV) •Länsstyrelsen i Västernorrlands län •Myndigheten för samhällsskydd och beredskap •Specialpedagogiska skolmyndigheten •Mittuniversitetet •Tullverket

6 Tillsammans vill vi •Skapa attraktionskraft för regionen •Bidra till regionens utveckling •Utveckla den egna verksamheten

7 Projektfinansiering • Projekt Myndighetsnätverket - innovativ samverkan, forskning och utveckling i Sundsvallsregionen • Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan, Mittuniversitetet och SPV bidrar med 200 000 kr vardera • Länsstyrelsen Västernorrland med 1 399 000 kr • Medfinansiering i tid 399 000 • Projektbudget (fram till 31 december 2012): 2 798 000 kr

8 Övergripande målbild •Långsiktig kompetensförsörjning •Etablering av statlig verksamhet •Kostnadseffektiv utveckling av befintlig verksamhet

9 Mål 2012: Långsiktig kompetensförsörjning siktig kompetensförsörjning •Medverka på 6 mässor/utställningar •Minst 10 praktikplatser inom it •Minst 10 praktikplatser inom juridik •1 omgång traineeprogram inom it •Gemensam jobb-bank och annonsering •Samarbeta med andra företag och organisationer för att rekrytera kompetens till regionen

10 Arbetsmarknadsmässan Juristens dag

11 Gemensamt material • Folder där vi marknadsför tillsvidareanställningar • Broschyr där vi marknadsför praktikplatser och examensarbeten

12 Mål 2012: Etablering av statlig verksamhet •Göra oss kända regionalt och nationellt •Medverka på två större rikstäckande mässor/evenemang •Skapa en gemensam webbportal • 5 nya verksamheter ska etableras i regionen inom 5 år

13 Mål 2012: Kostnadseffektiv utveckling av verksamhet •Stimulera samverkan och erfarenhetsutbyte •Ta fram visioner för samverkan inom respektive område –HR och utbildning –upphandling –it –ekonomi –e-arkiv –juridik –omvärldsbevakning/etablering av statlig verksamhet –kommunikation

14 Exempel på utbildningar •Arbetsmiljöutbildning •Att arbeta i staten •Statstjänstemannarollen i fokus •Miljöledningsutbildning •Mentorprogram •Framtidens medarbetare •Ledare utan personalansvar •Kravhantering

15 Information • En folder som beskriver Myndighetsnätverket • Webbplatsen www.myndighetsnatverket.se

16 Tack!

17 CER –nätverksträff 8 maj 2012 Mittuniversitetet Läges rapport från CER- nätverket Lotta Barta

18 Fokusområden • Kartläggning för nuläge • Synas mer • Nya medarbetare

19 Medarbetarträff 1 februari

20 Uppmärksamhet i media

21

22

23 Branschkartläggning Bank Försäkring Pension Fastighet Revision

24

25

26 * Sundsvall, Ånge, Timrå, Härnösand, Nordanstig, Hudiksvall

27

28

29

30

31 Uppgift 1 Bedriva studier inom bank, fastighet, försäkring, pension och revision (med fokus på både branschföretag och deras kunder, främst små och medelstora företag) samt strategiska nätverk Uppgift 2 Etablera ett CER-nätverk med företrädare för ovanstående branscher (med fokus på kompetensförsörjning, kompetensutveckling och andra samverkansprojekt) Uppgift 3 Bidra till tillväxt och utveckling i södra Västernorrland CER – Uppgifter

32 CER-nätverkets arbetsgrupp för ”nya medarbetare till branscherna” arbetar för att • locka studenter till ekonomutbildningen vid Mittuniversitetet • stimulera studenterna via olika (näringslivs)aktiviteter under utbildningen • attrahera studenterna till något av de företag och organisationer som CER samarbetar med efter avslutad utbildning CER – Studenter och nya medarbetare

33 • Ambitionen är att Mittuniversitetets ekonomutbildning ska erbjuda den största mångfalden av näringslivsaktiviteter av alla ekonomutbildningar i Sverige • CERs samarbetspartners medverkar därför på olika sätt (praktik, sommarjobb, gästföreläsningar, platsbesök etc.) i kurserna på ekonomutbildningen. CER – Studenter och nya medarbetare

34 • Ett angenämt problem är att flera studenter får jobb innan de avslutat ekonomutbildningen • Anpassningar görs så att studenterna kan avsluta utbildningen samtidigt som de börjar sina anställningar • I vår besöker vi, tillsammans med studenter från ekonomprogrammet, gymnasieskolorna i närområdet för att berätta om ekonomutbildningen och den unika näringslivskopplingen. CER – Studenter och nya medarbetare

35 Student- och näringslivsmingel Sundsvalls kommun

36 Befintliga medarbetare CER-nätverket Maj 2012

37 Vilka deltar i arbetsgruppen 37 Namn:Företag:Mejl adress:Tfn nummer:Suppleant: Agneta Englund - Sammankallande Ifagneta.englund@if.se070 327 64 30Henrik Sjögren Ifhenrik.sjogren@if.se073 322 16 36 Marie Edström- Lindholm Ifmaria.edstrom- lindholm@if.se 076 880 65 47 John LandströmHSBjohn.landstrom@hsb.se070 318 03 29Conny Ekholm/Petter Stenberg Catrin ÅsénSPVcatrin.asen@spv.se070 619 77 03Lena Lindholm Lizze-Lott BergmanDeloittellbergman@deloitte.se073 075 38 88 Per SöderbergNorrportenper.soderberg@norrporte n.se 070 380 55 66 Christoffer JonssonLänsförsäkringarchristoffer.jonsson@lfy.se Helene LundbergMIUNhelene.lundberg@miun.se070 65518 11Sabine Persson Kristina Grahn- Persson Diöskristina.grahn- persson@dios.se 077 033 22 00 070 377 68 62 Anna SundholmKPMGanna.sundholm@kpmg.se070 564 43 99 Ann-Britt BengtssonKPAann- britt.bengtsson@kpa.se Patrik Lind Johan NikulaDinajohan.nikula@dina.se

38 Planerade aktiviteter i nuläget för Befintliga medarbetare Aktiviteter:När/var:Ansvariga:Nästa steg: Samaktivitet med unga aktiesparare 14 maj (kväll) Stadshuset Miljö seminarium29 maj 8.00 – 10.00 Norrporten Per, Maria, LizzeLott Ledar seminarium (planeringsstadiet) September SPV Anna, Catrin + någon till o Utvecklingssamtal o Hur stimulerar vi medarbetare att ta nya steg? Syfte och mål med vårt arbete Presenteras på nästa möte 11 maj på If Per, Catrin, John Skapa en årskalender för CER Planeringsstadiet ”Omtanke” seminariumPlaneringsstadiet Hösten 2012 Ska tillsättas MedarbetarseminariumPlaneringsstadietSka tillsättas

39 Vår ambition är att: o Erbjuda frukost/lunch seminarium för olika målgrupper. Där ska vi nyttja vår egen kompetens och dela våra erfarenheter. Genomföras i våra egna lokaler. o Erbjuda ett större arrangemang för alla medarbetare en gång per år. På olika teman som är relevanta för merparten av våra verksamheter och känns angeläget. o Erbjuda/ facilitera andra aktiviteter som kan göras i samverkan o Ska en tydlig årskalender för CERs aktiviteter o Om intresse finns för after work eller liknande 39

40 CER –nätverksträff 8 maj 2012 Mittuniversitetet Forskningsresultat Peter Öhman Christer Strandberg

41 Forskningsområden • Empiriska fält  Bank  Fastighet  Försäkring  Pension  Revision  Branschövergripande

42 Publicerade studier • Olika sorters publiceringar  Internationella vetenskapliga artiklar (10)  Böcker och bokkapitel (6)  Internationella konferenser (13)  Nordiska workshops (6)  CER-rapporter (2)  Debattartiklar (5)  Magisteruppsatser (5)

43 Utvärderingar av våra studier • ” Vi har följt CER sedan 2008 och haft förmånen att se en stark centrumbildning växa fram. Den inledande satsningen att rikta in sig på fem olika områden, inom revision, bank, fastighet, försäkringar och pension har varit framgångsrik.” • • Utdrag från följeforskningsrapporten från GRI • ” CER har på kort tid byggt upp en stark forskargrupp. Verksamheten har nått denna framgång genom en tydlig organisation och målinriktat arbete.” • Utdrag från följeforskningsrapporten från KTH

44 Redovisning/presentationer av våra studier CER-serien Forskningsforum Forskningstidskrifter Paneldebatter Branschtidningar På begäran www.miun.se/cer Dagstidningar Riktad rapportering

45 Challenges in serving the mass affluent segment: bank customers perceptions of service quality Christer Strandberg Olof Wahlberg Peter Öhman 45 Managing Service Quality (accepterad 2012-04-27)

46 Bakgrund • Brist på studier av kunders uppfattning av personliga rådgivare och rådgivningsmöten • Kvalitetsstudier i allmänhet men även bankstudier – ser oftast en linjär och symmetrisk relation mellan kvalitetsattribut och upplevd servicekvalitet • Kanomodellen – kategoriserar servicekvalitet icke linjärt och asymmetriskt 46

47 Syfte • Utforskar användbarheten med en multiattributmodell och Kanomodell vid analys av uppfattad servicekvalitet bland ”halvrika” kunder 47

48 Teoretiska utgångspunkter – Funktionell kvalitet (”HUR”) • Personifiering och individualisering • Service orientering • Förtroende – Teknisk kvalitet (”VAD”) • Professionalism och detaljkunskap • Ekonomiskt utfall • Serviceportföljens bredd – Omgivningen • Fysisk omgivning • Sociala omgivningen • IT-miljön 48 Grönroos

49 Kanomodellen 49

50 Metod • En av de ledande bankerna i Sverige • Region Medelpad • Pilotstudie • Målpopulationen; 1916 kunder • Var fjärde kund valdes ut=479 kunder 50

51 Metod • Web-enkät, bestående av 36 olika aspekter • Svarsfrekvens= 24 % (113 användbara svar) 51

52 Resultat 52 DimensionAttributKategori Funktionell kvalitet Personifiering och kundorientering taget för givet (t) Serviceorienteringproportionell (p) Förtroende och konfidentailitettaget för givet (t) Tekniskt kvalitet Professionalism och detaljerad kunskap taget för givet (t) Ekonomiskt utfallProportionell (P) Tjänsteutbudets breddneutral (n) Service mijön Fysisk omgiviningproportionell (p) Social omgivining Proportionell (P) IT miljönproportionell (p)

53 Resultat på frågenivån – Taget-för-givet; – 6 T – 4 t – Proportionella; – 8 P – 9 p – Delighter – 1 d – Neutrala – 4 N – 4 n 53 Kunskap, kunders unikitet, uppdatering av föregående möte, möjlighet att ångra sig

54 Resultat på frågenivån – Taget-för-givet; – 6 T – 4 t – Proportionella; – 8 P – 9 p – Delighter – 1 d – Neutrala – 4 N – 4 n 54 Kunskap, kunders unikitet, uppdatering av föregående möte, möjlighet att ångra sig

55 Resultat på frågenivån – Taget-för-givet; – 6 T – 4 t – Proportionella; – 8 P – 9 p – Delighter – 1 d – Neutrala – 4 N – 4 n 55 Kontakta kunden före mötet så att kunden är förberedd inför mötet

56 Resultat på frågenivån – Taget-för-givet; – 6 T – 4 t – Proportionella; – 8 P – 9 p – Delighter – 1 d – Neutrala – 4 N – 4 n 56 Komma ihåg familjeförhållanden, följa upp mötet, försäljning, att rådgivaren ändrar sig

57 Resultat på frågenivån - stor heterogenitet 57 Category Item No. Personalization and customization Taken-for- granteds Proportionals Delighters Neutrals Reverses Questionables Total Grade 1Customer situation oriented57295900100T 2Time for reflection3144111400100p 3Updating previous meeting3020242600100t 4 Updating customer engagement in bank 5227101100100T 5Discussing general economic issues1232282710100p 6 Remembers hobbies and family conditions 39285910100N Mean value per attribute3127182400100t

58 Resultat på individnivån • Inga större skillnader m a p bakgrundsvariabler (Ålder, Kön, Utbildning) – ”kontakt före rådgivningsmöte” • Unga och Äldre; flertalet ser det som neutralt • Flertalet kvinnor ser det som neutralt • Flertalet män ser det som en delighter 58

59 Slutsatser • Skillnader på fråge-/aspektnivån • Stor heterogenitet 59 Varje kund är mer eller mindre unik

60 CER –nätverksträff 8 maj 2012 Mittuniversitetet Frågor?


Ladda ner ppt "CER –nätverksträff 8 maj 2012 Mittuniversitetet Välkommen!"

Liknande presentationer


Google-annonser