Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CER –nätverksträff 8 maj 2012 Mittuniversitetet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CER –nätverksträff 8 maj 2012 Mittuniversitetet"— Presentationens avskrift:

1 CER –nätverksträff 8 maj 2012 Mittuniversitetet
Välkommen!

2 Dagens program Annika Brännström, Myndighetsnätverket
         Annika Brännström, Myndighetsnätverket Lägesrapport från nätverket Forsknings resultat Övriga frågor

3

4 Myndighetsnätverket Nio olika myndigheter. Nio olika uppdrag. Med gemensamma krafter når vi bättre resultat och skapar ökade förutsättningar för utveckling inom respektive myndighet. Vi samordnar utbildning, säkerställer kompetensförsörjning och delar på administration. Vi leder även utvecklingen inom it, e-arkiv och statlig tjänstepension. Det gör staten till en attraktiv arbetsgivare i Sundsvallsregionen. Och det här är bara början…

5 Nio myndigheter samverkar
Bolagsverket Centrala studiestödsnämnden (CSN) Försäkringskassan Statens tjänstepensionsverk (SPV) Länsstyrelsen i Västernorrlands län Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Specialpedagogiska skolmyndigheten Mittuniversitetet Tullverket

6 Tillsammans vill vi Skapa attraktionskraft för regionen
Bidra till regionens utveckling Utveckla den egna verksamheten

7 Projektfinansiering Projekt Myndighetsnätverket - innovativ samverkan, forskning och utveckling i Sundsvallsregionen Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan, Mittuniversitetet och SPV bidrar med kr vardera Länsstyrelsen Västernorrland med kr Medfinansiering i tid Projektbudget (fram till 31 december 2012): kr

8 Övergripande målbild Långsiktig kompetensförsörjning
Etablering av statlig verksamhet Kostnadseffektiv utveckling av befintlig verksamhet

9 Mål 2012: Långsiktig kompetensförsörjning siktig kompetensförsörjning
Medverka på 6 mässor/utställningar Minst 10 praktikplatser inom it Minst 10 praktikplatser inom juridik 1 omgång traineeprogram inom it Gemensam jobb-bank och annonsering Samarbeta med andra företag och organisationer för att rekrytera kompetens till regionen

10 Arbetsmarknadsmässan Juristens dag

11 Gemensamt material Folder där vi marknadsför tillsvidareanställningar
Broschyr där vi marknadsför praktikplatser och examensarbeten

12 Mål 2012: Etablering av statlig verksamhet
Göra oss kända regionalt och nationellt Medverka på två större rikstäckande mässor/evenemang Skapa en gemensam webbportal 5 nya verksamheter ska etableras i regionen inom 5 år

13 Mål 2012: Kostnadseffektiv utveckling av verksamhet
Stimulera samverkan och erfarenhetsutbyte Ta fram visioner för samverkan inom respektive område HR och utbildning upphandling it ekonomi e-arkiv juridik omvärldsbevakning/etablering av statlig verksamhet kommunikation

14 Exempel på utbildningar
Arbetsmiljöutbildning Att arbeta i staten Statstjänstemannarollen i fokus Miljöledningsutbildning Mentorprogram Framtidens medarbetare Ledare utan personalansvar Kravhantering

15 Information En folder som beskriver Myndighetsnätverket
Webbplatsen

16 Tack!

17 CER –nätverksträff 8 maj 2012 Mittuniversitetet
Läges rapport från CER- nätverket Lotta Barta

18 Fokusområden Kartläggning för nuläge Synas mer Nya medarbetare

19 Medarbetarträff 1 februari

20 Uppmärksamhet i media

21 Uppmärksamhet i media

22 Uppmärksamhet i media

23 Bank Försäkring Pension Fastighet Revision
Branschkartläggning Bank Försäkring Pension Fastighet Revision

24

25

26 *Sundsvall, Ånge, Timrå, Härnösand, Nordanstig, Hudiksvall

27

28

29

30 Peter och Christine

31 CER – Uppgifter Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3
Bedriva studier inom bank, fastighet, försäkring, pension och revision (med fokus på både branschföretag och deras kunder, främst små och medelstora företag) samt strategiska nätverk Uppgift 2 Etablera ett CER-nätverk med företrädare för ovanstående branscher (med fokus på kompetensförsörjning, kompetensutveckling och andra samverkansprojekt) Uppgift 3 Bidra till tillväxt och utveckling i södra Västernorrland

32 CER – Studenter och nya medarbetare
CER-nätverkets arbetsgrupp för ”nya medarbetare till branscherna” arbetar för att locka studenter till ekonomutbildningen vid Mittuniversitetet stimulera studenterna via olika (näringslivs)aktiviteter under utbildningen attrahera studenterna till något av de företag och organisationer som CER samarbetar med efter avslutad utbildning

33 CER – Studenter och nya medarbetare
Ambitionen är att Mittuniversitetets ekonomutbildning ska erbjuda den största mångfalden av näringslivsaktiviteter av alla ekonomutbildningar i Sverige CERs samarbetspartners medverkar därför på olika sätt  (praktik, sommarjobb, gästföreläsningar, platsbesök etc.) i kurserna på ekonomutbildningen.

34 CER – Studenter och nya medarbetare
Ett angenämt problem är att flera studenter får jobb innan de avslutat ekonomutbildningen Anpassningar görs så att studenterna kan avsluta utbildningen samtidigt som de börjar sina anställningar I vår besöker vi, tillsammans med studenter från ekonomprogrammet, gymnasieskolorna i närområdet för att berätta om ekonomutbildningen och den unika näringslivskopplingen.

35 Student- och näringslivsmingel
Sundsvalls kommun

36 Befintliga medarbetare CER-nätverket
Maj 2012

37 Vilka deltar i arbetsgruppen
Namn: Företag: Mejl adress: Tfn nummer: Suppleant: Agneta Englund - Sammankallande If 070  Henrik Sjögren 073  Marie Edström- Lindholm 076  John Landström HSB 070  Conny Ekholm/Petter Stenberg Catrin Åsén SPV 070  Lena Lindholm Lizze-Lott Bergman Deloitte 073  Per Söderberg Norrporten 070  Christoffer Jonsson Länsförsäkringar Helene Lundberg MIUN Sabine Persson Kristina Grahn-Persson Diös 077  070  Anna Sundholm KPMG 070  Ann-Britt Bengtsson KPA Patrik Lind Johan Nikula Dina

38 Planerade aktiviteter i nuläget för Befintliga medarbetare
När/var: Ansvariga: Nästa steg: Samaktivitet med unga aktiesparare 14 maj (kväll) Stadshuset Miljö seminarium 29 maj 8.00 – 10.00 Norrporten Per, Maria, LizzeLott Ledar seminarium (planeringsstadiet) September SPV Anna, Catrin + någon till Utvecklingssamtal Hur stimulerar vi medarbetare att ta nya steg? Syfte och mål med vårt arbete Presenteras på nästa möte 11 maj på If Per, Catrin, John Skapa en årskalender för CER Planeringsstadiet ”Omtanke” seminarium Hösten 2012 Ska tillsättas Medarbetarseminarium

39 Vår ambition är att: Erbjuda frukost/lunch seminarium för olika målgrupper. Där ska vi nyttja vår egen kompetens och dela våra erfarenheter. Genomföras i våra egna lokaler. Erbjuda ett större arrangemang för alla medarbetare en gång per år. På olika teman som är relevanta för merparten av våra verksamheter och känns angeläget. Erbjuda/ facilitera andra aktiviteter som kan göras i samverkan Ska en tydlig årskalender för CERs aktiviteter Om intresse finns för after work eller liknande

40 CER –nätverksträff 8 maj 2012 Mittuniversitetet
Forskningsresultat Peter Öhman Christer Strandberg

41 Forskningsområden Empiriska fält Bank Fastighet Försäkring Pension
Empiriska fält Bank Fastighet Försäkring Pension Revision Branschövergripande

42 Publicerade studier Olika sorters publiceringar
Internationella vetenskapliga artiklar (10) Böcker och bokkapitel (6) Internationella konferenser (13) Nordiska workshops (6) CER-rapporter (2) Debattartiklar (5)  Magisteruppsatser (5)

43 Utvärderingar av våra studier
” Vi har följt CER sedan 2008 och haft förmånen att se en stark centrumbildning växa fram. Den inledande satsningen att rikta in sig på fem olika områden, inom revision, bank, fastighet, försäkringar och pension har varit framgångsrik.” Utdrag från följeforskningsrapporten från GRI ” CER har på kort tid byggt upp en stark forskargrupp. Verksamheten har nått denna framgång genom en tydlig organisation och målinriktat arbete.” Utdrag från följeforskningsrapporten från KTH

44 Redovisning/presentationer av våra studier
CER-serien Forskningsforum Forskningstidskrifter  Paneldebatter Branschtidningar På begäran Dagstidningar Riktad rapportering

45 Christer Strandberg Olof Wahlberg Peter Öhman
Challenges in serving the mass affluent segment: bank customers perceptions of service quality Christer Strandberg Olof Wahlberg Peter Öhman Managing Service Quality (accepterad )

46 Bakgrund Brist på studier av kunders uppfattning av personliga rådgivare och rådgivningsmöten Kvalitetsstudier i allmänhet men även bankstudier – ser oftast en linjär och symmetrisk relation mellan kvalitetsattribut och upplevd servicekvalitet Kanomodellen – kategoriserar servicekvalitet icke linjärt och asymmetriskt

47 Syfte Utforskar användbarheten med en multiattributmodell och Kanomodell vid analys av uppfattad servicekvalitet bland ”halvrika” kunder

48 Teoretiska utgångspunkter
Funktionell kvalitet (”HUR”) Personifiering och individualisering Service orientering Förtroende Teknisk kvalitet (”VAD”) Professionalism och detaljkunskap Ekonomiskt utfall Serviceportföljens bredd Omgivningen Fysisk omgivning Sociala omgivningen IT-miljön Grönroos

49 Kanomodellen

50 Metod En av de ledande bankerna i Sverige Region Medelpad Pilotstudie
Målpopulationen; 1916 kunder Var fjärde kund valdes ut=479 kunder

51 Metod Web-enkät, bestående av 36 olika aspekter
Svarsfrekvens= 24 % (113 användbara svar)

52 Resultat Dimension Attribut Kategori Funktionell kvalitet
Personifiering och kundorientering taget för givet (t) Serviceorientering proportionell (p) Förtroende och konfidentailitet Tekniskt kvalitet Professionalism och detaljerad kunskap Ekonomiskt utfall Proportionell (P) Tjänsteutbudets bredd neutral (n) Service mijön Fysisk omgivining Social omgivining IT miljön

53 Resultat på frågenivån
Taget-för-givet; 6 T 4 t Proportionella; 8 P 9 p Delighter 1 d Neutrala 4 N 4 n Kunskap, kunders unikitet, uppdatering av föregående möte, möjlighet att ångra sig

54 Resultat på frågenivån
Taget-för-givet; 6 T 4 t Proportionella; 8 P 9 p Delighter 1 d Neutrala 4 N 4 n Kunskap, kunders unikitet, uppdatering av föregående möte, möjlighet att ångra sig

55 Resultat på frågenivån
Taget-för-givet; 6 T 4 t Proportionella; 8 P 9 p Delighter 1 d Neutrala 4 N 4 n Kontakta kunden före mötet så att kunden är förberedd inför mötet

56 Resultat på frågenivån
Taget-för-givet; 6 T 4 t Proportionella; 8 P 9 p Delighter 1 d Neutrala 4 N 4 n Komma ihåg familjeförhållanden, följa upp mötet, försäljning, att rådgivaren ändrar sig

57 Resultat på frågenivån - stor heterogenitet
Category Item No. Personalization and customization Taken-for- granteds Proportionals Delighters Neutrals Reverses Questionables Total Grade 1 Customer situation oriented 57 29 5 9 100 T 2 Time for reflection 31 44 11 14 p 3 Updating previous meeting 30 20 24 26 t 4 Updating customer engagement in bank 52 27 10 Discussing general economic issues 12 32 28 6 Remembers hobbies and family conditions 59 N Mean value per attribute 18

58 Resultat på individnivån
Inga större skillnader m a p bakgrundsvariabler (Ålder, Kön, Utbildning) ”kontakt före rådgivningsmöte” Unga och Äldre; flertalet ser det som neutralt Flertalet kvinnor ser det som neutralt Flertalet män ser det som en delighter

59 Slutsatser Skillnader på fråge-/aspektnivån Stor heterogenitet
Varje kund är mer eller mindre unik

60 CER –nätverksträff 8 maj 2012 Mittuniversitetet
Frågor?


Ladda ner ppt "CER –nätverksträff 8 maj 2012 Mittuniversitetet"

Liknande presentationer


Google-annonser