Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Otto Cars, Strama: Inledning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Otto Cars, Strama: Inledning"— Presentationens avskrift:

1 Otto Cars, Strama: Inledning
Antibiotikaresistens respekterar inga gränser – globalt folkhälsoproblem MRSA – bara en indikator på att situationen är bekymmersam Vårdrelaterade infektioner (inklusive antibiotikaresistens) - vanligaste negativa händelsen/ avvikelsen i vården ? Inga nya läkemedel i sikte som lösning på problemen - rationell antibiotikabehandling basala hygienrutner Implementera känd kunskap genom ledarskap samarbete goda exempel

2 Ulrika Körnell, Socialdepartementet: Regeringens arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar Antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar utgör ett hot mot möjligheterna att tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar och är patientsäkerhetsproblem som krävt förtydligande av lagstiftning fordrar att ”god hygienisk standard” integreras i vardagens arbetssätt och fortlöpande kvalitetsarbete förutsätter att all personal, även personal med delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, får relevant utbildning samt tillgång till utrustning för att kunna följa basala hygienrutiner kräver fortsatt samarbete inom EU samt internationellt mot antibiotikaresistens och för nya former av läkemedelsutveckling

3 Investeringsstöd för särskilt boende
Kent Löfgren, Socialdepartementet: Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg Fritt val Värdighetsgaranti Investeringsstöd för särskilt boende Ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre Statistik och uppföljning

4 Genom att vidta basala hygienrutiner visar vi respekt för den enskilde
Sabina Wikgren Orstam, SKL: Vem ansvarar för vad i Kommunal vård och omsorg ? God hygienisk standard är en naturlig del i uppdraget - såväl inom socialtjänsten som hälso- och sjukvården. Genom att vidta basala hygienrutiner visar vi respekt för den enskilde Varken brukare, vårdtagare/patienter eller personalen ska utsättas för smitta. Det är ett arbetsgivaransvar att tillhandahålla skyddsutrustning

5 Bengt Hjelmqvist, primärvåren Kalmar: Infektioner, antibiotika och antibiotikaresistens i ett äldreperspektiv Eftersträva positiv diagnostik Behandla inte enbart på misstanke eller för säkerhets skull. Exspektans och kontroll gör att omhändertagandet kan bli bra utan antibiotika. Undvik / ompröva KAD Luftvägsinfektioner: övre – virus, ingen antibiotika nedre - läkarundersökning Var frikostig med sårodling för MRSA diagnostik inte för att antibiotikabehandla!

6 Vad lärde vi oss av Emma ? Tillämpa alltid basala hygienrutiner minskar problemen vid oväntade fynd ! Tänk på överrapportering vid flyttning inom och mellan enheter patientsäkerhet behov riskfaktorer Var frikostig med sårodling – läkarordination ! Ha en bra diagnos innan antibiotika sätts in – avvakta ?!

7 Tydligare krav på god hygienisk standard – en ledningsfråga utrustning
Inger Riesenfeld-Örn, Socialstyrelsen Vårdhygienisk standard i kommunerna Tydligare krav på god hygienisk standard – en ledningsfråga utrustning lokaler kompetens utbildning tillgång Basala hygienrutiner händer skyddskläder Ett kontinuerligt, systematiskt förbättringsarbete behövs -mycket bra förbättringsarbete pågår på många håll

8 Sonia Wallin, SKL: Vårdrelaterade infektioner ska stoppas
Sonia Wallin, SKL: Vårdrelaterade infektioner ska stoppas ! Ett nationellt förbättringsprojekt Sprita händerna före och efter kontakt med vårdtagare du gör skillnaden ! Det måste vara lätt att göra rätt då måste det finns förutsättningar, d.v.s. lättillgänglig handsprit! Det är de små förändringarna i vardagsarbetet som ger de stora förbättringarna!

9 Eva Pettersson, Apoteket AB: Antibiotikaanvändning i särskilda boenden
Indikation för antibiotika är i över 50% en urinvägsinfektion I de flesta fall där sjuksköterskan har kontaktat doktorn förskrivs antibiotika (84%) En stor andel av antibiotikan förskrivs utan att läkaren har någon kontakt med den boende (38%) Acceptabelt ? Områden som behöver extra uppmärksamhet: Hög användning av kinoloner Ofta för lång behandlingstid för nedre UVI Diagnostik av UVI ?

10 Kerstin Mannerquist, Smittskyddsinstitutet Hemtjänstutbildning i Stockholm
2-dagars utbildning av > 1100 personal + 4 chefskurser Cheferna måste få utbildning så att personalen får gehör för vad de lärt sig - tex att få nödvändig tillgång på sprit, handskar och förkläden. I framtiden kommer att en motsvarande utbildning med svarsfrågor finnas på stadens intranät.

11 Den enskilde vårdtagaren/patientens behov och säkerhet är utgångspunkten. ”Enskild säkerhet = delad säkerhet” Samordning samarbete/samverkan Respektera/ utnyttja kompetens hos olika aktörer/ yrkesroller ! Utbilda och påverka förhållningssätt – läkare – rationell antibiotikaanvändning ! - åter till Semmelweiss basala hygienrutiner är god hygienisk standardkvalitet - ”Teamutbildningar” i stället för olika grupper för sig ? Låt oss lära av varandras goda exempel !

12

13

14 Tillvägagångssätt

15

16

17 Handdesinfektion Före… …efter

18 Ringar, läkare

19


Ladda ner ppt "Otto Cars, Strama: Inledning"

Liknande presentationer


Google-annonser