Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! Strama Smittskyddsinstitutet Socialstyrelsen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! Strama Smittskyddsinstitutet Socialstyrelsen"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! Strama Smittskyddsinstitutet Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och landsting Svensk förening för vårdhygien

2 Medicinsk ansvarig sjuksköterska
Verksamhetschef Kvalitetssamordnare Hygiensjuksköterska Smittskyddssjuksköterska Smittskyddsläkare Infektionsläkare Apotekare Hygienansvarig Socialchef Kvalitetsutvecklare Allmänläkare Patientvägledare Områdeschef Boendesamordnare Vårdlärare

3 Samverkansorgan med statligt stöd
Nationell samordning av myndigheters och organisationers arbete mot antibiotikaresistens Stöd till vårdens kvalitets-och patientsäkerhetsarbete kunskapsunderlag metoder interventioner uppföljning

4 Upptäckt av antibiotika
Enorma medicinska vinster Minskad sjuklighet och dödlighet i bakteriella infektioner Förutsättning för modern sjukvård Avancerad kirurgi Cytostatikabehandling Transplantationer Neonatalvård

5 Antibiotikaresistens
En oundviklig konsekvens av antibiotikaanvändning

6 Orsaker till resistensutveckling
Selektion Antibiotikaanvändning Spridning Trängsel, hög arbetsbelastning Dåliga hygienrutiner, ffa bristande handhygien Spridningsbenägna bakteriestammar

7 Miljöer där selektion och spridning gynnas
Sjukhus Äldreboenden Daghem

8 När England och Wales förlorade slaget mot MRSA:
Källa: Health Protection Agency.

9 Antal dödsbevis i England som anger MRSA som dödsorsak

10 Konsekvenser av antibiotikaresistens
Högre dödlighet fördröjda eller uteblivna behandlingsresultat Högre kostnader dyrare antibiotikabehandling, längre vårdtider och ökat behov av sjukvårdsresurser Tappar förutsättning för modern sjukvård

11 Andel meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) i blododlingar 2005
Globalt problem

12 Varför är problemet akut?
Utveckling av nya antibiotika Antibiotikaresistens

13 Utvecklingen av nya antibiotikaklasser
Trimetoprim Streptograminer Kinoloner Linkosamider Kloramfenikol Tetracycliner Makrolider Glykopeptider Aminoglykosider Cefalosporiner Oxazolidinoner Penicilliner Sulfonamider 1930´s ´s ´s ´s ’s ´s ´s ´s

14 Vem drabbas? Alla åldrar, men särskilt äldre Sämre immunförsvar
Antibiotika Sjukvård

15

16

17 ”Den medicinska utvecklingen innebär
att möjligheterna att behandla olika sjukdomar och skador även i hög ålder har blivit allt bättre. Detta medför i sin tur att kraven och förvändningarna på hälso-och sjukvården stiger. För att klara av dessa högre krav har landstingen ökat genomströmningen i den slutna vården och en allt större del av vården sker utanför sjukhusen.

18 Emma, 78 år

19 Antibiotikarecept till personer 65 år och äldre i öppen vård Sverige Källa: Apoteket AB och Socialstyrelsen

20 Kvinnor som fått minst en antibiotikakur
Socialstyrelsens läkemedelsregister Kvinnor som fått minst en antibiotikakur Ålder % % Kvinnor som fått mer än 10 kurer Ålder %

21 Antibiotikarecept i öppen vård Sverige 1987-2006 Källa: Apoteket AB och Socialstyrelsen

22 Resistens hos colibakterier Sverige 1996-2006

23 Trots en minskad antibiotikaanvändning ökar resistensutvecklingen
1. Spridningsbenägna bakteriestammar 2. Sjukvården: Högt tempo,trängsel 3. Internationell spridning 4. Multiresistenta bakteriestammar 5. Minskat intresse från läkemedelsindustrin

24 Antibiotikaresistens – ett globalt problem

25 Bekämpa antibiotikaresistens
Rationell antibiotikaanvändning Minska risken för selektion God vårdhygien Minska risken för spridning Finns många hinder. Kräver därför samarbete stöd från ledning/chefer

26 Det måste gå !


Ladda ner ppt "Välkomna! Strama Smittskyddsinstitutet Socialstyrelsen"

Liknande presentationer


Google-annonser