Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Primärvården Informationsmöte beredskapsjouren för verksamhetschefer 25 november 2014 Barbro Nordström, medicinskt ansvarig Anneli Eriksson, bemanningsansvarig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Primärvården Informationsmöte beredskapsjouren för verksamhetschefer 25 november 2014 Barbro Nordström, medicinskt ansvarig Anneli Eriksson, bemanningsansvarig."— Presentationens avskrift:

1 Primärvården Informationsmöte beredskapsjouren för verksamhetschefer 25 november 2014 Barbro Nordström, medicinskt ansvarig Anneli Eriksson, bemanningsansvarig

2 Primärvården Agenda  Uppdraget och verksamhetschefens ansvar  Cosmic via programportalen  Särskilt boende  Livets slut, dödsfall i hemmet  Vårdintyg  Avvikelser  Utvärdering

3 Primärvården Verksamhetschefens ansvar  Bemanna jourpass enligt utskickad fördelning  3 månaders framförhållning gäller  Snarast anmäla nya jourläkare till Anneli för tilldelning till beredskapsjourens enhet i Cosmic  Informera alla läkare som deltar i beredskapsjouren om uppdraget och var information finns  Utse en person som ansvarar för tillgång till blanketter, namnkort etc  Ansvar för att ersättare utses vid akut frånvaro

4 Primärvården Ansvarsfördelning  Vårdcentralen: 08-17  Alla ärenden  Beredskapsjouren: 17-08 (09 lö+sö)  Särskilt boende: rådgivning och hembesök  Dödsfall utanför sjukhusinrättning  Vårdintyg  Akutmottagningarna: Närakuten, Enköping, Östhammar, Tierp  Rådgivning ordinärt boende  Kl 23-07 Uppsala + Knivsta kommun beredskapsjouren ansvarar för rådgivning ordinärt boende >65 år

5 Primärvården www.lul.se/beredskapsjouren  Utse en person som har ansvar för att bevaka uppdateringar/nyheter  Dokument uppdateras kontinuerligt, elektronisk version gäller  Förbrukningsartiklar (dödsbevis, plastband, vita namnkort, transportintyg, journalblad dödsfall utanför sjukhus) ska finnas på vårdcentralen. Kan under jourtid hämtas på Sjukvårdsrådgivningen, Rackarbergsgatan 10.  Telefonlistan inkluderar epost-adresserna till vårdcentralernas funktionsbrevlådor (för meddelande om dödsfall)

6 Primärvården Att få kontakt med beredskapsjour  Via Sjukvårdsrådgivningen 1177, 070-1177609 eller 018-525875  Via Trygghetsjouren 018-7275172 Informationsaktivitet till alla kommuner genomförd i november  Maximalt 2 timmars inställelsetid  Östra och västra beredskapsjouren ska samarbeta vid behov, kontakt läkare-läkare  När polis eller ambulans är på plats: prioriterad insats, dvs så snart som möjligt

7 Primärvården Cosmic via programportalen  Patientjournal, lab-, röntgen- och konsultsvar samt läkemedelslista tillgänglig (ej anteckningar skrivna på vc som inte använder Cosmic)  Dokumentationen från jourärende tillgänglig för ordinarie läkare (och på sikt till kommunsköt via NPÖ)  Blanketter finns och blir journalförda

8 Primärvården Programportalen  www.lul.se/extranat www.lul.se/extranat  Landstingsdator måste loggas in på landstingsnätet före inloggning hemifrån – kolla!  Nätuppkoppling via bredband, trådlöst eller modem  Kortläsare krävs (ca 200 kr)  E-tjänstekort OK oavsett vem som givit ut det  Inloggningsuppgifter i Cosmic Anneli ordnar  HCC certifikatAnneli ordnar  TESTA hemma 8-16.30 för möjlighet till support!!

9 Primärvården Cosmic  Enhet Beredskapsjouren ska alltid användas  Sökordsmall med fasta val på kontaktorsaker  Ingen dikteringsfunktion finns  Tillgång till blanketter  Dödsbevis, Dödsorsaksintyg, Vårdintyg  E-recept och läkemedel, genväg till Pascal  Arbetsenhet i Pascal utan betydelse. Jourordinationer tas från enheternas förråd, dvs genererar inga kostnader  Läkare måste signera sina anteckningar!

10 Primärvården Kommunsjuksköterskans ansvar  Ställa frågan till rätt jourläkare  Ordinärt boende till akutmottagning/Närakut  Särskilt boende till beredskapsjouren  Dödsfall i hemmet till beredskapsjouren  Egen bedömning av patienten före läkarkontakt  SBAR-kortet

11 Primärvården SBAR inför läkarkontakt  SSituation Ange Vad är problemetJag kontaktar dig för att…  BBakgrund Informera om kortfattad relevant sjukhistoria, helhetsbild av patientens tillstånd  AAktuellt status Rapportera Status Jag bedömer att…  RRekommendation Åtgärd, tidsram …därför föreslår jag att

12 Primärvården Att förebygga sjukhusinläggning Trygghet – jag kan få lindring/stöd när jag behöver  Vad har bestämts vid medicinsk vårdplanering?  Tillgänglighet till sjuksköterska och läkare  Vb-ordinationer för symtomlindring  Trygghetsplatser vid behov  Brytpunktssamtal och dokumentation av beslut – ”Ställningstagande begränsad behandling”  Symtomlindrande läkemedel,  mallar för ordinationer finns i Cosmics läkemedelsmodul, läkemedel tillgängligt för alla kommunala enheter

13 Primärvården Att ta hand om akuta tillstånd på ett boende  Är diagnosen klar?  Finns vårdplan?  Kurativ / palliativ vård? Brytpunktssamtal  Vad vill patienten?  Vad vill anhöriga?  Begränsad behandling anges i Observandum, i journal samt blankett i Cosmic – ny rutin!  Undantag Säbo: ordinarie vårdplaneringsblankett används

14 Primärvården Läkemedelsordinationer  Ska vara skriftliga så långt möjligt  Sjuksköterska ansvarar för dokumentation i sin journal  Pascal-ordination = skriftlig ordination  Alternativ: Cosmic-anteckning skrivs ut och faxas till boendet  Sjuksköterska meddelar faxnummer, anteckning skickas i efterhand - kan användas i speciella fall  Läkemedel i kommunala förråd, se listor  Symtomlindrande läkemedel i livets slutskede VIKTIGT att ordinera omgående vid behov

15 Primärvården Säbo-läkarens ansvar inför livets slut  Brytpunktssamtal när vården byter inriktning  Vårdplanering med patient och närstående inför livets slutskede. Dokumenteras i journal  Väntat dödsfall – skriftligt uppdrag till sjuksköterska att undersöka den döde, läkare baserar sitt dödsbevis på sjuksköterskans undersökning

16 Primärvården Dödsbevis  Oväntat dödsfall – dödbevis utfärdas av läkaren som fastställer dödsfallet  Väntat dödsfall – sjuksköterska undersöker den döde: dödsbevis utfärdas av ordinarie läkare  Skrivs i Cosmic = kopia i journalen  Skickas till Skatteverket nästkommande vardag  Alltid en journalanteckning i Cosmic  Journalblad dödsfall utanför sjukhus bra som checklista (skannas)  Vid osäkert datum, ange ex 2014-03-00

17 Primärvården Dödsorsaksintyg  Den läkare som utfärdat dödbevis är ansvarig för att dödsorsaksintyg ska utfärdas  Kontakta snarast ordinarie husläkare/vårdcentral  Använd funktionsbrevlåda till vårdcentralen  Begär bekräftelse på att ansvaret för dödsorsaksintyget övertas  Dödsorsaksintyg ska utfärdas inom 3 veckor  Ska som regel utfärdas av ordinarie vårdcentral  Ordinarie läkare fattar beslut om eventuell klinisk obduktion så snart som möjligt, helst inom 2 dygn  Dödsorsaksintyget skickas till Socialstyrelsens dödsorsaksregister  Informera närstående om dödsorsak

18 Primärvården Bårtransporter  Fonus är upphandlat och vårt enda alternativ  Skall användas i hela länet  Anhöriga som själva vill välja transportör får också stå för kostnaden  Ambulans ska inte transportera avliden person (endast om hjärtåterupplivning startats och avbrutits)  Bårhus (LUL) finns i Uppsala, Enköping, Tierp  (Fonus driver bårhus i Östhammar)

19 Primärvården Pacemaker och implantat  Måste anges på transportintyg och dödsbevis  Måste tas bort av person med kompetens  Implantat kan ge allvarlig skada vid felhantering Dvs INGET för vårdcentraler eller begravningsbyråer att hålla på med!

20 Primärvården Polis ska tillkallas  Oklar identitet - ALLTID!  Vid misstanke om onaturligt dödsfall  Självmord  Förgiftning  Drunkning  Olycksfall  Barn som avlider  Tecken på oreda/skada/våld

21 Primärvården Om polis övertar ärendet  Utfärda dödsbevis  Lämna pappersblankett till Polisen  Dubbelkolla att polisen tar ansvar för dödsorsaksintyget – vårdcentralen behöver då inte informeras  Journalanteckning i Cosmic  Dödsbevis elektronisk kopia i Cosmic  Om självmord: informera psykiatrin för eventuell Lex Maria-utredning (eller ordinarie vc om den varit inkopplad inom 4 v före dödsfallet)

22 Primärvården Vårdintyg  Psykiatriska akutenheten 018-6112234 dygnet runt  Finns till för oss!  Alltid direkt överrapportering läkare - > läkare till psykiatribakjouren (sök via lul-växeln)  Om dåligt somatiskt skick kan akut bedömning göras på vanliga akutmottagningen – konferera alltid med psykiatribakjouren  Använd rätt blankett! Mycket viktigt! Finns i Cosmic  Om pappersblankett används får inte elektronisk blankett användas. Endast en version av vårdintyg får förekomma.  Somatiskt status i någon form måste anges

23 Primärvården Avvikelser  MedControl används av alla vc som har Cosmic, annars mejla  Enhet ”Beredskapsjouren” ska användas  Chefsläkare utreder  Kommunerna (MAS) rapporterar till chefsläkaren  Svar till MAS  Möte chefsläkare + MAS för återkoppling av generella synpunkter  Sjukvårdsrådgivning, ambulanssjukvård och luftburen intensivvård andra viktiga aktörer

24 Primärvården Frågor? Hur kan vi gå vidare?  Vad fungerar bra resp mindre bra?  Ordna Cosmicinloggning och testa!  Kolla www.lul.se/beredskapsjour!  Fortsatt behov av utbildning eller information?  Kom med förslag och idéer!  Skicka till anneli.a.eriksson@lul.se


Ladda ner ppt "Primärvården Informationsmöte beredskapsjouren för verksamhetschefer 25 november 2014 Barbro Nordström, medicinskt ansvarig Anneli Eriksson, bemanningsansvarig."

Liknande presentationer


Google-annonser