Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte beredskapsjouren för verksamhetschefer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte beredskapsjouren för verksamhetschefer"— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte beredskapsjouren för verksamhetschefer
25 november 2014 Barbro Nordström, medicinskt ansvarig Anneli Eriksson, bemanningsansvarig

2 Agenda Uppdraget och verksamhetschefens ansvar
Cosmic via programportalen Särskilt boende Livets slut, dödsfall i hemmet Vårdintyg Avvikelser Utvärdering

3 Verksamhetschefens ansvar
Bemanna jourpass enligt utskickad fördelning 3 månaders framförhållning gäller Snarast anmäla nya jourläkare till Anneli för tilldelning till beredskapsjourens enhet i Cosmic Informera alla läkare som deltar i beredskapsjouren om uppdraget och var information finns Utse en person som ansvarar för tillgång till blanketter, namnkort etc Ansvar för att ersättare utses vid akut frånvaro

4 Ansvarsfördelning Vårdcentralen: 08-17
Alla ärenden Beredskapsjouren: (09 lö+sö) Särskilt boende: rådgivning och hembesök Dödsfall utanför sjukhusinrättning Vårdintyg Akutmottagningarna: Närakuten, Enköping, Östhammar, Tierp Rådgivning ordinärt boende Kl Uppsala + Knivsta kommun beredskapsjouren ansvarar för rådgivning ordinärt boende >65 år

5 Utse en person som har ansvar för att bevaka uppdateringar/nyheter Dokument uppdateras kontinuerligt, elektronisk version gäller Förbrukningsartiklar (dödsbevis, plastband, vita namnkort, transportintyg, journalblad dödsfall utanför sjukhus) ska finnas på vårdcentralen. Kan under jourtid hämtas på Sjukvårdsrådgivningen, Rackarbergsgatan 10. Telefonlistan inkluderar epost-adresserna till vårdcentralernas funktionsbrevlådor (för meddelande om dödsfall)

6 Att få kontakt med beredskapsjour
Via Sjukvårdsrådgivningen 1177, eller Via Trygghetsjouren Informationsaktivitet till alla kommuner genomförd i november Maximalt 2 timmars inställelsetid Östra och västra beredskapsjouren ska samarbeta vid behov, kontakt läkare-läkare När polis eller ambulans är på plats: prioriterad insats, dvs så snart som möjligt

7 Cosmic via programportalen
Patientjournal, lab-, röntgen- och konsultsvar samt läkemedelslista tillgänglig (ej anteckningar skrivna på vc som inte använder Cosmic) Dokumentationen från jourärende tillgänglig för ordinarie läkare (och på sikt till kommunsköt via NPÖ) Blanketter finns och blir journalförda

8 Programportalen www.lul.se/extranat
Landstingsdator måste loggas in på landstingsnätet före inloggning hemifrån – kolla! Nätuppkoppling via bredband, trådlöst eller modem Kortläsare krävs (ca 200 kr) E-tjänstekort OK oavsett vem som givit ut det Inloggningsuppgifter i Cosmic Anneli ordnar HCC certifikat Anneli ordnar TESTA hemma för möjlighet till support!!

9 Cosmic Enhet Beredskapsjouren ska alltid användas
Sökordsmall med fasta val på kontaktorsaker Ingen dikteringsfunktion finns Tillgång till blanketter Dödsbevis, Dödsorsaksintyg, Vårdintyg E-recept och läkemedel, genväg till Pascal Arbetsenhet i Pascal utan betydelse. Jourordinationer tas från enheternas förråd, dvs genererar inga kostnader Läkare måste signera sina anteckningar!

10 Kommunsjuksköterskans ansvar
Ställa frågan till rätt jourläkare Ordinärt boende till akutmottagning/Närakut Särskilt boende till beredskapsjouren Dödsfall i hemmet till beredskapsjouren Egen bedömning av patienten före läkarkontakt SBAR-kortet

11 SBAR inför läkarkontakt
S Situation Ange Vad är problemet Jag kontaktar dig för att… B Bakgrund Informera om kortfattad relevant sjukhistoria, helhetsbild av patientens tillstånd A Aktuellt status Rapportera Status Jag bedömer att… R Rekommendation Åtgärd, tidsram …därför föreslår jag att

12 Att förebygga sjukhusinläggning
Trygghet – jag kan få lindring/stöd när jag behöver Vad har bestämts vid medicinsk vårdplanering? Tillgänglighet till sjuksköterska och läkare Vb-ordinationer för symtomlindring Trygghetsplatser vid behov Brytpunktssamtal och dokumentation av beslut – ”Ställningstagande begränsad behandling” Symtomlindrande läkemedel, mallar för ordinationer finns i Cosmics läkemedelsmodul, läkemedel tillgängligt för alla kommunala enheter

13 Att ta hand om akuta tillstånd på ett boende
Är diagnosen klar? Finns vårdplan? Kurativ / palliativ vård? Brytpunktssamtal Vad vill patienten? Vad vill anhöriga? Begränsad behandling anges i Observandum, i journal samt blankett i Cosmic – ny rutin! Undantag Säbo: ordinarie vårdplaneringsblankett används

14 Läkemedelsordinationer
Ska vara skriftliga så långt möjligt Sjuksköterska ansvarar för dokumentation i sin journal Pascal-ordination = skriftlig ordination Alternativ: Cosmic-anteckning skrivs ut och faxas till boendet Sjuksköterska meddelar faxnummer, anteckning skickas i efterhand - kan användas i speciella fall Läkemedel i kommunala förråd, se listor Symtomlindrande läkemedel i livets slutskede VIKTIGT att ordinera omgående vid behov

15 Säbo-läkarens ansvar inför livets slut
Brytpunktssamtal när vården byter inriktning Vårdplanering med patient och närstående inför livets slutskede. Dokumenteras i journal Väntat dödsfall – skriftligt uppdrag till sjuksköterska att undersöka den döde, läkare baserar sitt dödsbevis på sjuksköterskans undersökning

16 Dödsbevis Oväntat dödsfall – dödbevis utfärdas av läkaren som fastställer dödsfallet Väntat dödsfall – sjuksköterska undersöker den döde: dödsbevis utfärdas av ordinarie läkare Skrivs i Cosmic = kopia i journalen Skickas till Skatteverket nästkommande vardag Alltid en journalanteckning i Cosmic Journalblad dödsfall utanför sjukhus bra som checklista (skannas) Vid osäkert datum, ange ex

17 Dödsorsaksintyg Den läkare som utfärdat dödbevis är ansvarig för att dödsorsaksintyg ska utfärdas Kontakta snarast ordinarie husläkare/vårdcentral Använd funktionsbrevlåda till vårdcentralen Begär bekräftelse på att ansvaret för dödsorsaksintyget övertas Dödsorsaksintyg ska utfärdas inom 3 veckor Ska som regel utfärdas av ordinarie vårdcentral Ordinarie läkare fattar beslut om eventuell klinisk obduktion så snart som möjligt, helst inom 2 dygn Dödsorsaksintyget skickas till Socialstyrelsens dödsorsaksregister Informera närstående om dödsorsak

18 Bårtransporter Fonus är upphandlat och vårt enda alternativ
Skall användas i hela länet Anhöriga som själva vill välja transportör får också stå för kostnaden Ambulans ska inte transportera avliden person (endast om hjärtåterupplivning startats och avbrutits) Bårhus (LUL) finns i Uppsala, Enköping, Tierp (Fonus driver bårhus i Östhammar)

19 Pacemaker och implantat
Måste anges på transportintyg och dödsbevis Måste tas bort av person med kompetens Implantat kan ge allvarlig skada vid felhantering Dvs INGET för vårdcentraler eller begravningsbyråer att hålla på med!

20 Polis ska tillkallas Oklar identitet - ALLTID!
Vid misstanke om onaturligt dödsfall Självmord Förgiftning Drunkning Olycksfall Barn som avlider Tecken på oreda/skada/våld

21 Om polis övertar ärendet
Utfärda dödsbevis Lämna pappersblankett till Polisen Dubbelkolla att polisen tar ansvar för dödsorsaksintyget – vårdcentralen behöver då inte informeras Journalanteckning i Cosmic Dödsbevis elektronisk kopia i Cosmic Om självmord: informera psykiatrin för eventuell Lex Maria-utredning (eller ordinarie vc om den varit inkopplad inom 4 v före dödsfallet)

22 Vårdintyg Psykiatriska akutenheten 018-6112234 dygnet runt
Finns till för oss! Alltid direkt överrapportering läkare -> läkare till psykiatribakjouren (sök via lul-växeln) Om dåligt somatiskt skick kan akut bedömning göras på vanliga akutmottagningen – konferera alltid med psykiatribakjouren Använd rätt blankett! Mycket viktigt! Finns i Cosmic Om pappersblankett används får inte elektronisk blankett användas. Endast en version av vårdintyg får förekomma. Somatiskt status i någon form måste anges

23 Avvikelser MedControl används av alla vc som har Cosmic, annars mejla
Enhet ”Beredskapsjouren” ska användas Chefsläkare utreder Kommunerna (MAS) rapporterar till chefsläkaren Svar till MAS Möte chefsläkare + MAS för återkoppling av generella synpunkter Sjukvårdsrådgivning, ambulanssjukvård och luftburen intensivvård andra viktiga aktörer

24 Frågor? Hur kan vi gå vidare?
Vad fungerar bra resp mindre bra? Ordna Cosmicinloggning och testa! Kolla Fortsatt behov av utbildning eller information? Kom med förslag och idéer! Skicka till


Ladda ner ppt "Informationsmöte beredskapsjouren för verksamhetschefer"

Liknande presentationer


Google-annonser