Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldreomsorgen informerar!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldreomsorgen informerar!"— Presentationens avskrift:

1 Äldreomsorgen informerar!
2015 Hälsa alla välkomna! Presentera mig! Nässjö kommun – Socialförvaltningen – Funktionshinderomsorgen Politisk ledning – Kommunfullmäktige – Omsorgsnämnd/Individ och familjeomsorgsnämnd

2 Äldreomsorgens lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) SoL: är en ramlag, erbjuder skälig levnadsnivå, består av bestämmelser om rättigheter till ekonomiskt och socialt stöd, beskriver kommunens skyldigheter i förhållande till människor som vistas i kommunen, frivillighet och självbestämmande är grunden för alla insatser, Insatserna i SoL ska också utformas så att de tar tillvara individens möjligheter och vilja att förändra sin sociala situation. Vissa insatser omfattas även av andra lagrum (HSL, LVM etc)

3 Äldreomsorgens organisation
Särskilt boende för äldre Äldrehem Gruppboende för personer med demensdiagnos Hemvård Hemtjänst Hemsjukvård, HS-enheten

4 Äldreomsorgens organisation
Malin Johansson Avdelningschef Särskilt boende för äldre 8 Enhetschefer Hemtjänst Hälso- och sjukvårdsenheten 2 Enhetschefer

5 Särskilt boende för äldre
Totalt 324 lägenheter 94 lägenheter demensvård 230 lägenheter äldreboende 2 enheter korttidsvård, 24 platser (Norråsagården och Ingsbergsgården

6 Definition av insatsen särskilt boende för äldre
Vård- och omsorgsboende (Socialstyrelsens termbank) Boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd.

7 Särskilt boende för äldre
Nässjö Norråsagården Parkgården Ingsbergs-gården Ekbackagården Åkersborg Sjöbacken

8 Särskilt boende för äldre
Kransorter Malmåkra - Malmbäck Skogsborg - Bodafors Forsbacka, Lillsjögården - Forserum Björkliden - Anneberg

9 Hemtjänst (Socialstyrelsens termbank)
Bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande. Med service avses här t.ex. praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, ärenden på post och bank, tillredning av måltider samt distribution av färdiglagad mat. Med personlig omvårdnad avses här de insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Detta kan t.ex. innebära hjälp med att äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och i övrigt insatser som behövs för att bryta isolering (t.ex. viss ledsagning) eller för att den enskilde ska känna sig trygg och säker i det egna hemmet (bl.a. genom kvälls- och nattpatrull). I hemtjänst ingår även avlösning av anhörigvårdare. Den enskilde kan få hemtjänst även i t.ex. fritidsbostad.

10 Hemtjänst Nässjö Hemtjänst Brinell (fd 02)
Hemtjänst Norrboda (fd 01) Hemtjänst Brinell (fd 02) Hemtjänst Nyhem/Hultet (fd 03) Hemtjänst Åker/Målen (fd 07) Hemtjänst Handskeryd (fd 04) Hemtjänst Centrum (fd 05:2) Hemtjänst Centrum Norr (fd 06) Hemtjänst centrum söder (fd 05:1) Lena Säleby: presentera sig själv, definiera insatsen servicebostad, informera om att det för närvarande finns 4 i NÖ, ange årets utmaning (tillgänglighet – fysisk grundanpassning för personer med funktionsnedsättning inom servicebostad).

11 Hemtjänst kransorter Hemtjänst Bodafors (fd 14)
Hemtjänst Anneberg (fd 11) Hemtjänst Bodafors (fd 14) Hemtjänst Forserum (fd 12) Hemtjänst Malmbäck (fd 13) Lena Säleby: presentera sig själv, definiera insatsen servicebostad, informera om att det för närvarande finns 4 i NÖ, ange årets utmaning (tillgänglighet – fysisk grundanpassning för personer med funktionsnedsättning inom servicebostad).

12 Kommunal hälso- och sjukvård
Hemsjukvård (Socialstyrelsens termbank) Hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden. Åtgärder/insatser ska ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering. Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som särskilt boende samt i daglig verksamhet och dagverksamhet. Skilj från öppen vård.

13 (Socialstyrelsens termbank)
Hemsjukvård Hemsjukvårdsbesök (Socialstyrelsens termbank) Vårdkontakt inom hemsjukvård som innebär personligt möte mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal Planerade Oplanerade

14 Hälso- och sjukvårdsenheten, HS-enheten
Sjuksköterska Arbetsterapeut Fysioteapeut / Sjukgymnast Undersköterskor Rehab.assistenter Natt Hjälpmedels-tekniker Benny Nilsson: presentera sig själv, definiera insatsen korttidsvistelse (i form av korttidshem, stödfamilj, lägervistelse)/korttidsplats samt ledsagning, beskriv innehållet i chefsområdet, informera om att andra chefer kommer att definiera övriga insatser, ange årets utmaning (tillskapa ett nytt team som verkställer insatsen boendestöd till personer med intellektuellt funktionshinder).

15 Anhörigvård


Ladda ner ppt "Äldreomsorgen informerar!"

Liknande presentationer


Google-annonser