Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nytt från Socialstyrelsen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nytt från Socialstyrelsen"— Presentationens avskrift:

1 Nytt från Socialstyrelsen
Lars-Erik Holm

2 Socialstyrelsens styrning
De långsiktiga prioriteringarna är beroende av yttre faktorer, särskilt utfallet av olika aktuella utredningar: - Ansvarskommittén - Styrutredningen - Utredningen om den sociala tillsynen - Patientsäkerhetsutredningen - Smittskyddsutredningen

3 Viktiga verksamhetsområden
Kunskapsproduktion Normering genom föreskrifter och allmänna råd Nationella riktlinjer Tillsyn Öppna jämförelser av processer, resultat och kostnader Övr. myndighetsuppgifter

4 Dödlighet efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt (kvinnor)

5 Områden för nationella riktlinjer
Astma och KOL Bröst-, kolorektal-, lung- och prostatacancer Demens Depression och ångestsjukdomar Diabetes Hjärtsjukdomar Påverkan på levnadsvanor Missbruk och beroende Rörelseorganens sjukdomar Stroke Psykosociala insatser för personer med schizofreni

6 Patientsäkerhet Ett av våra viktigaste uppdrag
Det övergripande säkerhetsarbetet stärks genom att - kunskapsinsamling - normering genom föreskrifter och allmänna råd - nationella riktlinjer - tillsyn - vårdskademätningar - öppna jämförelser av processer, resultat och kostnader

7 Socialstyrelsens vårdskademätning
9 % av patienterna drabbas av vårdskador Nästan var tionde av dessa fick bestående men eller funktionsnedsättning Hos 3 % bidrog vårdskadan till att patienten avled Vårdskador var vanligast i åldersgruppen 65+ En vårdskada medförde i genomsnitt 6 extra vårddygn Totalt drygt vårdskador och extra vårddygn per år!

8 Nationell uppföljning
Socialstyrelsens strategi för oberoende nationell utvärdering och uppföljning God vård och god kvalitet i socialtjänsten Ledningssystem för kvalitet och patient/brukarsäkerhet Nationell informationsstruktur Nationellt fackspråk Nationella datakällor Statistik Nationella indikatorer Nationell uppföljning och öppna jämförelser Nationella riktlinjer och prioriteringar Föreskrifter, allmänna råd Krav på uppföljning och analys på lokal/regional nivå Krav på lokal/regional styrning och systematiskt förbättringsarbete

9 Lägesrapporter Socialstyrelsen ska årligen redovisa tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården vad gäller stöd och service till personer med funktionshinder inom äldreomsorg och äldrevård inom individ- och familjeomsorgen av skyddet mot spridning av allvarlig smitta.

10 Lägesrapporter Socialstyrelsen ska årligen
bedöma tillgången och efterfrågan på personal inom hälso- och sjukvården och tandvården redovisa effekterna av det nordiska beredskapssamarbetet. analysera orsakerna bakom utvecklingen av läkemedels-försäljningen, bedöma kostnadsutvecklingen för läke-medelsförmånerna under kommande år och vilka faktorer som påverkar denna. med berörda sektorsmyndigheter, analysera vilka åtgärder som kan behöva genomföras för att i ett tidigt skede begränsa spridningen av en pandemi.

11 Fördjupade rapporter Socialstyrelsen ska vart fjärde år lämna
en hälso- och sjukvårdsrapport (2009) en folkhälsorapport (2009) en rapport om sociala förhållanden (2010) en rapport om utvecklingen avseende hälsorisker i miljön och miljörelaterad ohälsa (2009).

12 Socialstyrelsens uppdrag
Socialstyrelsen ska bli en handlingskraftig och tydlig myndighet som med kompetens och integritet i sitt agerande inger respekt hos omvärlden. Vi ska bli tydligare mot våra uppdragsgivare mot våra intressenter mot varandra (internt)

13 Tydliggör styrningen Tydliggöra uppdraget instruktionen
ekonomistyrningen regleringsbrevet

14 Tydliggör styrningen Verksamhetsutveckling organisationen värdegrunden
ledningssystem SOSFS

15 Interna prioriteringar för 2009
Värdegrund, vision och övergripande mål Socialstyrelsens interna styrning Integrerat ledningssystem Effekter av Socialstyrelsens verksamhet

16 Mål i regleringsbrevet
Målstyrning Instruktion Mål i regleringsbrevet Övergripande mål GD:s prioriteringar Avdelningsmål Verksamhet

17 Integrerat ledningssystem
Ta fram ett integrerat ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö, informationssäkerhet och miljö Verksamhetsstyrningen ska vara processinriktad Processmodellen skapar förutsättningar för att förbättra kvalitet - hjälper intressenterna att betrakta verksamheten utifrån - synliggör helheten i verksamheten och hur delarna tillsammans skapar värde för intressenterna

18 Integrerat ledningssystem
Ambitionen är att inom några år ska certifiera ledningssystemet enligt internationella standarder Certifiering är ett kvitto på att Socialstyrelsen ställer minst lika höga krav på sin egen verksamhet som på hälso- och sjukvården och socialtjänsten

19 Effekter av verksamheten
Förbättra uppföljning och utvärdering av effekterna av olika insatser (tillsyn, föreskrifter och allmänna råd, nationella riktlinjer, kunskapsöversikter m.m.) Bättre kunskap om effekterna är en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten, prioritera och besluta om den framtida inriktningen

20 Externa prioriteringar för 2009
Utveckla Socialstyrelsens webbplats Modernisera SOSFS Satsa på öppna jämförelser och indikatorutveckling Satsa på patientsäkerhet Minska ojämlikheten i hälsa, vård och socialtjänst Vård och omsorg om äldre

21 Patientsäkerhet Satsning på patientsäkerhet med kunskapsuppbyggnad och granskning/tillsyn: bättre återföring av resultatet av tillsynen utveckla metoder för att mäta säkerhetskulturen utveckla sjukvårdens egenkontroll (regeringsuppdrag) fortsätta utveckla händelsedatabasen nationell tillsyn av patientsäkerhetsarbetet

22 Minska ojämlikheten i hälsa, vård och socialtjänst
Vi ska i all verksamhet, där det är möjligt och relevant, bidra till att minska ojämlikheten i olika avseenden Förbättra möjligheterna att beskriva och följa verksamheternas insatser ur ett jämlikhetsperspektiv Avd ska beskriva hur arbetet för att minska ojämlikheten beaktas i de olika verksamheterna

23 Vård och omsorg om äldre
Tydliggöra vilka krav på kvalitet och säkerhet som vi kan och bör ställa på verksamheterna Analysera i vilken utsträckning våra verktyg och mandat är tillräckliga för att tydliggöra och få genomslag för krav på kvalitet och säkerhet För detta krävs en solid kunskapsbas att grunda kvalitetskraven på

24 Vårt värdegrundsarbete
Omvärldens bild Hur vi uppfattas idag och hur vi vill uppfattas imorgon Vår egen bild Vad vi är och vad vi vill vara Värdegrund ”Säkerhet – Kvalitet – Kunskap” Medarbetarpolicy Hur värdegrunden omsätts i det vardagliga arbetet Visuell identitet Logotyp och grafisk profil

25 Socialstyrelsens organisation 2009
GD ÖD Insynsråd GD-stab Administrativ avd Kommunikations-avd Rättsliga rådet IMS styrelse Epidemiologiskt centrum Socialtjänst-avdelningen Hälso- och sjukvårds-avdelningen Tillsyns-avdelningen Riksjukvårds-namnden IMS UPP NU Donationsrådets kansli Donations-rådet ST-rådet Hiv-rådet

26 Socialstyrelsens organisation 2010
Mål En ny organisation utgående från vårt uppdrag, och där hälso- och sjukvård och socialtjänst integreras så långt som det är rimligt och möjligt.

27 Register, statistik och uppföljning Normgivning och kunskaps-styrning
Socialstyrelsens organisation 2010 GD ÖD Insynsråd Administrativ avd GD-stab Kommunikations-avd Register, statistik och uppföljning Kunskapsstöd Normgivning och kunskaps-styrning Operativ tillsyn Målgrupp 1 x Målgrupp 2 x Målgrupp 3 x

28 God hälsa, vård och omsorg
Tillsyn Analys och kunskapsstöd Normgivning och kunskapsstyrning Register, statistik och uppföljning


Ladda ner ppt "Nytt från Socialstyrelsen"

Liknande presentationer


Google-annonser