Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt Kompetenskansli 13 november 2014. ”De åtgärder som presenteras i handlingsplanen kräver samhandling, en gemensam samordnad aktion av aktörer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt Kompetenskansli 13 november 2014. ”De åtgärder som presenteras i handlingsplanen kräver samhandling, en gemensam samordnad aktion av aktörer."— Presentationens avskrift:

1 Regionalt Kompetenskansli 13 november 2014

2 ”De åtgärder som presenteras i handlingsplanen kräver samhandling, en gemensam samordnad aktion av aktörer för att lösa de utmaningar som regionen står inför. Det innebär att aktörerna agerar och handlar utifrån sina förutsättningar, men mot en gemensam målbild om vad som skapar skillnad för en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan”. Källa: Kompetensförsörjning – Regional handlingsplan för Örebroregionen (2014).

3 Agenda 13 november Föregående möte och avsikten med dagens möte. Vart är vi? Vart ska vi? TAM - Talent Attraction Management Nulägesbild och processen framåt. Webbenkätens svar redovisas och diskuteras Vilka slutsatser kan vi dra? Vilka delar behöver vi fördjupa och diskutera inför utvärderingsforumet den 16 december. Laget runt – Vi ger en nulägesbild av samtliga åtgärder i handlingsplanen. Samhandlingsaktörer och processansvariga delger varandra vad som pågår i respektive åtgärd.

4 Avsikten med mötet Ge en bild om vad som är på gång inom varje åtgärd. Identifiera hur vi når resultatmålen i handlingsplanen. Stötta varandra i arbetet med att identifiera och hantera hinder och möjligheter. Ge inspiration till hur vi i genomförandet av handlingsplanen kan tänka och handla kring de genomsyrande perspektiven. Kön, ålder etnicitet.

5

6 6 Uppföljning - Kompetenskansli

7 7 1. Som deltagare i kompetenskansliet har jag förankrat arbetet med handlingsplanen i den egna organisationen. NamnAntal% A. Instämmer inte alls00 B. Instämmer delvis531,2 C. Instämmer till stor del850 D. Instämmer helt318,8 Total16100 Svarsfrekvens 100% (16/16)

8 8 2. Som deltagare i kompetenskansliet har jag tydliggjort och spridit information om handlingsplanen. NamnAntal% A. Instämmer inte alls00 B. Instämmer delvis637,5 C. Instämmer till stor del743,8 D. Instämmer helt318,8 Total16100 Svarsfrekvens 100% (16/16)

9 9 3. Som deltagare i kompetenskansliet tycker jag att vi tillämpar erfarenhetsutbyte på kompetenskanslimötena. NamnAntal% A. Instämmer inte alls00 B. Instämmer delvis318,8 C. Instämmer till stor del743,8 D. Instämmer helt637,5 Total16100 Svarsfrekvens 100% ( 16/16 )

10 10 4. Som deltagare i kompetenskansliet tycker jag att ett utvecklingsinriktat lärande har påbörjats i kompetenskansliet. (Jag har haft nytta av det som vi har diskuterat i kansliet och kan omsätta det i praktiken). NamnAntal% A. Instämmer inte alls00 B. Instämmer delvis425 C. Instämmer till stor del956,2 D. Instämmer helt318,8 Total16100 Svarsfrekvens 100% (16/16)

11 11 5. Som deltagare i kompetenskansliet bidrar jag till att synliggöra nya aktörer och är proaktiv som samhandlingsaktör för en bättre implementering av handlingsplanen. NamnAntal% A. Instämmer inte alls00 B. Instämmer delvis637,5 C. Instämmer till stor del850 D. Instämmer helt212,5 Total16100 Svarsfrekvens 100% (16/16)

12 12 6. Som deltagare i kompetenskansliet bidrar jag till att identifiera nya utmaningar för en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan. NamnAntal% A. Instämmer inte alls00 B. Instämmer delvis850 C. Instämmer till stor del 743,8 D. Instämmer helt16,2 Total16100 Svarsfrekvens 100% (16/16)

13 13 7. Som deltagare i kompetenskansliet har jag god kännedom om… (Flera val är möjliga) NamnAntal% A. Samverkanstrappan (modell för samverkan) 1487,5 B. Fyrfältaren (fyra faktorer som påverkar matchningen mellan utbud och efterfrågan) och tillämpar den i arbetet. 16100 C. 4 P metoden (integrering av genomsyrande perspektiv kön, ålder och etnicitet). 1062,5 Total40250 Svarsfrekvens 100% (16/16)

14 14 8. Allmän kommentar: Påstående 5 består av flera olika saker. Vad ska jag svara på? Jag tycker det har varit för mycket "föreläsningar" och för lite arbetsmöten. Det var jättebra sist när Apel var med och vi fick jobba med övningar och grupparbeten - mycket givande och ett sätt att synliggöra och dra nytta av oss alla, vi resurserna, i rummet. Flera gånger har jag saknat information i protokollen - eller så har jag inte riktigt begripit det som stått. Spontana samtal, erfarenhetsutbyten, idéer och synpunker som framfört, har inte dokumenterats. Jag förespråkar en sekreterare som kommer med lite "utifrånperspektiv" och som kan ha helt fokus på att få med det som sägs och görs på mötet.. Verkar i en stor organisation så det är svårt att förankra överallt. Centralt förankrat innebär inte alltdi förankrat ut i varje del av en stor organisation. Däremot involveras de institutioner som berörs av olika aktiviteter och på så sätt förankras handlingsplanen indirekt eller direkt steg för steg. HPL har också integrerats i VP:n för vår verksamhet vilket känns som en framgångsfaktor för att implementeringen ska fungera. Vissa pass är mer relevanta utifrån ens åtgärder men samtidigt finns ett nyttigt lärande som breddar kunskap och involvering på flera plan. Det jag också sett är att fler actions i HPL kan läggas till så som exempelvis kompetensutveckling av arbetsgivare vilket idag är möjligt i större utsträckning än tidigare.

15 15 Uppföljning - Processansvariga

16 16 1. Som processansvarig har jag definierat och tydliggjort vad som behöver göras för att uppnå resultatmålen i handlingsplanen. NamnAntal% A. Instämmer inte alls16,2 B. Instämmer till delvis743,8 C. Instämmer till stor del743,8 D. Instämmer helt16,2 Total16100 Svarsfrekvens 100% (16/16)

17 17 2. Som processansvariga har jag samlat berörda ägare/aktörer av problemet. NamnAntal% A. Instämmer inte alls16,2 B. Instämmer delvis212,5 C. Instämmer till stor del 1062,5 D. Instämmer helt318,8 Total16100 Svarsfrekvens 100% (16/16)

18 18 3. Som processansvarig har jag utrett vilka samhandlingsaktörer som ska vara med i arbetet eller inte. NamnAntal% A. Instämmer inte alls16,2 B. Instämmer delvis637,5 C. Instämmer till stor del 850 D. Instämmer helt16,2 Total16100 Svarsfrekvens 100% (16/16)

19 19 4. Som processansvarig har jag tydliggjort och spridit information om åtgärden. NamnAntal% A. Instämmer inte alls16,2 B. Instämmer delvis318,8 C. Instämmer till stor del 956,2 D. Instämmer helt318,8 Total16100 Svarsfrekvens 100% (16/16)

20 20 5. Som processansvarig har jag påbörjat projektplaner/planer för aktiviteterna (att göra). NamnAntal% A. Instämmer inte alls212,5 B. Instämmer delvis850 C. Instämmer till stor del 318,8 D. Instämmer helt318,8 Total16100 Svarsfrekvens 100% (16/16)

21 21 6. Som processansvarig upplever jag följande hinder i genomförandet av handlingsplanen. (Flera val är möjliga) NamnAntal% A. Min egen motivation00 B. Andras motivation318,8 C. Mandat (legitimitet)212,5 D. Resurser (tid och finansiering) 850 E. Stöd i den egna organisationen 212,5 F. Handlingsutrymme531,2 G. Erfarenhet16,2 H. Vilja16,2 I.Annat956,2 Total31193,8 Svarsfrekvens 100% (16/16)

22 22 7. Vid svar "Annat", ange vad: - Inga hinder arbetet har flutit på mycket bra Denna åtgärd bygger på att det finns en struktur att koppla ett delregionaltvalideringscentrum till...tyvärr så finns inte den tydliga gemensamma funtionella plattformen inom vuxenutbildningen, för att det just nu ska kunna vara aktuellt. Utan förstudien som handlar om regionalsamverkan inom vuxenutbildningen och den fortsatta processen har en stor betydelse för hur vi kan se fortsatta vägar för vägledningscentrum. Det är kommunerna som äger frågan var för sig och de har olika uppdrag och är organsiserade på olika sätt och prioriterar det gemensamma regionala utvecklingsarbetet olika, vilket är förklartligt på många olika sätt. Denna åtgärd är av särskild karaktär bevaka och påverka. Det pågår en del aktiviteter nu nationellt som påsikt kan komma att påverka behovet, så åtgärden kan behöva omprövas. Denna åtgärd skall det ske samverkan med 5 län och i samhandling med 3. Vi tar steg framåt, men det behövs resurser, så vi kommer nu skriva en gemensam projektansökan. Nu är förstudien genomfört och det är nästan svårt att i tid flytta tillbaka då processen handlade om framtagandet av förstudien. Eftersom nu är vi i nästa steg och funderar på hur kan stötta den lokala nivån i genomförandet och vilken roll den regionala nivån ska ha... Denna åtgärd handlade mycket om att identifiera en nya processansvarig, vilket vi lyckas... Nu stöttar jag i att bistå den nya processägaren i att ta fram projketplaner och söka finasiering. Svårt uppdrag att manövera med nya aktörer som inte tidigare har haft en koppling till RUS, HP eller kommit i kontakt med RTA. I vissa har vi större framgång, genom att RTA kan ta en tydligare roll, då vi äger frågorna eller har tydliga uppdrag. Denna "Att göra" var inte svår att utföra och fullfölja. Vi hade en konsult inne som "gjorde jobbet" och vi hade avstämningsmöten med en referensgrupp och sedan var det klart och rapporten kunde spridas. Typ så.

23 23 Lite otydligt vad vi vill göra. Måste förankra med VO-College regionala styrgrupp och där kunskapen och intresset för frågan är relativt svag. Försöker få till möte med regional ordförande och Regionalt resurscentrum nu. Plus att vi samarbetar med Apel och eventuellt kommer att ansöka om att ingå i ESF-projekt där jämställdhet är ett genomsyrande perspektiv. MITT engagemang i frågan är uppenbar och den försöker jag synliggöra, men det gäller att få till något bra och hållbart om/när vi drar igång ett arbete i de här frågorna. Oklarhet kring hur och av vem åtgärden kom till. Området är komplext med samverkande faktorer. Vi är inne i en analysfas som inte bör göras för ytlig.

24 24 8. Som processansvarig har jag god kännedom om följande modeller och metoder, samt tillämpar dem i arbetet. (Flera val är möjliga ) NamnAntal% A. Samverkanstrappan (en modell för samverkan) 1593,8 B. Fyrfältaren (fyra faktorer som påverkar matchningen mellan utbud och efterfrågan) 1487,5 C. 4 P metoden (integrering av genomsyrande perspektiv kön, ålder och etnicitet). 1168,8 Total40250 Svarsfrekvens 100% (16/16)

25 25 9. Jag tillämpar även andra metoder såsom : - Varför är denna fråga obligatorisk? Återigen, varför är denna obligatorisk?. Hur man skapar tillit i en grupp Hur man tydliggör roller och ansvar Hur man driver processer i en politiskt styrdorganisation, lokalt och regionalt Hur man projektsätter, vilka möjligheter det finns Vikten av förankring - metoder för förankring- beslut som behöver finnas - vikten av att ständigt hålla förankringen vid liv. Hur åstadkommer vi hållbara effekter Se tidigare svar från mig som processansvarig. I denna åtgärd med validering krävs även en stor kompetens i sakfrågan. Vilket kräver mycket av tid för att hålla sig uppdaterad.... samverkan över länsgräns, olika aktörer så som länsstyrelse och regionförbundet. Trots att vi har samma uppdrag, så är vi organsierade och utför vårt arbete på olika sätt samt att vi har olika kompetens och erfarenhet som påverkar. Att kunna förhålla sig till detta och manövera i detta är en bra metod...vad den nu kan kallas.... Det har varit mycket lärorikt att ta del av erfarenheter ifrån spel - processtöd under socialfonden 2007-2013. Metod- hållbarhetskedjan Metod- pärlbandsprincipen Metod - samverkan - bredd och höjd I denna specifika process har sakkunskapen kopplat till branschen besöknäring och näringslivsutveckling samt turismutveckling kommit till väl till pass.... Se andra svar kopplat till spel - mycket relevanta här... Så som hela sammanhållningspolitiken - mm

26 26 Jag känner till metoderna och mer omedvetet än medvetet kanske, använder jag och mina kollegor dem i arbetet med VO-College. Det ingår lite i collegekonceptet att utgår från dessa olika perspektiv. Ingen annan uttalad metod som jag kan komma på på rak arm. Koncept- och metodutveckling JämKas Bas SWOT Vi kopplar arbetet till det systematiska kvalitetsarbetet och vill knyta aktionsforskningsperspektiv till arbetet. Det är mycket lätt att "springa på bollar" som är kontraproduktiva..

27 27 Uppföljning - Regionförbundets roll

28 28 1. Regionförbundet stöttar arbetet med att implementera handlingsplanen. NamnAntal% A. Instämmer inte alls00 B. Instämmer delvis29,1 C. Instämmer till stor del 836,4 D. Instämmer helt1254,5 Total22100 Svarsfrekvens 100% (22/22)

29 29 2. Regionförbundet är ett stöd och bollplank i framtagande av projektplaner. NamnAntal% A. Instämmer inte alls14,5 B. Instämmer delvis418,2 C. Instämmer till stor del 1359,1 D. Instämmer helt418,2 Total22100 Svarsfrekvens 100% (22/22)

30 30 3. Regionförbundet har tagit fram en modell för uppföljning, utvärdering och lärande. NamnAntal% A. Instämmer inte alls14,5 B. Instämmer delvis522,7 C. Instämmer till stor del 940,9 D. Instämmer helt731,8 Total22100 Svarsfrekvens 100% (22/22)

31 31 4. Regionförbundet driver ett metodutvecklingsarbete enligt metoderna, samverkanstrappan, fyrfältaren och fyra P (kön, etnicitet och ålder) NamnAntal% A. Instämmer inte alls00 B. Instämmer delvis313,6 C. Instämmer till stor del 940,9 D. Instämmer helt1045,5 Total22100 Svarsfrekvens 100% (22/22)

32 32 5. Regionförbundet bistår med finansiering om projektet uppfyller formella krav. NamnAntal% A. Instämmer inte alls29,1 B. Instämmer delvis731,8 C. Instämmer till stor del 522,7 D. Instämmer helt836,4 Total22100 Svarsfrekvens 100% (22/22)

33 33 6. Regionförbundet skapar och bidrar till dialog mellan aktörer i syfte att förbättra och utveckla samverkan. NamnAntal% A. Instämmer inte alls00 B. Instämmer delvis29,1 C. Instämmer till stor del 1150 D. Instämmer helt940,9 Total22100 Svarsfrekvens 100% (22/22)

34 34 7. Allmän kommentar: - Jag saknar en ruta där jag kan ställa mig neutral till en fråga eller som på frågan Regionförbundet bistår med finansiering om projektet uppfyller formella krav där jag kan sakna en ruta där jag kan bocka i att jag inte har sökt om finansiering. Nu blir jag tvingad att fylla i Instämmer inte alls eftersom jag inte har sökt finansiering och kan därför inte ta ställning i fråga. Är ett svårt arbete då många aktörer och viljor är inblandade men ju länge tiden går desto bättre blir samarbetet! Regionförbundet visar uthållighet och driv i arbetet! Svårt att bedömma sig själv till viss del...frågan är om mitt svar ska vara med? Konstig enkät, bör finnas ett vet ej-alternativ. Fråga 2,3,5 kan inte besvaras, känner inte till. Jag tycker att man varit dålig på att snappa upp synpunkter och förslag på exempelvis teman, mötesstruktur och arbetssätt, som deltagarna på kompetenskansliet kommer med. Projektplaner och metod för uppföljning och utvärdering är de delar där en del arbete återstår och delvis utförs projektplaner av respektive part. Uppföljning och utvärdering är också det som vi ska göra framöver som jag förstår det. Stödet är starkt. Det jag gärna skulle se mer av är tid för samtal och arbete i samband med träffarna. Varannan träff mer av teoretisk karaktär och varannan träff mer arbetsorienterat? Hade gärna sett ett svarsalternativ enligt följande: "vet ej"/"känner ej till". En del frågor är jag osäker på hur RF agerar eftersom jag inte tagit Rf i anspråk. Men är allmänt positiv. Nu har jag svarat vad jag tror, jag vet inte om ni driver m-utveckl enligt metoderna....., men eftersom ni frågar så antar jag det. Skickar ni ut enkät så måste ni ha med "vet ej", annars så blir det ett falsarium, negativt eller positivt.

35 35 8. Webbversionen av handlingsplanen uppdateras ständigt. Den ska vara ett levande dokument samt fungera som ett stöd för exempelvis processledare och kompetenskansli. Använder du den på detta sätt? D.v.s. fungerar webbversionen som ett stöd för dig i utvecklingsarbetet? NamnAntal% A. Ja, till stor del00 B. Ja, delvis836,4 C. Ja, till liten del836,4 D. Nej, inte alls627,3 Total22100 Svarsfrekvens 100% (22/22)

36 36 9. Vilka förbättringar och/eller förändringar skulle du vilja se i webbversionens utformning? - Inga just nu!. Beror mer på mig själv än webversionen... Kanske mer interaktiv, men förstår att det kräver mer ifrån alla parter. Viktigt att både signalera aktivitet, samtidigt fånga intresset från fler... Den ska ju vara "nyttig" för målgrupperna, det finns säkert mer att utveckla och fundera på vad det kan vara, för att få en ännu bättre webbversion. Ingen åsikt. Enklare hantering Handlar om tidsfaktorn... Har för liten egen erfarenhet. Hänvisar till de operativa projektledarna för Arbetsmarknadskunskap respektive TAM. Kommentarer til varje påstående samt även alternativet vet ej/kan ej svara Det är krångligt när jag inte själv kan uppdatera och lägga in hur det går utan det ska ha mailats till Anette och sedan ska vi föra en dialog om texten. Blir tungrott. Har tyvärr varit dålig på att använda webbversionen. Vet ej. Bra som den är Kan inte avgöra det ännu. Ber att få återkomma gällande denna fråga. Webbinformationen kan spela roll för mig som ett sätt att uppdatera mig om var de andra processerna finns. Har ännu inte sett det behovet - Jag har inte den funktionen eller det behovet. Har inte använt den tillräckligt för att kunna svara på frågan. Där har jag inga åsikter

37 37 Inga synpunkter Har inga synpunkter

38 Utgångspunkt för uppföljning och utvärdering Kompetenskansliets roll och ansvar i implementeringen av handlingsplanen för kompetensförsörjning 2014. Processansvarigas roll och ansvar i implementeringen av handlingsplanen för kompetensförsörjning 2014. Gemensamma mål för 2014 (som definierades på kompetenskanslimöte i mars 2014). - Identifiera steg/aktiviteter för vad som behöver göras för att uppnå resultatmålen. - Ta fram projektplaner/planer. - Identifiera vad, när, hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. - Utveckla metoder och arbetssätt - Lära av varandra Minnesanteckningar från kompetenskanslimöten under 2014 Regional handlingsplan för kompetensförsörjning

39 Uppföljningsprocessen 1. Analysera nuläge och förutsättningar 2. Planera och prioritera 3. Samla in resultat 4. Bearbeta och analysera 5. Åtgärda Källa: http:SKL //processen.uppfoljningsguiden.se/

40 Uppföljningsprocessen i fem steg Analysera nuläge och förutsättningar. Planera och prioritera uppföljningen utifrån behov och resurser. Samla in material med olika metoder utifrån syftet med uppföljningen. Bearbeta, analysera och bedöm det insamlade resultatet och materialet. Åtgärda verksamheten och uppföljningssystem, samt informera om resultatet

41 Tidplan hösten 2014 2 september – Kompetenskanslimöte och lunchmöte med processansvariga. 5/alt 8 september - Utskick av enkät till kompetenskansliet. Syftet är att se på vilket sätt webben används som stöd för implementeringen av handlingsplanen. 8 oktober – kompetenskanslimöte fördjupning av åtgärder och integrering av perspektiv. 27-31 oktober – Utskick av enkät till kompetenskansliet. Syftet är att följa upp mål, roller och ansvar. 13 november – Kompetenskanslimöte fördjupning av åtgärder, bland annat TAM Resultat av uppföljningen. Förslag på utvärdering. 19 november – Mötesplats Hur ser matchningen ut mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft i Örebro län. Åtgärden att utveckla arbetet med strategisk kompetensförsörjning diskuteras. 16 december – Kompetenskanslimöte och lunchmöte med processansvariga. Utvärderingsmöte.

42 22 Januari – kompetenskanslimöte, resultat av utvärderingen. Måldiskussion 2015 27 Februari – kompetenskanslimöte 14 April – Kompetenskanslimöte 20 Maj – Kompetenskanslimöte 24 juni – Kompetenskanslimöte Tidplan våren 2015

43 Anette Granberg, projektledare 070-344 73 01 anette.granberg@regionorebro.se Maria Svensson Hallberg, utvecklingsledare 073-040 63 75 maria.svensson@regionorebro.se Kontakta oss: Besök: NetCity, Forskarvägen 1 702 18 Örebro E-post: www.regionorebro.se/kompetens


Ladda ner ppt "Regionalt Kompetenskansli 13 november 2014. ”De åtgärder som presenteras i handlingsplanen kräver samhandling, en gemensam samordnad aktion av aktörer."

Liknande presentationer


Google-annonser