Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt Kompetenskansli

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt Kompetenskansli"— Presentationens avskrift:

1 Regionalt Kompetenskansli
13 november 2014 Välkomna… Förra mötets anteckningar… Varför en handlingsplan och syftet med den? VI har bestämt vad vi ska göra, detta har stötts och blötts ett antal gånger. Där vi står nu är mer en fråga om HUR? Vi gör detta? Varför? - Stora utmaningar för kompetensförsörjningen… den åldrande befolkningen, de som står utanför arbetsmarknaden och den etnisk och könssegregerade arbetsmarknaden, utbildning och matchning, pendlingen. För att förverkliga utvecklingsstrategins intentioner utifrån kompetens och de utmaningar vi står inför ska förverkligas har en handlingsplan tagits fram i samhandling med ett antal aktörer. (därför att samverkan behövs, en enda aktörer gör ingen skillnad, utan vi måste gemensamt lösa detta). Handlingsplanen utgör grunden för regionens gemensamma mål med kompetensförsörjning och som ska bidra och stödja till en effektivare och fungerande kompetensförsörjning. För att handlingsplanen innehåller tydliga roller, ansvar och åtaganden för utbildningsanordnare, arbetsgivare och för kompetensmäklande aktörer och allt med fokus bättre förutsättningar för arbetsgivare och individer.

2 ”De åtgärder som presenteras i handlingsplanen kräver samhandling, en gemensam samordnad aktion av aktörer för att lösa de utmaningar som regionen står inför. Det innebär att aktörerna agerar och handlar utifrån sina förutsättningar, men mot en gemensam målbild om vad som skapar skillnad för en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan”. Något som diskuterades föregående möte var just hur vi implementerar de genomsyrande perspektiven. Hur går vi tillväga rent konkret? Till vår hjälp idag har vi ApeL som ska hjälpa oss att definiera ”huret” få mer kött på benen kring hur vi kan tänka och agera kring dessa frågor. Kolla handlingsplanen, formuleringen. Fler arbetsgivare utvecklar genus och interkulturell medvetenhet i arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Samhandlingsaktörer alla aktörer som ingår i kompetenskansliet. Oavsett om vi processledare eller samhandlingsaktör bör vi ha en diskussion om hur dessa perspektiv blir genomsyrande i alla åtgärder. Ett hinder är att vi inte riktigt vet vad som behöver göras och på vilken nivå? På vilken nivå behöver perspektiven genomsyras? Strukturellt/ eller annan nivå. Ett exempel: Hur jobbar vi med frågan idag? Och vad gör vi konkret? Var börjar vi? Källa: Kompetensförsörjning – Regional handlingsplan för Örebroregionen (2014).

3 Agenda 13 november Föregående möte och avsikten med dagens möte. Vart är vi? Vart ska vi? TAM - Talent Attraction Management Nulägesbild och processen framåt. Webbenkätens svar redovisas och diskuteras Vilka slutsatser kan vi dra? Vilka delar behöver vi fördjupa och diskutera inför utvärderingsforumet den 16 december. Laget runt – Vi ger en nulägesbild av samtliga åtgärder i handlingsplanen. Samhandlingsaktörer och processansvariga delger varandra vad som pågår i respektive åtgärd. Mötet börjar Föregående möte och avsikten med dagens möte. Vart är vi? Vart ska vi? 9.10–9.50 Vi tar oss an åtgärderna i handlingsplanen - Hur ser vi till att lyckas? Hur ser vi till att arbetet med att implementera handlingsplanen för kompetensförsörjning (utifrån roller och uppdrag) blir till ett gemensamt arbete som stärker matchningen mellan utbud och efterfrågan? Talent Attraction Management - TAM Den övergripande åtgärden handlar om att utveckla arbetsgivarnas förmåga att bli bättre på kompetensförsörjning. Inom ramen för åtgärden ska det etableras en funktion för att driva och koordinera arbetsgivarnas samverkan kring Talent Attraction Management (TAM) i syfte att attrahera talanger och nyckelpersoner. Vi ger en nulägesbild av arbetet, och hur processen ser ut framåt för att bidra till de inriktningsmål och resultat som vi förväntar oss av insatsen. 9.55–10.40 Webbenkätens svar redovisas och diskuteras Vilka slutsatser kan vi dra? Vilka delar behöver vi fördjupa och diskutera inför utvärderingsforumet den 16 december. 10.40–11.30Laget runt – Vi ger en nulägesbild av samtliga åtgärder i handlingsplanen Samhandlingsaktörer och processansvariga delger varandra vad som pågår i respektive ”att göra ”processer och aktiviteter. Fundera på vad du vill informera om eller diskutera. Vilka hinder och möjligheter finns i dagsläget? Syftet: skriv på blädderblock: Ge ökad kunskap om åtgärderna Medskick fundera på hur vi implementerar de genomsyrande perspektiven kön, ålder och etnicitet. Kopplingar mellan olika åtgärder: AMK och GYSAM. Behöver kopplas och samverka tydligare. Har några kontakter knutits? Det finns fler åtgärder som kan kopplas till varandra. Vad är min roll och ansvar i detta som processansvarig/samhandlingsaktör? Denna fråga fångas upp i den sista punkten Laget runt. Processansvarigas lunchmöte med fördjupningar.

4 Avsikten med mötet Ge en bild om vad som är på gång inom varje åtgärd. Identifiera hur vi når resultatmålen i handlingsplanen. Stötta varandra i arbetet med att identifiera och hantera hinder och möjligheter. Ge inspiration till hur vi i genomförandet av handlingsplanen kan tänka och handla kring de genomsyrande perspektiven. Kön, ålder etnicitet. Viktigt att identifiera kritiska faktorer för genomförandet av handlingsplanens insatser och att säkra insatserna genom projekt med mål (aktivitets- resp. resultatmål), tidplaner och budget. Arbeta aktivt med metoder för och säkra att horisontella kriterier integreras i mål och åtgärder. Se till att nödvändiga politiska beslut kan tas och vid behov knyta kontakter och allianser utanför regionen eller söka finansiering för större insatser av regiongemensam karaktär. Förtydliga och underlätta processledarrollen genom utbildning/kompetensutveckling och kontaktskapande åtgärder och etablera rutiner och metoder för uppföljning och kommunikation av resultat.

5 Vi är många aktörer som är med och som ska förverkliga handlingsplanen, som samhandlingsaktör och som processansvarig. Samverkanstrappan.

6 Uppföljning - Kompetenskansli
Kompetenskansliet är totalt 20 personer. Lars Bäckman Andreas Blom Mia Ström Majlis Blomér Thörnholm Maria Svensson Hallberg Magnus Sjöberg Ingrid Grabö Linda Carlsson Johanna Tybell Jan Mannerhag Anna Andréasson Ingela Pihl Kerstin Lillje Lars Pettersson Elaine Lindblom Marie Kilk 16 har svarat. (ej svarat Peter Morfeldt, Carina, Kenth Kronwall, Karolina Samuelsson).

7 1. Som deltagare i kompetenskansliet har jag förankrat arbetet med handlingsplanen i den egna organisationen. Namn Antal % A. Instämmer inte alls B. Instämmer delvis 5 31,2 C. Instämmer till stor del 8 50 D. Instämmer helt 3 18,8 Total 16 100 Svarsfrekvens 100% (16/16)

8 2. Som deltagare i kompetenskansliet har jag tydliggjort och spridit information om handlingsplanen.
Namn Antal % A. Instämmer inte alls B. Instämmer delvis 6 37,5 C. Instämmer till stor del 7 43,8 D. Instämmer helt 3 18,8 Total 16 100 Svarsfrekvens 100% (16/16)

9 3. Som deltagare i kompetenskansliet tycker jag att vi tillämpar erfarenhetsutbyte på kompetenskanslimötena. Namn Antal % A. Instämmer inte alls B. Instämmer delvis 3 18,8 C. Instämmer till stor del 7 43,8 D. Instämmer helt 6 37,5 Total 16 100 Svarsfrekvens 100% (16/16)

10 4. Som deltagare i kompetenskansliet tycker jag att ett utvecklingsinriktat lärande har påbörjats i kompetenskansliet. (Jag har haft nytta av det som vi har diskuterat i kansliet och kan omsätta det i praktiken). Namn Antal % A. Instämmer inte alls B. Instämmer delvis 4 25 C. Instämmer till stor del 9 56,2 D. Instämmer helt 3 18,8 Total 16 100 Svarsfrekvens 100% (16/16)

11 5. Som deltagare i kompetenskansliet bidrar jag till att synliggöra nya aktörer och är proaktiv som samhandlingsaktör för en bättre implementering av handlingsplanen. Namn Antal % A. Instämmer inte alls B. Instämmer delvis 6 37,5 C. Instämmer till stor del 8 50 D. Instämmer helt 2 12,5 Total 16 100 Svarsfrekvens 100% (16/16)

12 6. Som deltagare i kompetenskansliet bidrar jag till att identifiera nya utmaningar för en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan. Namn Antal % A. Instämmer inte alls B. Instämmer delvis 8 50 C. Instämmer till stor del 7 43,8 D. Instämmer helt 1 6,2 Total 16 100 Svarsfrekvens 100% (16/16)

13 7. Som deltagare i kompetenskansliet har jag god kännedom om… (Flera val är möjliga)
Namn Antal % A. Samverkanstrappan (modell för samverkan) 14 87,5 B. Fyrfältaren (fyra faktorer som påverkar matchningen mellan utbud och efterfrågan) och tillämpar den i arbetet. 16 100 C. 4 P metoden (integrering av genomsyrande perspektiv kön, ålder och etnicitet). 10 62,5 Total 40 250 Svarsfrekvens 100% (16/16)

14 8. Allmän kommentar: Påstående 5 består av flera olika saker. Vad ska jag svara på? . Vissa pass är mer relevanta utifrån ens åtgärder men samtidigt finns ett nyttigt lärande som breddar kunskap och involvering på flera plan. Det jag också sett är att fler actions i HPL kan läggas till så som exempelvis kompetensutveckling av arbetsgivare vilket idag är möjligt i större utsträckning än tidigare.

15 Uppföljning - Processansvariga
Henrik Arenvang Andreas Blom Mia Ström Maria Svensson Hallberg Linda Carlsson Anna Andréasson Kerstin Lillje Peter Morfeldt Marie Kilk 9 stycken har svarat. Saknas gör: Carina Koutakis, Karolina Samuelsson,

16 1. Som processansvarig har jag definierat och tydliggjort vad som behöver göras för att uppnå resultatmålen i handlingsplanen. Namn Antal % A. Instämmer inte alls 1 6,2 B. Instämmer till delvis 7 43,8 C. Instämmer till stor del D. Instämmer helt Total 16 100 Svarsfrekvens 100% (16/16)

17 2. Som processansvariga har jag samlat berörda ägare/aktörer av problemet.
Namn Antal % A. Instämmer inte alls 1 6,2 B. Instämmer delvis 2 12,5 C. Instämmer till stor del 10 62,5 D. Instämmer helt 3 18,8 Total 16 100 Svarsfrekvens 100% (16/16)

18 3. Som processansvarig har jag utrett vilka samhandlingsaktörer som ska vara med i arbetet eller inte. Namn Antal % A. Instämmer inte alls 1 6,2 B. Instämmer delvis 6 37,5 C. Instämmer till stor del 8 50 D. Instämmer helt Total 16 100 Svarsfrekvens 100% (16/16)

19 4. Som processansvarig har jag tydliggjort och spridit information om åtgärden.
Namn Antal % A. Instämmer inte alls 1 6,2 B. Instämmer delvis 3 18,8 C. Instämmer till stor del 9 56,2 D. Instämmer helt Total 16 100 Svarsfrekvens 100% (16/16)

20 5. Som processansvarig har jag påbörjat projektplaner/planer för aktiviteterna (att göra).
Namn Antal % A. Instämmer inte alls 2 12,5 B. Instämmer delvis 8 50 C. Instämmer till stor del 3 18,8 D. Instämmer helt Total 16 100 Svarsfrekvens 100% (16/16)

21 6. Som processansvarig upplever jag följande hinder i genomförandet av handlingsplanen. (Flera val är möjliga) Namn Antal % A. Min egen motivation B. Andras motivation 3 18,8 C. Mandat (legitimitet) 2 12,5 D. Resurser (tid och finansiering) 8 50 E. Stöd i den egna organisationen F. Handlingsutrymme 5 31,2 G. Erfarenhet 1 6,2 H. Vilja Annat 9 56,2 Total 31 193,8 Svarsfrekvens 100% (16/16)

22 7. Vid svar "Annat", ange vad:
- Inga hinder arbetet har flutit på mycket bra Det är kommunerna som äger frågan var för sig och de har olika uppdrag och är organsiserade på olika sätt och prioriterar det gemensamma regionala utvecklingsarbetet olika, vilket är förklartligt på många olika sätt. Denna åtgärd är av särskild karaktär bevaka och påverka. Det pågår en del aktiviteter nu nationellt som påsikt kan komma att påverka behovet, så åtgärden kan behöva omprövas. Vi tar steg framåt, men det behövs resurser, så vi kommer nu skriva en gemensam projektansökan. Nu är förstudien genomfört och det är nästan svårt att i tid flytta tillbaka då processen handlade om framtagandet av förstudien. Eftersom nu är vi i nästa steg och funderar på hur kan stötta den lokala nivån i genomförandet och vilken roll den regionala nivån ska ha... Nu stöttar jag i att bistå den nya processägaren i att ta fram projketplaner och söka finasiering. I vissa har vi större framgång, genom att RTA kan ta en tydligare roll, då vi äger frågorna eller har tydliga uppdrag. Denna "Att göra" var inte svår att utföra och fullfölja. Vi hade en konsult inne som "gjorde jobbet" och vi hade avstämningsmöten med en referensgrupp och sedan var det klart och rapporten kunde spridas. Typ så.

23 Lite otydligt vad vi vill göra
Lite otydligt vad vi vill göra. Måste förankra med VO-College regionala styrgrupp och där kunskapen och intresset för frågan är relativt svag. Försöker få till möte med regional ordförande och Regionalt resurscentrum nu. Plus att vi samarbetar med Apel och eventuellt kommer att ansöka om att ingå i ESF-projekt där jämställdhet är ett genomsyrande perspektiv. MITT engagemang i frågan är uppenbar och den försöker jag synliggöra, men det gäller att få till något bra och hållbart om/när vi drar igång ett arbete i de här frågorna. Oklarhet kring hur och av vem åtgärden kom till. Området är komplext med samverkande faktorer. Vi är inne i en analysfas som inte bör göras för ytlig.

24 8. Som processansvarig har jag god kännedom om följande modeller och metoder, samt tillämpar dem i arbetet. (Flera val är möjliga) Namn Antal % A. Samverkanstrappan (en modell för samverkan) 15 93,8 B. Fyrfältaren (fyra faktorer som påverkar matchningen mellan utbud och efterfrågan) 14 87,5 C. 4 P metoden (integrering av genomsyrande perspektiv kön, ålder och etnicitet). 11 68,8 Total 40 250 Svarsfrekvens 100% (16/16)

25 9. Jag tillämpar även andra metoder såsom:
- Varför är denna fråga obligatorisk? Återigen, varför är denna obligatorisk? . Hur åstadkommer vi hållbara effekter Vilket kräver mycket av tid för att hålla sig uppdaterad.... Trots att vi har samma uppdrag, så är vi organsierade och utför vårt arbete på olika sätt samt att vi har olika kompetens och erfarenhet som påverkar. Att kunna förhålla sig till detta och manövera i detta är en bra metod...vad den nu kan kallas.... Metod - samverkan - bredd och höjd I denna specifika process har sakkunskapen kopplat till branschen besöknäring och näringslivsutveckling samt turismutveckling kommit till väl till pass.... Så som hela sammanhållningspolitiken - mm

26 Ingen annan uttalad metod som jag kan komma på på rak arm.
Jag känner till metoderna och mer omedvetet än medvetet kanske, använder jag och mina kollegor dem i arbetet med VO-College. Det ingår lite i collegekonceptet att utgår från dessa olika perspektiv. Ingen annan uttalad metod som jag kan komma på på rak arm. Koncept- och metodutveckling SWOT Vi kopplar arbetet till det systematiska kvalitetsarbetet och vill knyta aktionsforskningsperspektiv till arbetet. Det är mycket lätt att "springa på bollar" som är kontraproduktiva. .

27 Uppföljning - Regionförbundets roll
19 som har svarat. (dubbelt svar från Jan Mannerhag). Henrik Andreas Mia Karolina Maria Maj-Lis Magnus Ingrid Christina Lars pettersson Linda Johanna Jan Anna Andreasson Peter Morfeldt Ingela Pihl Kerstin Lilje Elaine Kenth

28 1. Regionförbundet stöttar arbetet med att implementera handlingsplanen.
Namn Antal % A. Instämmer inte alls B. Instämmer delvis 2 9,1 C. Instämmer till stor del 8 36,4 D. Instämmer helt 12 54,5 Total 22 100 Svarsfrekvens 100% (22/22)

29 2. Regionförbundet är ett stöd och bollplank i framtagande av projektplaner.
Namn Antal % A. Instämmer inte alls 1 4,5 B. Instämmer delvis 4 18,2 C. Instämmer till stor del 13 59,1 D. Instämmer helt Total 22 100 Svarsfrekvens 100% (22/22)

30 3. Regionförbundet har tagit fram en modell för uppföljning, utvärdering och lärande.
Namn Antal % A. Instämmer inte alls 1 4,5 B. Instämmer delvis 5 22,7 C. Instämmer till stor del 9 40,9 D. Instämmer helt 7 31,8 Total 22 100 Svarsfrekvens 100% (22/22)

31 4. Regionförbundet driver ett metodutvecklingsarbete enligt metoderna, samverkanstrappan, fyrfältaren och fyra P (kön, etnicitet och ålder) Namn Antal % A. Instämmer inte alls B. Instämmer delvis 3 13,6 C. Instämmer till stor del 9 40,9 D. Instämmer helt 10 45,5 Total 22 100 Svarsfrekvens 100% (22/22)

32 5. Regionförbundet bistår med finansiering om projektet uppfyller formella krav.
Namn Antal % A. Instämmer inte alls 2 9,1 B. Instämmer delvis 7 31,8 C. Instämmer till stor del 5 22,7 D. Instämmer helt 8 36,4 Total 22 100 Svarsfrekvens 100% (22/22)

33 6. Regionförbundet skapar och bidrar till dialog mellan aktörer i syfte att förbättra och utveckla samverkan. Namn Antal % A. Instämmer inte alls B. Instämmer delvis 2 9,1 C. Instämmer till stor del 11 50 D. Instämmer helt 9 40,9 Total 22 100 Svarsfrekvens 100% (22/22)

34 7. Allmän kommentar: - Jag saknar en ruta där jag kan ställa mig neutral till en fråga eller som på frågan Regionförbundet bistår med finansiering om projektet uppfyller formella krav där jag kan sakna en ruta där jag kan bocka i att jag inte har sökt om finansiering. Nu blir jag tvingad att fylla i Instämmer inte alls eftersom jag inte har sökt finansiering och kan därför inte ta ställning i fråga. Är ett svårt arbete då många aktörer och viljor är inblandade men ju länge tiden går desto bättre blir samarbetet! Regionförbundet visar uthållighet och driv i arbetet! Svårt att bedömma sig själv till viss del...frågan är om mitt svar ska vara med? Konstig enkät, bör finnas ett vet ej-alternativ. Fråga 2,3,5 kan inte besvaras, känner inte till. Jag tycker att man varit dålig på att snappa upp synpunkter och förslag på exempelvis teman, mötesstruktur och arbetssätt, som deltagarna på kompetenskansliet kommer med. Det jag gärna skulle se mer av är tid för samtal och arbete i samband med träffarna. Varannan träff mer av teoretisk karaktär och varannan träff mer arbetsorienterat? Hade gärna sett ett svarsalternativ enligt följande: "vet ej"/"känner ej till". En del frågor är jag osäker på hur RF agerar eftersom jag inte tagit Rf i anspråk. Men är allmänt positiv. Nu har jag svarat vad jag tror, jag vet inte om ni driver m-utveckl enligt metoderna....., men eftersom ni frågar så antar jag det. Skickar ni ut enkät så måste ni ha med "vet ej", annars så blir det ett falsarium, negativt eller positivt.

35 8. Webbversionen av handlingsplanen uppdateras ständigt
8. Webbversionen av handlingsplanen uppdateras ständigt. Den ska vara ett levande dokument samt fungera som ett stöd för exempelvis processledare och kompetenskansli. Använder du den på detta sätt? D.v.s. fungerar webbversionen som ett stöd för dig i utvecklingsarbetet? Namn Antal % A. Ja, till stor del B. Ja, delvis 8 36,4 C. Ja, till liten del D. Nej, inte alls 6 27,3 Total 22 100 Svarsfrekvens 100% (22/22)

36 9. Vilka förbättringar och/eller förändringar skulle du vilja se i webbversionens utformning?
- Inga just nu! . Beror mer på mig själv än webversionen... Den ska ju vara "nyttig" för målgrupperna, det finns säkert mer att utveckla och fundera på vad det kan vara, för att få en ännu bättre webbversion. Ingen åsikt. Enklare hantering Handlar om tidsfaktorn... Har för liten egen erfarenhet. Hänvisar till de operativa projektledarna för Arbetsmarknadskunskap respektive TAM. Kommentarer til varje påstående samt även alternativet vet ej/kan ej svara Det är krångligt när jag inte själv kan uppdatera och lägga in hur det går utan det ska ha mailats till Anette och sedan ska vi föra en dialog om texten. Blir tungrott. Har tyvärr varit dålig på att använda webbversionen. Vet ej. Bra som den är Kan inte avgöra det ännu. Ber att få återkomma gällande denna fråga. Webbinformationen kan spela roll för mig som ett sätt att uppdatera mig om var de andra processerna finns. Har ännu inte sett det behovet Jag har inte den funktionen eller det behovet. Har inte använt den tillräckligt för att kunna svara på frågan. Där har jag inga åsikter

37 Inga synpunkter Har inga synpunkter

38 Utgångspunkt för uppföljning och utvärdering
Kompetenskansliets roll och ansvar i implementeringen av handlingsplanen för kompetensförsörjning 2014. Processansvarigas roll och ansvar i implementeringen av handlingsplanen för kompetensförsörjning 2014. Gemensamma mål för 2014 (som definierades på kompetenskanslimöte i mars 2014). - Identifiera steg/aktiviteter för vad som behöver göras för att uppnå resultatmålen. - Ta fram projektplaner/planer. - Identifiera vad, när, hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. - Utveckla metoder och arbetssätt - Lära av varandra Minnesanteckningar från kompetenskanslimöten under 2014 Regional handlingsplan för kompetensförsörjning

39 Uppföljningsprocessen
1. Analysera nuläge och förutsättningar 2. Planera och prioritera 3. Samla in resultat 4. Bearbeta och analysera 5. Åtgärda Och för att veta om vi är på rätt väg så ska vi följa upp och utvärdera arbetet. Och se här ser en uppföljningsprocess ut enligt SKL. Strukturkvalitet – följs upp genom granskning av vilka grundläggande förutsättningar verksamheten har såsom organisation, personal, kompetens. Processkvalitet – följs upp genom att granska hur verksamheten bedrivs eller genomförs t.ex. arbetssätt, bemötande och rutiner. Resultatkvalitet – är att följa upp det konkreta utfallet eller resultatet. Källa: //processen.uppfoljningsguiden.se/

40 Uppföljningsprocessen i fem steg
Analysera nuläge och förutsättningar. Planera och prioritera uppföljningen utifrån behov och resurser. Samla in material med olika metoder utifrån syftet med uppföljningen. Bearbeta, analysera och bedöm det insamlade resultatet och materialet. Åtgärda verksamheten och uppföljningssystem, samt informera om resultatet

41 Tidplan hösten 2014 2 september – Kompetenskanslimöte och lunchmöte med processansvariga. 5/alt 8 september - Utskick av enkät till kompetenskansliet. Syftet är att se på vilket sätt webben används som stöd för implementeringen av handlingsplanen. 8 oktober – kompetenskanslimöte fördjupning av åtgärder och integrering av perspektiv. 27-31 oktober – Utskick av enkät till kompetenskansliet. Syftet är att följa upp mål, roller och ansvar. 13 november – Kompetenskanslimöte fördjupning av åtgärder, bland annat TAM Resultat av uppföljningen. Förslag på utvärdering. 19 november – Mötesplats Hur ser matchningen ut mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft i Örebro län. Åtgärden att utveckla arbetet med strategisk kompetensförsörjning diskuteras. 16 december – Kompetenskanslimöte och lunchmöte med processansvariga. Utvärderingsmöte.

42 Tidplan våren 2015 22 Januari – kompetenskanslimöte, resultat av utvärderingen. Måldiskussion 2015 27 Februari – kompetenskanslimöte 14 April – Kompetenskanslimöte 20 Maj – Kompetenskanslimöte 24 juni – Kompetenskanslimöte

43 Kontakta oss: Anette Granberg, projektledare
Maria Svensson Hallberg, utvecklingsledare Besök: NetCity, Forskarvägen Örebro E-post:


Ladda ner ppt "Regionalt Kompetenskansli"

Liknande presentationer


Google-annonser