Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur arbetar Västtrafik med Avtalsprocessen? 2011-10-05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur arbetar Västtrafik med Avtalsprocessen? 2011-10-05."— Presentationens avskrift:

1 Hur arbetar Västtrafik med Avtalsprocessen? 2011-10-05

2 Varför en ny Avtalsprocess? … ”att inspirera branschens aktörer att arbeta tillsammans på nya sätt i samband med upphandlingar för att öka förutsättningarna för att uppnå branschens mål att fördubbla kollektivtrafiken på vägen mot den gemensamma visionen om kollektivtrafiken som en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle.” Beslutad av branschorganisationerna, juni 2010

3 VAD - STRUKTUR HUR - KULTUR PROCESS/ ORGANISATION POLICY/ SPELREGLER MÅLBILDER/ MÅLSTYRNING STRATEGIER RITUALER SYMBOLER VÄRDERINGAR HJÄLTAR SKAPAS GENOM UPPREPADE HANDLINGAR. ACCEPTANS OCH KONSEKVENS TAR LÅNG TID ATT ÄNDRA. NÖDVÄNDIGT MEN INTE TILLRÄCKLIGT KAN GÖRAS SNABBT. Struktur och Kultur

4 Arbetssätt Nytänkande Lyhördhet Samspel Tillit Mod Gemensamma värdeord Gemensamt beslut Forum

5 Västsverige förbereder sig Vad saknades? Gemensamt arbetssätt för hur vi ska jobba med Avtalsprocessen Vem kunde skapa det? Gemensamt forum med branschförbund, trafikföretag och beställare Västtrafik Trafikföretag Branschförbund Regionalt perspektiv Projektet Rollerna startar 2010 med Västtrafik som initiativtagare och projektägare. Målet är att tillsammans ta fram ett nytt, gemensamt arbetssätt som svarar på frågan HUR vi arbetar i samverkan enligt den nya Avtalsprocessen.

6

7 Från dokument till arbetssätt Resultat Kultur

8 STEG I FÖRDUBBLINGENS MODELL FÖR AVTALSPROCESSEN DELPROCESSER I VÄSTSVERIGES GEMENSAMMA AVTALSPROCESS

9

10 Avtalsprocessen i sitt sammanhang Affärsprocessen inklusive Avtalsprocessen

11 TILLIT IG G VG MVG Med tillit avser vi: att vi känner och visar förtroende för varandra. att vi respekterar varandras uppdrag, utgångspunkt och ansvarsområde. att vi respekterar styrkorna i varandras roller och ser varandras fördelar. insikt om att de olika rollerna är förutsättningar för att få nya kunder. Med tillit avser vi: att vi känner och visar förtroende för varandra. att vi respekterar varandras uppdrag, utgångspunkt och ansvarsområde. att vi respekterar styrkorna i varandras roller och ser varandras fördelar. insikt om att de olika rollerna är förutsättningar för att få nya kunder. NYTÄNKANDE Hur når vi MVG? SAMSPEL Hur når vi MVG? MOD Hur når vi MVG? LYHÖRDHET Hur når vi MVG? IG G VG MVG IG G VG MVG IG G VG MVG IG G VG MVG Med nytänkande avser vi: prestigelöshet och öppenhet för att anamma andras idéer. ett öppet klimat med högt i tak. att vi vågar lyssna, pröva nytt och misslyckas och lär av våra misstag. att vi uppmuntrar och har ett kritiskt granskande. att vi tänker verkligt nya idéer, som inte prövats tidigare. Med nytänkande avser vi: prestigelöshet och öppenhet för att anamma andras idéer. ett öppet klimat med högt i tak. att vi vågar lyssna, pröva nytt och misslyckas och lär av våra misstag. att vi uppmuntrar och har ett kritiskt granskande. att vi tänker verkligt nya idéer, som inte prövats tidigare. Med samspel avser vi: samverkan, samarbete och gemensamarbete att vi verkar med gemensam kraft i samma riktning. att vi inser att det är nödvändigt att samarbeta för att nå vårt mål. att vi arbetar i team istället för i stuprör och tycker om att samarbeta. att vi är ödmjuka inför uppgiften. att mångfalden är viktig och stärker oss. att vi har olika utgångspunkter och att alla kan bidra. Med samspel avser vi: samverkan, samarbete och gemensamarbete att vi verkar med gemensam kraft i samma riktning. att vi inser att det är nödvändigt att samarbeta för att nå vårt mål. att vi arbetar i team istället för i stuprör och tycker om att samarbeta. att vi är ödmjuka inför uppgiften. att mångfalden är viktig och stärker oss. att vi har olika utgångspunkter och att alla kan bidra. Med mod avser vi: att vi vågar sticka ut och visa på vårt engagemang och våra goda syften. att vi känner oss trygga med att släppa kontrollen då någon annan övertar ägarskapet på ett tydligt sätt. Med mod avser vi: att vi vågar sticka ut och visa på vårt engagemang och våra goda syften. att vi känner oss trygga med att släppa kontrollen då någon annan övertar ägarskapet på ett tydligt sätt. Med lyhördhet avser vi: lyhördhet för kundens behov. öppenhet för andras åsikter och idéer, där vi gemensamt diskuterar för- och nackdelar. prestigelöshet avseende att pröva andras idéer. att vi slänger våra fördomar över bord. Med lyhördhet avser vi: lyhördhet för kundens behov. öppenhet för andras åsikter och idéer, där vi gemensamt diskuterar för- och nackdelar. prestigelöshet avseende att pröva andras idéer. att vi slänger våra fördomar över bord. Hur når vi MVG?

12 Västsverige förbereder sig Västtrafiks upphandling ”Tvåstad och Flygbusstrafiken” inleds 2010 Upphandlingen är en pilot där man för första gången försöker arbeta enligt stegen i den nya Avtalsprocessen Resultatet blir fortsatt upphandling av ett nytt trafikavtal (incitament) för Tvåstadstrafiken Flygbusstrafiken upphandlas inte utan kommer att bedrivas som kommersiell trafik Piloten leder också till nya insikter…

13 Avtalsprocessen i sitt sammanhang Pilotupphandling Tvåstadstrafikens upphandling fortskrider Rollerna x2 Fortsatt framtagning av det gemensamma arbetssättet för Avtalsprocessen, med extra fokus på värderingsarbete, regional förankring och verktygsstöd Fördubblingen Kunskapslyftets Breddutbildning genomförs 15-16 november: Program 4 ”Hur utvecklar vi våra affärer med hjälp av inspirerande samverkansformer och ny avtalsprocess?” ger deltagarna en metod för att anpassa Fördubblingens Avtalsprocess till sina regionala förutsättningar, baserat på Västtrafiks arbete i Rollerna x2.

14 Frågor?

15 Inför öppet marknadstillträde 1/1 2012 15

16 16 REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK- MYNDIGHET TRAFIK- FÖRSÖRJNINGS PROGRAM REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK- MYNDIGHET ALLMÄN TRAFIKPLIKT AVTAL FRITT MARKNADSTILLTRÄDE 1/1-2012Okt 2012

17 Utgångspunkt Västtrafik Vi känner ett extra ansvar för kunder vars resor/trafik vi aktivt valt att inte upphandla. Vi har rätt att i ett samarbete ställa objektiva krav på aktören avseende ekonomisk stabilitet, planering, framförhållning etc., i syfte att säkerställa att tjänsterna ska fungera tillfredställande och Med objektiva skäl har vi rätt att behandla aktörer olika utan att missbruka vår dominerade ställning. Ägarforum 2010 17

18 Antagande De kommersiella aktörerna kommer att kräva tillgång till hållplaster och terminaler. Och i varierande utsträckning kräva/söka vidare samarbete för information till kund och betal- /biljettsamarbete. Ägarforum 2010 18

19 ”Rättvisa och icke-diskriminerande villkor” – skydda konkurrens Krav på anmälningsplikt. Skyldighet att lämna information om trafikutbud till gemensamt system för trafikantinformation. Kollektivtrafikföretag skall på konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor kan få tillgång till offentligt ägd infrastruktur som hållplatser/bytespunkter… Ägarforum 2010 19

20 Sammanfattning 20 ANMÄLAN RKTM/Samtrafiken (?) - Granskning - Information (TK/VT/mfl) - Tidtabell TRAFIKSAMORDNING TK/VT/Trafikföretag - Färdvägar - Hållplatser - Angörning trmnl/hlp - Information hållplats? - Busskörfält VT - Biljettsamarbete - Reseplanerare - Resegaranti - Information (utökad) Formalia Oundgänglig nyttighet Särskild nytta/ansvar** ”Rättvisa och icke-diskriminerande villkor” – skydda konkurrens VT/TK - Realtid - Signalprioritet Mervärde* Förenat med avtal om process, system, framförhållning, avgift, pant, mm Förenat med avtal om kvalitet, tillgänglighet, varaktighet, ekonomi, process, system, framförhållning, avgift, mm Objektiva skäl och villkor– utveckla komplement Värde- trappa

21 Formalia Anmälan till regional kollektivtrafikmyndighet Anmälan till gemensamt system för trafikinformation. Information till berörda parter såsom Västtrafik, Trafikkontoret, mfl. 21 ANMÄLAN RKTM/Samtrafiken (?) - Granskning - Information (TK/VT/mfl) - Tidtabell

22 Oundgänglig nyttighet Trafik som ämnar angöra hållplatser och terminaler för kollektivtrafik. Diskussion med berörda parter angående trafikupplägg, färdväger, hållplaster mm för att åstadkomma mest effektiva lösning på ett konkurrensneutralt och icke diskriminerande sätt. Angöringsavgifter. 22 TRAFIKSAMORDNING TK/VT/Trafikföretag - Färdvägar - Hållplatser - Angörning trmnl/hlp - Information hållplats? -Busskörfält

23 Mervärde Avtal och avgifter för tillgång för signalprioritet i stadstrafik. (TK ansvarar) Avtal och avgifter för realtidssystem. Avtal måste tydligt precisera vilka system, rutiner och processer som gäller samt krav på framförhållning. (Västtrafik ansvarar) 23 VT/TK - Realtid - Signalprioritet

24 Särskild nytta/ansvar För kunder vars resor/trafik vi aktivt valt att inte upphandla finns ett särkskilt ansvar. Kommersiell trafik vars samhällsnytta och/eller annan väsentlig koppling till Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram kan betecknas som stor eller viktig kan utökade samarbeten ske. För dessa finns särskilda och objektiva skäl och krav. 24 VT - Biljettsamarbete - Reseplanerare - Resegaranti - Information (utökad) - Information hållplats

25 Särskilda skäl Särskilda krav kommer ställas utifrån följande perspektiv: Trafikförsörjningsprogrammets mål och syften. Kundnytta Samhällsnytta Miljö Marknadsandel Resandemål 25

26 Särskilda krav Särskilda krav kommer ställas utifrån följande perspektiv: Kvalitet Tillgänglighet Miljö Ekonomi Kapacitet Framförhållning/varaktighet Lag- /myndighetskrav 26


Ladda ner ppt "Hur arbetar Västtrafik med Avtalsprocessen? 2011-10-05."

Liknande presentationer


Google-annonser