Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr, BUP-kliniken, Linköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr, BUP-kliniken, Linköping."— Presentationens avskrift:

1 Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr, BUP-kliniken, Linköping

2  Giltig och ogiltig frånvaro…,  ströfrånvaro & långvarig frånvaro..  …som kan leda till problem för individen Använd helst inte termer som:  Hemmasittande eller Skolvägran

3 Betrakta återkommande ogiltig frånvaro som ett akut problem med risk för allvarliga konsekvenser! Det går inte att vänta med att agera och inte vänta på att andra ska agera först.

4 1. Främja närvaro 2. Uppmärksamma och rapportera frånvaro omedelbart 3. Utreda frånvaro 4. Åtgärda frånvaro utifrån kartläggning i det enskilda ärendet! 5. Samverka 6. Följa upp Systematiskt kvalitetsarbete – huvudmannens ansvar Skolverket (2012). Skolverkets allmänna råd. Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

5

6  Inte en förklaring utan FLERA olika faktorer som ömsesidigt påverkar varann  Vilka faktorer och hur de samverkar varierar från person till person  Ofta finns en utlösande faktor och sedan vidmakthålls frånvaron av andra faktorer  Implikation: 1. bred men systematisk bedömning av utlösande och vidmakthållande faktorer i det enskilda fallet 2. finns inte EN metod för all skolfrånvaro

7 Höga krav på sig själv Sårbarhet för inåtvända symtom t.ex. separationsångest Frånvaro p.g.a. sjukdom Pinsamt komma tillbaka efter frånvaro Föräldrar går med i barnets rädsla Skolan tycker föräldrarna gör fel Skolkontakt blir negativ för föräldrarna Sårbarhet Utlösande faktor Vidmakthållande faktorer verkar tillsammans med sårbarhetsfaktorer Fortsätter va hemma av rädsla för att ha kommit efter i skolan. Tryggt att va hemma hos mamma

8  Skola  Individ  Sociala faktorer – familj och kompisar  Riskfaktorer överensstämmande i nationella och internationella studier

9  Socialt:  svagt stöd för skolgången från föräldrarna  sociala och/eller psykiska problem hos förälder  ensamstående förälder  kompistryck  kränkande behandling  Individ:  depression  ångest  neuropsykiatriska problem  somatisk sjukdom  Skola:  bristande uppmärksamhet på närvaro och frånvaro  bristande anpassning till funktionsnedsättning

10

11 Bedömning med kärnfrågor från alla riskområden. Använd flera verktyg (formulär, intervju, observation) och inhämta information från olika källor (barnet, föräldrar, skola) Skola Socialt - familj Socialt – kompisar Individ

12  Intervju med barnet och föräldrar var för sig om skola, barnet, kompisar, familj  Hypotespröva – involvera barnet och familjen – känna sig lyssnad på.  Skaffa omedelbart samtycke att samla dokumentation och kunskap bakåt i tiden

13

14  AGERA PÅ STRÖFRÅNVARO  God schemaläggning, t.ex. få håltimmar  Agera på tidiga tecken på psykisk ohälsa  Rätt anpassning till funktionsnedsättning  AKTIVT arbete mot mobbning  Skapa en hållbar arbetsmiljö för personal och elever - ett gott skolklimat

15  Vara proaktiv och kunskapsstark för att förebygga mobbning, missbruk, livsstils- relaterad ohälsa som sömnproblem  Sprida kunskap om tidiga tecken på psykisk ohälsa  Tillsammans med skolledning bygga struktur för samverkan och inte bara rycka ut akut

16 Ladda ned/beställ från www.sos.se/publikationer www.sos.se

17

18  Sänka hindren för närvaro – t.ex. anpassa undervisning vid funktionsnedsättning  Samverka med Socialtjänst och/eller BUP  Viktigt att inte à priori bestämma sig för en lösning utan att ha övervägt olika orsaker  Hålla tät kontakt med föräldrar  Överlämning av information vid skolövergång

19  Identifiera och minska egna beteenden som vidmakthåller skolfrånvaron  Vara tydlig mot barnet avseende skolgång, morgon- och kvällsrutiner  Stärka barnets självförtroende  Ta hjälp för egna problem  Samarbeta med skolan

20  Samverka med skolan, socialtjänst, polis  Bistå med psykiatriska kunskaper  Erbjuda behandling för psykisk ohälsa  Bidra till att stärka förälderns självförtroende och stärka föräldern som resurs för barnets närvaro i skolan.

21  Heterogen grupp! Olika interventioner och format. Utgå från systematiska kartläggning.  Hantera oro, ångest (KBT)  Depressionsbehandling  Behandling för sömnproblem, smärta  Behandling för annan psykisk ohälsa  Gradvis återinförande i skolmiljön

22  Jämför långvarig skolfrånvaro med långvarig sjukfrånvaro hos vuxen som ska tillbaka till arbetslivet – tänk rehabilitering!  Förbered återgång till skola. Ha kvar stödsystem efter intensiv behandlings- insats. Beredskap för återfall t.ex. vid lov och stadieövergång.

23  Ingå i samverkan  Ha aktuell kunskap om tidiga tecken på problematisk skolfrånvaro  Stöd föräldrar att ta emot hjälp  Stärk upp ensamstående föräldrar  Behandlingsarbete med hemstöd?

24  Stärk samarbete föräldrar–skolpersonal-behandlare  I komplicerade fall Samordnad Individuell Plan (SIP)  Kraftfull problematik ställs mot försvagad föräldraresurs – stärk föräldrarna!  Visa föräldrar att deras deltagande har betydelse för att lösa barnets frånvaro  Lös föräldrar från bekymmer om barnets skol- frånvaro  Ev remittera (och motivera) föräldrar till hjälp för egna problem

25

26  Bidra till strukturer för samverkan  Delar BUP, skola, BUH, socialtjänst och kommun övergripande visioner? Finns kännedom om varandras verksamheter? Löser vi gemensamma problem?  Ser vi varandras verksamheter som tillgängliga och handlingskraftiga?  Använder vi effektiva former för samverkan kring skolfrånvaro? Närvaroteam? Samordnartjänst?

27  Se eleven  Konsekvenser både på närvaro och på frånvaro  Positiv uppmärksamhet på skolnärvaro  Skapa goda relationer  Stärk självförtroende – att få vara bra på något och att få lyckas  Kunskapsfokus  Fritidsintressen  Få visa sina resurser (hämtat från bl.a. SKL & Norrköpings kommun)

28


Ladda ner ppt "Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr, BUP-kliniken, Linköping."

Liknande presentationer


Google-annonser