Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagens program Presentation Syftet med projektet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagens program Presentation Syftet med projektet"— Presentationens avskrift:

1 Dagens program Presentation Syftet med projektet
Socialtjänstens ansvar Reviderat handlingsprogram Kontaktperson: förväntningar och uppdrag Framtidsvisioner

2 Barn som far illa Syftet med projektet:
Att vi i vården blir bättre på att göra en anmälan om oro vid misstanke om att ett barn far illa. Att erbjuda utbildning till vårdpersonal Att utveckla system som ger stöd inför anmälan till sociala myndigheter. Att öka kunskapen om socialtjänstens arbete och möjligheter. Att öka samverkan mellan Region Skåne och kommun Att barn far illa är inget nytt!

3 Socialtjänstens ansvar

4 Föräldrabalken 6 kap 1 § Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller kränkande behandling.

5 Kommuns ansvar 5 kap 1 § SoL
Socialnämnden skall verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden. -i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom -med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken till en ogynnsam utveckling.

6 Aktivt arbeta för att förebygga och
motverka missbruk bland barn och ungdom av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel, -i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet.

7 När ett barn riskerar att fara illa
Fysiskt våld Psykiskt våld Sexuella övergrepp Kränkning Fysisk försummelse Bristande omsorg Psykisk försummelse

8 Anmälan jml 14 kap 1 § SoL Alla som i sin profession kommer i kontakt med barn och ungdomar har anmälningsplikt till socialnämnden. Anmälan skall ske genast och vara skriftlig. Anmälan Ansökan

9 Anmälan inkommit… Socialnämnden måste alltid skyndsamt inleda en förhandsbedömning. Socialnämnden har rätt att kontakta uppgiftslämnaren samt den som berörs av anmälan. Frågor till uppgiftslämnaren.

10 Uppgiftsskyldighet? Har alla inom vården!
Begäran från socialtjänsten skall vara skriftlig, utifrån anmälan enligt 14 kap 1§ SoL där man beslutat sig för att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL. Uppgifterna måste lämnas ut! Detta skall göras skriftligt!

11 11 kap1 § SoL Utredning skall inledas skyndsamt, kallas även barnavårdsutredning. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i lagrummet är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter för utredning av ett barns behov av skydd. Utredningstiden är max 4 månader men kan förlängas i avvaktan på t ex ett utlåtande från BUP.

12 BBIC BBIC-triangeln 12

13 Socialtjänstens möjligheter
…. börjar hos den som anmäler! Insatser enligt SoL

14 1 § LVU Om vårdnadshavaren och/eller barnet (15 år) inte lämnar sitt samtycke till insatser, vårdplan så är det socialnämndens skyldighet att tillämpa LVU-lagstiftningen. Inledande bestämmelse …alla frivilliga insatser skall vara prövade….

15 6 § LVU, Omedelbart omhändertagande
Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år omedelbart skall omhändertas, om 1. det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av denna lag, och 2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen inte kan avvaktas – ordförande beslut.

16 LVU paragraferna 2 § LVU (miljö) 3 § LVU (beteende)
Vård skall beslutas om det pga fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Påtaglig risk – skall inte vara någon ringa risk för skada. Den unge själv utsätter sin hälsa eller utveckling för påtaglig risk att skadas... ………dessa beslut måste prövas av Förvaltningsdomstolen.

17 Vad har vi för erfarenheter av socialtjänsten?
Diskussion Vad har vi för erfarenheter av socialtjänsten?

18 Reviderat Handlingsprogram

19

20 Barnmisshandel ….Barn är man upp till 18 år
Barn som utsätts för omsorgssvikt Barn som utsätts för brott Barn med självskadande beteende Barn som närstående ….Barn är man upp till 18 år

21 Barn som närstående Ny lag 1/1 2010 HSL (2g §)
Vi skall särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med - har en psykisk störning el. en psykisk funktionsnedsättning, - har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller - är missbrukare av alkohol el annat beroende- framkallande medel. Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.  Ny lag 1/1 2010

22 Handlingsprogrammet Lämna ut uppgifter till socialtjänsten? (sid 7 )
Anmälningsskyldighet? (sid 7) Lämna ut uppgifter till socialtjänsten? (sid 7 ) Hur gör jag med uppgifter som jag fått reda på? (sid 8ff) Jag är orolig men känner mig tveksam, var kan jag få råd? (sid 8ff)

23 Handlingsprogrammet forts.
Skall föräldrarna informeras om att jag kommer att göra en anmälan om oro för deras barn? Sid 8) Jag har anmält men det verkar inte som det hände något?

24 Kontaktpersoner för Barn som far illa

25 Lokal handlingsplan Vad bör den innehålla? Dvs.
Vad behöver vi för stöd på arbetsplatsen?

26 Diskussion Var finns barnen inom er verksamhet?
I vilka situationer behöver vi tänka: Hur har de här barnen det?

27 Hur kan kontaktpersonen arbeta?
Diskussion Hur kan kontaktpersonen arbeta?

28 Framtidsvisioner Vad vill ni ha hjälp med? Vilken fortbildning behövs?
Hur skall vi följa upp detta?

29 Vidare kontakt: www.skane.se/barnsomfarilla Kerstin Bergmark,
Åsa Gustavsson,


Ladda ner ppt "Dagens program Presentation Syftet med projektet"

Liknande presentationer


Google-annonser