Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhälleligt perspektiv – lagstiftning Professionsperspektiv - forskning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhälleligt perspektiv – lagstiftning Professionsperspektiv - forskning."— Presentationens avskrift:

1 Samhälleligt perspektiv – lagstiftning Professionsperspektiv - forskning

2 ….. Socialtjänsten

3  Kommunen ansvar för att barn och unga skall kunna växa upp under goda och trygga förhållanden…  …ingripa om föräldrarna inte kan tillgodose barnets grundläggande behov av omvårdnad, skydd och stöd 

4 Lagstadgad uppgiftsskyldighet Undantag från sekretess ! 14:1 SoL 26 kap OSL

5  Myndigheten  Anställda  Kännedom i tjänsten; skall  Ej anonymt  Ej fritid = ”bör”  Ej uppdragstagare – ”bör”  Verksamma i yrkesmässig enskild verksamhet = kontinuerligt och i förvärvssyfte

6  Absolut och ovillkorlig - handlingsplikt  Skyndsamhetskrav - genast  Även obestyrkta och svårbedömda uppgifter  Rutiner och handlingsplaner för anmälan  Skriftligt  Personligt ansvar  Underlåtenhet – principiellt tjänstefel

7  …något som kan innebära att SN behöver ingripa till ett barn skydd…  SN utan dröjsmål inleda utredning…  Ev erbjuda insatser – samtycke SoL - utan samtycke LVU  Barn – människa under 18 år

8  …sådant som kan vara av betydelse för utredningen, ex förändrade förhållanden, nytillkomna omständigheter som kan ha betydelse för utredningen… Vh PARTER i ärendet – partsinsyn, rätt fåveta vem som anmält o lämnat uppgifter

9 ….. Socialtjänsten

10  Samsyn behövs….plattform… - fysiskt våld - psykiskt våld - bevittna våld - sexuella övergrepp - kränkningar - fysisk försummelse - bristande omsorg - psykisk försummelse  Kommittén mot barnmisshandel

11  Slår, nyper, sparkar, knuffar, kastar, skakar, luggar, river, biter, trampar, tvinga i munnen, ….  Förgifta bränna, skålla, riva, försöka dränka eller kväva…..  All kroppslig bestraffning….  Våld i samband med sexuella övergrepp  Död – analyseras av SoS för att förebygga - Personligt ansvar

12  Systematiskt o lång tid nedvärderande omdömen, nedbrytande behandling, avsiktligt känslomässigt lidande. Även enstaka allvarlig företeelse, orimligt hård bestraffning, orimliga krav, förlöjliganden, hån, nedvärdering, avvisande, utfrysning, påtvingad isolering, konstant inte lyssna på barnet, tvingas se o höra våld i närmiljön

13  Alla former av sexuella handlingar, utgående från vuxnes behov, barnets beroendeställning utnyttjas, handlingen kränker integritet, mot barnets vilja eller barnet inte kan förstå.. ..ex verbala sexuella anspelningar, blottar sig, tittar på porrfilm med barnet, sexuellt betonade smekningar, onani, fullbordade samlag

14  Barnets psykiska hälsa skadas i ord eller handling är nedlåtande eller angriper barnets personlighet…förnedrande kommentera utseendespråk, begåvning, förolämpa barnet fysiskt eller verbalt inför barn o vuxna, läsa barnets dagbok, frysa ut barnet eller likn.  Fysiskt, psykiskt våld och sexuella övergrepp alltid kränkande.

15  Vårdnadshavare, ofta under lång tid, skadar eller äventyrar barns fysiska hälsa eller utveckling – underlåter att ge barnet god fysisk omsorg.

16  Alla aspekter av barns fysiska hälsa och utveckling; som hygien, kost, omvårdnad, årstidsanpassade kläder, vila och sömn, skydd och husrum, tillsyn, förbyggande hälsovård, medicinsk vård och tandvård, skydd mot olyckor o skador som hög bullernivå, droganvändarmiljöer eller fyllemiljöer

17  Barnets psykiska hälsa skadas eller äventyras genom att barnets grundläggande behov av uppmärksamhet, tillhörighet, fostran, vägledning stimulans och utveckling inte tillgodoses

18  Exemplen markerar samsyn om begreppet ….  BARN SOM FAR ILLA…..  Berättigat att samhället griper in för att skydda och hjälpa barnet

19  Flödesschema  Normativt!  Plikt enligt lag!  Varför anmäls så lite och så sent?  Hur höja anmälningsbenägenheten?  Professionsperspektiv förklara……

20 ….. Socialtjänsten

21  Tänk om misstankarna är obefogade?  Är situationen tillräckligt allvarlig?  Kan en anmälan göra mer skada än nytta?  Rädsla för skadat förtroende hos barnet?  Vi kan klara av det inom vår verksamhet  Rädsla för relationen till föräldrarna  Bristande kunskaper om anmälningsplikten

22  Dåliga erfarenheter av tidigare anmälningar  Bristande rutiner, handlingsplaner och stöd på arbetsplatsen  Rädsla för hot och våld från anmälda  Rädsla för att familjen flyttar  Rädsla för att barnet bestraffas

23  Bristande kunskap  Omsorg om relationer  Omsorg om barnet  Bristande tillit till socialtjänsten  Tilltro till egen kompetens och insats  Oro för skada på möjligheterna att bedriva egna verksamheten

24 Samhällsperspektivet: Höjt tonläge – öka anmälningarna!!!!! - sanktioner i lagen? Neej……. - förbättrad kunskap…etc Ja! Professionsperspektivet: Analys och förståelse för hindren; utveckla arbetsformer i samverkan  barnhälsovård (el annan) – familj – socialtjänst

25  Foster ej skyddas av EKMR mänskliga rättigheter, ex rätten till liv Art 1  Foster skyddas genom samverkan Mv och Soc; informationsutbyte OK.  Förslag till nytt rekvisit i LVM; tvångsvård till skydd för fostret

26  - betraktas som Brottsoffer  - kan få Brottsofferersättning

27  SoS rapport  Analys för förebyggande

28  Gemensam plattform Hur arbeta med anmälningsplikten Ändra …


Ladda ner ppt "Samhälleligt perspektiv – lagstiftning Professionsperspektiv - forskning."

Liknande presentationer


Google-annonser