Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om CARPE och YRKESKRAVEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om CARPE och YRKESKRAVEN."— Presentationens avskrift:

1 Om CARPE och YRKESKRAVEN

2 Varför startades projekt Carpe?
Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att synliggöra verksamhetsområdet genom bl.a. Kompetensutveckling och samverkan.

3 Bakgrund till Forum och Carpe 2
Nationella konferenser om kompetensfrågan Kompetensutveckling i stor mängd Samverkansprojekt med 19 kommuner 1 jan 2009 – 31 mars 2012 Nationellt kompetensråd bildades Yrkeskrav togs fram

4 Bakgrund till Forum och Carpe 2
Projekt Carpe 1 jan 2009 – 31 mars 2012 Forum Carpe start 1 april 2012 Projekt Carpe 2 1 april 2012 – 30 juni 2014

5 Kort om Forum 1 april 2012 – en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling Syfte att samordna aktiviteter för att synliggöra verksamhetsområdet, höja kompetensen samt samla och sprida goda exempel Målgrupp och användare av forumet är anställda – alla yrkeskategorier, på alla nivåer hos såväl kommunala som privata utförare samt myndighetsutövare – på arbetsplatser belägna inom de kommuner som delfinansierar forumet. Samfinansieras av deltagande kommuner

6 Projekt Kort om Carpe 2 Delfinansieras av ESF
1 april – 30 juni 2014 – utvecklingsprojekt inom 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delfinansieras av ESF Projekt Lärande och vardagsutveckling Fyra valbara delprojekt Nationell samverkan (och samordning?)

7 Kort om de olika delarna i Carpe 2
En sammanhållande del och fyra valbara delprojekt Kompetensutveckling för att ge Rätt stöd till personer med utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada och/eller autism som åldras Kompetensutveckling för att ge Rätt stöd till arbete och studier Lärande och vardagsutveckling Handläggares yrkesroll och kompetens Chefer utan högskoleutbildning

8 Projektlednings- grupp Regionalt strategiråd
Organisation för Forum och Carpe 2 Projektlednings- grupp Referensgrupp Nationellt kompetensråd kopplat till Carpe2 Referensgrupp intresseorg. på regional nivå CKA CarpeKommunAnsvarig Kompetensombud Styrgrupp Regionalt strategiråd Nationellt strategiråd kopplat till Carpe2

9 Titlar kopplat till kompetensnivåer
Utifrån Göteborgsregionens arbete: Stödassistent: Gy VO Gy BF M fl Stödpedagog: 200 YH 60 HP

10 Syftet med formulerade Yrkeskrav
- att kvalitetssäkra kompetensutvecklingsinsatser att använda i det strategiska arbetet för att tydliggöra verksamhetsområdet, yrkena och verksamheternas behov att använda i arbetet med titlar

11 Yrkeskrav i CARPE Arbetsgrupp hösten 2009: en projektledare från Carpe och 10 chefer/gruppledare från olika verksamheter och sju olika förvaltningar/ kommuner Materialet har diskuterats och bearbetats i arbetsgruppen Andra grupper inom Carpe har diskuterat och tyckt till om materialet (Kompetensombud, chefsgrupp) 2013 genomgång och komplettering utifrån Socialpsykiatrin samt en generell uppdatering på några områden

12 Yrkeskrav inom funktionshinderområdet
Generella kunskaper: Yrkesområdets gemensamma kunskapsplattform en allmän grund för alla som arbetar med att ge stöd i vardagen till personer med funktionsnedsättning en kombination av teoretiska och praktiska kunskaper kräver en kombination av grundläggande utbildning, livserfarenhet och praktisk erfarenhet av verksamheten

13 Yrkeskrav inom funktionshinderområdet
Sex övergripande yrkeskrav Varje yrkeskrav innehåller ett antal ämnesområden (sammanlagt 24 ämnesområden) Varje ämnesområde består av olika kunskapsmål (sammanlagt 50 kunskapsmål) Varje kunskapsmål bryts ner i ett antal olika lärandemål (sammanlagt 200 lärandemål)

14 Sex Yrkeskrav Kontakt och Samspel Aktiviteter och relationer
Stöd och service Hälso-främjande Planering och administration Utveckling av arbetsplatsen

15 Yrkeskrav inom funktionshinderområdet
Sex övergripande yrkeskrav Varje yrkeskrav innehåller ett antal ämnesområden (sammanlagt 24 ämnesområden) Varje ämnesområde består av olika kunskapsmål (sammanlagt 50 kunskapsmål) Varje kunskapsmål bryts ner i ett antal olika lärandemål (sammanlagt 200 lärandemål)

16 Yrkeskrav: Kontakt och Samspel
HISTORIA OCH TRADITIONER VANOR OCH BEHOV OLIKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR BEMÖTANDE OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT KOMMUNIKATION PSYKISK OHÄLSA, MISSBRUK OCH PROBLEMSKAPANDE BETEENDE EXEMPEL på ett yrkeskrav och tillhörande ämnesområden

17 Yrkeskrav inom funktionshinderområdet
Sex övergripande yrkeskrav Varje yrkeskrav innehåller ett antal ämnesområden (sammanlagt 24 ämnesområden) Varje ämnesområde består av olika kunskapsmål (sammanlagt 50 kunskapsmål) Varje kunskapsmål bryts ner i ett antal olika lärandemål (sammanlagt 200 lärandemål) Detta är ursprungligen bild 13

18 ÄMNESOMRÅDE: Vanor och behov
Kunskapsmål: EXEMPEL på ämnesområde och dess kunskapsmål Att tillsammans med individen och/eller företrädare planera och sätta upp mål för och följa upp insatsen Att motivera, stimulera och värna delaktighet i planering och genomförande och uppföljning av insatser

19 Yrkeskrav inom funktionshinderområdet
Sex övergripande yrkeskrav Varje yrkeskrav innehåller ett antal ämnesområden (sammanlagt 24 ämnesområden) Varje ämnesområde består av olika kunskapsmål (sammanlagt 50 kunskapsmål) Varje kunskapsmål bryts ner i ett antal olika lärandemål (sammanlagt 200 lärandemål)

20 ÄMNESOMRÅDE: Vanor och behov
EXEMPEL på ett ämnesområde, dess kunskapsmål och lärandemål Att tillsammans med individen och/eller företrädare planera, sätta upp mål för och följa upp insatsen Har kunskap att identifiera och planera vilket/n stöd/assistans han/hon behöver Kan, utifrån samlad kunskap, skriftligt formulera individuella mål samt upprätta en individuell genomförandeplan Kan löpande dokumentera utveckling, genomförande av insatser samt avvikelser Kan följa upp planerade stöd- och/eller assistansinsatser utifrån en individuell genomförandeplan Kan skriftligt följa upp mål och genomförandeplan Att motivera och stimulera delaktighet i planering och genomförande och uppföljning av insatser Har kunskap om den enskildes rätt att vara delaktig i planeringen av insatser Har kunskap om att det finns olika arbetssätt och metoder för delaktighet och självbestämmande. Det kan vara inflytande i planering, genomförande och uppföljning av insatser.

21 Lärandemålen Under lärandemålen finns en förklarande text och/eller exempel på kunskaper som medarbetaren bör ha. Syftet med texten är att förtydliga nivån på lärandemålet, inte att detta är ”svaret” på lärandemålet. Praktiskt yrkeskunnande/yrkesutövning: - Kan utföra något Teoretisk kunskap: - Har kännedom…… Har kunskap…… Har insikt… Detta är ursprungligen bild 11

22 Exempel på alla nivåer Yrkeskrav: Kontakt och samspel
Ämnesområde: Vanor och behov Kunskapsmål: Att förstå och lära känna individen Lärandemål: Kan via samtal fånga individens livshistoria, önskemål och behov

23 Användningsområden Individnivå Gruppnivå Kommunnivå Nationell nivå
”Checklista” – vad kan jag? Underlag vid medarbetarsamtal Underlag för individuell kompetensplan Lönesättning Validering Gruppnivå Kompetensprofil för arbetsplatsen Beställning av kurser/utbildning Underlag för gemensam diskussion Rekryterings-processen Lönekriterier Kvalitetsarbete Kommunnivå Titelarbete Underlag för beslutsfattare Vid omplacering Diskussion med skolor/ utbild-ningsanordnare Nationell nivå Arbetsförmedlingen – tydliggöra yrket Diskussion med myndigheter och beslutsfattare

24 Yrkeskrav – implementering pågår
Seminarier Kartläggning Nätverk Yrkeskravsankare

25 Pågående arbete Diverse spridningsseminarier inom Stockholms län:
För chefer och arbetsledare Medarbetare Öka förutsättningar i arbetsgrupper för ett lyckat användande av YK genom att arbeta med att öka tilliten – bl.a. med hjälp av framtaget studiecirkelmaterial Införande av ”Yrkeskravsankare” – personer som är ett stöd i att förankra YK i den egna kommunen. De träffas i nätverk och byter erfarenheter hur man kan arbeta med YK :s olika användningsområden

26 Yrkeskrav implementering pågår
En pärm har tagits fram. De sex yrkeskraven uppdelade en per flik, med tips på länkar, filmer och böcker där man kan lära sig om just det yrkeskravet. Även förslag på diskussionsfrågor finns

27 Yrkeskrav i landet Nationella Konferenser Intresseföreningar remissvar
Socialstyrelsen Göteborg Region Halland Region Örebro Vård- och Omsorgscollege Skåne Göteborgs Regionen – titlar Spridningsseminarier i olika regioner efter förfrågan

28 Pågående arbete Generella Yrkeskrav för verksamhetsområdet
(exempel på specifika yrkeskrav) Generella Yrkeskrav för verksamhetsområdet Uppdrag & Yrkesroll barn och ungdom Uppdrag & Yrkesroll socialpsykiatri Uppdrag & Yrkesroll boende Uppdrag & Yrkesroll personlig assistans Uppdrag & Yrkesroll daglig verksamhet

29 Pågående arbete Generella yrkeskrav för verksamhetsområdet
(exempel på specifika och fördjupade yrkeskrav) Generella yrkeskrav för verksamhetsområdet Specifik yrkesroll för daglig verksamhet Fördjupade yrkeskrav kring dokumentation Fördjupade yrkeskrav kring autism Fördjupade yrkeskrav kring missbruk Specifik yrkesroll för personlig assistans Fördjupade yrkeskrav kring neuromuskulära sjukdomar Fördjupade yrkeskrav kring barn Specifik yrkesroll för boende

30 Pågående arbete Under hösten 2012
Startade arbetet med att vidareutveckla de generella YK till specifika inom boende, daglig verksamhet och personlig assistans - tre arbetsgrupper med chefer och arbetsledare från respektive område – arbetet startade i december Under våren 2013 startade arbetsgrupp inom socialpsykiatri

31 Pågående utvecklings arbete
Kunskaper, utöver de generella, som kan kopplas till ett specifikt verksamhetsområde: boende daglig verksamhet personlig assistans

32 Planer för framtiden Kunskaper, utöver de generella, som kan kopplas till ett ämnesområde, t ex: olika funktionsnedsättningar (autism) kommunikation dokumentation introduktion av nyanställda och studerande

33 Mer info: Kontakta gärna Carin Bergström om du vill veta mer:
/ Från Carpes hemsida kan man ladda diverse material om Yrkeskraven


Ladda ner ppt "Om CARPE och YRKESKRAVEN."

Liknande presentationer


Google-annonser