Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om CARPE och YRKESKRAVEN. Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska."— Presentationens avskrift:

1 Om CARPE och YRKESKRAVEN

2 Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att synliggöra verksamhetsområdet genom bl.a. Kompetensutveckling och samverkan.

3 Samverkansprojekt med 19 kommuner 1 jan 2009 – 31 mars 2012 Kompetensutveckling i stor mängd Yrkeskrav togs fram Nationella konferenser om kompetensfrågan Nationellt kompetensråd bildades Bakgrund till Forum och Carpe 2

4 Forum Carpe start 1 april 2012 Projekt Carpe 2 1 april 2012 – 30 juni 2014 Projekt Carpe 1 jan 2009 – 31 mars 2012 Bakgrund till Forum och Carpe 2

5 1 april 2012 – en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling Syfte att samordna aktiviteter för att synliggöra verksamhetsområdet, höja kompetensen samt samla och sprida goda exempel Målgrupp och användare av forumet är anställda – alla yrkeskategorier, på alla nivåer hos såväl kommunala som privata utförare samt myndighetsutövare – på arbetsplatser belägna inom de kommuner som delfinansierar forumet. Samfinansieras av deltagande kommuner Kort om Forum

6 1 april 2012 – 30 juni 2014 – utvecklingsprojekt inom 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delfinansieras av ESF Kort om Carpe 2 Lärande och vardagsutveckling Fyra valbara delprojekt Nationell samverkan (och samordning?) Projekt

7 Kort om de olika delarna i Carpe 2 En sammanhållande del och fyra valbara delprojekt Chefer utan högskoleutbildning Handläggares yrkesroll och kompetens Kompetensutveckling för att ge Rätt stöd till arbete och studier Kompetensutveckling för att ge Rätt stöd till personer med utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada och/eller autism som åldras Lärande och vardagsutveckling

8 Projektlednings- grupp Referensgrupp Nationellt kompetensråd kopplat till Carpe2 Referensgrupp intresseorg. på regional nivå CKA CarpeKommunAnsvarig Kompetensombud Styrgrupp Regionalt strategiråd Nationellt strategiråd kopplat till Carpe2 Organisation för Forum och Carpe 2

9 Titlar kopplat till kompetensnivåer Stödassistent:Gy VO Gy BF M fl Stödpedagog:200 YH 60 HP Utifrån Göteborgsregionens arbete:

10 Syftet med formulerade Yrkeskrav - att kvalitetssäkra kompetensutvecklingsinsatser -att använda i det strategiska arbetet för att tydliggöra verksamhetsområdet, yrkena och verksamheternas behov -att använda i arbetet med titlar

11 Yrkeskrav i CARPE Arbetsgrupp hösten 2009: en projektledare från Carpe och 10 chefer/gruppledare från olika verksamheter och sju olika förvaltningar/ kommuner Materialet har diskuterats och bearbetats i arbetsgruppen Andra grupper inom Carpe har diskuterat och tyckt till om materialet (Kompetensombud, chefsgrupp) 2013 genomgång och komplettering utifrån Socialpsykiatrin samt en generell uppdatering på några områden

12 Yrkeskrav inom funktionshinderområdet en allmän grund för alla som arbetar med att ge stöd i vardagen till personer med funktionsnedsättning en kombination av teoretiska och praktiska kunskaper kräver en kombination av grundläggande utbildning, livserfarenhet och praktisk erfarenhet av verksamheten Generella kunskaper: Yrkesområdets gemensamma kunskapsplattform

13 Yrkeskrav inom funktionshinderområdet Sex övergripande yrkeskrav Varje yrkeskrav innehåller ett antal ämnesområden (sammanlagt 24 ämnesområden) Varje ämnesområde består av olika kunskapsmål (sammanlagt 50 kunskapsmål) Varje kunskapsmål bryts ner i ett antal olika lärandemål (sammanlagt 200 lärandemål)

14 Sex Yrkeskrav Kontakt och Samspel Aktiviteter och relationer Stöd och service Hälso- främjande Planering och administration Utveckling av arbetsplatsen

15 Yrkeskrav inom funktionshinderområdet Sex övergripande yrkeskrav Varje yrkeskrav innehåller ett antal ämnesområden (sammanlagt 24 ämnesområden) Varje ämnesområde består av olika kunskapsmål (sammanlagt 50 kunskapsmål) Varje kunskapsmål bryts ner i ett antal olika lärandemål (sammanlagt 200 lärandemål)

16 Yrkeskrav: Kontakt och Samspel HISTORIA OCH TRADITIONER VANOR OCH BEHOV OLIKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR BEMÖTANDE OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT KOMMUNIKATION PSYKISK OHÄLSA, MISSBRUK OCH PROBLEMSKAPANDE BETEENDE EXEMPEL på ett yrkeskrav och tillhörande ämnesområden

17 Yrkeskrav inom funktionshinderområdet Sex övergripande yrkeskrav Varje yrkeskrav innehåller ett antal ämnesområden (sammanlagt 24 ämnesområden) Varje ämnesområde består av olika kunskapsmål (sammanlagt 50 kunskapsmål) Varje kunskapsmål bryts ner i ett antal olika lärandemål (sammanlagt 200 lärandemål)

18 ÄMNESOMRÅDE: Vanor och behov Att tillsammans med individen och/eller företrädare planera och sätta upp mål för och följa upp insatsen Att motivera, stimulera och värna delaktighet i planering och genomförande och uppföljning av insatser EXEMPEL på ämnesområde och dess kunskapsmål Kunskapsmål:

19 Yrkeskrav inom funktionshinderområdet Sex övergripande yrkeskrav Varje yrkeskrav innehåller ett antal ämnesområden (sammanlagt 24 ämnesområden) Varje ämnesområde består av olika kunskapsmål (sammanlagt 50 kunskapsmål) Varje kunskapsmål bryts ner i ett antal olika lärandemål (sammanlagt 200 lärandemål)

20 ÄMNESOMRÅDE: Vanor och behov Att tillsammans med individen och/eller företrädare planera, sätta upp mål för och följa upp insatsen Har kunskap att identifiera och planera vilket/n stöd/assistans han/hon behöver Kan, utifrån samlad kunskap, skriftligt formulera individuella mål samt upprätta en individuell genomförandeplan Kan löpande dokumentera utveckling, genomförande av insatser samt avvikelser Kan följa upp planerade stöd- och/eller assistansinsatser utifrån en individuell genomförandeplan Kan skriftligt följa upp mål och genomförandeplan Att motivera och stimulera delaktighet i planering och genomförande och uppföljning av insatser Har kunskap om den enskildes rätt att vara delaktig i planeringen av insatser Har kunskap om att det finns olika arbetssätt och metoder för delaktighet och självbestämmande. Det kan vara inflytande i planering, genomförande och uppföljning av insatser. EXEMPEL på ett ämnesområde, dess kunskapsmål och lärandemål

21 Lärandemålen Under lärandemålen finns en förklarande text och/eller exempel på kunskaper som medarbetaren bör ha. Syftet med texten är att förtydliga nivån på lärandemålet, inte att detta är ”svaret” på lärandemålet. Praktiskt yrkeskunnande/yrkesutövning: - Kan utföra något Teoretisk kunskap: - Har kännedom…… - Har kunskap……. - Har insikt…

22 Yrkeskrav: Kontakt och samspel Ämnesområde: Vanor och behov Kunskapsmål: Att förstå och lära känna individen Lärandemål: Kan via samtal fånga individens livshistoria, önskemål och behov Exempel på alla nivåer

23 Användningsområden Individnivå ”Checklista” – vad kan jag? Underlag vid medarbetarsamtal Underlag för individuell kompetensplan Lönesättning Validering Gruppnivå Kompetensprofil för arbetsplatsen Beställning av kurser/utbildning Underlag för gemensam diskussion Rekryterings- processen Lönekriterier Kvalitetsarbete Kommunnivå Titelarbete Lönekriterier Kvalitetsarbete Underlag för beslutsfattare Vid omplacering Diskussion med skolor/ utbild- ningsanordnare Nationell nivå Arbetsförmedlingen – tydliggöra yrket Diskussion med myndigheter och beslutsfattare Diskussion med skolor/ utbild- ningsanordnare

24 Seminarier Kartläggning Nätverk Yrkeskravsankare Yrkeskrav – implementering pågår

25 Pågående arbete Diverse spridningsseminarier inom Stockholms län: För chefer och arbetsledare Medarbetare Införande av ”Yrkeskravsankare” – personer som är ett stöd i att förankra YK i den egna kommunen. De träffas i nätverk och byter erfarenheter hur man kan arbeta med YK :s olika användningsområden Öka förutsättningar i arbetsgrupper för ett lyckat användande av YK genom att arbeta med att öka tilliten – bl.a. med hjälp av framtaget studiecirkelmaterial

26 Yrkeskrav implementering pågår En pärm har tagits fram. De sex yrkeskraven uppdelade en per flik, med tips på länkar, filmer och böcker där man kan lära sig om just det yrkeskravet. Även förslag på diskussionsfrågor finns

27 Nationella Konferenser Intresseföreningar remissvar Socialstyrelsen Göteborg Region Halland Region Örebro Vård- och Omsorgscollege Skåne Göteborgs Regionen – titlar Spridningsseminarier i olika regioner efter förfrågan Yrkeskrav i landet

28 Pågående arbete (exempel på specifika yrkeskrav) Generella Yrkeskrav för verksamhetsområdet Uppdrag & Yrkesroll daglig verksamhet Uppdrag & Yrkesroll personlig assistans Uppdrag & Yrkesroll boende Uppdrag & Yrkesroll socialpsykiatri Uppdrag & Yrkesroll barn och ungdom

29 Pågående arbete (exempel på specifika och fördjupade yrkeskrav) Generella yrkeskrav för verksamhetsområdet Specifik yrkesroll för daglig verksamhet Fördjupade yrkeskrav kring dokumentation Fördjupade yrkeskrav kring autism Fördjupade yrkeskrav kring missbruk Specifik yrkesroll för personlig assistans Fördjupade yrkeskrav kring neuromuskulära sjukdomar Fördjupade yrkeskrav kring barn Specifik yrkesroll för boende

30 Pågående arbete Under hösten 2012 Startade arbetet med att vidareutveckla de generella YK till specifika inom boende, daglig verksamhet och personlig assistans - tre arbetsgrupper med chefer och arbetsledare från respektive område – arbetet startade i december Under våren 2013 startade arbetsgrupp inom socialpsykiatri

31 Kunskaper, utöver de generella, som kan kopplas till ett specifikt verksamhetsområde: boende daglig verksamhet personlig assistans Pågående utvecklings arbete

32 Kunskaper, utöver de generella, som kan kopplas till ett ämnesområde, t ex: olika funktionsnedsättningar (autism) kommunikation dokumentation introduktion av nyanställda och studerande Planer för framtiden

33 Mer info: Från Carpes hemsida www.projektcarpe.se kan man ladda diverse material om Yrkeskraven Kontakta gärna Carin Bergström om du vill veta mer: 08 508 25 601 / carin.bergstrom@stockholm.se


Ladda ner ppt "Om CARPE och YRKESKRAVEN. Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska."

Liknande presentationer


Google-annonser