Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rätt stöd till arbete och studier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rätt stöd till arbete och studier"— Presentationens avskrift:

1 Rätt stöd till arbete och studier
Projekt

2 Varför startade ett gemensamt projekt?
Funktionshinderområdet är för litet i varje kommun och för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet Projekt

3 Samverkansprojekt med 19 kommuner. 1 jan 2009 – 31 mars 2012
stor mängd kompetensutveckling framtagna Yrkeskrav Nationella konferenser om kompetensfrågan Nationellt kompetensråd bildat Forum Carpe start 1 april – en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling Samfinansieras av deltagande kommuner Syfte: att samordna aktiviteter för att synliggöra verksamhetsområdet, höja kompetensen samt samla och sprida goda exempel Målgrupp och användare av forumet är anställda – alla yrkeskategorier, på alla nivåer hos såväl kommunala som privata utförare samt myndighetsutövare – på arbetsplatser belägna inom de kommuner som delfinansierar forumet. Projekt

4 Uppgifter: Genomföra föreläsningar och seminarier Skapa mötesplatser Upphandla, beställa och administrera enskilda kurser Vara diskussions- och samverkanspart, när det gäller kompetens- och utvecklingsfrågor, till KSL Länsstyrelsen Habilitering & Hälsa (SLL) Intresseorganisationer och fackliga organisationer på länsnivå Samverka med kunskapscentra och FoU-centra Samverka med utvecklingsprojekt Samla information om funktionshinderarbetet i kommuner och av privata utförare i syfte att sprida goda exempel Projekt

5 Projekt Samverkansprojekt med 19 kommuner. 1 jan 2009 – 31 mars 2012
stor mängd kompetensutveckling framtagna Yrkeskrav Nationella konferenser om kompetensfrågan Nationellt kompetensråd bildat Forum Carpe start 1 april 2012 – en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling Samfinansieras av deltagande kommuner Projekt Carpe 2 1 april 2012 – 30 juni 2014 Vardagslärande – utveckla ledarskap och medarbetarskap Fyra valbara delprojekt Nationell samverkan (och samordning?) Projekt

6 Forum Carpe och projekt Carpe 2
Styrgrupp CKA CarpeKommunAnsvarig Kompetensombud Projekt- ledningsgrupp Ref.gr: Intresseorg Regionalt strategiråd Nationellt strategiråd Ref.gr: Nationellt Kompetensråd Projekt

7 Backspegel Under projekt Carpe genomfördes mängder med kompetensutveckling och under projektet visade det sig att kompetens och erfarenhets-utbyte just när det handlar om ”rätt stöd till arbete” var efterfrågat. Projekt

8 Dag om daglig verksamhet
Stort intresse bland medarbetare och chefer gällande att veta mer om arbetsinriktad daglig verksamhet Medverkan från Socialstyrelsen – rapporten ”På tröskeln” Medverkan från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Projekt

9 Dag om… forts Medverkan av Bibbi Ringsby Jansson, högskolan i väst Presentation och diskussion runt ”Unga med funktionshinder- En utmaning för välfärdssystemet” Presentation av hur man arbetar med detta område i olika kommuner genomfördes Projekt

10 Dag om… forts Medverkan av elever från avgångsklass vid särgymnasium De berättade om sina tankar om de olika praktikplatser de varit på De berättade även om sina tankar om sitt framtida arbete Projekt

11 ”Varför fikar man så mycket”?
Eleverna var mer eller mindre nöjda med sina praktikperioder Flera av eleverna tog upp att de tyckte att det var för mycket fika och för lite jobb på deras praktikplatser. Andra tyckte att det hade varit jättebra praktikperioder Några hade hittat sitt drömjobb genom praktiken och visste precis vad de vill göra efter skolan Projekt

12 Ett riktigt jobb eller? Några uttryckte att de ville ha ett riktigt jobb Andra berättade att det viktigaste för dem var att de fick jobba på en plats där andra var ”som dem” Deltagarna vid dessa ”Dag om…” fick mycket med sig tillbaka till sina verksamheter ”Vi måste modernisera oss” – citat från utvärderingen av en av dessa dagar Projekt

13 Workshop om kompetensbehov
Vid en work shop om vilka kompetensbehov som finns i verksamheter som arbetar arbetsinriktat ( främst företagsgrupper eller individuella placeringar) blev resultatet följande: Funktionsnedsättning och dess konsekvenser Hjälpmedel och arbetssätt Arbetsmarknad och samhälle Projekt

14 Projekt Samverkansprojekt med 19 kommuner. 1 jan 2009 – 31 mars 2012
stor mängd kompetensutveckling framtagna Yrkeskrav Nationella konferenser om kompetensfrågan Nationellt kompetensråd bildat Forum Carpe start 1 april 2012 – en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling Samfinansieras av deltagande kommuner Projekt Carpe 2 1 april 2012 – 30 juni 2014 Vardagslärande – utveckla ledarskap och medarbetarskap Fyra valbara delprojekt Nationell samverkan (och samordning?) Projekt

15 Valbara delprojekt Projekt
Kompetensutveckling för att ge rätt stöd till arbete och studier Kompetensutveckling för att ge rätt stöd till personer med förvärvad hjärnskada, utvecklingsstörning och/eller autism som åldras Handläggares yrkesroll och kompetens Chefer utan högskoleutbildning Projekt

16 Vilka möjligheter till arbete och/eller studier?
I en forskningsöversikt som Socialstyrelsen givit ut (2011) framgår: ”Antalet personer som får daglig verksamhet ökar”. Arbete Ett inriktningsmål som regeringen prioriterat är: ”Sysselsättningsgraden för personer med funktions-nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska öka.” Studier Ungdomar som i dag går ut gymnasiesärskola får ingen behörighet till vidareutbildning. Regeringen öppnar nu för elever från gymnasiesärskolan att delta i satsningar på lärlingar, gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskola. Projekt

17 Varför starta delprojektet
Kompetensutveckling för att ge rätt stöd till arbete och studier? Utveckla den nya yrkesroll som krävs för att i såväl daglig verksamhet som i boende ge rätt stöd till arbete och/eller studier. Projekt

18 Mål: Chefer, medarbetare och handläggare anser att man har större kunskap än innan projektet om olika samhällsaktörers uppdrag och kan vara ett stöd till brukaren. Medarbetare anser att man har kunskap och metoder för att vara ett stöd i boendet och daglig verksamhet. Chefer anser att man har kunskap och metoder för att leda verksamheten inom detta område Projekt

19 Vilka deltar? Antal deltagande arbetsplatser i projektet: Ca 145 arbetsplatser Medarbetare och chefer på: boende, personlig assistans och daglig verksamhet från 23 kommuner och två privata utförare Projekt

20 Vad som är rätt stöd behöver identifieras och kompetensutveckling genomföras
förändrad yrkesroll samverkan med andra myndigheters uppdrag, t ex kommunens handläggare, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan   samverkan med särskola, särgymnasium och lärvux behöver öka syftet är att identifiera behov och önskemål hos dagens elever – morgondagens arbetstagare/brukare i reguljära arbeten eller inom en flexibel daglig verksamhet. Projekt

21 Kompetensinventeringen gav tre olika kunskapsområden
kunskap i funktionsnedsättningen och dess konsekvenser i arbetet eller studierna kunskap om samtalsmetoder för att coacha och motivera brukaren, vilka pedagogiska arbetssätt är bra? Mer kunskap om lagstiftningen för att kunna vara ett bra stöd för brukaren att komma närmare arbete och eller studier. Hur handleder man praktikplatsens medarbetare? kunskap om arbetsmarknaden, olika myndigheter (AF, FK, kommunens handläggare) och om utbildningsmöjligheter (särskolan, lärvux, folkhögskola m m) Projekt

22 Vad har skett? Gävle dv Steget framåt KomAn Rätt stöd till arbete
startmöte innan sommaren Gävle dv Steget framåt KomAn Rätt stöd till arbete Projekt

23 Vad planeras? Projekt Föreläsningar och seminarier Forskning
Andra projekt, t ex höstens seminarieserie KomAn Vad händer särskola, skola och högskola? Skapa kunskaps- och erfarenhetsutbyte Andra dagliga verksamheter Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Särgymnasiet och Lärvux Kommunens egna handläggare Projekt

24 När projektet är slut i juni 2014
Att målen är uppnådda: Chefer, medarbetare och handläggare anser att man har större kunskap än innan projektet om olika samhällsaktörers uppdrag och kan vara ett stöd till brukaren. Medarbetare anser att man har kunskap och metoder för att vara ett stöd i boendet och daglig verksamhet. Chefer anser att man har kunskap och metoder för att leda verksamheten inom detta område Projekt

25 Att fler personer med funktionsnedsättning
Vision för projektet Att fler personer med funktionsnedsättning får arbete eller arbetsinriktad daglig verksamhet eller börjar studera enligt sina egna önskemål ! Projekt

26 För mer information och kontakt
Allmänt om Carpe Carin Bergström, projektledare Delprojektet Arbete & Studier Karl Löfgren, delprojektledare Projekt


Ladda ner ppt "Rätt stöd till arbete och studier"

Liknande presentationer


Google-annonser