Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt."— Presentationens avskrift:

1 Projekt

2 Varför startades projekt Carpe?
Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet genom bl.a. Kompetensutveckling och samverkan.

3 Samverkansprojekt med 19 kommuner 1 jan 2009 – 31 mars 2012
Bakgrund till Forum och Carpe 2 Nationella konferenser om kompetensfrågan Kompetensutveckling i stor mängd Samverkansprojekt med 19 kommuner 1 jan 2009 – 31 mars 2012 Nationellt kompetensråd bildades Yrkeskrav togs fram

4 Bakgrund till Forum och Carpe 2
Projekt Carpe 1 jan 2009 – 31 mars 2012 Forum Carpe start 1 april 2012 Projekt Carpe 2 1 april 2012 – 30 juni 2014

5 Kort om Forum 1 april 2012 – en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling Syfte att samordna aktiviteter för att synliggöra verksamhetsområdet, höja kompetensen samt samla och sprida goda exempel Målgrupp och användare av forumet är anställda – alla yrkeskategorier, på alla nivåer hos såväl kommunala som privata utförare samt myndighetsutövare – på arbetsplatser belägna inom de kommuner som delfinansierar forumet. Samfinansieras av deltagande kommuner

6 Projekt Kort om Carpe 2 Delfinansieras av ESF
1 april – 30 juni 2014 – utvecklingsprojekt inom 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delfinansieras av ESF Projekt Lärande och vardagsutveckling Fyra valbara delprojekt Nationell samverkan (och samordning?)

7 Kort om de olika delarna i Carpe 2
En sammanhållande del och fyra valbara delprojekt Kompetensutveckling för att ge Rätt stöd till personer med utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada och/ eller autism som åldras Kompetensutveckling för att ge Rätt stöd till arbete och studier Lärande och vardagsutveckling Handläggares yrkesroll och kompetens Chefer utan högskoleutbildning

8 Projektlednings- grupp Regionalt strategiråd
Organisation för Forum och Carpe 2 Projektlednings- grupp Referensgrupp Nationellt kompetensråd kopplat till Carpe2 Referensgrupp intresseorg. på regional nivå CKA CarpeKommunAnsvarig Kompetensombud Styrgrupp Regionalt strategiråd Nationellt strategiråd kopplat till Carpe2

9 Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom Socialtjänsten
Sveriges kommuner och landsting har ingått ett antal överenskommelser med regeringen som handlar om stöd till utvecklingsarbete för god kvalitet inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård.

10 Utvecklingsarbetet i Stockholms län
Arbetet med regional stödstrukturer för kunskaps-utveckling inom länet har pågått länge inom andra områden inom Socialtjänsten.

11 Evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet
Arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten utvidgas under 2013 till att även omfatta verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. I Stockholms län är Forum Carpe en del av den regionala stödstrukturen som ska stödja utvecklingen av evidens-baserad praktik, EBP, inom funktionshinderområdet.

12 Förutsättningar Statliga medel finns för att initiera ett långsiktigt förbättringsarbete – 22 miljoner finns för samtliga län Förväntas vara en längre satsning än ett år – men inga garantier finns ännu

13 Uppdraget i Stockholms län
Tre områden utifrån den nationella kartläggningen har pekats ut som angelägna för utvecklingsarbete 1. Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning 2. Förstärkt brukarmedverkan 3. Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning Stockholms län kommer att arbeta med samtliga

14 Vad ska göras? . Kartläggning av hur arbetet bedrivs i kommuner och landsting i Stockholms län Fortsätta samverkan med berörda organisationer och brukarorganisationer Genomföra kompetensutveckling Sprida goda exempel och lära av och med varandra

15 Målsättning Utvecklingsarbetet sker på ett gränsöverskridande sätt mellan både beställare och utförare och mellan huvudmän En nulägesbeskrivning som kan ligga till grund för ett fortsatt utvecklingsarbete i Stockholms län Ökad medvetenhet hos chefer och nyckelpersoner om vilken kunskap som behövs inom området

16 Titlar kopplat till kompetensnivåer
Utifrån Göteborgsregionens arbete: Stödassistent: Gy VO Gy BF M fl Stödpedagog: 200 YH 60 HP

17 Syftet med formulerade Yrkeskrav
- att kvalitetssäkra kompetensutvecklingsinsatser - att använda i det strategiska arbetet för att tydliggöra verksamhetsområdet, yrkena och verksamheternas behov

18 Yrkeskrav i CARPE Arbetsgrupp hösten 2009:
en projektledare från Carpe och 10 chefer/grupp- ledare från olika verksamheter och sju olika förvaltningar/kommuner Materialet har diskuterats och bearbetats i arbetsgruppen Andra grupper inom Carpe har diskuterat och tyckt till om materialet (Kompetensombud, chefsgrupp)

19 Yrkeskrav inom funktionshinderområdet
Generella kunskaper: Yrkesområdets gemensamma kunskapsplattform en allmän grund för alla som arbetar med att ge stöd i vardagen till personer med funktionsnedsättning en kombination av teoretiska och praktiska kunskaper kräver en kombination av grundläggande utbildning, livserfarenhet och praktisk erfarenhet av verksamheten

20 Yrkeskrav inom funktionshinderområdet
Sex övergripande yrkeskrav Varje yrkeskrav innehåller ett antal ämnesområden (sammanlagt 24 ämnesområden) Varje ämnesområde består av olika kunskapsmål (sammanlagt 50 kunskapsmål) Varje kunskapsmål bryts ner i ett antal olika lärandemål (sammanlagt 200 lärandemål)

21 Sex Yrkeskrav Kontakt och Samspel Aktiviteter och relationer
Stöd och service Hälsofrämjande Planering och administration Utveckling av arbetsplatsen

22 Yrkeskrav inom funktionshinderområdet
Sex övergripande yrkeskrav Varje yrkeskrav innehåller ett antal ämnesområden (sammanlagt 24 ämnesområden) Varje ämnesområde består av olika kunskapsmål (sammanlagt 50 kunskapsmål) Varje kunskapsmål bryts ner i ett antal olika lärandemål (sammanlagt 200 lärandemål)

23 Yrkeskrav: Kontakt och Samspel
HISTORIA OCH TRADITIONER VANOR OCH BEHOV OLIKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR BEMÖTANDE OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT KOMMUNIKATION PSYKISK SJUKDOM, MISSBRUK OCH PROBLEMSKAPANDE BETEENDE EXEMPEL på ett yrkeskrav och tillhörande ämnesområden

24 Yrkeskrav inom funktionshinderområdet
Sex övergripande yrkeskrav Varje yrkeskrav innehåller ett antal ämnesområden (sammanlagt 24 ämnesområden) Varje ämnesområde består av olika kunskapsmål (sammanlagt 50 kunskapsmål) Varje kunskapsmål bryts ner i ett antal olika lärandemål (sammanlagt 200 lärandemål) Detta är ursprungligen bild 13

25 ÄMNESOMRÅDE: Historia och traditioner
Kunskapsmål: EXEMPEL på ämnesområde och dess kunskapsmål Att förstå omsorgernas historia och dagens situation för personer med funktionsnedsättning Att förstå och ta hänsyn till olika generationers, kulturers och religioners vanor

26 Yrkeskrav inom funktionshinderområdet
Sex övergripande yrkeskrav Varje yrkeskrav innehåller ett antal ämnesområden (sammanlagt 24 ämnesområden) Varje ämnesområde består av olika kunskapsmål (sammanlagt 50 kunskapsmål) Varje kunskapsmål bryts ner i ett antal olika lärandemål (sammanlagt 200 lärandemål)

27 ÄMNESOMRÅDE: Historia och traditioner
Att förstå omsorgernas historia och dagens situation för personer med funktionsnedsättning Har kännedom om hur samhällets syn på funktionshinder har förändrats genom åren. Har kännedom om omsorgernas historia och utveckling och hur samhällsutvecklingen förändrat situationen för personer med funktionsnedsättning.   Har kännedom om hur funktionshinderpolitiken påverkar vardagssituationen för personer med funktionsnedsättning idag. Har kännedom om vilka förutsättningar personer med funktionsnedsättning har i dagens samhälle. Att förstå och ta hänsyn till olika generationers, kulturers och religioners vanor Har kännedom om olika generationers vanor när det gäller bl.a. nöjen, musik, mat, litteratur och tidningar, traditioner och högtider. Har kännedom om olika kulturers och religioners vanor och traditioner. Har insikt i att människor har olika vanor och traditioner som påverkar stödet/assistansen i vardagen. EXEMPEL på ett ämnesområde, dess kunskapsmål och lärandemål Detta är ursprungligen bild 16

28 Lärandemålen Praktiskt yrkeskunnande/yrkesutövning: - Kan utföra något
Under lärandemålen finns en förklarande text och/eller exempel på kunskaper som medarbetaren bör ha. Syftet med texten är att förtydliga nivån på lärandemålet, inte att detta är ”svaret” på lärandemålet. Praktiskt yrkeskunnande/yrkesutövning: - Kan utföra något Teoretisk kunskap: - Har kännedom…… Har kunskap…… Har insikt… Detta är ursprungligen bild 11

29 Exempel på alla nivåer Yrkeskrav: Kontakt och samspel
Ämnesområde: Vanor och behov Kunskapsmål: Att förstå och lära känna individen Lärandemål: Kan via samtal fånga individens livshistoria, önskemål och behov

30

31 Användningsområden Individnivå Gruppnivå Kommunnivå Nationell nivå
”Checklista” – vad kan jag? Underlag vid medarbetarsamtal Underlag för individuell kompetensplan Lönesättning Validering Gruppnivå Kompetensprofil för arbetsplatsen Beställning av kurser/utbildning Underlag för gemensam diskussion Rekryterings-processen Lönekriterier Kommunnivå Kompetenstrappa Kvalitetsarbete Underlag för beslutsfattare Vid omplacering Diskussion med skolor/ utbild-ningsanordnare Nationell nivå Arbetsförmed-lingen – tydliggöra yrket Diskussion med myndigheter och beslutsfattare

32 Hur kan yrkeskraven komma till praktiskt användande?
Diskutera i grupp - skriv på blädderblock Användningsområden – ur just ditt perspektiv Nyttan för enheten, området staden regionen?

33 Yrkeskrav – implementering pågår
Seminarier Kartläggning Nätverk Yrkeskravsankare

34 Pågående arbete Diverse spridningsseminarier inom Stockholms län:
För chefer och arbetsledare Medarbetare Inspirationsdagar Öka förutsättningar i arbetsgrupper för ett lyckat användande av YK genom att arbeta med att öka tilliten – bl.a. med hjälp av framtaget studiecirkelmaterial Införande av ”Yrkeskravsankare” – ett par personer som är ett stöd i att förankra YK i den egna kommunen. De träffas i nätverk och byter erfarenheter hur man kan arbeta med YK :s olika användningsområden

35 Yrkeskrav implementering pågår
En pärm har tagits fram. De sex yrkeskraven uppdelade en per flik, med tips på länkar, filmer och böcker där man kan lära sig om just det yrkeskravet. Även förslag på diskussionsfrågor finns

36 Yrkeskrav i landet Nationella Konferenser Intresseföreningar remissvar
Socialstyrelsen Göteborg Region Halland Region Örebro Vård- och Omsorgscollege Skåne Göteborgs Regionen – titlar Spridningsseminarier i olika regioner efter förfrågan

37 Pågående arbete Generella yrkeskrav för verksamhetsområdet
(exempel på specifika och fördjupade yrkeskrav) Generella yrkeskrav för verksamhetsområdet Specifika yrkeskrav för daglig verksamhet Specifika yrkeskrav för personlig assistans Specifika yrkeskrav för boende

38 Pågående arbete (exempel på specifika och fördjupade yrkeskrav)
Generella yrkeskrav för verksamhetsområdet Specifika yrkeskrav för daglig verksamhet Fördjupade yrkeskrav kring dokumentation Fördjupade yrkeskrav kring autism Fördjupade yrkeskrav kring missbruk Specifika yrkeskrav för personlig assistans Fördjupade yrkeskrav kring neuromuskulära sjukdomar Fördjupade yrkeskrav kring barn Specifika yrkeskrav för boende

39 Pågående arbete Under hösten 2012
Startade arbetet med att vidareutveckla de generella YK till specifika inom boende, daglig verksamhet och personlig assistans - tre arbetsgrupper med chefer och arbetsledare från respektive område – arbetet startade i december Under våren 2013 startade arbetsgrupp inom socialpsykiatri

40 Pågående utvecklings arbete
Kunskaper, utöver de generella, som kan kopplas till ett specifikt verksamhetsområde : boende daglig verksamhet personlig assistans

41 Planer för framtiden Kunskaper, utöver de generella, som kan kopplas till ett ämnesområde, t ex: olika funktionsnedsättningar (autism) kommunikation dokumentation introduktion av nyanställda och studerande

42 Mer info: Kontakta gärna Carin Bergström om du vill veta mer:
Från Carpes hemsida kan man ladda ner: broschyrer om YK på tre olika nivåer – en övergripande till politiker m. fl – en för dem som vill veta mer inför att använda dem – en på lägsta detaljnivå med de 200 lärandemålen bildspel med information om YK YK - pärmen Kontakta gärna Carin Bergström om du vill veta mer: /


Ladda ner ppt "Projekt."

Liknande presentationer


Google-annonser