Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Närsjukvård MYELOM Komplikationer Understödjande behandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Närsjukvård MYELOM Komplikationer Understödjande behandling."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Närsjukvård MYELOM Komplikationer Understödjande behandling

2 DIVISION Närsjukvård

3 DIVISION Närsjukvård M-protein Skelett smärtor Neuropati (33%) Hyperviscositet Amyloidos Hypercalcemi (15% to 20%) Immun brist Anemi (10% to 35%) Lytiska lesioner (70%) Infektion (15%) Benmärgs infiltration Skelett destruktion Njur insufficiens(30%)

4 DIVISION Närsjukvård Kliniska manifestationer Skelettsmärtor /Frakturer Njursvikt Infektioner Anemi trötthet Hypercalcemi Tromboser/Blödningar Neurologiska symptom, parestesier Manifestationer av hyperviskositet Ca 10% är asymptomatiska /har endast milda symptom vid diagnos

5 DIVISION Närsjukvård

6 DIVISION Närsjukvård Skelettsmärtor Frakturer Skelettdestruktionerna orsakas av proliferation av tumörceller,aktivering av osteoklaster som bryter ner skelettet och hämning av osteoblaster som formar nytt ben. Maligna plasmaceller producerar osteoklast aktiverande faktorer OAF ( IL-1,lymfotoxin,makrofag inhiberande faktor MIP och TNF) som stimulerar osteoklaster.. Ger osteolys-smärtor-frakturer. Vanligaste symptomet vid myelom, ca 70% drabbas. Ofta värst vid belastning

7 DIVISION Närsjukvård Åtgärder vid skelett sjukdom -Behandla myelomet -Smärtlindra paracetamol-morfinpreparat -Bisfosfonater -Strålning - Smärtlindring - Förhindra fraktur - Spinalkompression -Ortopedisk intervention-profylaktisk spikning - Spinal kompression - Stabilisering rygg kyfoplastik, vertebroplastik -Fysioterapi. Hjälpmedel

8 DIVISION Närsjukvård Myelomdiagnos 2003. Dubbel autolog transplanterad. PR. Stabil sjukdom I fem år. Under påsken 2008 under slalomåkning vid tvärbromsning knäckte det till i nacken. Svårt att böja nacken och lite ont därefter men inga neurologiska symptom. Fortsatte att åka slalom i fyra dagar till… DT halsrygg visade destruerade kotor C2,C7. Kortikal defekt I C7. Vertebroplastik.. Man född -51

9 DIVISION Närsjukvård

10 DIVISION Närsjukvård Rekommendationer för profylaktisk bisfosfonat behandling Bisfosfonatbehandling rekommenderas alltid vid nydiagnostiserat behandlingskrävande myelom oavsett skelett engagement. I första hand rekommenderas pamidronat 30 mg iv eller zoledronat 4 mg iv en ggn i månaden Efter två års behandling kan behandlings uppehåll övervägas om respons uppnåtts el platåfas och myelomet inte är behandlingskrävande.

11 DIVISION Närsjukvård Zoledronat eller pamidronat? NMSG studie Pamidronat 30 mg jmf med 90 mg. Dubbelblind, randomiserad studie, 504 patienter. Samma effekt på skelett komplikationer och livskvalitet. MRC Myeloma IX Zoledronat 4mg iv jmf med clodronat 1600 mg po x1.Zoledronat ökade OS signifikant (5,5 månader) och PFS signifikant (2,0 månader) och minskade sign skelett relaterade händelser. Jmf mellan pamidronat och zoledronat i en jämförande studie visade inte på ngn säker skillnad i effekt.

12 DIVISION Närsjukvård Bisfosfonatbehandling Bisfosfonater ska inte ges om GFR<30ml/min. Njurfunktionen ska följas under behandlingen. Andra biverkningar sällsynta men pat kan få feber, myalgier, atralgier,influensa liknande symptom som kommer ca 12-24 timmar efter infusionen.

13 DIVISION Närsjukvård Men… Långvarig behandling kan ge osteonekros i käkben. Innan profylax ska patienten bedömas av tandläkare och tandhygienist. Eventuella infektionsfoci ska saneras och tandextraktioner utföras vb. Under bisfosfonat behandling ska om möjligt tandskador behandlas konservativt.Annars av käkkirurg.

14 DIVISION Närsjukvård

15 DIVISION Närsjukvård Oseonekros Incidens 0,8-12% retrospektiva studier,även subkliniska. I NMSGs studie fick 8/252 pat ON i 90 mg gruppen och 2/252 pat som fick 30mg. I MRC Myeloma IX studien fick 4% (35/983) ON i zoledronat armen och 1%(3/979) i clodronat armen. Zoledronat>pamidronat>orala BPs

16 DIVISION Närsjukvård Denosumab RANKL hämmare Hämmar omogna bencellers utveckling till osteoklaster Inte godkänt vid myelom behandling, studier pågår.

17 DIVISION Närsjukvård Hypercalcemi 1/3 av patienterna får ngn ggn hypercalcemi Ger törst,huvudvärk, polyuri, svaghet, förvirring, koma. Mild-svår S-Ca 2,9 jon Ca 1,45 Akut behandling -Rehydrera ev diuretika - Kortison - Bisfosfonater -Kalcitonin Starta specifik myelom terapi

18 DIVISION Närsjukvård Infektioner hos myelom patienter Vanligaste dödsorsaken Hypogammaglobulinemi Benmärgs infiltration av plasmaceller, 20% har leukopeni vid diagnos. Cytotoxiska terapier, Kortison, transplantationer. Dåligt svar på pneumokock och influensa vaccin

19 DIVISION Närsjukvård Åtgärder God tillgänglighet för patienten vid infektionssymptom. G-CSF Gammaglobulinsubstitution Profylax -Långtidsprofylax m penicillin, upprepade bakteriella infektioner -Pneumocystis jirovecii profylax, hög dos steroider -Varicella zoster reaktivering,bortezomib, högdos steroider -Svamp, högdos steroider Vaccinationer och profylax efter transplantationer enl lokala rutiner.

20 DIVISION Närsjukvård

21 DIVISION Närsjukvård Är cancer-relaterad anemi vanlig? European Cancer Anaemia treatment of anaemia survey Ludwig H, 2004 Anaemia prevalence in different cancer types

22 DIVISION Närsjukvård Adapted by Butt Z & Cella D from Cella, Lai, Chang et al. 2002 a. Higher values indicated a better quality of life score/less fatigue; b Of the 2,369 anaemic patients, 97% completed a baseline questionnaires: b p<0.001 Comparison of fatigue in the general population with fatigue in cancer patients 1,2 FACT- Fatigue subscale Group General population n=1,010 Non-anaemic cancer patients n=113 Anaemic cancer patients n=2,292 b F (post-hoc) Mean (SD) a 43.6 (9.4)40.0 (9.8)23.8 (12.6)1,071.8 b, G>N>A Median474223- Range2-529-520-52- Hb level was the only independent and significant predictor of fatigue in anaemic cancer patients Är cancer-relaterad anemi ett problem?

23 DIVISION Närsjukvård Är fatigue ett problem? Fatigue better tolerated by doctors than by their patients “What is more important to be reduced or relieved by treatment: fatigue, pain or both equally?” 41 5 34 94 6 1 Vogelzang N et al. Semin Hematol 1997;34 (suppl 2):4-12 020406080100 Oncologists Patients Response (%) Fatigue Pain Both equally

24 DIVISION Närsjukvård Blod transfusion Snabbaste sättet att höja Hb-nivån !! Men…… Övergående effekt Svårt att uppnå en långvarig stabil Hb-nivå Billigt? Ofarligt?

25 DIVISION Närsjukvård Erytropoetin behandling – Kontraindicerat om Okontrollerad hypertension Hb ökning >10g/l på en vecka – Använd lägsta dos som höjer Hb nivån – Hb ska inte överskrida 120g/l – Senaste REMS guidelines exkluderar användning av EPO hos patienter som beh m kurativ intention. Kurtin S. J Adv Pract Oncol. 2012;3:209-224.

26 DIVISION Närsjukvård Men endast 50-65% svarar på EPO. * Hemoglobin response is defined as an increase of  2 g/dL from baseline in the absence of any RBC transfusion within the preceding 28 days P <0.001P <0.001P <0.001 n = 174 n = 170 OverallLymphomaMyeloma Darbepoetin alfa Placebo n = 86 n = 84 n = 88 n = 86 60 18 64 13 56 23 Hedenus M et al. J Clin Oncol 2005;23:6941–6948

27 DIVISION Närsjukvård FID orsak till att endast 50-65% svarar på EPO.? * Hemoglobin response is defined as an increase of  2 g/dL from baseline in the absence of any RBC transfusion within the preceding 28 days P <0.001P <0.001P <0.001 n = 174 n = 170 OverallLymphomaMyeloma Darbepoetin alfa Placebo n = 86 n = 84 n = 88 n = 86 60 18 64 13 56 23 Hedenus M et al. J Clin Oncol 2005;23:6941–6948

28 DIVISION Närsjukvård Hur behandlas cancer-relaterad anemi? Onco-haematologists from nine European countries (n=375) were surveyed 2011 on their last five cancer patients treated for CIA (n=1730). Hedenus M et al; submitted for publication 2013

29 DIVISION Närsjukvård Cancerrelaterad anemi är vanligt bör och kan behandlas EPO är ofta ett bättre och billigare alternativ än blodtransfusion Järn är viktigt för en effektiv erythropoes Intravenöst järn Ges vid funktionell järnbrist (Tsat<0,25 ferritin<100) Intolerans PO järn vid absolut järnbristanemi Grav järnbristanemi där snabb effekt önskas Potentierar Epo-behandling och gör den kostnadseffektiv Symtomgivande järnbrist utan anemi bör behandlas ?

30 DIVISION Närsjukvård Blödningsbenägenhet Thrombocytopeni (trc < 100 x 10 9 /L) 5% har trcpeni vid diagnos Kan vara behandlingsrelaterat Trc transfusioner vid blödningsrisk Abnorm trc funktion Abnorm koagulation- paraprotein täcker trc yta Kurtin S. J Adv Pract Oncol. 2012;3:209-224.

31 DIVISION Närsjukvård Risk Faktorer förTromboembolism Individuella riskfaktorer Allmänna – ålder – Övervikt eller diabetes – Kardiovaskulär eller njursjukdom – Akut infektion Koagulations defekter – Protein C, protein S brist, faktor V Leiden mutation – förhöjda homocystein nivåer Central venös kateter Tidigare DVT, PE, el tromboflebit Sjukdomsrelaterade Myelom eller annan malignitet Trauma, operation,hospitalisering Immobilisering, pareser Hyperviskocitet Behandlings relaterade Hög dos dexametason Thal, len, pom Multiagent kemoterapi EPO Palumbo A, et al. J Clin Oncol. 2014;32:587-600. Palumbo AV, et al. Leukemia. 2008;22:414-423. PEP Group. Lancet. 2000;355:1295-1302. Pal S, et al. Blood. 2010;115:605-614. Rome S, et al. Clin J Oncol Nurs. 2008;12(suppl 3):21-28. 31

32 DIVISION Närsjukvård Trombos profylax Behov bedöms utifrån 1.Individuella riskfaktorer 2.Myelomrelaterade riskfaktorer 3.Terapirelaterade riskfaktorer LMWH Beh m Thalidomid el Lenalidomid och har två eller fler individuella el myelomrelaterade risk faktorer. Övriga ges ASA. Ingen profylax om trc <50 Hedenus 2006

33 DIVISION Närsjukvård Neuropati Orsaker Endokrina tillstånd – Hypotyroidism – Diabetes Bindvävssjukdomar Kärlsjukdomar Läkemedel Herpes zoster Vanligaste symptomen Känselnedsättning Neuropatiska smärtor Myelom- och behandlings- relaterat Hyperviskositets syndrom Incidens av PN hos obehandlade patienter :39% Incidens av grad 3/4 CIPN med nya läkemedel – Bortezomib: 26% - 44% ↓ om beh en ggn I veckan jmf m 2ggr/v ↓ om SC administration – Thalidomide: 28% - 41% ↑ med högre doser och lång behandlingstid – Carfilzomib: 14% Gleason C, et al. J Natl Compr Cancer Netw. 2010;7:971-979. Palumbo A, et al. J Clin Oncol. 2014;32:587- 600. Kurtin S, et al. J Adv Pract Oncol. 2013;4:307-321.

34 DIVISION Närsjukvård Neurologiska symptom Hypercalcemi Amyloidos Ryggmärgskompression POEMS syndrom

35 DIVISION Närsjukvård Behandling av neurogen smärta Tillägg med Gabapentin Karbamazepin Högdos opiater? Lokal strålbehandling Hög frekvent TENS Neurokirurgi Smärtenhet-blockader

36 DIVISION Närsjukvård Hyperviskositets Syndrom Ökad mängd cirkulerande immunoglobuliner. Kan ge spontana blödningar tandkött, nässlemhinnor,rektalt, vaginalt Neurologiska symtom som yrsel, synstörningar hörselnedsättning, domningar, huvudvärk, frånvaroattacker-koma Hjärtsvikt, dyspne, trötthet, anorexi.

37 DIVISION Närsjukvård Beh hyperviskocitets syndrom Beh av grundsjukdomen Plasmaferes

38 DIVISION Närsjukvård Rehabilitering

39 DIVISION Närsjukvård Palliation


Ladda ner ppt "DIVISION Närsjukvård MYELOM Komplikationer Understödjande behandling."

Liknande presentationer


Google-annonser