Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En avfallshantering i världsklass

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En avfallshantering i världsklass"— Presentationens avskrift:

1 En avfallshantering i världsklass
Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn Nätverksträff 13 mars 2013

2 Dagens agenda 8.30 Inledning och överblick över projektet/satsningen 9.00 Genomgång av byggstenarna/verktygen och pågående projekt/piloter (fika ) Benchmarking med framgångsrika exportländer – Olof Hjelm, Industriell miljöteknik, Linköpings Universitet Lunch ”Agenda för kunddriven innovation av avfallslösningar” – förslag till målbild för satsningen Hur jobbar vi praktiskt i nätverket? Avslutande diskussion

3 Varför en satsning på export?
Sverige har en avfallshantering i världsklass! Stor efterfrågan – men liten export Satsningen ska gynna exporten av det svenska avfallskunnandet produkter och tjänster inom avfallssektorn För att lyckas behöver all samlad kompetens och erfarenhet bindas ihop i en enad och kraftfull satsning I Sverige finns de bästa och mest heltäckande systemen för avfallshantering – det är det många som är överens om även utanför landets gränser. Inte minst märks det på det stora flöde av förfrågningar från olika länder som kommer in till landets kommuner och anläggningar – det är många som på olika sätt önskar ta del av det svenska kunnandet. Trots detta är den svenska exporten av tjänster, kunnande och utrustning liten. För att sprida det svenska kunnandet och tekniken bättre behöver aktörerna i Sverige samverka. Kommuner och företag har gjort flera insatser genom åren för att komma ut med svenskt avfallskunnande i världen. Genom Avfall Sverige har det tidigare funnits nätverk för att stödja denna typ av samverkan. Nu (2012) övergår detta i en kraftfullare satsning som drivs av Avfall Sverige där kommuner, kommunala bolag och privata företag (teknikleverantörer och kunskapsleverantörer) är med.

4 En strategi som baseras på systemkunnande och samarbete
Framgångsfaktorer vid uppbyggnad av svensk avfallshantering Systemkunnande/helhetssyn Samverkansmodellen mellan offentlig och privata aktörer Bas för en stark plattform med en unik kombination av kompetenser, erfarenheter och möjligheter Viktiga framgångsfaktorer i uppbyggnad, drift och utveckling av det moderna avfallshanterings- och återvinningssystem som vi idag har i vårt land har varit -det systemkunnande som finns på kommunal sida och -den samverkan som finns etablerad mellan offentliga och privata aktörer Det är från denna bas som vi också har en stark position och konkurrensfördel för en utvecklad export inom miljöteknikområdet.

5 Målbilder – vad vill vi uppnå?
Ursprunglig målbild taget av arbetsgruppen vid satsningen start: Bli mer attraktiva som arbetsgivare och kunna erbjuda mer utvecklande arbetsuppgifter för medarbetarna Utveckla den egna verksamheten genom nya impulser och perspektiv utifrån Stärkt “affär”, större genomslagskraft och ökad försäljningsvolym för den privata sektorn Tillföra det kommunala avfallskunnandet ett värde genom att projekt, utbildningar och mottagande av studiebesök utförs på affärsmässiga grunder En god image av svensk avfallshantering En förbättrad global miljö

6 Målbilder – vad vill vi uppnå?
Förslag till reviderad målbild: Stärka varumärket Sverige som innovativ kunskapsnation Skapa förutsättningar för ökad miljöteknikexport inom återvinnings- och avfallsområdet En förbättrad global miljö genom att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling Skapa affärsmässig samhällsnytta Tillföra det kommunala avfallskunnandet ett värde genom att projekt, utbildningar och mottagande av studiebesök utförs på affärsmässiga grund Bli mer attraktiva som arbetsgivare och kunna erbjuda mer utvecklande arbetsuppgifter för medarbetarna Utveckla den egna verksamheten genom nya impulser och perspektiv utifrån

7 Projekt Nätverk med offentliga och privata aktörer i svensk avfallshantering med intresse för export och internationella uppdrag Projekt-ledare Arbets-grupp Satsningen drivs i form av ett projekt som startade under 2012 och pågår fram till sept En arbetsgrupp har startas upp inom Avfall Sverige som har till syfte att forma, utveckla och driva satsningen. Arbetsgruppen har ett 10-tal medlemmar, både privata och offentliga aktörer, som sammantaget representerar ett stort kunnande och olika organisations- och ägarstrukturer från olika delar av Sverige. Arbetsgruppen har en projektledare som leder och koordinerar det löpande arbetet inom arbetsgruppen. Ett nätverks byggs upp bestående av organisationer i svensk avfallshantering med intresse för export och internationella uppdrag.

8 Arbetsgruppen Thomas Nylund, Gästrike Återvinnare, ordf.
Stellan Jacobsson, Tekniska Verken, vice ordf. Maud Dolk, Envac Karin Lindroth, Renova Nils Lundkvist, Stockholms Stad, Eva Myrin, Sweco Environment, Ronny Arnberg, Borlänge Energi / IVL

9 Nätverket - offentliga och privata aktörer i svensk avfallshantering som arbetar med export och internationella uppdrag Bas för att forma erbjudanden Ingen kostnad – inget krav på medlemskap i Avfall Sverige Nätverksträffar och nyhetsbrev Välkommen att teckna upp dig!

10 Nätverket – mars 2013 Teknikleverantörer Kommuner/kommunala bolag
Borlänge Energi Gästrike Återvinnare Kristianstad Renhållning KSRR Kungsbacka NODAVA NSR Renova Stockholm Stad Sysav Tekniska Verken i Linköping VafabMiljö Kunskapleverantörer Atkins Ekman Consulting Miljö- och avfallsbyrån Profu Pöyry Swedpower Renetech Rosqvist Resurs Rönnols Miljökonsult Sweco International Tyréns Vatten och samhällsteknik ÅF Teknikleverantörer Biogas Systems BioPrePlant Bio Process Control Cambi CleanEnergy Energy Opticon Envac ECSAB Presona SAKAB Stena Recycling WTM Universitet/forskning/institutioner IIIEE, Lund IVL JTI SP Borås

11 Byggstenar i exportarbetet
Hur visar vi upp och förklarar Sveriges styrkeområden? Hur sprider vi ett enhetligt budskap? Erbjudanden formulerade Gemensamt presentationsmaterial Besökshantering Checklista/metodik för avfallsplanering Vilken typ av kompetenser finns? Vilka samverkansteam är bäst? Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter? Kartläggning av organisationer med intresse och kompetens att arbeta med de olika erbjudandena Databas med pågående och genomförda projekt samt ingångar via lokalkontor och vänorter Hur ska vi göra när vi samverkar med varandra? Hur förkortar vi tiderna för att få igång samverkan? Vedertagen ersättningsmodell CV-mall Avtalsmall för samverkan Hur ska vi bedöma vilka uppdrag som har potential? Checklista för att kanalisera och bedöma projekt, studiebesök etc, för att kunna prioritera Under arbetets gång har det utkristalliserat ett antal ”byggstenar” som det arbetas med och som ska vara till nytta och gagn i exportarbetet. Du kan läsa mer om dem i verksamhetsplanen på Avfall Sveriges hemsida, och vi kommer också att gå igenom dem på nätverksträffen den 13 mars. I korthet är det dessa ”byggstenar” vi just nu arbetar med: Erbjudanden/produktportfölj Kompetensinventering Ersättningsmodell Projekt-databas (se separat notis!) Presentationsmaterial.  Nationell besökshantering. Allt vävs ihop i Exportprocessen, en arbetsmetodik/checklista som beskriver de steg som bör gås igenom när en projektmöjlighet har identifierats. Syftet med denna gemensamma metodik är främst att korta tiderna till beslut och att sätta ihop och avtala om samverkan på ett effektivt och accepterat och vedertaget sätt bland exportsatsningens medlemmar.

12 ”Exportprocessen” Syfte
Accepterad och vedertagen metodik – samma synsätt Samla checklistor/verktyg – slippa börja om från början varje gång och dra nytta av andras erfarenheter Effektivisera - korta tider och sänka trösklar för att komma igång Stor utvecklingspotential! Eller fokusering / avgränsning?

13 Koordinering mot andra initiativ
Plattformen

14 Mobilisering W-t-E Indien Affärsdriven kompetensexport
Projekt/piloter för att utveckla byggstenarna och ”Exportprocessen” (formaliserade samarbeten) Plattformen FoI Agendan Mobilisering W-t-E Indien Polen -Elblag (Sweco) -Ubildningsuppdrag (GÅ) -SosExpo -Såddfinansiering Affärsdriven kompetensexport Mogna marknader med betalningsförmåga GSCN Skapa förutsättningar för W-t-E genom policy/styrmedel UAE, Kina, m fl

15 Vad händer efter oktober 2014? En del av projektet!
Avfall Sveriges exportsatsning

16 Information på hemsidan
Nyhetsbrev

17 Byggstenar i exportarbetet
Hur visar vi upp och förklarar Sveriges styrkeområden? Hur sprider vi ett enhetligt budskap? Erbjudanden formulerade Gemensamt presentationsmaterial Besökshantering Checklista/metodik för avfallsplanering Vilken typ av kompetenser finns? Vilka samverkansteam är bäst? Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter? Kartläggning av organisationer med intresse och kompetens att arbeta med de olika erbjudandena Databas med pågående och genomförda projekt samt ingångar via lokalkontor och vänorter Hur ska vi göra när vi samverkar med varandra? Hur förkortar vi tiderna för att få igång samverkan? Vedertagen ersättningsmodell CV-mall Avtalsmall för samverkan Hur ska vi bedöma vilka uppdrag som har potential? Checklista för att kanalisera och bedöma projekt, studiebesök etc, för att kunna prioritera

18 Byggstenar i exportarbetet
Hur visar vi upp och förklarar Sveriges styrkeområden? Hur sprider vi ett enhetligt budskap? Erbjudanden formulerade Gemensamt presentationsmaterial Besökshantering Checklista/metodik för avfallsplanering Vilken typ av kompetenser finns? Vilka samverkansteam är bäst? Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter? Kartläggning av organisationer med intresse och kompetens att arbeta med de olika erbjudandena Databas med pågående och genomförda projekt samt ingångar via lokalkontor och vänorter Hur ska vi göra när vi samverkar med varandra? Hur förkortar vi tiderna för att få igång samverkan? Vedertagen ersättningsmodell CV-mall Avtalsmall för samverkan Hur ska vi bedöma vilka uppdrag som har potential? Checklista för att kanalisera och bedöma projekt, studiebesök etc, för att kunna prioritera

19 Steg 1: kartläggning på organisationsnivå (vid anslutning till nätverket)
Erbjudande Kommuner / kommunala bolag Kunskapsleverantörer Teknikleverantörer Borlänge Energi Gästr. Återv. Kretsloppskontoret Gbg Kristianstad Renhållning KSRR Kungsbacka NODAVA NSR Renova Stockholm Stad Sysav TVL Vafab Atkins Cambi AS Ekman Consulting Miljö- och avfallsbyrån Profu Pöyry Swedpower Renetech (projektutv.) Rosqvist Resurs Sweco Int. Thyréns Rönnols Miljökonsult Vatten och samhällsteknik ÅF Biogas Systems BioPrePlant Bio Process Control CleanEnergy Energy Opticon Envac ESCAB Greenlane biogas Processfilter SAKAB Stena Recycling WTM 1. Management på lokal nivå, regional nivå, branschnivå ("hur hittar vi formen och verktygen för att arbeta med att nå dit vi vill") 1.1 Samverkansformer mellan bolag /kommuner X (x) 1.2 Organisation av ett avfallshanteringsbolag / kommun, outsourcing / egen regi 1.3 Avfallsekonomi. Finansiering av verksamheten, kostnader och intäkter av olika slag, abonnemang, taxor, intäkter från materialåtervinning,etc. 1.4 Taxekonstruktion som styrmedel (X) 1.5 Branschsamverkan 2. Avfallshantering i hållbar stadsutveckling ("vad ska vi göra på övergripande nivå utifrån gällande förutsättningar, regelverk, etc") 2.1 Systemanalys (nuläge) och utveckling av avfallshantering i den riktning som avfallshierarkin anger 2.2 Avfallsprevention/minimering 2.3 Avfallsplanering: planeringsprocessen 2.4 Sortering. Analys av lösningar för att separera olika slags avfall och materialslag: källsortering i hushållen, centraliserad manuell sortering, mekanisk sortering, optisk sortering, etc x 2.5 Insamlingssystem. Analys av olika sätt att samla in avfall: olika fordon, sugsystem, återvinningsstationer, återvinningscentraler, etc 3. Tillhandahållande av behandlingskapcitet (inkl logistiklösningar) som en omställningslösning ("vi behöver behandlingskapacitet men har inte medel eller tid att prioritera att bygga upp all kapacitet själva") 4. Uppförande av avfallsanläggningar/insamlingssystem ("vi vet vad vi vill uppföra, men hur gör vi") 4.1 Finansiering 4.2 Förstudier 4.3 Upphandling 4.4 Projektering 4.5 Byggande 5. Drift, support och optimering av avfallsanläggningar/insamlingssystem ("vi har en anläggning men vi vill bli bättre på att sköta den och få ut det mesta av den") Deponi Rötning Kompostering Förbränning Soteringsanläggningar Insamlingssystem Farligt avfall 6. Kommunikation och kampanjer 7. Utbildning / praktik i Sverige eller i utlandet (kan gälla det mesta av erbjudnade 1-5) Frågeställning: Kan och bör detta läggas ut tillgängligt för alla? Vad krävs då i form av kvalitetssäkring?

20 Nu steg 2: kartläggning på individnivå
Möjlighet Roll Kompetens I ett första skede till kommuner/kommunala bolag samt ”mindre konsulter”

21 Databas för att hitta varandra!
När: -Vi ska sätta samman team -Vi behöver en dörröppnare -Vi behöver prata med någon ”som varit där” -….. Projektdatabas

22 Byggstenar i exportarbetet
Hur visar vi upp och förklarar Sveriges styrkeområden? Hur sprider vi ett enhetligt budskap? Erbjudanden formulerade Gemensamt presentationsmaterial Besökshantering Checklista/metodik för avfallsplanering Vilken typ av kompetenser finns? Vilka samverkansteam är bäst? Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter? Kartläggning av organisationer med intresse och kompetens att arbeta med de olika erbjudandena Databas med pågående och genomförda projekt samt ingångar via lokalkontor och vänorter Hur ska vi göra när vi samverkar med varandra? Hur förkortar vi tiderna för att få igång samverkan? Vedertagen ersättningsmodell CV-mall Avtalsmall för samverkan Hur ska vi bedöma vilka uppdrag som har potential? Checklista för att kanalisera och bedöma projekt, studiebesök etc, för att kunna prioritera

23 Samverkan i världsklass – vad behövs?
Insikt om i vilket lag vi spelar Insikt om vad vi ska åstadkomma Gemensam värdegrund Flexibilitet ”Entreprenörskap”

24 Vad behövs innan spelarbussen åker hemifrån?
Beslut på ledningsnivå i den egna organisationen, ofta t.o.m. i styrelsen Organisation av verksamheten – dvs ge någon specifik person uppdrag, resurser och mandat Handlingsplan inför förfrågningar – vem kan komma loss? Vem ersätter? Etc. etc. Förbered när tid finns CV Ha en klar uppfattning om Samverkansavtalet – sätt dig in i innebörd och konsekvenser Säkerställ acceptans från berörda linjechefer Klarställ HR-relaterade frågor, ersättningar, försäkringsfrågor etc. etc.

25 Ersättningsmodell mellan organisationer i samverkansuppdrag
Rekommenderade timkostnader beroende på erfarenhet och kompetens Marknadsanpassning Priset mot slutkund ska täcka in risk, andra projektrelaterade kostnader (marknads- och offertarbete, tolkning, översättning etc. Faktiska omkostnader för resor, traktamenten etc. etc. ersätts mot verifikat

26 Byggstenar i exportarbetet
Hur visar vi upp och förklarar Sveriges styrkeområden? Hur sprider vi ett enhetligt budskap? Erbjudanden formulerade Gemensamt presentationsmaterial Besökshantering Checklista/metodik för avfallsplanering Vilken typ av kompetenser finns? Vilka samverkansteam är bäst? Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter? Kartläggning av organisationer med intresse och kompetens att arbeta med de olika erbjudandena Databas med pågående och genomförda projekt samt ingångar via lokalkontor och vänorter Hur ska vi göra när vi samverkar med varandra? Hur förkortar vi tiderna för att få igång samverkan? Vedertagen ersättningsmodell CV-mall Avtalsmall för samverkan Hur ska vi bedöma vilka uppdrag som har potential? Checklista för att kanalisera och bedöma projekt, studiebesök etc, för att kunna prioritera

27 Projekt/piloter för att utveckla byggstenarna och ”Exportprocessen”
Plattformen FoI Agendan Mobilisering W-t-E Indien Polen -Elblag (Sweco) -Ubildningsuppdrag (GÅ) -SosExpo -Såddfinansiering Affärsdriven kompetensexport Mogna marknader med betalningsförmåga GSCN Skapa förutsättningar för W-t-E genom policy/styrmedel UAE, Kina, m fl

28 Innovations Agendan Tillfälle att tänka Långsiktigt
Brett – andra aktörer Strategiskt Mer efter lunch….

29 Polen som prioriterad marknad
Just nu: Elblag (prel. Sweco) Offert utbildningsuppdrag (GÅ) Medverkan i SosExpo i Warszawa mars Ansökan Såddfinansiering från Svenska Institutets Östersjöenhet (kommun-kommun samt branschorganisation-branschorganisation) Vad hoppas vi det ska tillföra: Konkreta projektmöjligheter (Vidare)utveckla långsiktiga relationer och kanaler genom prioritering Lärdomar att agera som ”Sverige” på en mässa Nya affärsmodeller, testa och utveckla Exportprocessen och byggstenarna

30 ”Mobilisering WtE i Indien”
Om projektet: Energimyndighetens program: Främja affärer mellan svenska och indiska aktörer inom Waste-to-Energy.  Programmets 3 huvudpunkter: Identifiera konkreta projekt på plats, Mobilisera svenska kunskaps och teknikleverantörer för aktuella projekt, samt Utveckla relevanta affärsmodeller som möter både de svenska och indiska aktörernas förutsättningar och strategier. Avfall Sverige, tillsammans med ASSET, Cleantech Östergötland, ÅF och MAKSUS har, som en del av Energimyndighetens program, fått uppdraget att mobilisera svenska aktörer (punkt 2) Uppdraget inkluderar bl a utveckling av presentationsmaterial samt arrangemang av studieresa till Sverige för identifierade indiska projektägare Uppdraget, med en budget på ca SEK, genomförs mellan november 2012 och juni 2013  Vad kan projektet tillföra: Generera konkreta projektmöjligheter Utveckla samarbete mellan Avfall Sverige (nationell branschplattform) och ASSET (nationellt nätverk för regionala miljötekniknoder) vilket kan ge ökad effektivitet i exportfrämjandet. Ytterligare en affärsmodell/er att benchmarka mot. Tillgång till ett genomarbetat presentationsmaterial där Avfall Sverige medverkat i utvecklingen och som med fördel kan användas för andra marknader.  Möjlighet att identifiera fler potentiella medlemmar till Avfall Sveriges exportnätverk.

31 Clean Energy Ministerial
Startades på amerikanskt initiativ efter Kph-mötet 2009 Globalt högnivåforum (ministrar träffas) för främjande av energismarta lösningar Privata och offentliga aktörer diskuterar tillsammans ”Amerikanskt”: Strukturen inrikta på handling Tydlig inriktning mot kommersiella lösningar /affärsmodeller Består av G20 + Norden

32 Global Sustainable Cities Network
Ett av de senaste initiativen under CEM (2012) Sverige och UAE pådrivande i uppstarten Består nu av Sverige, UAE, Danmark, Finland och Kina Sydkorea, Indien och Australien har uttryckt intresse Sekretariat i Masdar City, UAE Regeringsuppdrag

33 Två fokusområden Waste to Energy (Borås, Göteborg, Linköping och Umeå, Avfall Sverige) Demand-side Management (Malmö och Stockholm)

34 Waste to Energy – initiala samarbetsområden
Övergripande mål: Ökad export För att nå målet: Facilitera konkreta/fokuserade samarbete mellan svenska och utländska städer i nätverket. Utbyta erfarenheter som vässar våra affärsmodeller. Utbyta erfarenheter kring kommunikation/budskap Jobba med att skapa förutsättningar för att bygga systemet (exempelvis mot Kina och UAE). Vilken typ av styrmedel måste finnas på plats för att skapa ett fungerande system? Vad är minsta gemensamma nämnare? Erfarenhetsutbyte med de andra nordiska länderna kring exportfrämjande (Danmark) Kartlägga och motverka hinder för export mellan länderna i nätverket Skapa dialog mellan ministrar kring frågorna.

35 Affärsdriven kompetensexport Avfall & Energi Syfte: Att skapa en fungerande metod för att generera intäkter på svensk miljö-teknikexport inom avfall & energi Huvudaktörer: Bizcat, Avfall Sverige och Cleantech Östergötland Budget: 1920 kkr, finansieras av Tillväxtverket Tidplan: Januari 2013 – oktober 2014

36 Affärsmodellen Marknad/försäljn. Kompetens Geografiska marknader
Resurspool Marknad/försäljn. Kompetens Geografiska marknader Resurs-kvalificering Bemanning Säljstöd Projektledn. Prospekt-kvalificering Kundbearb. Försäljn. Kvalitets-säkring Verktyg Projektet skall leda till kommersiell affärsverksamhet bestående av en resurspool som tar tillvara nätverks-baserade privata och offentliga företag som leverantörer av tjänster och produkter och en effektiv säljverksamhet med förståelse för kundbehov och förmåga att sluta leveransavtal. Affärsverksamheten ska ha potential att växa både på resurs- och säljsidan. Finansiering Funktion/ organisation Referensanläggn.

37 Beställarstödstjänster (indirekt stöd för svensk export)
Advisory Support Delivery Process System delivery Master Plan/ Feasibility Study Procure-ment Technical visits System design Start up Gult: Våra primära tjänster Blått: Processteg där konsulter och leverantörer får större chans att konkurrera om ”vi” ansvarar för de gula delarna Kunder med låg mognad för systemförståelse och vår världsledande kunskap inom avfall och energi får genom våra tjänster Väsentligt bättre systemförståelse Insikt i svensk kunskap och svenska lösningar När svenska krav blir en del i förfrågningsunderlag, och med svensk beställarrådgivning under processen, skapas väsentligt ökade konkurrensfördelar för svenska konsulter och leverantörer. Indirekt stöd genom att skapa konkurrensfördelar för svenska aktörer Reference visits Training

38 Marknadsprioritering
Lågriskländer enl. EKN Hög mognad för behov av lösningar Engelska som arbetsspråk Investeringsprogram för Waste management och/eller Waste to Energy

39 Projektmål 31 okt 2014 Etablerat verksamhet som på fullt kommersiella villkor kan erbjuda svensk miljöteknik inom avfall & energi på utvalda internationella marknader Visat på metoder för en hållbar säljmetodik Arbetssätt för kompetensrekrytering Förslag på databas för individuell och företagsmässig kompetens samt uppdragstillgänglighet för individer Påbörjat minst tre kommersiella kundprojekt och medverkat i minst tre offentliga upphandlingar

40 Projekt/piloter för att utveckla byggstenarna och ”Exportprocessen”
Plattformen FoI Agendan Mobilisering W-t-E Indien -Ubildningsuppdrag (GÅ) -Elblag (Sweco) -SosExpo Polen -Såddfinansiering Mogna marknader med betalningsförmåga Affärsdriven kompetensexport Skapa förutsättningar för W-t-E genom policy/styrmedel UAE, Kina, m fl GSCN

41 Uppsummering och diskussion
Vad ska arbetsgruppen jobba med? Nya byggstenar? Utveckling/förbättring av de befintliga? Piloter / projekt? Hur kan du i nätverket bidra?


Ladda ner ppt "En avfallshantering i världsklass"

Liknande presentationer


Google-annonser