Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Affärsdriven kompetensexport Avfall & Energi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Affärsdriven kompetensexport Avfall & Energi"— Presentationens avskrift:

1 Affärsdriven kompetensexport Avfall & Energi
Styrgruppsmöte Linköping 14 feb 2013

2 Agenda Inledning och presentation Gert Bakgrund och syfte Gert
Effektmål och projektmål Peter Affärsmodell och tjänster Peter Resurspool Jenny Projektupplägg och genomförande Peter Aktivitetsplan, budget, medfinansiering Peter Beslut om projektplan Gert

3 Inledning och presentation
Medverkande Johan Korpås, Powerpipe Tobias Seborn, FVB Berit Gullbransson, SP Stellan Jacobsson, TViL Olof Hjelm, LiU Gert Kindgren, CTÖ Jenny Åström, Avfall Sveriges Exportprojekt Peter Öhrström, Bizcat

4 Syfte och Bakgrund

5 Cleantech Östergötland Avfall Sveriges Exportnätverk
TVV projekt Avfall Sverige Exportnätverk Bizcat Cleantech Östergötland Huvudaktörerna Cleantech Östergötland en affärsorienterad samverkansarena för regionens aktörer inom miljö- och energiteknik, representerar ASSET. Avfall Sveriges Exportnätverk en plattform för den samlade svenska kunskapen från både privat och offentlig sektor inom waste management. Har ett brett anslag för exportfrämjande verksamheter som direkt eller indirekt kan komma svenskt näringsliv tillgodo. Bizcat en praktisk affärsmodell för svensk miljöteknikexport. Har ett uttalat affärsfokus med syfte att skapa kundrelationer och konkreta affärer som bygger på svensk kompetens och erfarenhet.

6 Två projekt gemensam nämnare
Syfte Att skapa en kraftfull nationell satsning från avfallsbran-schen som binder ihop dess kompetenser, både från det privata och från det offentliga Avfall Sverige Exportprojekt Kompetenser/verktyg Tjänster/checklistor Marknad/kunder Processer/metodik Indien-projektet Syfte Att skapa en fungerande metod för att generera intäkter på svensk miljö-teknikexport inom avfall & energi TVV projektet

7 Bizcats internationella projekt
Affärsprojekt, lead consultant (master plan studies) Partners Kundfinansierat City of Surrey CA C4, LE, VEAB 60% Swindon council UK C4, VEAB, Ö-kraft 60% Swansea council UK LE, TViL, VEAB, BRE 60% Christchurch council NZ FVB, Aurecon % Port Talbot council UK BRE % West Cumbria UK TViL, WLE, BRE % Claremont US Serrafix / Jordan Institute 100% Underkonsult Capitol Regional District, Victoria CA KWL lead % Vancouver, hospitals CA Compass lead % Vancouver, Marine Gateway CA Compass lead % Vancouver, South Burrard CA Compass lead % Anbud (ej vunna) Surrey council CA KWL lead North Vancouver council CA KWL lead Yellowknife council CA KWL lead Bridgend council UK BRE lead South Cloucester council UK BRE lead Swindon council UK BRE lead

8 Byggstenar i Avfall Sveriges exportarbete
Hur visar vi upp och förklarar Sveriges styrkeområden? Hur sprider vi ett enhetligt budskap? Erbjudanden formulerade Gemensamt presentationsmaterial Besökshantering Checklista/metodik för avfallsplanering Vilken typ av kompetenser finns? Vilka samverkansteam är bäst? Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter? Kartläggning av organisationer med intresse och kompetens att arbeta med de olika erbjudandena Databas med pågående och genomförda projekt samt ingångar via lokalkontor och vänorter Under arbetets gång har det utkristalliserat ett antal ”byggstenar” som det arbetas med och som ska vara till nytta och gagn i exportarbetet. Du kan läsa mer om dem i verksamhetsplanen på Avfall Sveriges hemsida, och vi kommer också att gå igenom dem på nätverksträffen den 13 mars. I korthet är det dessa ”byggstenar” vi just nu arbetar med: Erbjudanden/produktportfölj Kompetensinventering Ersättningsmodell Projekt-databas (se separat notis!) Presentationsmaterial.  Nationell besökshantering. Allt vävs ihop i Exportprocessen, en arbetsmetodik/checklista som beskriver de steg som bör gås igenom när en projektmöjlighet har identifierats. Syftet med denna gemensamma metodik är främst att korta tiderna till beslut och att sätta ihop och avtala om samverkan på ett effektivt och accepterat och vedertaget sätt bland exportsatsningens medlemmar. Hur ska vi göra när vi samverkar med varandra? Hur förkortar vi tiderna för att få igång samverkan? Vedertagen ersättningsmodell CV-mall Avtalsmall för samverkan Hur ska vi bedöma vilka uppdrag som har potential? Checklista för att kanalisera och bedöma projekt, studiebesök etc, för att kunna prioritera

9 ASSET The Association of Swedish Environmental Technology Industries
10 regional clusters (all) 3 trade associations (SWM, Varim, SET) Chair: Gert Kindgren, CTÖ A project based network, not an traditional organisation Several common projects National visit system – Business Sweden [CTÖ] Information on EU funding to SMEs [Susbiz] Business driven knowledge export W & E [CTÖ w/Bizcat] Export support to BRIC markets [BRG] Export support WtE to India [CTÖ]

10 International perspective -creating a business arena
ENVIRO Packaging competence & experience Sustaibable societies SOCIAL ECON Ex: Biogas Scouting visits Technology/ Function Business 0-2% 10% 25% 50% 75% 100% IDEA PRE-STUDY DEV PROJECT OPERATION 2-20 years Study visits Training Match Making References Networks Project Management Financing Components Systems/Technology Competences Experience Support Collaboration NATIONAL HANDLING OF VISITORS LOCAL EXAMPLES

11 Indirekt stöd för svensk export
Kunder med låg mognad för systemförståelse och vår världsledande kunskap inom avfall och energi får genom våra tjänster Väsentligt bättre systemförståelse Insikt i svensk kunskap och svenska lösningar När svenska krav blir en del i förfrågningsunderlag, och med svensk beställarrådgivning under processen, skapas väsentligt ökade konkurrensfördelar för svenska konsulter och leverantörer.

12 EFFEKTMÅL OCH PROJEKTMÅL

13 Projektinriktning Att skapa en fungerande metod för att generera exportintäkter på svensk kommunal och privat kompetens inom avfall & energi, genom att: Vidareutveckla Bizcats affärsmodell Utveckla verktyg för att genomföra affärsmässiga projekt Stärka säljrollens betydelse i internationella affärer Ta tillvara Avfall Sveriges exportnätverk, Cleantech Östergötlands medlemmar och resurser samt Bizcats resurspool ASSETs besöksverksamhet för att skapa affärsmöjligheter Kundanpassa tjänster och produkter (beställarstöd) Skapa affärsmässiga kundrelationer

14 Målbild - effektmål Projektet skall leda till kommersiell affärsverksamhet bestående av en resurspool som tar tillvara nätverks-baserade privata och offentliga företag som leverantörer av tjänster och produkter och en effektiv säljverksamhet med förståelse för kundbehov och förmåga att sluta leveransavtal. Affärsverksamheten ska ha potential att växa både på resurs- och säljsidan.

15 Delprojektmål 15 december 2013
Genomförd kompetensinventering och resultat som visar att resurser finns och är tillgängliga Genomförd på individnivå i ett 10-tal företag Avtal med företagsledning om tillgång till individerna och villkoren Beskriven tjänsteportfölj och hur tjänsterna kan kundanpassas för olika behov Waste Management Waste to Energy Avtal om minst två kunduppdrag samt minst två uppdragsförslag (proposals) i offentlig upphandling

16 Projektmål 31 okt 2014 Etablerat verksamhet som på fullt kommersiella villkor kan erbjuda svensk miljöteknik inom avfall & energi på utvalda internationella marknader Visat på metoder för en hållbar säljmetodik Arbetssätt för kompetensrekrytering Förslag på databas för individuell och företagsmässig kompetens samt uppdragstillgänglighet för individer Påbörjat minst tre kommersiella kundprojekt och medverkat i minst tre offentliga upphandlingar

17 AFFÄRSMODELL OCH TJÄNSTER

18 Affärsmodellen Resurspool Marknad/försäljn. Kompetens Geografiska
marknader Resurs-kvalificering Bemanning Säljstöd Projektledn. Prospekt-kvalificering Kundbearb. Försäljn. Kvalitets-säkring Verktyg Finansiering Funktion/ organisation Referensanläggn.

19 Beställarstödstjänster
Advisory Support Delivery Process Gult: Våra primära tjänster Blått: Processteg där konsulter och leverantörer får större chans att konkurrera om ”vi” ansvarar för de gula delarna System delivery Master Plan/ Feasibility Study Procure-ment Technical visits System design Start up Indirekt stöd genom att skapa konkurrensfördelar för svenska aktörer Reference visits Training

20 Tjänster För- och möjlighetsstudier Beställarrådgivning
Besöksverksamhet Utbildning/trainee

21 Två affärsområden Waste management Waste to Energy

22 Säljprocess Besöks- plan. Besöks- genomf Upp- följn. Kund- bearb. Upp-
handl. Behov Erbjud. Resurs- allok. Affärs- projekt Marknads- prioritering Kund- prioritering Offert Bevakn. Prior. Besöksverksamhet (ASSET) Försäljningsprocess Offentlig upphandling

23 Resurssäkring Behov Erbjud. Resurs- allok. Affärs- projekt Offert
Kompetenser Management Projektledning Upphandling Systemsamband Teknikfrågor Miljöfrågor Sociala frågor Företagsekonomi Samhällsekonomi Verktyg Finansiering Projektering mm Individer Vilja Förmåga Tillgänglighet Villkor Verktyg

24 Internationella partners
Lokala/nationella partnersamarbeten ger: Ökad hit-rate i upphandlingar Anpassning till lokala/nationella villkor och möjligheter i uppdrag Fler prospekts Pågående samarbeten Westlakes Energy, UK BRE, UK David Westwood Ltd, UK Serrafix / Jordan Institute USA Integrated Infrastructure Inc. USA Aurecon, NZ AUS

25 Resurspool

26 Affärsmodellen Resurspool Marknad/försäljn. Kompetens Geografiska
marknader Resurs-kvalificering Bemanning Säljstöd Projektledn. Prospekt-kvalificering Kundbearb. Försäljn. Kvalitets-säkring Verktyg Finansiering Funktion/ organisation Referensanläggn.

27 Resurssäkring Avtal om resurstillgång
Övergripande samarbetsavtal med respektive företag Individuella villkor (pris, tillgänglighet etc.) Resurskvalificering på individnivå Identifierad kompetens, förmåga, tillgänglighet Lämplighet: On-site eller back-office CV Kontrollfunktion Resurssättning Bemanning enligt uppdragsbehov Tillgång till verktyg, anläggningar, finansiering mm Säljstöd Projektledning Huvudprojekt- eller delprojektledare

28 Kompetens- och resursinventering
Kompetensinventering - enkät Företag med explicit intresse väljer peroner till inventeringen Kompetenser: teknik, ekonomi, PL, management, miljö, upphandl. etc. Kommunala verksamheter och privata företag Verktyg i företagen användbara i utlandsprojekt, t ex Investeringskalkyler Översiktlig projektering Presentationer Checklistor etc. Visningsobjekt, speciellt småskaliga Systemlösningar Anläggningar

29 Ersättningsprincip Arbete för att bygga upp resurspool ingår i medfinansieringen Insatser i kundprojekt ersätts enligt avtal och på fullt affärsmässiga grunder

30 PROJEKTUPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE

31 Projektets struktur Inriktning I det nu aktuella projektet tar vi erfarenheterna från utveckling och kommersiell erfarenhet av en affärsmodell för kommunal kompetensexport till att nu fokusera på det globala problemet med avfallshantering och dess kopplingar till energisystem. Projektupplägg Kundprojekten ska vara kundfinansierade och utvecklingsprojektet finansierat av medverkande företag och TVV

32 Organisationsprincip och ansvarsfördelning
Projektägare CTÖ Styrgrupp Gert Kindgren, CTÖ Stellan Jacobsson, AvSv Karin Lindroth, AvSv Berit Gullbransson, SP Johan Korpås, Powerpipe Ola Nordgren, FVB Olof Hjelm, LiU Projektledare Arne Sandin, Bizcat Kompetens- och resursutveckling Jenny Åström, Avf Sv Exp Samarbetsavtal Marknads- och kundutveckling Peter Öhrström, Bizcat Kompetens- nätverk Resurs-avtal Expert-områden Projektledning Kvalitetssäkring Försäljning Affärsprojekt

33 Marknadsprioritering
Lågriskländer enl. EKN Hög mognad för behov av lösningar Engelska som arbetsspråk Investeringsprogram för Waste management och/eller Waste to Energy

34 EKN landriskkarta

35 Aktivitetsplan, budget, medfinansiering

36

37 Budget tkr Strategisk och operativ projektledning 400
Kompetenspool 335 Organisationsutveckling 120 Marknads- och kundbearbetning 590 Erfarenhetsåterföring, rapportering och övrigt 275 Resor 200 Total kostnad 1 920

38 Medfinansiering Projektet som löper fram till 31 okt 2014 har en total budget på 1,92 mkr. Av dessa utgör 50% motfinansiering från medverkande företag. All motfinansiering består av tid som företagen/organisationerna investerar i projektet. Timmar kr/h Aktivitet Avfall Sverige Projektarbete CTÖ Projektarbete Bizcat Projektarbete LiU Styrgrp, affärsmodell mm FVB Styrgrp, resurspool, teknikbedömn. Powerpipe Styrgrp, resurspool, teknikbedömn. SP Styrgrp, resurspool, teknikbedömn.

39 Beslut om projektplan


Ladda ner ppt "Affärsdriven kompetensexport Avfall & Energi"

Liknande presentationer


Google-annonser