Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NPÖ - Västra Götaland NPÖ - Västra Götaland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NPÖ - Västra Götaland NPÖ - Västra Götaland."— Presentationens avskrift:

1 NPÖ - Västra Götaland NPÖ - Västra Götaland

2 Vad är Nationell Patientöversikt?
- En översikt över patientens vård- och omsorgsinformation från alla vårdgivare i Sverige - En ”Hitta och titta” lösning - En del av den beslutade nationella IT-strategin NPÖ - Västra Götaland

3 Varför införs NPÖ? - För att underlätta samverkan inom och över vårdgivargränserna genom att ge tillgång till relevant vårdinformation och därigenom förbättra patientsäkerheten - Behovet av en nationell lösning som ger behörig vård- och omsorgspersonal tillgång till viktig patientinformation, oavsett organisationstillhörighet, tid och plats, har styrt utvecklingen av NPÖ NPÖ - Västra Götaland

4 Beslut HSU att Västra Götalandsregionen ska påbörja ett etappvist införande av nationell patientöversikt (NPÖ) med början i april 2010. att finansieringen sker genom hälso- och sjukvårdsutskottets utvecklingsresurser. att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Sjukvårdsrådgivningen SVR om anslutning till nationell patientöversikt (NPÖ). NPÖ - Västra Götaland

5 Projektets omfattning
- Produktion av information till NPÖ från regionens, privata vårdgivares samt kommunernas vård- och omsorgs-system. - Åtkomst till informationen i NPÖ för behöriga användare - Projektet omfattar i tid NPÖ - Västra Götaland

6 När införs NPÖ ? - Från Västra Götaland presenteras den första patient- informationen i NPÖ i september 2010 - Förutsättningarna för att införa i verksamheten är att begreppen i Patient datalagen används. - Första användarna kan starta i september 2010 - Linjeorganisationen inför, med projektets stöd NPÖ - Västra Götaland

7 Införandeplan för Nationell Patientöversikt •Anslutning av landstingen Sörmland, Jönköping, SLL Norrtälje, Östergötland, Blekinge, Kronoberg samt Västra Götalandsregionen •Många kommuner och privata vårdgivare ansluts •Ytterligare 10 landsting ansluts •Många kommuner och privata vårdgivare ansluts •De sista tre landstingen ansluts NPÖ - Västra Götaland

8 De olika vårdgivarna använder NPÖ för att få tillgång till varandras information och loggar in med sina SITHS-kort… NPÖ - Västra Götaland 8

9 NPÖ - Västra Götaland 9

10 NPÖ - Västra Götaland 6

11 NPÖ - Västra Götaland

12 NPÖ - Västra Götaland

13 NPÖ - Västra Götaland

14 Informationsmängder i NPÖ
Vård- och omsorgstagare - Uppmärksamhetssignal - Diagnos - Vård- och omsorgstjänst - Läkemedel - läkemedelsförteckningen - Vård- och omsorgskontakt - Funktionstillstånd - Vård- och omsorgsplan - Undersökningsresultat NPÖ - Västra Götaland

15 Verksamhetsfrågor - Chefläkargruppen är referensgrupp - Lars Gelander
- Vilka Nyttoeffekter ger NPÖ? - Vilka informationsmängder är viktigast att få tillgång till? - Vilken information skall visas? - Från vilka system skall den hämtas? - Hur gammal information skall visas? - Signerad eller osignerad information?? NPÖ - Västra Götaland

16 Avgränsningar under 2010 - Begränsning av antal system
- Begränsning av antal användare - Begränsning av antal informationsmängder - Begränsning av information inom vissa informationsmängder - Ett geografiskt område som start NPÖ - Västra Götaland

17 NPÖ NPÖ INFORMATIONSSYSTEM Asynja BFR Elvis Journal III Klara
Labbsystem Medidoc Melior Obstetrix NPÖ - Västra Götaland

18 Produktion av information till NPÖ
Genomförandeplan: - Bild och funktionsregistret september - Melior - sjukhusens journalsystem oktober - Asynja - privata vårdgivare i primärvården oktober - Journal lll/Medidoc primärvårdens journalsystem ? - Laboratoriesvar - Ytterligare system: SVPL - Klara, Obstetrix, ELVIS NPÖ - Västra Götaland

19 Information från Västra Götaland till NPÖ
System BFR Melior Asynja Journal lll Medidoc Vård- och omsorgstagare Uppmärksamhetssignal Diagnos Vård- och omsorgstjänst Läkemedelsförteckningen Ingen annan läkemedelsinformation Vård- och omsorgskontakt, genomförda o pågående kontakter Vård- och omsorgsdokument, epikris, mottagningsanteckningar alla personalkategorier Funktionstillstånd Vård- och omsorgsplan Undersökningsresultat Röntgenremisser o svar NPÖ - Västra Götaland

20 Vad krävs för att använda NPÖ?
- Verksamhetschefen beslutar om behörighet till NPÖ - Användarna har kunskap om funktion och regelverk - Inloggning sker med Tjänstekortet - Patienten ger sitt samtycke enligt Sammanhållen journalföring NPÖ - Västra Götaland

21 Åtkomst till information i NPÖ
Steg 1 September 2010 Användare på Alingsås lasarett samt i delar av Primärvården Södra Älvsborg, offentlig och privat Steg 2 Oktober Primärvård, offentlig och privat Sjukhus i Västra Götalandsregionen Steg 3 Under 2011 Kommunal vård och omsorg NPÖ - Västra Götaland

22 Utvärderingsprojekt - Ett Uppdrag till Nordic Centre for Health and Social Assessment (NCHSA) under 3 år. - Frågeställningar: Vad kännetecknar implementeringen av NPÖ? Vilken genomslagskraft får NPÖ på vårdens professioner? Hur påverkas det värdeskapande mötet med patienten/brukaren? - Metod bla Intervjuer av användare, företrädare för patientorganisationer och projektmedlemmar NPÖ - Västra Götaland

23 Frågor? - Kontakta oss http://intra.vgregion.se/npo Dan Wiklund,
styrgruppsordförande Carl-Erik Johnsson vice styrgruppsordförande Ingela Jägerstedt Larsson, projektledare Patrik Mattsson, teknisk projektledare NPÖ - Västra Götaland

24 SLUT NPÖ - Västra Götaland

25 NPÖ - Västra Götaland

26 NPÖ - Västra Götaland

27 NPÖ - Västra Götaland 27

28 Styrgrupp Dan Wiklund – ordförande Carl-Erik Johnsson – v ordförande
Anki Forsell Bengt-Göran Olausson Kaj Stenlöf Lars Björkman Lennart Holeby Marianne Berggren Mikael Johansson Petra Emanuelsson Ingela Jägerstedt Larsson - Projektledare NPÖ - Västra Götaland

29 Diskussionsfrågor Förslag på införande strategi för Åtkomstprojektet?
Förslag på grupp för information? Kontaktpersoner IT och Kontaktpersoner Verksamhet NPÖ - Västra Götaland


Ladda ner ppt "NPÖ - Västra Götaland NPÖ - Västra Götaland."

Liknande presentationer


Google-annonser