Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NPÖ och PDL 1 1. Vad visas i Nationell patientöversikt •NPÖ är precis som namnet antyder en översikt bestående av en patients uppgifter från flera journalsystem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NPÖ och PDL 1 1. Vad visas i Nationell patientöversikt •NPÖ är precis som namnet antyder en översikt bestående av en patients uppgifter från flera journalsystem."— Presentationens avskrift:

1 NPÖ och PDL 1 1

2 Vad visas i Nationell patientöversikt •NPÖ är precis som namnet antyder en översikt bestående av en patients uppgifter från flera journalsystem. Det är inte en stor, komplett journal. •Vad som görs synligt i NPÖ beror på vilka journalsystem och informationsmängder som vårdgivarna valt att ansluta. 2

3 Vårdgivare VIS Översikt NPÖ 3 Sjunet NPÖ Konsumtion VIS Vårdgivare Produktion Apoteket Service AB Vårdgivare SITHS HSA SITHS HSA

4 Vilka Informationsmängder ska LiV leverera till NPÖ? •Vårdtagare (patient) •Vårdkontakter •Medicinsk diagnos/åtgärd •Vårddokumentation Epikris/Slutanteckning Omvårdnadsepikris, besöksanteckning •Labsvar (Klinisk kemi) •Ordinerade och förskrivna läkemedel (från Apoteket Service AB) Päivi Laritz, e-Hälsa. Hälso- och Sjukvårdsstaben LiV4

5 Vad levereras inte till NPÖ •Person-/journaluppgifter för personer som är avlidna •Person-/journaluppgifter för personer med Skyddad identitet •Person-/journaluppgifter på patienter med Reservnummer Päivi Laritz, e-Hälsa. Hälso- och Sjukvårdsstaben LiV5

6 Använd NPÖ vid följande tillfällen… •Före, under och efter rond •För kompletteringar av patientens egen berättelse •Efter besök/vårdtillfälle hos annan vårdgivare •Efter besök hos specialistvården •Inför utskrivning/hemgång av känd patient från slutenvård 6

7 … •Kontroll av läkemedelsordinationer •Kontroll av provsvar •Vid besök av patient från annat län •Inför planering av besök eller inläggning av patient (efter mottagen remiss) 7

8 Vad behövs göras inför start av NPÖ… •Du ska kunna logga in i NPÖ –Du behöver ha ett e-tjänstekort med SITHS-certifikat och en kortläsare (till det behövs programvara som läser kortet samt tillhörande drivrutiner för kortläsaren) –Ett ”medarbetaruppdrag” i LiV-katalogen som ger dig behörighet till att komma åt sammanhållen journalföring 8

9 … •Du ska kunna informera patienterna om vilka rättigheter de har angående sammanhållen journalföring –Vårdinrättningen ska ha tillgång till informationsblad och anslag till väntrum och mottagningsrum 9

10 Inför införande av NPÖ i din verksamhet •Avgör vem som ska ha tillgång till NPÖ •Medarbetaren fyller i och skriver under blanketten ”Information till användare” •Blanketten lämnas till administratören för Livkatalogen så att man kan tilldela medarbetaruppdrag i Livkatalogen •Arkivera blanketten •Skapa rutiner för NPÖ på verksamhetsnivå Päivi Laritz, e-Hälsa. Hälso- och Sjukvårdsstaben LiV10

11 När flera kan ta del av samma information skapas förutsättningar för: •Ökad vårdkvalitet - helhetsbild, samplanering/samordning möjliggörs •Ökad patientsäkerhet - rätt information från källan •Ökad effektivitet - snabb tillgång till information, patienten behöver inte upprepa 11

12 Information hämtas från •COSMIC alla verksamheter utom o Division Psykiatri o Hudkliniken – STI o Barn- och ungdomshabiliteringen o Ungdomsmottagningar o Kuratorsmottagningar o Psykologmottagningar •Labsvar hämtas från Analytix, Klinisk Kemi (från samma verksamheter som har Cosmic) Päivi Laritz, e-Hälsa. Hälso- och Sjukvårdsstaben LiV12

13 Vad krävs för att komma åt patientuppgifter i NPÖ? Vårdrelaterat behov Logga in Välja medarbetaruppdrag Samtycke och vårdrelation Tillgänglig patient 13

14 Samtyckeshantering Samtycke från patient krävs för: •Sammanhållen journalföring (NPÖ) •Läkemedel •Behövs inte för barn/ungdom •Samtycke ska alltid noteras i patientens journal Landstings-IT14

15 Lagar och förordningar som styr sammanhållen journalföring •Patientdatalagen (2008:355)Patientdatalagen (2008:355) •Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso-och sjukvården (SOFS 2008:14)Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso-och sjukvården (SOFS 2008:14) •Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) •Personuppgiftslag (1998:204)Personuppgiftslag (1998:204) 15

16 SPÄRRHANTERING 16

17 Patientens möjlighet att begränsa elektronisk åtkomst för vårdsyfte Ur Patientdatalag (2008:355) •4 § Personuppgifter som dokumenterats för ändamål som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2 hos en vårdenhet eller inom en vårdprocess får inte göras tillgängliga genom elektronisk åtkomst för den som arbetar vid en annan vårdenhet eller inom en annan vårdprocess hos samma vårdgivare, om patienten motsätter sig det. I sådana fall ska uppgiften genast spärras. •Vårdnadshavare till ett barn har dock inte rätt att spärra barnets uppgifter. Päivi Laritz, e-Hälsa. Hälso- och Sjukvårdsstaben LiV 17

18 Inre sekretess (inre spärr) •Hälso- och sjukvård som bedrives inom Landstinget i Värmland betraktas som ett sekretessområde – inre sekretess •Du får då ta del av dokumenterade uppgifter om en patient med förbehåll att du deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för ditt arbete inom hälso- och sjukvården, 4 kap. 1 § patientdatalagen. Päivi Laritz, e-Hälsa. Hälso- och Sjukvårdsstaben LiV18

19 Yttre sekretess (yttre spärr) •För utlämnande av vårdinformation mellan Landstiget i Värmland och externa vårdgivare/organisationer gäller yttre sekretess. •För att gå in och titta på en patients vårdinformation måste därför samtycke från patienten inhämtas eller menprövning göras. Päivi Laritz, e-Hälsa. Hälso- och Sjukvårdsstaben LiV19

20 Nödöppning •Kan inte göras av information spärrad av annan vårdgivare. Päivi Laritz, e-Hälsa. Hälso- och Sjukvårdsstaben LiV20

21 Spärrblankett och information •Information om spärrhantering finns på http://www.1177.se/Varmland/Regler- och-rattigheter/Patientjournalen/ och http://livlinan.liv.se/Vardstod/Patientens- ratt/Sparra-patientjournal/ http://www.1177.se/Varmland/Regler- och-rattigheter/Patientjournalen/ http://livlinan.liv.se/Vardstod/Patientens- ratt/Sparra-patientjournal/ Päivi Laritz, e-Hälsa. Hälso- och Sjukvårdsstaben LiV21

22 LOGGHANTERING Päivi Laritz, e-Hälsa. Hälso- och Sjukvårdsstaben LiV22

23 Logghantering inom LiV •Landstinget skall göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt patientuppgifter i vårdinformationssystemen (4 kap 3 § patientdatalagen). Päivi Laritz, e-Hälsa. Hälso- och Sjukvårdsstaben LiV23

24 Logghantering inom LiV •Syfte Att värna om patienternas integritet enligt patientdatalagen (PDL). –Loggningen tjänar som underlag vid utredning av felaktig eller obehörig användning, och intrångsförsök. Därigenom kan loggen också utgöra en trygghet för behöriga användare mot ogrundade misstankar. •Mål Att upptäcka obehöriga händelser/aktiviteter i systemet. Päivi Laritz, e-Hälsa. Hälso- och Sjukvårdsstaben LiV24

25 HUR FUNGERAR NPÖ Starta med NPÖ! Päivi Laritz, e-Hälsa. Hälso- och Sjukvårdsstaben LiV25

26 Inloggning i NPÖ Päivi Laritz, e-Hälsa. Hälso- och Sjukvårdsstaben LiV26 1.Stoppa in SITHS-kortet i kortläsaren och ange pin-kod för legitimering 2.Val av medarbetaruppdrag (om man har fler än ett medarbetaruppdrag)

27 Intyga patientrelation Päivi Laritz, e-Hälsa. Hälso- och Sjukvårdsstaben LiV27

28 Samtycke SJF Päivi Laritz, e-Hälsa. Hälso- och Sjukvårdsstaben LiV28

29 Översikten Päivi Laritz, e-Hälsa. Hälso- och Sjukvårdsstaben LiV29

30 Tidslinjen i NPÖ Päivi Laritz, e-Hälsa. Hälso- och Sjukvårdsstaben LiV30 ”mouseover” effekt Över tidslinjen ser man ”bockade markeringar”, där visas händelser när man kör med muspekaren över. En liten ruta dyker upp där det står vilka händelser som skett. I NPÖ ses tidslinjen 3 år bakåt i tiden och 1 år framåt i tiden. Varje ruta motsvarar 1 månad i kalendertid.

31 Knappen kontakter Päivi Laritz, e-Hälsa. Hälso- och Sjukvårdsstaben LiV31 När man klickar på knappen ”kontakter”, så visas alla Vård- och omsorgskontakter, även planerade kontakter framåt i tiden. Flikarna under rubriken ”vård- och omsorgskontakter” – start, slut, enhet, kontakttyp, kontaktorsak. Om man klickar på pil upp eller ner så görs en sortering.

32 Diagnoser Päivi Laritz, e-Hälsa. Hälso- och Sjukvårdsstaben LiV32

33 Dokument Päivi Laritz, e-Hälsa. Hälso- och Sjukvårdsstaben LiV33

34 Vård- och omsorgsdokument, journaltext Päivi Laritz, e-Hälsa. Hälso- och Sjukvårdsstaben LiV34

35 Ordinerade och förskrivna läkemedel Päivi Laritz, e-Hälsa. Hälso- och Sjukvårdsstaben LiV35 Ordinerade och förskrivna läkemedel finns bara att se från de landsting som idag valt att publicera läkemedelsinformation från sitt journalsystem! (LiV producerar inte denna information) Uthämtade läkemedel visas från Apoteket Service AB för de senaste 15 månaderna bakåt i tiden.

36 Kontaktuppgifter •För frågor kring NPÖ Päivi Laritz paivi.laritz@liv.sepaivi.laritz@liv.se •För frågor kring spärr- och logghantering Monica Ask monica.ask@liv.semonica.ask@liv.se Päivi Laritz, e-Hälsa. Hälso- och Sjukvårdsstaben LiV36


Ladda ner ppt "NPÖ och PDL 1 1. Vad visas i Nationell patientöversikt •NPÖ är precis som namnet antyder en översikt bestående av en patients uppgifter från flera journalsystem."

Liknande presentationer


Google-annonser