Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK  Internationell rätt (kap 15). Centralt innehåll  Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK  Internationell rätt (kap 15). Centralt innehåll  Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna."— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK  Internationell rätt (kap 15)

2 Centralt innehåll  Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt.  Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

3 FOLKRÄTT  1) regler som gäller mellan länder  a) Mellanstatliga överenskommelser – FN är en mellanstatlig organisation  b) Sedvanerätt – som länder har ”brukat” bete sig betraktas som rättsligt bindande  2) En stats förhållande till sina minoriteter  3) Skydd mot förföljelse och diskriminering och rätt till självbestämmande

4 Konvention  Ett avtal mellan två eller flera stater  T ex om mänskliga rättigheter  Rättsligt bindande när ratificerats, dvs. när lagstiftande församling har godkänt avtalet

5 Förenta nationerna - FN  Bildades 1945 (efter NF)  Varför bildades FN?  Målsättning att förhindra nya krig, minska mänskligt lidande, främja mänskliga rättigheterna  Hur många stater är medlemmar?  Ca 190 st.

6 FN forts  Generalförsamlingen – varje land har en röst. Ansvarsområde: mänskliga rättigheter, förhållandet mellan i-länder och u-länder mm  Säkerhetsrådet – 15 stater (stormakterna samt ytterligare några). Ansvarsområde: freden  Olika organisationer  Internationella domstolar (i Haag: tvister om gränsdragning mm)

7 Europeiska Unionen - EU  Samarbetsorganisation i Europa om fred, ekonomi, rättssystem, demokrati  Målsättning: fred i Europa, öka välfärden, minska miljöpåfrestningen, motarbeta brottsligheten etc.  Hur många medlemsländer?  27 medlemsländer

8 EU:s rättsregler - Unionsrätten  Den primära EU-rätten – EU:s grundlagar  Kan endast ändras genom enhälliga beslut av samtliga medlemsstater  Den sekundära EU-rätten – utvecklas från den primära EU-rätten  Kommer till genom majoritetsbeslut

9 Svenska lagstiftning påverkas av EU!  Genom medlemskapet i EU har alla medlemsländer lovat att landet lagstiftning ska följa EU:s regler. Gäller endast vissa områden.  T ex Miljöpolitiken – gemensamma beslut i resp. land och EU  T ex Bostadspolitiken, Skattepolitiken, Familjepolitik – endast i resp. land.

10 Hur går det till när EU beslutar?  1. EU-kommissionen förslår ny lag  2. Regering och riksdag tar ställning (i resp. land)  3. Europaparlamentet yttrar sig/beslutar  4. Ministerrådet beslutar  5. Medlemslandet genomför lagen (se även separat papper)

11 EU-domstolen  I Luxemburg  Huvudsakliga uppgifter:  Dömer i tvister mellan medlemsländer och EU:s institutioner  Tolka unionsrätten

12 EU-domstolen, exempel (s 309)  Den belgiske proffsfotbollsspelaren J-M Bosman blev hindrad av sin belgiska hemmaklubb att flytta till ett franskt lag, eftersom den belgiska klubben inte fick tillräckligt betalt i transferersättning. Bosman inledde en process med hänvisning till reglerna om fri rörlighet över gränserna inom EU. EU-domstolen gick på Bosmans linje.

13 Rättsordning – system med rättsregler  SVERIGE  Kodifierad lag (dvs. nedskrivna rättsregler); lagstiftningen är den viktigaste rättskällan  ENGLAND, WALES, USA  ”Common law” dvs. domstolspraxis (med prejudikat) är en mycket viktig rättskälla (har dock också kodifierad lag i stor utsträckning)

14  Ann Wetterström  Nacka Enskilda gymnasium  2013 ht


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK  Internationell rätt (kap 15). Centralt innehåll  Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna."

Liknande presentationer


Google-annonser