Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förenta Nationerna Papperstiger eller aktör för en bättre världen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förenta Nationerna Papperstiger eller aktör för en bättre världen?"— Presentationens avskrift:

1 Förenta Nationerna Papperstiger eller aktör för en bättre världen?

2 FN:s mål •Att verka för fred •Att verka mot fattigdom •Att verka för de mänskliga rättigheterna

3 Att verka för fred (1:2) •FN skapades för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. För att uppnå detta i längden behöver de andra målen också uppfyllas. •Grundläggande för FN-systemet är förbudet mot att använda våld eller hot om våld mellan medlemstaterna. Undantag finns i artikel 51 som ger rätt till självförsvar. (Preventivt och kollektivt självförsvar inräknas)

4 Att verka för fred (2:2) •Noninventionsprincip - ingen rätt att ingripa i staters inre angelägenheter. Säkerhetsrådet kan dock ge tillstånd. •Medling vid tvister, beslut om sanktioner och militära tvångsåtgärder.

5 FN:s organisation •Generalförsamlingen •Säkerhetsrådet •Ekonomiska och sociala rådet •Förvaltarskapsrådet •Internationella domstolen •Sekretariat och Generalsekreterare •Underorgan och fackorgan –FAO, IBRD, IMF, ILO, UNDP, UNEP, UNESCO, UNICEF, WHO

6 GENERALFÖRSAMLINGEN SÄKERHETSRÅDETSEKRETARIATET EKONOMISKA OCH SOCIALA RÅDET INTERNATIONELLA DOMSTOLEN FÖRVALTARSKAPSRÅDET

7 Generalförsamlingen •Högsta beslutande organ. •Alla medlemstater representerade med en röst var. (Enkel majoritet utom vid vikiga frågor - 2/3 majoritet) •Kan inte fatta bindande beslut - endast rekommendationer •Forum för opinion och debatt.

8 Säkerhetsrådet (1:3) •Huvudansvar för FN:s fredsbevarande verksamhet. •5 permanenta medlemmar med vetorätt: U.S.A, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien). •10 icke-permanenta medlemmar: 2 år •Fattar bindande beslut för alla medlemsländer.

9 Säkerhetsrådet (2:3) •Olika befogenheter beroende på konflikt: –Lågintensiva (inget hot mot internationell fred) •- Föreslår åtgärder för konfliktlösning –Mellanintensiva (potentiellt fredshotande konflikter om de inte löses inom rimlig tid) •Ger rekommendationer till parterna –Högintensiva (fredshotande eller fredsbrott) •Beslutar om kollektiva sanktioner eller militärt ingripande. Fredsbevarande operationer

10 Säkerhetsrådet (3:3) •För beslut krävs nio ja-röster. Alla med vetorätt måste rösta ja eller lägga ner sin röst. •Under Kalla Kriget - rådet ständigt blockerat. •Framtida utveckling? –Nya permanenta medlemmar: Japan, Indien? –EU i stället för Frankrike och Storbritannien? –Begränsningar i vetorätten?

11 Ekonomiska och sociala rådet •Arbetar med ekonomiska, sociala, kulturella och humanitära uppgifter. –T.ex. höja levnadsstandarden, –Ordnar konferenser, rapporter och utredningar. –Hjälpprogram –Nära förbindelser med fackorgan

12 Förvaltarskapsrådet •Säkerhetsrådets permanenta medlemmar. •Hjälpa f.d. kolonistater att utvecklas. •Rådet har idag ingen praktisk funktion.

13 Internationella domstolen •Placerad i Haag. •FN:s juridiska organ. •Dömer vid tvister mellan stater. •Tillfälliga tribunaler kan bildas, t.ex. för Jugoslavien och Rwanda. •Stadga för internationell brottsmålsdomstol antogs 1998 (ratificerats av 92 länder, ej USA, sept 03)

14 Sekretariat & Generalsekreterare •Sekretariat –ansvarar för allt administrativt arbete •Generalsekreterare –Kofi Annan –Väljs för 5 år –Högste chef

15 Att verka mot fattigdom •Världslivsmedelsprogrammet (WFP) •FN:s Flyktingkommissariat (UNHCR) •OCHA •Katastrofbistånd fås genom att FN vädjar till medlemstaterna.

16 Att verka för de mänskliga rättigheterna •30 artiklar, antogs 1948. •Varje land som ratificerat konventionen har förbundit sig att implementera den. •Kommissionen för de mänskliga rättigheterna följer upp efterlevanden. •Flera kompletterande konventioner: –Barnkonventionen –Deklarationen om ursprungsfolkens rättigheter. –Deklarationen om kvinnors rättigheter

17 Diskussionsfrågor (1:2) •Hur väl efterlevs de olika konventionerna i Sverige? (Välj ut några artiklar som ni fokuserar på) •Sverige har inte ratificerat konventionen om minoritetsfolkens rättigheter. Varför? •Behovet att skydda de mänskliga rättigheterna (människorätt) och enskilda staters suveränitet (folkrätt) kommer ibland på kollisionskurs. Vilka lösningar kan ses på problematiken?

18 Diskussionsfrågor (2:2) •Är FN en papperstiger eller en aktör för internationellt fred och tillväxt? •Vilka skillnader finns det när det gäller synen på FN om man jämför USA och Sverige? •Bör alla platser i Säkerhetsrådet rotera och ska man ta bort vetorätten? Vilka konsekvenser kan det ge? •Hur skulle världen se ut utan FN?


Ladda ner ppt "Förenta Nationerna Papperstiger eller aktör för en bättre världen?"

Liknande presentationer


Google-annonser