Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Våra motiv för att satsa på processorientering av vården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Våra motiv för att satsa på processorientering av vården"— Presentationens avskrift:

1 Våra motiv för att satsa på processorientering av vården
Birgir Jakobsson VD Capio S:t Görans Sjukhus

2 Capio S:t Görans Sjukhus i korthet
Medelstort akutsjukhus Ligger på Kungsholmen sedan 1888 Ett av sex akutsjukhus i Stockholms län (1,9 miljoner innevånare) Huvudsaklig inriktning på akut bassjukvård - internmedicin, ortopedi, kirurgi. 98 % landstingsfinansierad vård Det första bolagiserade akutsjukhuset 1994 Det första privata akutsjukhuset 1999 Effektivt akutsjukhus – ca 10 % lägre kostnader i snitt

3 Fakta om Capio S:t Göran
Capio S:t Göran erbjuder akut och planerad vård åt ca innevånare i centrala och västra Storstockholm. Under 2004 hade Capio S:t Göran patienter i sluten vård och öppenvårdsbesök operationer utfördes (2003). Akutmottagningen tog emot patienter. 76 % av vårdtillfällena på Capio S:t Göran var akuta, 24 % var planerad sjukvård. Här finns vårdplatser, 9 kliniker, 13 specialiteter och subspecialiteter (+ 11 övriga specialkompetenser) samt 4 specialiteter i extern regi. 1.430 anställda, varav 220 läkare, 500 sjuksköterskor, 360 undersköterskor. År 2004 hade Capio S:t Göran en omsättning på 1,2 miljarder SEK. Medelvårdtid: 3,5 dagar (exkl Capio Geriatrik)

4 Vårdavtal med landstinget
Vårdavtalet Antal DRG poäng Antal vårdtillfällen Antal öppenvårdsbesök Vårdmix Pris per DRG-poäng Kvalitet Miljöcertifiering Ersättningstak

5 Jämförelse DRG-pris per poäng akutsjukhus
* * Karolinska Solna/Huddinge har fr o m 2004 övergått till s k kostnadsytterfallsmodell, vilket sammantaget innebär en höjning av Karolinskas ersättning med 20%.

6 Capio S:t Görans Sjukhus – Mission
Hög kvalitet och kostnadseffektivitet Konkurrenskraft – Kostnadseffektivitet Ekonomisk självständighet Vi måste hitta nya vägar att bedriva sjukvård

7 Processernas förfall Ständiga förbättringar Ineffektiva processer
”Gårdagens lösningar är dagens problemträsk” Ständiga förbättringar Sunda och effektiva processer Ineffektiva processer med problemträsk ”Ständiga försämringar” Reagera på enstaka händelser Symtomlösningar (more of the same)

8

9 Huvudstrategier - Vilka vägar ska vi gå för att uppnå våra långsiktiga mål
Decentralisering Processorientering Patientkvalitet och säkerhet Friskare medarbetare Strategisk tillväxt Har blivit

10 Motiv 1 Skapar en helhetsbild

11

12 Flödesdata för perioden januari-juni 2005
Akut ortopedi Flödesdata för perioden januari-juni 2005 Akutmott Rtg Konsult Op/An Smärt V-avd Mott S1 7340 Ca 5500 Rtg us Ca 1800 7573 ÅB kontroll 8404 7325 Akut omh Narkos- bed medel 4,76 median 3,67 145 Rtg us Konsult bed 1065 B Utr/beh Preop vård 162 Rtg us Operation 296 823 758 S2 Konsult bed Postop vård 370 388 Rtg us ÅB kontroll 767 Smärt beh

13 Motiv 2 Arbeta faktabaserat

14 Körschema – när problem presenteras
Finns data? N Ett problem presenteras Ta fram data J Utforma ett styrdiagram J Identifiera sp. orsaker Gör inget! N Stabil process? Duglig process? J N Eliminera sp. orsaker Förbättra processen

15 Stabil process

16 Instabil process

17 Processen är stabil men inte duglig

18 Akut ortopedi – identifierade ”träsk”
Akutmott Rtg Konsult Op/An Smärt V-avd Mott S1 3. Kontroll på mott Rtg us ÅB kontroll Akut omh 1.Väntetid Narkos- bed Rtg us Konsult bed B 2.Vänta på op Utr beh Preopvård 4. Utskriv- ning Rtg us Operation S2 Postop vård Rtg us ÅB kontroll Smärt beh

19 Datalagret – ett analysverktyg!

20 Motiv 3 Standardisering

21 Standardiserat arbete är basen för ständiga förbättringar
31 Processprincip 5 Standardiserat arbete är basen för ständiga förbättringar +

22 Standardisering Service lines Remisshantering Inskrivningsprocessen
Vårdprogram Läkemedelshantering Operationsplanering Utskrivningsprocessen mm Service lines

23 Integrerar arbetet med patientsäkerhet
Motiv 4 Integrerar arbetet med patientsäkerhet och kvalitet

24 Patientsäkerhet i sjukvården
Stor tilltro till Professionellt ansvar Individuell perfektion ”Train and Blame” Liten förståelse för system i relation till människor och processer ”Småstadsmentalitet”

25 Förändring i synsätt Individen Vem gjorde misstaget Träning
Disciplinära åtgärder Systemet Brister i rutiner Arbetsmiljö Bemanning Ledarskap Organisation MTO (Människa – Teknik – Organisation)

26 Kvalitetsredovisning
Ett VU-system 4 Kvalitetsredovisning Definiera förbättringsprojekt A B C D E F II I Förbättra ”Lean, PDSA DMAIC” III Förbättrad process Åtgärda avvikelser Stödfunktioner

27 Mätetal 4: Återbesök för misstänkt bröstmalignitet skall ske inom 7 arbetsdagar
Första kontakt Ny besök Opera- tion Åter besök Åter besök

28

29 Mätetal 5: Minst 95 % av patienterna med verifierad bröstcancer skall bli opererade inom tre veckor från operationsplanering Första kontakt Ny besök Opera- tion Åter besök Åter besök

30

31 Motiv 5 - 8 Decentralisering av ansvar och befogenheter Tillvaratar allas kompetenser i teamarbete Förtydligar ansvar och roller Delaktighet

32 Capio S:t Görans Sjukhus – Decentralisering
Resource unit Outpatient dept. Ward Physiotheraphy Consultant secretary Anestesia & OR dept. Path./Radiology DRG “KÖKS” Sections Revenue Consultant Section A Anaesthesia/ Surgery Analysis/ examination Consultation Nursing Rehab Documentation P&L R - C R Anaesthesia/Surgery Analysis/ examination Consultant Section B Consultation Nursing Rehab Documentation Internal price SEK/day Cost Consultant Section C Consultation Nursing Internal price SEK/h Cost Consultant Section D Consultation Nursing Revenue Direct costs - Personnel - Facilities - Disposals - Equipment P&L R - C R Direct cots- Personnel - Facilities (offices) - Specific materials Cost

33 Processledning 1 Ledningsteam A B C D E F Processägare Facilitator
Processteam

34 Utgår ifrån patientens behov
Motiv 9 Utgår ifrån patientens behov

35 Elva punkter till förbättring Den sjuka vården – Fölster et al 2003
Öka antalet patientbesök per läkare Ge patienten mera makt Organisera om vården efter patientflödena Gör kvalitetssystemen offentliga Inför en nationell IT-strategi Inför prestations- eller resultatbaserad ersättning Öppna för flera finansiärer inom sjukvården Effektivare sjukhus med nischade specialister Ut med specialisterna från sjukhusen Bygg ut vårdcentralerna med betydligt fler specialister Bolagisera sjukhusen med professionell ledning som styr efter icke-finansiella mål

36 Problem- inventering Processens röst Patientens röst Styrtal BV
indikatorer Medarbetarnas röst A B C D E F Resultat Q-register Vårdprogram Avvikelser Anmälningar Säkerhet Pågående förändringar

37 Varför processorientering?
Finns det något alternativ?

38 Kontaktuppgifter Birgir Jakobsson VD Capio S:t Görans Sjukhus AB
Tel Mobil


Ladda ner ppt "Våra motiv för att satsa på processorientering av vården"

Liknande presentationer


Google-annonser