Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Balans i arbetet Magnus Sverke Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi Psykologiska institutionen Stockholms universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Balans i arbetet Magnus Sverke Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi Psykologiska institutionen Stockholms universitet"— Presentationens avskrift:

1 Balans i arbetet Magnus Sverke Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi Psykologiska institutionen Stockholms universitet magnus.sverke@psychology.su.se

2 Forskningsprojektet Chefen, arbetsåtagandet och arbetsmiljön: Interventionsstudie för verksamhets- och arbetsmiljöutveckling på forskningsbaserad grund Finansierat av AFA Försäkring Högre kvalitet i verksamheten och bättre arbetsvillkor – två goda ting som borde gå hand i hand Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se2

3 Forskargruppen •Magnus Sverke, professor (projektledare) •Gunnar Aronsson, professor •Sara Göransson, fil dr, forskare •Lars Häsänen, fil dr, forskare •Johan Guthenberg, MSc, forskningsassistent •Konsulter från företagshälsovård •Referensgrupp av internationellt framstående interventionsforskare •Koppling till Stockholm Stress Center 3Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se

4 Projektets vision •Knyta samman ett arbetsmiljö- och hälsoperspektiv med ett verksamhets- och effektivitetsperspektiv –Nödvändigheten att förena dessa olika vinklar har under lång tid betonats inom arbetsmiljöforskning och -debatt •Integrera arbetsmiljöverksamhet med produktionsaspekter –Annars riskerar arbetsmiljön att bli en sidovagn till produktionen och inte kunna bidra till att forma arbetsvillkoren 4Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se

5 Organisation Arbets- situation Kvalitet Produktivitet Institutionella villkor Motivation & välbefinnande 5Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se

6 Interventionsprojekt Intervention bland chefer •Samla flera chefer från samma verksamhet •Lära av varandra Intervention bland chefer och medarbetare •Samla hela arbetsgrupper •Lära tillsammans Verksamheter inom kommuner/landsting •Socialtjänst •Vård •Skola 6 Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se

7 Projektets design Interventionsgrupp Jämförelsegrupp Tid 1 Tid 2 Intervention riktad till chefer Interventionsgrupp Jämförelsegrupp Intervention riktad till chefer & medarbetare Tid 3 7 Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se

8 Interventionerna •Form: utbildning – föreläsningar och workshops (totalt 4 halvdagar) •Pedagogik: betona att alla uppdrag och åtaganden på ett eller annat sätt kan förändra balanser positivt eller negativt •Mätningar: för- och eftermätningar av arbetsvillkor och olika hälso- och produktivitetsindikatorer •Upplägg: Flera olika interventionsgrupper (och jämförelsegrupper) •Genomförande: Konsulter från företagshälsovård 8Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se

9 Arbetslivets balanser MålResurser KravKontroll AnsträngningBelöning KvantitetKvalitet ArbeteVila 9 Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se Interventionens fokus

10 Bakgrund: Utmaningar för organisationer •Göra mer med mindre •Bibehålla konkurrenskraft i föränderlig omvärld •Effektiv verksamhet inom ramen för budget •Ifrågasätta om traditionella arbetssätt fortfarande fungerar •Motivera personal att utföra mer komplext arbete •Utveckla och extrahera mer förmågor ur de anställda •Undvika att anställda känner sig svikna/lurade 10Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se

11 Föränderligt arbetsliv •Downsizing/nedskärningar •Outsourcing/fokus på kärnverksamheter •”Flexibla” anställningsformer; insourcing •Omstruktureringar (matris, projekt), nya arbetsformer, ändrat arbetsinnehåll •Sammanslagningar, privatisering •Ökad tillgänglighet - uppluckring av gränser mellan arbete och övrigt liv 11Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se

12 Konsekvenser för individen •Förutsägbarhet minskar •Otrygghet ökar •Polariserad arbetsmarknad •Arbetsbelastning ökar: –Färre gör mer –Krav på snabbare arbetstakt •Nya arbetsuppgifter och krav –Svårt att avgöra när en ”tjänst” eller ”service” är klar – eller håller tillräckligt god kvalitet 12Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se

13 Reaktioner bland individer •Försämrad trivsel, lojalitet, arbetsinsats •Vilja lämna organisationen •Försämrat välbefinnande, fysisk och mental •Utbrändhet •Sjukskrivning •Konflikt mellan arbete och övrigt liv •Svårt att släppa tankar på jobbet 13Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se

14 Stress som en process Konsekvenser Upplevd situation Objektiv arbetssituation Individfaktorer Organisatoriska och sociala faktorer 14Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se

15 Resurser för stresshantering •Interna resurser –Personliga egenskaper som självförtroende, stabilitet, känsla av kontroll, utbildning, •Externa resurser –Socialt stöd (från kollegor och överordnade) •Kollegor och överordnade •Facket •Familj och vänner –Organisatoriska åtgärder för att främja hälsa och stresshantering 15Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se

16 Stressprevention •Primär –förebyggande, för alla •Sekundär –Förebyggande, för personer i riskzonen •Tertiär –när ”skadan” redan skett, plåster 16Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se

17 Idén om det goda och produktiva arbetet •Hög produktivitet och kvalitet i kombination med goda arbetsvillkor. Hur få till detta i en organisation? •Slutsats av forskning: arbetsmiljö- och personalfrågorna bör vara mer ihopkopplade med själva verksamheten. Då kan arbetsmiljöarbetet bli förebyggande – skador och ohälsa kommer inte så långt så att rehabilitering krävs •I industriellt arbete läggs sedan länge arbetsmiljökrav (normer, standards) på hårdvaran (investeringar i maskiner etc) •I tjänsteverksamhet finns inte samma konkretion: Arbetsmiljölagen betonar självbestämmande, anpassad arbetsbelastning och utvecklingsmöjligheter, som kan ses som utryck för balanser 17 Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se

18 Medborgarnas förväntningar uppdragsdialog Uppdragsdialogen 18 Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se Beslut på politisk och strategisk nivå • Genomförande • Verksamhetsplaner Mellanchefer och arbetsledare på operativ nivå • Uttolkare av planer och mål Individen • Hälsa • Utvecklingsmöjligheter • Kompetens • Yrkesstolthet Arbetsmiljöns balanser Krav, löften, garantier

19 Arbetslivets balanser Mål–Resurser Krav–Kontroll Ansträngning–Belöning Kvantitet–Kvalitet Arbete – Vila 19 Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se

20 Balansen mål - resurser •Med resurser menar vi både materiella/fysiska ting, som pengar (budget), lokaler, utrustning etc och immateriella värden som kunskap, kompetens, färdigheter, erfarenheter, samarbets- och ledningsförmåga etc. •Balansen mål - resurser verkar relaterad både till positiv hälsa/långtidsfriskhet och otillräcklighet/sjukdom, produktivitet och effektivitet •Mäts i projektet genom bland annat frågor om resurser, målklarhet, återkoppling på arbetsprestation, upplevelse av effektivitet Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se20

21 Exempelfråga (målklarhet) Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se21

22 Exempelfråga (resurser) Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se22

23 Balansen krav - kontroll •Anknyter både till reformverksamhet med inriktning på demokratisering och till stressforskningens rön. Mest känd är den s. k. ”Karasekmodellen”, som tar upp beslutsutrymme och kvalifikationskrav. •Flera vägar: –individuell kontroll gör att individen kan placera sig på rätt individuell belastningsnivå (varken över- eller understimulering), –kontroll innebär förutsägbarhet och reducering av osäkerhet. •Något högre krav än kontroll bidrar till lärande och utmaning. Stor obalans krav - kontroll ökar risken för ohälsa Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se23

24 Krav-Kontrollmodellen Krav Kontroll HögLåg Hög Låg Passiva arbeten Högstress- arbeten Lågstress- arbeten Aktiva arbeten

25 Exempelfråga (onödiga arbetsuppgifter) Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se25

26 Exempelfråga (autonomi) Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se26

27 Balansen ansträngning-belöning •Balansen ansträngning och belöning handlar om motivation, erkännande, rättvisa och framtida positiva och negativa förväntningar i förhållande till ansträngning och insats. •Mäts i projektet bland annat genom den s.k. Effort – reward skalan som utarbetats i Tyskland (Siegrist) •Frågor om ”belöningar”, organisatorisk rättvisa, ”illegitimate tasks” (orimliga och onödiga arbetsuppgifter), arbetsbelastning Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se27

28 Exempelfråga (ansträngning) Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se28

29 Exempelfråga (belöningar) Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se29

30 Balansen kvantitet - kvalitet •Vi talar om –kvantitativ över- och understimulering (för mycket resp för litet att göra) –kvalitativ över- och understimulering (för svåra resp för lätta uppgifter) •Kvantitativ överbelastning kan göra det omöjligt att uppnå den kvalitet som man strävar efter •I professionella grupper kan de kvalitativa kraven vara särskilt viktiga. Att kunna göra ett kvalitativt bra arbete verkar höra samman med långtidsfriskhet Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se30

31 Exempelfråga (kvantitativ arbetsbelastning) Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se31

32 Exempelfråga (kvalitativ arbetsbelastning) Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se32

33 Balansen aktivitet - vila •Mer och mer belägg för att det är brist på nedvarvning och återhämtning, som bäst förklarar sambandet stress och ohälsa (alltså inte uppvarvning och mobilisering som är en adekvat reaktion för att klara utmaningar) •Störningar i kroppens ”arbete–vila–arbete”- rytmer (allostatisk stressteori). Olika fysiologiska system anpassar sig på en ny nivå (exempelvis blodtryck) •Tillstånden ”alltid tillgänglig- alltid nåbar – alltid beredskap” för insatser hindrar nedvarvning och återhämtning Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se33

34 Exempelfråga (obalans arbete-fritid) Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se34

35 OBS. Omkodat så att höga värden = god vila

36 Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se36

37 Sjukfrånvaro senaste 12 månaderna Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se37

38 Är du nöjd med kvaliteten på det arbete du gör? Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se38

39 När stressen blir skadlig •Normala önskvärda stressreaktionen –snabb aktivering och snabb avaktivering när stressen är över •Skadliga stressreaktioner –Upprepad stressexponering utan tillräcklig mellanliggande tid för vila och återhämtning –Långvarig belastning eller oförmåga att varva ner •Risk för regleringsfel – ingen broms – inget pådrag. Organismen förlorar sin plasticitet, sin förmåga att reglera sig själv Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se39

40 40 Organisationsförändring Positiv Stressande Irrelevant Möjlighet Konsekvenser Primär bedömning Sekundär bedömning Skada/ Förlust HotUtmaning Varken vinst eller förlust Resurser för att hantera situationen Situation

41 Övergripande bild med försiktiga slutsatser och sammanfattning •Chefs- och ledarskapet ansvarstagande och närvarande, men relativt många uttrycker behov av mera återkoppling på prestationer, inriktning, erkännande för vad man uträttat. •Överkraven är mera av kvantitativt slag (mycket att göra) än för svåra uppgifter •Relativt många upplever störningar i arbetet till den grad att det påverkar upplevelsen av arbetsbelastning Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se41

42 Preliminära slutsatser (fortsättning) •Upplevelse av kontroll i den egna arbetssituationen men sämre med inflytande över organisationförändringar •Ganska många som tycker sig syssla med onödiga uppgifter och som upplever att innehållet i deras arbetsroll/befattning •Ungefär 20 procent av de svarande uppvisar påtaglig obalans mellan arbete och vila – ej återhämtade – och kan ses som en riskgrupp hälsomässigt Magnus Sverke magnus.sverke@psychology.su.se42

43 Psykologiska institutionen Stockholms universitet www.psychology.su.se magnus.sverke@psychology.su.se


Ladda ner ppt "Balans i arbetet Magnus Sverke Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi Psykologiska institutionen Stockholms universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser