Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akut kirurgi Gravid patient.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akut kirurgi Gravid patient."— Presentationens avskrift:

1 Akut kirurgi Gravid patient

2 Riskanalys Abortrisk Risk för fosterskador Angelägenhetsgrad Tidpunkt

3 Fråga: Är op nödvändig? Nu? I vilken graviditetsvecka?
Kan operationen vänta? Hur skall operationen genomföras?

4 Laparoskopi OK? Öppen teknik I andra trimestern
Pneumoperitoneum max tryck 15 mm Hg Undvik aortocaval obstruktion Trombosprofylax (mekanisk) Monitorera endtidal CO2 och blodgaser Preoperativ obstetrisk konsult American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons ”Guidelines”

5 fostret Undvik teratogena läkemedel Undvik hypoxi
Hyperoxi ? Undvik tryckfall hos mamman Placentaperfusionen är tryckberoende

6 fostret Lokalanestesi Regionalanestesi Generell anestesi Kända droger
Isofluran Lustgas??

7 graviditeten Undvik prematurt värkarbete Abortrisk Ingreppsberoende
Störst första veckan postop Ingreppsberoende Störst vid intraabdominella och gynekologiska ingrepp Tidpunktsvarierande Minst risk i andra trimestern

8 Nödvändiga ingrepp? Cerclage Ovarialcystor Akut buk
Carpaltunnelsyndrom

9 Tidpunkter Tidig graviditet = okänd? Sövs som andra patienter
Risk för okända effekter av nya droger

10 ”Skall ej användas för obstetrisk anestesi”
Citat FASS: passerar placenta och kan förorsaka neonatal andningdepression Propofol

11 Under graviditet bör därför … ges endast efter särskilt övervägande
Citat FASS: Reproduktionstoxikologiska studier på råtta har visat fetotoxiska effekter som troligen är anestesirelaterade vid upprepad daglig exponering i tidig graviditet sevorane

12 Fysiologiska förändringar I
Cirkulationseffekter Ökad cirkulerande blodvolym 50% ökning V6 – v 20 sedan långsammare – v 38 avplaning Ökat cardiac output Ca 20 % ökning Slagvolymsökning från v 8 Frekvensökning från v 16 SVR sänkt från v 8 Minskat venöst återflöde Lägesbetingat i senare graviditet

13 Fysiologiska förändringar II
Tillstånd av hyperkoagubilitet Trombosrisk? Ökad syrgaskonsumtion Hyperventilation Minskat FRC Avplanad diafragma Airway closure

14 Under graviditet MAC sänkt för inhalationsanestestika
Sänkt behov av Thiopental Pseudicholinesterashalten sänkt Söva som för sectio?? Tocolys? CTG övervakning postop

15 Modern Aspirationsrisk Refluxrisk Undvika tryckfall Undvika hypoxi
Ringa risk för ventrikelretention före värkarbete Refluxrisk Undvika tryckfall Undvika hypoxi

16 Drogval A A förmodas ha intagits av många
Säkra läkemedel, funnits under lång tid Ketamin Thiopental

17 Drogval B B begränsad erfarenhet Ingen säkerställd störning noterats
1 djurstudier har ej givit hållpunkter för fosterskador isofluran 2 djurstudier bristfälliga eller saknas 3 djurstudier ger hållpunkter för fosterskador sevorane

18 Drogval C Förmodas kunna medföra risk för skador Propofol Diazepam
Midazolam Morfin Ketobemidon Fentanyl Celocurin Tramadol

19 Rekommendation Na-citrat p o RSI Pentothal Isofluran Undvik lustgas


Ladda ner ppt "Akut kirurgi Gravid patient."

Liknande presentationer


Google-annonser