Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi"— Presentationens avskrift:

1 Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi
Är patienterna välinformerade inför en gynekologisk operation? Resultat av särskilt utformad studieenkät inlagd i registret Mojgan Pakbaz1, Ewa Rolfsman2, Mats Löfgren1 1MD, PhD; Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för obstetrik och gynekologi, Umeå universitet 2PhD Institution för tillämpad utbildningsvetenskap Umeå universitet Introduktion: Ca kvinnor/år genomgår operation på benign indikation för urininkontinens, framfall samt blödnings-rubbning med borttagande av livmodern. Dessa ingrepp kan påverka funktionen av urinblåsa och tarm samt även påverka samlivet. Resultat Ca 50% av patienterna som skulle genomgå en framfalls-operation rapporterade att de samtidigt hade symptom av urininkontinens, tarmtömningssvårighet och miktionsbesvär men enbart hälften av dessa kvinnor fick information om effekten av operation på deras symptom. Tjugo procent av kvinnorna i denna grupp rapporterade att framfallet hade påverkat deras samliv negativt men bara ca 40% av dem fick information om operationens effekt på samlivet. Bland kvinnor med urininkontinens hade ca 80% fått information om operationens effekt på inkontinensen och urinblåsans funktion. Urininkontinens hade en negativ inverkan på patienternas samliv men endast 30% fick information av operatören om samlivet skulle påverkas av operationen. Patienter som skulle genomgå hysterektomi rapporterade besvär med urininkontinens och tarmtömning i 30% av fallen men enbart 1/3 fick information avseende effekten av operation på deras befintliga symtom. 95% av patienterna angav att de varit delaktiga i beslutet inför operation. Syftet med denna studien var att undersöka kvalitet och grad av den information kvinnorna har fått från opererande läkare avseende operationens effekt på funktionen av urinblåsan, tarmen samt påverkan på samlivet. Metod: En prospektiv tvärsnittstudie genomfördes. Data samlades via en särskild enkät som bearbetades av studie-gruppen och infördes i Gynop-registret för datainsamling. Denna metod presenterades och belönades som bästa poster på Kvalitetsregisterkonferensen år 2011, nu redovisas resultaten. Data insamlades under fem månader år 2010 vid några kliniker. I datamaterialet genomgick 385 kvinnor hysterektomi, 307 kvinnor opererades för framfall och 280 kvinnor opererades pga urininkontinens. I enkäten besvarade patienterna om de hade fått information från kirurgen avseende operationens effekter. Därutöver fick patienten frågan om hon ansåg sig ha varit delaktig i beslutet för operation. Svarsfrekvens på enkäten var 95%. . Andelen patienter som informerats avseende nedan faktorer, vilket visar på ofullständig information. Diskussion: Operation i genitaltrakten kan påverka funktionen av urinblåsan, tarmen samt samlivet både i positiv och i negativ riktning. Denna studie visar att patienterna ofta är dåligt informerade preoperativt. Därför är det viktigt att patienterna ges adekvat information preoperativt så att de kan vara förberedda på vilka symtom som kan förbättras efter operation men även risken för nytillkomna symtom. Detta kan förbättra patientens möjlighet att ta ställning till att genomgå operation samt öka tillfredsställelsen postoperativt.


Ladda ner ppt "Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi"

Liknande presentationer


Google-annonser