Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Är Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi (Gynop-registret) tillförlitligt avseende registrering av postoperativa sårinfektioner? En.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Är Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi (Gynop-registret) tillförlitligt avseende registrering av postoperativa sårinfektioner? En."— Presentationens avskrift:

1 Är Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi (Gynop-registret) tillförlitligt avseende registrering av postoperativa sårinfektioner? En valideringsstudie av Gynop-registret vid Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Linköping Författare: ST-läkare Måns Muhrbeck Handledare: Universitetsöverläkare, docent Preben Kjölhede Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping, Sverige

2 Bakgrund I Sverige ligger incidensen av postoperativa sårinfektioner, efter gynekologisk benign kirurgi, kring 10-15%. Incidensen av postoperativa sårinfektioner viktigt att följa av flera skäl. Gynop-registret används av 44 av Sveriges 60 Kvinnokliniker och opererande enheter.

3 Syfte Att analysera om Gynop-registret är tillförlitligt avseende registreringen av postoperativa sårinfektioner (Surgical site infection, SSI).

4 Material Patientjournal och Gynop-registeruppgifter för samtliga patienter som genomgått elektiv laparotomi vid Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, under perioden 14 juli-8 december 2009 inhämtades. Semistrukturerad telefonintervju med patient efter att Gynop-registrets 8-veckors enkät hade inkommit. Totalt inkluderades 71 av 75 patienter i studien (95% deltagandegrad).

5 Metod Patientjournal, Gynop-register och telefonintervju analyserades med avseende på registrerade ytliga, djupa och organrelaterade postoperativa sårinfektioner. Överensstämmandegrad mellan dessa beräknades genom Cohens Kappa koefficient.

6 Definition av postoperativ sårinfektion enligt CDC’s NNIS system
Infektion som uppkommer inom 30 dagar efter operation samt minst ett av följande subgruppsspecifika kriterier: Ytliga sårinfektioner (Superficial Incisional SSI) Infektion engagerande bara hud och/eller subkutan vävnad i direkt anslutning till operationssår Varsekretion från ytligt i operationssåret. Positiv odling. Symtom (smärta, svullnad, eller rodnad) såvida odlingen inte är negativ. Diagnos ställd av läkare. Djupa sårinfektioner (Deep Incisional SSI) Infektion engagerande fascia och/eller muskel i direkt anslutning till operationssår. Varsekretion från djupt i operationssåret. Spontan öppning eller medveten öppning av djupare del av operationssår när patienten har minst ett av följande symtom: feber (>38°C), lokaliserad smärta eller ömhet, såvida inte odling är negativ. Abscess eller annat bevis på djup sårinfektion diagnostiserat vid direkt undersökning, radiologisk undersökning, reoperation eller histopatologi. Organrelaterad infektion (Organ/Space SSI) Infektion engagerande vävnad som manipulerats under operationen, exkluderande ovannämna vävnader. Varsekretion från dränage. Positiv odling tagen intraabdominellt. Abscess eller annat bevis på intraabdominell infektion diagnostiserat vid direkt undersökning, radiologisk undersökning, reoperation eller histopatologi. Ytliga och djupa SSI utgör 2/3 och organrelaterade 1/3 av de rapporterade postoperativa sårinfektionerna.

7 Resultat

8

9 Identifierade SSI och överensstämmandegrad
Typ av SSI Patientjournal och telefonintervju Gynop-registret Cohens Kappa koefficient 95% konfidens intervall Tolkning av Kappa koefficienten Ytlig SSI 100% (6) 33% (2) 0.478 Hyfsad Djup SSI 1 1.000 – 1.000 Mycket god Organ SSI 100% (3) Totalt SSI 100% (15) 73% (11) 0.815 UVI 100% (13) 46% (6) 0.583

10 Resultat I studiematerialet var incidensen för SSI 21.4%. Vid operation för malignitet var incidensen 26.1%, premalignitet/oklart 9.1% och för benignt tillstånd 14.3%. Av alla SSI registrerades 73% korrekt i Gynop-registret. Ytliga SSI registrerades korrekt i 33 % av fallen. Överensstämmandegraden mellan korrekt registrerade SSI i Gynop-registret och identifierade SSI i patientjournal tillsammans med telefonintervju var hög (Kappa koefficient=0,815, CI 95% )

11 Slutsats Gynop-registrets tillförlitlighet avseende incidens av SSI kan ifrågasättas. Gynop-registrets tillförlitlighet kan förbättras om ytliga SSI registreras korrekt i högre utsträckning. Det krävs dock analys av ett betydligt större material för att tillförlitligheten ska kunna fastställas statistiskt.


Ladda ner ppt "Är Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi (Gynop-registret) tillförlitligt avseende registrering av postoperativa sårinfektioner? En."

Liknande presentationer


Google-annonser