Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp – när, var, hur ? Ib Christian Rasmussen Docent, överläkare Kirurgkliniken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp – när, var, hur ? Ib Christian Rasmussen Docent, överläkare Kirurgkliniken."— Presentationens avskrift:

1 1Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp – när, var, hur ? Ib Christian Rasmussen Docent, överläkare Kirurgkliniken Akademiska Sjukhuset ICR

2 2Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Bakgrund ?!! !?!!

3 ICR 3Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Frågor I samband med en planerad laparoskopisk galloperation för gallstenssmärtor får man hål på gallblåsan och galla rinner ut. Du spolar och suger rent. Vad gör du mer ? Ingen ytterligare åtgärd ? Ger intravenöst antibiotika intraoperativt ? Ger intravenöst antibiotika intra- och postoperativt ?

4 ICR 4Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Frågor I samband med en bukoperation där patienten fick endos antibiotikaprofylax ringer sköterskan på eftermiddagen och meddelar att patienten har temp 39 men är i övrigt opåverkad Vad gör du ? Exspektans ? Ger ytterligare antibiotikaprofylax ? Ger annan antibiotika som terapi?

5 ICR 5Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Bakgrund

6 ICR 6Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Bakgrund Profylax mot postoperativa infektioner utgör idag mer än 20% av antibiotika- användningen på sjukhus Kostnader och ekologiska risker kräver – strikta indikationer – noga utvalda antibiotika – rätt metodik ICR

7 7Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Bakgrund Kontamination Storlek Cirkulation Delvitalisering Immunkompetent? Cellfunktion Cirkulation Metaboliska sjukdomar Nutrition Organismer Operationsfält Patient Resultat Antal Virulens Typ

8 ICR 8Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Syfte Minska antalet bakterier (inokulatet) i operationsområdet Förhindra spridningen av bakterier i vävnader Minska förekomsten av postoperativa infektioner Minska morbiditet och mortalitet

9 ICR 9Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Allmänna principer och rutiner Planläggning av elektiv operation – Kort preoperativ vårdtid – Preoperativa åtgärder skall så långt som möjligt genomföras polikliniskt – Beakta riskfaktorer – Pågående infektion skall behandlas färdigt före operationen

10 ICR 10Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Allmänna principer och rutiner Patientförberedelser – Preoperativ hudrengöring – Ej rakning – Preoperativ huddesinfektion – Avskärmning av operationsfältet

11 ICR 11Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Allmänna principer och rutiner Genomförande av operationen – Personal – Fasta rutiner Omklädning för tillträde till operations- avdelningen Preoperativ handdesinfektion Operationsklädsel Arbetsordning på operationssalen

12 ICR 12Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Allmänna principer och rutiner Genomförande av operationen – Kirurgisk teknik Atraumatisk kirurgisk teknik – Turordning – Material

13 ICR 13Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Allmänna principer och rutiner Ren luft – Ventilation – Ultraviolett ljus – Speciell klädsel

14 ICR 14Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Allmänna principer Typer av operationer där profylax är aktuell – Ingrepp med känd hög risk för infektions- komplikationer – Ingrepp där konsekvensen av en postoperativ infektion blir allvarligt och kostsam – Graden av bakteriell kontamination av operationsområdet

15 ICR 15Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Allmänna principer och rutiner

16 ICR 16Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Allmänna principer och rutiner Bakteriologi – Endogent ursprung – Exogent ursprung Ytliga sårinfektioner – Staf. aureus är den vanligaste orsaken till sårinfektioner Djupa sårinfektioner – Etiologin är mer varierande. Staf. aureus andra Gram-positiva kocker – Enterobacteriaceae och andra Gram- negativa bakterier

17 ICR 17Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Lokala riktlinjer utarbetas: – indikation – preparat – administrationssätt – dosering Uppföljning av resultat av profylax – Infektionsregistrering - uppföljning av patienten efter utskrivning från sjukhuset, eftersom 1/3-2/3 av infektionerna i annat fall ej observeras – Resistensbestämning Allmänna principer och rutiner

18 ICR 18Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Allmänna principer och rutiner Kontroll av förekomst av antibiotika- resistens – Postoperativ infektion – odling och resistensbestämning Tecken på negativa ekologiska konsekvenser och på ineffektiv profylax – Ökad frekvens av postoperativa infektioner – Ökad förekomst av resistenta bakterier

19 ICR 19Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Val av antibiotika Antimikrobiellt spektrum – Kunskap om vanligaste etiologin – Reducera mängden patogena bakterier i operationsområdet men inte alla bakterier Farmakokinetik och farmakodynamik – Adekvata koncentrationer i blod, vävnader och vävnadsvätskor under hela ingreppet – Profylaxen påbörjas så nära operationen att adekvata vävnadskoncentrationer föreligger vid incisionen – Koncentrationer över MIC behöver ej alltid eftersträvas

20 ICR 20Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Val av antibiotika Relationship between the timing of the administration of prophylactic antibiotics and the rates of wound infection. Adapted from Classen et al. N Engl J Med 1992; 326: 281-286 Time of administration Rate of postoperative infections Relative risk (95 % CI) P-value 2 – 24 hours before incision 3.8 %6.7 (2.9 – 14.7)<0.0001 0 – 2 hours before incision 0.6 %1.0- 0 – 3 hours after incision 1.4 %2.4 (0.9 – 7.9)0.12 > 3 hours after incision 3.3 %5.8 (2.6-12.3)<0.0001

21 ICR 21Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Val av antibiotika Profylaxens längd – Enkeldos eftersträvas Dos och administrationssätt – Dosen bör vara lika stor som normaldosen för behandling – Antibiotika som har hög biotillgänglighet kan ges peroralt om mag-tarmfunktionen är normal Olika preparat bör väljas för profylax och terapi

22 ICR 22Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Val av antibiotika Exempel på peroral antibiotikaprofylax vid kir klin UAS – Nedre gastroenterologisk kirurgi – Tabl. trimetoprim-sulfa (Eusaprim©)2 st – Tabl. metronidazol 500 mg (Flagyl©) 4 st – Ges på morgonen till alla – Engångsdos – Pågått i flera år – Postoperativ infektionsfrekvens oförändrat – Billig profylax – Risk för felanvändning liten

23 ICR 23Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Gastrointestinal kirurgi Laparoskopisk och öppen bukkirurgi – Oral administrering kan övervägas (normal mag-tarmfunktion) – Enkeldos tillräcklig – Karbapenemer och tredje eller fjärde generationens cefalosporiner reserveras för terapi

24 ICR 24Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Gastrointestinal kirurgi Kirurgiska ingrepp vid vilka antibiotikaprofylax är dokumenterad och indicerad – Esofagus-, ventrikel- och duodenalkirurgi – Gallvägskirurgi – Kolorektal kirurgi – Akut laparotomi

25 ICR 25Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Gastrointestinal kirurgi Esofagus-, ventrikel- och duodenalkirurgi Infektionsrisk Utan antibiotikaprofylax 20-35% Med profylax kan den reduceras till under 5% Bakteriologi Staf. aureus Övre luftvägsflora, mer sällan bakterier tillhörande Enterobacteriaceae Preparatval Första eller andra generationens cefalosporiner, piperacillin, trimetoprim-sulfa. Tillägg av specifikt anaerobmedel är ej nödvändigt. Obs dock achyliker

26 ICR 26Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Gastrointestinal kirurgi Gallvägskirurgi - komplicerad Infektionsrisk Utan antibiotikaprofylax: cirka 15% Med profylax: 6-9% Bakteriologi Staf. aureus, streptokocker. Enterobacteriacea, enterokocker. Anaeroba bakterier (vanliga vid stent och obstruktion) Preparatval Första eller andra generationens cefalosporiner, doxycyklin, piperacillin, trimetoprim-sulfa. När risk för anaerob infektion: kombinera med metronidazol eller tinidazol

27 ICR 27Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Gastrointestinal kirurgi Kolorektal kirurgi Infektionsrisk Utan antibiotikaprofylax: 30-60% Med profylax: 5-10% Bakteriologi Enterobacteriacea anaerober som B. fragilis Staf. aureus Preparatval Första eller andra generationens cefalosporiner, doxycyklin, piperacillin, trimetoprim-sulfa, cefoxitin. Kombineras alltid med ett anaerobmedel

28 ICR 28Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Gastrointestinal kirurgi Akut laparotomi Intravenös antibiotikaprofylax som vid kolorektal kirurgi. Operationsfyndet avgör om man fortsätter med antibiotikaterapi

29 ICR 29Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Gastrointestinal kirurgi Pankreas- och leverkirurgi – Kontrollerade studier saknas – Både tarm och gallvägar öppnas ofta, varför antibiotikaprofylax är indicerad – Samma preparat som vid gallvägskirurgi

30 ICR 30Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Urologisk kirurgi Preoperativ urinodling med art- och resistensbestämning bör alltid utföras Patienter som har bakteriuri behandlas Patienter med KAD har alltid bakteriuri; motiverar antibiotikabehandling Profylax är i allmänhet inte indicerad för patienter som har steril urin, eftersom infektionsrisken är liten.

31 ICR 31Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Urologisk kirurgi Kirurgiska ingrepp vid vilka antibiotika- profylax är dokumenterad och indicerad – Transuretral eller transvesikal prostataresektion Bakteriologi Gram-negativa enterobakterier Preparatval Cefuroxim, kinoloner eller trimetoprim-sulfa

32 ICR 32Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Urologisk kirurgi Kirurgiska ingrepp vid vilka antibiotika- profylax i allmänhet ges men dokumentation saknas eller är sparsam – Kirurgi med användning av tarmsubstitut – Proteskirurgi med användning av implantat – Transrektal grovnålsbiopsi av prostata

33 ICR 33Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Urologisk kirurgi Kirurgi med användning av tarmsubstitut Profylax bör ges som vid öppen tarmkirurgi Bakteriologi Aeroba och anaeroba tarmbakterier Preparatval Som vid kolorektal kirurgi med undantag av doxycyklin.

34 ICR 34Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Urologisk kirurgi Proteskirurgi med användande av implantat Eftersom en infektion kan spoliera operationsresultatet bör antibiotikaprofylax ges Bakteriologi Staf. aureus och Gram-negativa enterobakterier Preparatval Cefuroxim

35 ICR 35Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Urologisk kirurgi Transrektal prostatabiopsi – Frekvensen septiska komplikationer är mycket låg. Vid upprepade grovnålsbiopsier ökar risken – Vid finnålsbiopsi är komplikationsrisken mycket liten och profylax rekommenderas ej Bakteriologi Enterobakterier, anaerober Preparatval Kinoloner eller trimetoprim-sulfa

36 ICR 36Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Urologisk kirurgi Kirurgiska ingrepp vid vilka dokumentation för antibiotikaprofylax saknas – Instrumentering eller operativa ingrepp i övre urinvägar – Endoskopisk undersökning av urinvägar – Kirurgi i dilaterade eller obstruerade urinvägar – Rekonstruktiv uretrakirurgi

37 ICR 37Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Gynekologisk kirurgi Kirurgiska ingrepp vid vilka antibiotika- profylax är dokumenterad och indicerad – Total hysterektomi – Kejsarsnitt

38 ICR 38Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Gynekologisk kirurgi Abdominell hysterektomi Infektionsrisk Utan antibiotikaprofylax: cirka 21%. Med profylax: cirka 9%. Postoperativa infektioner är tre gånger vanligare hos kvinnor med bakteriell vaginos Bakteriologi Vaginalflora, Gram-negativa enterobakterier och Staf. aureus Målgrupp för profylax Alla vid Wertheim-Meigs hysterektomi eller vaginal hysterektomi Vid total hysterektomi om bakteriell vaginos, kraftig övervikt och/eller nedsatt immunförsvar Preparatval Cefuroxim, metronidazol eller piperacillin

39 ICR 39Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Gynekologisk kirurgi Kejsarsnitt Infektionsrisk Vid akut sectio: upp till 29%, vid elektivt sectio 4-6% Med antibiotikaprofylax: under 3% Bakteriologi Vaginalflora, Staf. aureus Målgrupp för profylax Alla som genomgår akut sectio. Vid elektivt sectio kan antibiotikaprofylax övervägas till patienter med bakteriell vaginos eller långvarig vattenavgång Preparatval Cefuroxim eller piperacillin

40 ICR 40Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Gynekologisk kirurgi Legal abort Kvinnor med bakteriell vaginos eller klamydia-infektion utgör högrisk. Bör behandlas innan aborten genomförs Antibiotikaprofylax rekommenderas annars ej

41 ICR 41Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Gynekologisk kirurgi Kirurgiska ingrepp vid vilka dokumentation för antibiotikaprofylax saknas – Subtotal hysterektomi – Inkontinenskirurgi – Laparoskopisk kirurgi – Koniseringar – Adnexkirurgi – Manuell placentalösning

42 ICR 42Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Ortopedisk kirurgi Risk för djupa infektioner

43 ICR 43Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Ortopedisk kirurgi Kirurgiska ingrepp vid vilka antibiotika- profylax är dokumenterad och indicerad – Totala ledplastiker – Osteosyntes av trokantära femurfrakturer – Amputation

44 ICR 44Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Ortopedisk kirurgi Kirurgiska ingrepp vid vilka antibiotika- profylax i allmänhet ges men dokumentation saknas – Hemiplastik vid cervikal höftfraktur – Ryggradskirurgi med metallimplantat

45 ICR 45Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Ortopedisk kirurgi Bakteriologi Staf. aureus och koagulasnegativa stafylokocker orsakar mer än 90% av infektionerna Preparatval och profylaxtid Kloxacillin, cefalotin. Effekten är dokumenterad för 3-4 doser. Vid allergi är klindamycin ett (odokumenterat) alternativ Gentamicincement vid ledplastik.

46 ICR 46Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Kärlkirurgi Kirurgiska ingrepp vid vilka antibiotika- profylax är dokumenterad och indicerad – Artärrekonstruktion med eller utan syntetiskt material med undantag av karotiskirurgi – Amputation

47 ICR 47Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Kärlkirurgi Kirurgiska ingrepp vid vilka antibiotika- profylax i allmänhet ges men dokumentation saknas – Aortastentgraft – Antibiotikaprofylax är i allmänhet inte indicerad vid PTA med eller utan stent, vid anläggande av AV-fistlar med autolog ven eller vid inläggning och byte av subkutana injektionsportar

48 ICR 48Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Kärlkirurgi Infektionsrisk: Utan profylax: 7-25% Med profylax: 1-9% Bakteriologi Staf. aureus och koagulasnegativa stafylokocker. Gram- negativa tarmbakterier Preparatval och profylaxtid: Cefalosporiner. Kloxacillin (dokumentation saknas) Ciprofloxacin kan inte rekommenderas för profylax: dålig effekt på stafylokocker risk för ytterligare resistensutveckling

49 ICR 49Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Thoraxkirurgi Kirurgiska ingrepp vid vilka antibiotika- profylax är dokumenterad och indicerad – All hjärtkirurgi – Lungkirurgi

50 ICR 50Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Thoraxkirurgi Kirurgiska ingrepp vid vilka antibiotika- profylax ges men dokumentation saknas – Pacemakerinläggning (beroende på klinikens infektionsfrekvens) – Implantable Cardioverter - Defibrillator (ICD)

51 ICR 51Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Thoraxkirurgi Hjärtkirurgi Infektionsrisk Utan profylax: 20-25% Med profylax: 4-5% Bakteriologi Staf. aureus, koagulasnegativa stafylokocker och Gram-negativa bakterier Preparatval Isoxazolylpenicilliner, cefalosporiner

52 ICR 52Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Thoraxkirurgi Lungkirurgi Infektionsrisk Utan profylax: 3-18% Med profylax: 0-4% Bakteriologi Staf. aureus, luftvägspatogener och Gram- negativa bakterier Preparatval Bensylpenicillin

53 ICR 53Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Thoraxkirurgi Inläggning av pacemaker eller ICD Infektionsrisk Utan antibiotikaprofylax: cirka 1-4% varierande effekt av profylax Bakteriologi Staf. aureus och koagulasnegativa stafylokocker dominerar Preparatval Kloxacillin eller cefalotin Vid allergi klindamycin (dokumentation saknas)


Ladda ner ppt "1Regional STRAMA-dag, Malmö, 2004-10-13 Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp – när, var, hur ? Ib Christian Rasmussen Docent, överläkare Kirurgkliniken."

Liknande presentationer


Google-annonser