Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomförd av CMA Research AB Brukarundersökning Maj 2014 Örebro kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomförd av CMA Research AB Brukarundersökning Maj 2014 Örebro kommun."— Presentationens avskrift:

1 Genomförd av CMA Research AB Brukarundersökning Maj 2014 Örebro kommun

2 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 1 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning i förskola, familjedaghem, grundskola och gymnasieskola för att få en bild av elevers och föräldrars uppfattning om verksamhetens kvalitet. Urval Undersökningen var riktat till elever i årskurs 3, 5 och år 8 samt deras föräldrar, elever årskurs 2 i gymnasieskolan, föräldrar till barn födda 2009 och 2010 i förskolan, och till barn och föräldrar på fritidshemmen (årskurs 2 elever). Metod Eleverna fick besvara en webbaserad enkät. Föräldragruppen erbjöds först att svara via webben, men fick även möjlighet att besvara en pappersenkät om så hellre önskades. Datainsamlingen pågick vecka 10-14 2014. Enkäten Enkäterna innehöll påståenden som föräldrar till respektive elever fick ta ställning till genom att använda följande svarsalternativ: 4 - Stämmer helt 3 - Stämmer ganska bra 2 - Stämmer ganska dåligt 1 - Stämmer inte alls Vet ej. Enkäten fanns i flera olika språkversioner (svenska, arabiska, serbokroatiska, somaliska samt surani). Rapporten I rapporten redovisas årets resultat samt jämförelser mot 2013-år undersökning. Därefter följer tabeller med resultaten uppdelat på kön och härkomst där utländsk härkomst definieras som utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar.

3 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 2 Stöd för tolkning av resultat Frågeställningar som har bedömts redovisas enligt figuren nedan. Gröna fält är den andel brukare som har markerat svarsalternativ 3-4 och som anser att påståendet stämmer. Orange fält och rött fält motsvarar de andelar brukare som har markerat svarsalternativ 1-2 och som anser att påståendet inte stämmer. Grått fält motsvarar den andel brukare som markerat 5, vet ej. Se exempel nedan. Till höger om diagrammet visas andel som anser att påståendet stämmer för frågeställningen. Andelar och andel positiva är beräknade endast för dem som har svarat på frågan. Fokusera på andelen grönt och andelen rött vid tolkning av resultaten. En hög andel grönt är positivt, men samtidigt ska andelen rött vara begränsad för att den studerade frågan ska kunna sägas ha ett bra resultat. Svarsfördelning per frågeområde

4 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 3 Stöd för tolkning av resultat Prioritera Faktorer som är viktiga för föräldrarnas/ elevernas övergripande bedömning av skolan/förskolan, men där prestationen är låg. Förbättringar får därmed stor positiv inverkan på helhetsinställningen. Vårda Dessa faktorer är också viktiga för nöjdheten och resultatet är bra. Här är det viktigt att säkerställa att den goda prestationen upprätthålls. Kan bli bättre På faktorer i denna del av matrisen är skolans/förskolans resultat höga men samtidigt har dessa faktorer en relativt lägre påverkan på helhetsinställningen. Förbättringar är önskvärda men mindre prioriterade än under Prioritera. Bevaka Här är prestationen på faktorerna låg samtidigt som påverkan på den övergripande nöjdheten också är låg. Här är det viktigt att bevaka prestationsnivån eftersom påståendena kan få högre betydelse om resultaten försämras. Åtgärdsmatris Förklaring - Påverkan På denna axel visas om faktorn har en större eller mindre påverkan på helhetsinställningen. Påverkansgraden är framtagen med hjälp av en korrelationsanalys där man undersöker sambandet mellan varje enskild faktor och helhetsattitydfrågan. Förklaring - Resultat Har frågan en hög eller låg andel positiva svar i förhållande till genomsnittet för frågeområdet.

5 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 4 Bakgrundsfrågor Kön

6 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 5 Bakgrundsfrågor Härkomst * Utländsk bakgrund har personer som är utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar

7 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 6 Resultat

8 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 7 Sammanfattning

9 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 8 Sammanfattning Andel positiva

10 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 9 Normer och värden

11 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 10 Normer och värden Andel positiva

12 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 11 Normer och värden Åtgärdsmatris

13 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 12 Utveckling och lärande

14 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 13 Utveckling och lärande Andel positiva

15 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 14 Utveckling och lärande Åtgärdsmatris

16 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 15 Delaktighet och inflytande

17 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 16 Delaktighet och inflytande Andel positiva

18 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 17 Delaktighet och inflytande Åtgärdsmatris

19 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 18 Miljö

20 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 19 Miljö Andel positiva

21 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 20 Gruppjämförelser

22 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 21 Sammanfattning Kön Tabellen visar andelen som instämmer i påståendena, d.v.s. de som svarat betyg 3 eller 4.

23 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 22 Normer och värden Kön Tabellen visar andelen som instämmer i påståendena, d.v.s. de som svarat betyg 3 eller 4.

24 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 23 Utveckling och lärande Kön Tabellen visar andelen som instämmer i påståendena, d.v.s. de som svarat betyg 3 eller 4.

25 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 24 Delaktighet och inflytande Kön Tabellen visar andelen som instämmer i påståendena, d.v.s. de som svarat betyg 3 eller 4.

26 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 25 Miljö Kön Tabellen visar andelen som instämmer i påståendena, d.v.s. de som svarat betyg 3 eller 4.

27 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 26 Sammanfattning Barnets härkomst Tabellen visar andelen som instämmer i påståendena, d.v.s. de som svarat betyg 3 eller 4.

28 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 27 Normer och värden Barnets härkomst Tabellen visar andelen som instämmer i påståendena, d.v.s. de som svarat betyg 3 eller 4.

29 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 28 Utveckling och lärande Barnets härkomst Tabellen visar andelen som instämmer i påståendena, d.v.s. de som svarat betyg 3 eller 4.

30 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 29 Delaktighet och inflytande Barnets härkomst Tabellen visar andelen som instämmer i påståendena, d.v.s. de som svarat betyg 3 eller 4.

31 Örebro kommun, Brukarundersökning 2014 sid 30 Miljö Barnets härkomst Tabellen visar andelen som instämmer i påståendena, d.v.s. de som svarat betyg 3 eller 4.


Ladda ner ppt "Genomförd av CMA Research AB Brukarundersökning Maj 2014 Örebro kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser