Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Några inledande frågor…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Några inledande frågor…"— Presentationens avskrift:

1 Några inledande frågor…
Vad behöver arbetslivet för att vara hållbart, produktivt och attraktivt och där medarbetares arbete samtidigt är hälsosamt, säkert och stimulerande? Vilka utmaningar och möjligheter finns i arbetslivet? Vad erbjuder svensk företagshälsovård 2013? Är det vad arbetslivet behöver? Ylva Nordling projektledare på branschorganisationen för företagshälsovården Sveriges Företagshälsor. Bedrivit ett 2-årigt EU-projekt som jag ska berätta mer om strax Men först några inledande frågor även jag ställer mig när man talar om arbetsmiljö…. Vad är en väl fungerande företagshälsa ett eventuellt svar på….? Vad behöver arbetslivet för att vara hållbart, effektivt och attraktivt och där medarbetarnas arbeten samtidigt är hälsosamt, säkert och stimulerande? Hur ser arbetslivets möjligheter och utmaningar ut? Vad erbjuder svenska företagshälsor 2013 för att möta detta och är det vad arbetslivet bäst behöver?

2 Arbetslivet idag Stora variationer o skillnader mellan branscher.
Hög förändringstakt. Sjukskrivningarna ökar på nytt. Fysiskt tunga jobb fortfarande utmaning –utslitning. Ökad tillgänglighet – minskad gräns arbete och fritid. Vissa tränar äter ”rätt” andra sitter still, äter usel mat! Vi lever längre, friskare – ska pensionen senareläggas? Många yngre – hög tröskel till arbetsmarknaden. Hur ser vårt arbetsliv ut i Sverige idag? Arbetslivet är minst sagt mångfacetterat. Det skiljer sig mycket mellan olika branscher. Tjänstesektorn ökar - hur bra koll har den framväxande tjänstesektorn, friskolor, städfirmor, bemanningsfirmor på sina arbetsmiljöer? Offentlig sektor har fortfarande problem – vård, skola och omsorg. Hög förändringstakt – bl a genom global konkurrens, snabba växlingar mellan hög- och lågkonjunkturer och ekonomisk oro, risk för nya varsel. Har lett till nya typer av anställningsformer. Sjukskrivningarna ökar åter, psykosociala arbetsmiljöproblem, stress främst bland yngre och kvinnor. Fortfarande finns det många fysiskt tunga och slitsamma jobb som är en arbetsmiljöutmaning. Många drabbas av belastningsskador. Vi förväntas vara tillgängliga i högre utsträckning genom den allt mer utvecklade tekniken via telefoner, datorer och allt där emellan. Innebär att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut för många. Vi lever längre är friskare - ska pensionen senareläggas? Nu talar man om att pensionsåldern blir förskjuten till 67 år ev. till 69!? Hur flexibelt är arbetslivet för detta? Många yngre har samtidigt svårt att komma in på arbetsmarknaden. ANDRA ATTITYDER OCH VÄRDERINGAR! Dessa är bara några av utmaningarna i arbetslivet som företagshälsan ska vara expert, konsultativ leverantör inom…

3 Projektet Företagshälsovård – Hållbart Arbetsliv
Minska ohälsa i svenskt arbetsliv Syfte: Företagshälsan ska uppnå en ökad strategisk betydelse - utveckla den egna kompetensen i samverkan med kundorganisationer - öka hälsofrämjande, förebyggande arbetssätt. Bidra till att stärka företagshälsovårdens varumärke! Anledningen till att projektet skapades var att branschen ansåg att Företagshälsovården Ska /bör uppnå en större strategisk betydelse i svenskt arbetsliv genom att utveckla sin egen kompetens. I samverkan med kundorganisationer ska fhv bidra till nya hälsofrämjande arbetssätt och utvecklade förebyggande metoder. Komma in tidigare i kundorganisationernas arbetsmiljöprocesser. Projektet ska bidra till att stärka företagshälsovårdens varumärke.

4 Det två-åriga nationella projektet Företagshälsovård – Hållbart Arbetsliv.
Startade 2010 slutfördes i slutet av 2012. Delfinansierat av Europiska Socialfonden. Branschföreningen Sveriges Företagshälsor är projektägare. 10 företagshälsovårdsenheter och 18 av deras kundorganisationer/företag deltagit. Från Gällivare i norr till Varberg i syd. De FHV-enheter och kunder som medverkat var av skiftande karaktär och ger ett gott prov på hur branschen ser ut: — Några tillhör större koncerner medan andra var mindre företag. — Några inbyggda enheter i offentlig sektor, i mindre kommuner och i glesbygd. Kundorganisationerna kom från många branscher: - Privat verksamhet: Fordonstillverkning, transportbranschen, energiproduktion, IT, och hygienproduktionsföretag. - Kommunal- och landstingsverksamhet (vård och omsorg), samt kyrklig verksamhet. Statliga mediabolaget Sveriges Radio och deras förvaltningsföretag deltog också. Jag kommer att prata om Projektets övergripande syfte och mål. Ge exempel från två av delprojekten. Vad de ville, vad de gjorde och vilka resultat de fick fram Reflektera över olika utgångspunkter för insatserna Ge några fler lärdomar av projektet utifrån nationell nivå. Något om vilka möjligheter och utmaningar som branschen kan tänkas stå inför.

5 Företagshälsovård – Hållbart Arbetsliv
Projektet har kraftsamlat på två nivåer: 1. FHV fördjupa intern kompetens Öka konsultativt o hälsopromotivt stöd Erbjuda tidigare insatser Bli tydligare i sin marknadsföring 2. Kundorganisationerna ökad kunskap om Hälsa och hälsofrämjande frågor, del av strategiska processer Organisera, leda så att hälsan ökar och sjukfrånvaro minimeras. Projektet har kraftsamlat på två nivåer: 1. FHV fördjupat den egna kompetensen i syfte att: Öka konsultativt o hälsopromotivt stöd Erbjuda tidigare insatser Bli tydligare i sin marknadsföring 2. I samarbete med kundorganisationerna lära mer om: Hälsa och hälsofrämjande frågor och se detta som en del av de strategiska processerna Organisera, leda verksamheter så att hälsoaspekter integreras och sjukfrånvaro minimeras. Ansatserna var breda och kriterierna öppna vilket innebar att varje delprojekt skapade sitt projekt utifrån sina perspektiv på vad hälsopromotion/hälsofrämjande och förebyggande arbete betyder och innebär. Det innebar att vi fick många varianter på hur man kan gå till väga och arbeta med dessa frågor.

6 Projektets tre olika målgrupper
Anställda i medverkande FHV-enheter, totalt ca 175 anställda. Ledare, HR-specialister och fackliga företrädare i kundorganisationer. De anställda i kundföretagen, ca personer. Projektet innebar lärande på ett stort antal nivåer FHV - stora och små Kundorganisation - stora och små vilket gjorde att projektet var komplext, spännande och samtidigt svårt att jämföra. Innebar dessutom en otrolig administrativ redovisning då alla EU-projekt lider av detta…

7 Previa i samarbete med Uddevalla kommun och Göteborgs Universitet
Mål med projektet för Previa (fhv): Att bättre påvisa vilka effekter fhvs insatser leder till Att ta vara på lärande som skett i projektet. Bl. a genom en ny typ av teamsammansättning Jag ska ge er exempel från två av de tio delprojekten som hade olika tillvägagångssätt och utgångspunkter. Previa det största företagshälsovårdsföretaget i Sverige riggade ett internt projekt centralt i sin organisation, i samverkan med Previa i Uddevalla då deras kundorganisation var Uddevalla kommun. Målet med projektet för Previa: Att bättre kunna påvisa vilka effekter fhvs insatser leder till. Mycket görs men vad leder det till? En del av fhvs svårighet att bli trovärdiga. Att ta vara på lärande som skett genom en ny typ av teamsammansättning i projektet - till och inom hela Previa. Ofta är medicinsk kompetens med i alla team valdes bort här då man enbart skulle arbeta utifrån ett främjande perspektiv och utgå från det friska som fungerar. Organisationskonsult (psykolog), hälsostrateg och hälsovetare samt projektledare. Ingen med medicinsk inriktning – alla med hälsoperspektiv. Utgångspunkten var organisationsnivå snarare än individnivå eller individperspektiv.

8 Mål för Uddevalla kommun - kundorganisationen
Stärka kommunen att vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare för kvinnor och män. Ge chefer ökade kunskaper och verktyg för att integrera hälsa i ledarskap och i verksamheterna. Inspirera chefer att skapa arbetsplatser där medarbetare mår bra och där verksamhetsmålen uppfylls. Målet för Uddevalla kommun: Stärka kommunen att vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare för kvinnor och män. Ge chefer ökade kunskaper och verktyg för att integrera hälsa i ledarskap och i verksamheterna. Inspirera chefer att skapa arbetsplatser där medarbetare mår bra och där verksamhetsmålen uppfylls.

9 Tillvägagångssätt Previa – Uddevalla kommun
Utgick från och kartlade nuläget i organisationen. Vad förväntas av cheferna i kommunen? Förankrade och lyssnade in verksamheternas behov. Skapade inte något ”nytt”. Genomförde 2 halvdagars utbildning för alla 200 chefer om vad ett hälsofrämjande ledarskap innebär? När vi gör det vi ska göra hur kan det ske på ett hälsofrämjande sätt? Tillvägagångsätt: Kartlade nuläget i organisationen. Inventerade redan genomförda hälsoinsatser och tittade på utfallet, synade befintliga styrdokument. Utgick från befintliga styrdokument Vad förväntas cheferna i kommunen leva upp till och följa om man sammanställer alla policys etc.? Förankrade och lyssnade in verksamheternas behov Skapade inte något ”nytt”. Genomförde 2 halvdagars utbildning för alla 200 chefer om vad ett hälsofrämjande ledarskap innebär för oss. När vi gör det vi ”måste” göra hur kan det ske hälsofrämjande? T ex svåra samtal, utvecklingssamtal, verksamhetsplanering, APT?

10 Resultat i Uddevalla kommun
Projektet har stöttat kommunens långsiktiga arbete med hälsa och arbetsmiljö. Fasats in i ledningsarbetet. Idag är det hälsofrämjande arbetet känt och en del av verksamheten Ett antal verktyg är utvecklade för chefer. Chefer har fått kunskap o redskap - uppmuntrats att arbeta hälsofrämjande. Varit aktiva och delaktiga! Projektet används i kommunens varumärkesarbete Projektet har ökat partnerskap mellan HR och chefer. Resultat i Uddevalla kommun: - Projektet har stöttat kommunens redan befintliga långsiktiga arbete med hälsa och arbetsmiljö. Projektet har kunnat fasas in i den ledningsstruktur som det hälsofrämjande arbetet följer. - Idag är det hälsofrämjande arbetet känt och en del av verksamheten Ett antal verktyg är utvecklade tillsammans med och för chefer. Cheferna har varit aktiva och delaktiga! - Chefer har fått kunskap o redskap - uppmuntrats att arbeta hälsofrämjande i sitt eget chefs- och ledarskap. - Projektet används i kommunens varumärkesarbete. - Projektet har ökat partnerskap mellan HR och chefer.

11 Resultat i Previa Uddevalla och centralt
Projektet har gett Ökad kunskap om kundens styr- och ledningssystem. Bättre underlag för ordinarie verksamhet gn kartläggningar av bl. a. chefernas hälsa. Tillgång till och dialog med kommunledningen. Ökad kunskap om hela kundorganisationen. Fhv möjlighet att komma in i nya processer (rekrytering). Och visat det positiva med ny sammansättning av team. Ökat kunskap om ett konsultativt förhållningssätt och att fhv ska ta dialogen om helheten, inte bara punktinsatser! Projektet har alstrat mängder av resultat för Previa. Många fler på olika nivåer än jag kan nämna här. Några av de viktigaste: Gett ökad kunskap om kundens styr- och ledningssystem. Gett bättre underlag för Previas ordinarie verksamhet gn kartläggning av bland annat chefernas hälsa Gett tillgång till dialog med kommunledningen Gett ökad kunskap om hela kundorganisationen Gett fhv möjlighet att komma in i nya processer (t ex rekrytering) Visat det positiva med ny sammansättning av team Ökat kunskap om ett konsultativt förhållningssätt Påvisat vikten av att fhv ska ta dialogen om helheten, inte bara om punktinsatser!

12 Commodia i samarbete med Jämtkraft
Mål för Commodia (fhv): Nå en ökad strategisk position för att främja hälsa och minska ohälsa hos kundföretag Komma in tidigare i kundföretagets process – ohälsa /hälsa. Att stödja en säker, hälsosam och långsiktigt hållbar produktionsutveckling hos kunden. Bättre metoder inom främjande och förebyggande arb. Bättre utnyttjande av fhvs samlad kompetens Ökad kompetens relationsbyggande och marknadsföring Det andra delprojektet handlar om företagshälsan Commodia i Östersund. Samarbetade med energibolaget Jämtkraft Målet för Commodia (fhv): Nå en ökad strategisk position för att främja hälsa och minska ohälsa hos kundföretag Komma in tidigare i kundföretagets process – ohälsa /hälsa. Att stödja en säker, hälsosam och långsiktigt hållbar produktionsutveckling hos kunden. Bättre metoder inom främjande och förebyggande arb. Bättre utnyttjande av fhvs samlad kompetens Ökad kompetens relationsbyggande (både inom fhv och gentemot kunder) och marknadsföring

13 Mål för kundföretaget Jämtkraft
Att öka kompetensen inom arbetsmiljö och hälsa Att öka kompetensen hos chefer och medarbetare om sambandet mellan hälsa - arbete - organisation Öka kunskap om hälsa och livsstilsinsatser Målet för kundföretaget Jämtkraft: Att öka kompetensen inom arbetsmiljö och hälsa Att öka kompetensen hos chefer och medarbetare om sambandet mellan hälsa – arbete – organisation Öka kunskap om hälsa och livsstilsinsatser

14 Tillvägagångssätt Commodia - Jämtkraft
Ledarutvecklingsprogram Friskvårdsåret, seminarier och ”prova-på-aktiviteter” Om hälsofrämjande livsstils-faktorer på individnivå: sömn, kost, motion, stress. Hur-mår-du? Hälsosamtal webbaserat verktyg Commodia och Jämtkraft arbetare i projektet med tre delar: Ledarutvecklingsprogram i syfte att ge cheferna möjlighet att utvecklas i chefsrollen och den egna hälsan. Friskvårdsåret innebar insatser och aktiviteter för alla anställda på företaget. Alla erbjöds föreläsningar, ”prova-på-aktiviteter” utifrån ett hälsoperspektiv kopplat till vad individen själv kan göra för att må bra och behålla hälsan. (sömn, kost, motion, stress) ”Hur-mår-du? -hälsosamtal” Erbjudits till 1/3 av Jämtkrafts personal i webbaserad version. Underlag inför fysiskt möte på fhv.

15 Ett högt mått av lärande är uppnått inom fhv.
Resultat Commodia Ett högt mått av lärande är uppnått inom fhv. APT har används för kunskapsöverföring samt kompetensutveckling. Omvärldsanalyser genomförda med hjälp av utvecklat samarbete med Mitt universitetet. Lärdomarna tas vidare i samarbete med andra kundföretag/organisationer. Resultat inom fhv -Commodia Ett högt mått av lärande är uppnått inom fhv. Arbetsplatsträffarna APT inom Commodia har används för kunskapsöverföring samt kompetensutveckling. Omvärldsanalyser genomförda med hjälp av utvecklat samarbete med Mitt universitetet. Lärdomarna tas vidare i samarbete med andra kundföretag/organisationer.

16 Resultat - Jämtkraft Mätningar efter genomförda aktiviteter visar att projektmålen utvecklats i positiv riktning Projektet har gett ökad kunskap om hälsa och livsstilsförändringar på individnivå Chefer uttrycker att de är tryggare och tydligare i sin roll Mätningar efter genomförda aktiviteter visar att projektmålen utvecklats i positiv riktning Projektet har ffa gett ökad kunskap om hälsa och livsstilsförändringar på individnivå Chefer uttrycker att de är tryggare och tydligare i sin roll

17 Två skilda utgångspunkter för hälsofrämjande och förebyggande hälsoarbete har synliggjorts
Utgår från organisationens nuläge med verksamheten i fokus. FHV och kund analyserar behov och insatser tillsammans på olika nivåer. Utgår från organisationsnivån. God arbetsmiljö och hälsa är målet. Utgår från individernas hälsa som mått på om arbetsmiljön är bra. Hälsa är både medel och mål. Hälsofrämjande insatser kompletterar verksamhet. Utgår från individnivå. Båda perspektiven behövs! 1. Utgår från organisationens nuläge med verksamheten i fokus. FHV och kund analyserar behov och insatser tillsammans på olika nivåer Börjar att titta på och utgå från organisationsnivå God arbetsmiljö och hälsa är målet Utgår från individernas hälsa som mått på om arbetsmiljön är bra Hälsa är både medel och mål. Hälsofrämjande insatser tänks komplettera verksamheten. Båda perspektiven behövs! Utveckla! Ofta prioriteras endast det andra perspektivet och organisationen lägger stort ansvar och all ”skuld” på individen trots att mycket av bekymren också finns att hitta i organisationen. Ledarskap ur ett hälso- och arbetsmiljöperspektiv Processorienterat förändringsarbete Vitalisering och utveckling av SAM Kunskapsöverföring: seminarier och utbildningar om hälsa, förebyggande och hälsofrämjande faktorer (sömn, kost, motion, stress)

18 Tre områden projektet fördjupat - gemensamma nämnare
Företagshälsans arbete i multidiciplinära team. Strategisk dialog mellan företagshälsa och kundorganisation. FHVs erbjudande av kunskap om metoder - utveckla delaktighet i kundorganisationerna.

19 Strategisk dialog mellan fhv - kundorganisation
DELPROJEKTEN MED KUND Vad innebär strategisk dialog? Genom ”ny” ingång i linjeorganisationen har projekten fått ökad kännedom, kontakt med ledningar Vanligaste ingången för fhv är HR Fhv blir inte mer strategisk än HR är. Inget ”fel” om fhv inte arbetar strategiskt men tydliggör vad man kan! Delprojekten med kund - Vad innebär strategisk dialog? - Genom ”ny” ingång i linjeorganisationen har projekten fått ökad kännedom och kontakt med ledningar - Vanligaste ingången för Fhv är via/tillsammans HR - Fhv blir inte mer strategisk än HR är. Inget ”fel” om fhv inte arbetar strategiskt men tydliggör vad man är och kan! Hänvisa till andra leverandtörer om den kompetens man inte besitter!

20 Forts. Strategisk dialog
Fhv bör stå för den kompetens man har. Kunskap om rehab - leverera rehab! Hänvisa till andra om främjande och förebyggande åtgärder. Fhv bör involveras redan vid organisationens design av förändringsprocesser Strategiskt samarbete är förutsättning för långsiktigt samarbete - Fhv bör vara självsäker och kompetent nog att stå för den kompetens man har. Har man främst kunskap om rehab - leverera rehab. Hänvisa till de som har kompetens om främjande och förebyggande insatser. - Fhv bör involveras redan vid organisationens design av förändringsprocesser - Strategisk samarbete är en förutsättning för ett långsiktigt samarbete

21 Tips till fhv- branschen
Lär känna era kundorganisationer bättre. Utgå från vad kundorganisationen behöver för att klara sin kärnverksamhet - ”affären” eller huvuduppdraget. Arbeta fram vilka insatserna ska vara – tillsammans! Utgå mer från ett helhetsperspektiv, se det friska. Var systematiska, nyfikna och konsultativa. Öka er kompetens inom organisationsområdet. Ta reda på vilka metoder som ger rätt effekt. Hänvisa till andra! Lär känna era kundorganisationer bättre. Utgå från vad kundorganisationen behöver för att klara sin kärnverksamhet, ”affären” eller huvuduppdraget Arbeta fram vilka insatserna ska vara – tillsammans! Utgå mer från ett helhetsperspektiv, se det friska Var nyfikna och konsultativa Öka er kompetens inom organisationsområdet Ta reda på vilka metoder som ger rätt effekt

22 Tips till kundorganisationerna. Vad gör ni. Vad behöver ni
Tips till kundorganisationerna. Vad gör ni? Vad behöver ni? Vilka ska effekterna bli? FYSISK ARB.MILJÖ PSYKOSOCIAL ARB.MILJÖ RISKMILJÖ FRÄMJA KULTUR/ VÄRDERINGAR RELATIONER FÖRHÅLLNINGS-SÄTT O ATTITYD GRUPP ORGANISATION FÖREBYGGA REHABILITERA INDIVID Tips till kundföretag - Ta reda på vad ni behöver företagshälsan till? - Vad vill ni åstadkomma, effekter? - Bli bra beställare som ställer fler professionella krav - Skaffa mer kunskap om att arbeta hälsofrämjande och förebyggande av de som gjort det!

23 Företagshälsornas utmaning
Sjukvård (offentlig) Nya aktörer / branscher / problemlösare Friskvård hälsa väl- mående Traditionell företagshälsovård Rehabiliterings- branschen Utbildning / coach Sjukvårds- försäkring Bemanning / outsourcing Företagshälsans utmaningar Hur svara upp mot arbetslivets förväntningar? På vilka nivåer ser kundorganisationer eller arbetslivet sina utmaningar och var möter företagshälsan upp dem? Hur ser kompetensen ut hos beställare och leverantörer av vad som gör skillnad? Hur förklarar och omsätter man investeringar på människor i det som räknas för ledningar? Har man rätt kompetens för det som bör levereras på rätt nivå för att få rätt effekt? Hur får man ut den evidensbaserade forskningen från universiteten? Många skolade inom sjukvård har ett perspektiv att leta sjukdom, vårda och plåstra snarare än att främja och se det friska. Dessa yrkesgrupper är också bäst tränade att arbeta enbart på individnivå. Få företagshälsor arbetar och erbjuder insatser på strukturell nivå då det kräver förståelse och kunskap om vad som påverkar organisation, verksamhet, omvärld, ledning, styrning och ledarskap och vilka insatser som ger effekt. Ev. önskan om att arbeta utifrån en helhetssyn men kortsiktig lönsamhet, tradition, sjukvårdskompetens gör att man ofta säljer hälsoundersökningar och rehab och är kvar på individnivå. Och ser hälsa och hälsofrämjande frågor som enbart något annat, extra inste som ett synsätt att ta sig an redan existerande verksamhet på. Befinner sig i en politisk kontext (arbetsmarknadens parter) men de flesta lever samtidigt av och på och av en marknad. Är företagshälsan rätt aktör men om man har svårt att leverera det arbetslivet behöver vilka är då konkurrenter och kring vad? Önskan om att arbeta utifrån en helhetssyn men tradition, kompetens, ekonomi gör att man ofta säljer hälsoundersökningar och rehab fastnar på individnivå. Andra aktörer utmanar och konkurrerar. T ex primärvård, friskvårdsföretag, coacher, organisations- och managementkonsulter, privata sjuk-försäkringsföretag Vem kommer att erbjuda vad? Organisations- konsulter


Ladda ner ppt "Några inledande frågor…"

Liknande presentationer


Google-annonser