Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omvårdnad vid hjärttransplantation -Ur ett sjuksköterskeperspektiv Hanna Olin & Frida Palm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omvårdnad vid hjärttransplantation -Ur ett sjuksköterskeperspektiv Hanna Olin & Frida Palm."— Presentationens avskrift:

1 Omvårdnad vid hjärttransplantation -Ur ett sjuksköterskeperspektiv Hanna Olin & Frida Palm

2  Patients’ perceived care needs whilst waiting for a heart or lung transplant Syfte: Undersöka uppfattningar och förväntningar av sjuksköterskans omvårdnad hos patienter i väntan på hjärt- och/eller lungtransplantation. Metodval: En explorativ studie med kvalitativ forskningsdesign. Datainsamling : semi-strukturerad intervjuteknik. Open-ended. Bandinspelade och transkriberade ordagrant. Analysmetod : Green och Thorogood's teknik, tematisk analys. Kodning, kategorisering & validering. Sammanfattades i fem huvudteman. (Yorke & Cameron-Traub 2008)

3  Heart transplantation experiences: a phenomenological approach Syfte : En förståelse för upplevelsen av hjärttransplantation baserad på patienternas beskrivning. Metodval : Fenomenologisk studie med en kvalitativ forskningsdesign. Datainsamling : Individuella intervjuer. Transkriberades ordagrant & analyserades. Analysmetod : Data analyserades utifrån en fenomenologisk ansats och Sadala & Adornor modell. Meningsfulla enheter identifierades. Ideografisk analys? (Sadala & Stolf, 2008)

4   Kompetensområde forskning & utveckling; Implementera ny kunskap, verka för omvårdnad i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.  Kompetensområde Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap: Tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska, sociala, kulturella och andliga. Uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så lång som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder.  Kompetensområde personlig och professionell utveckling; Analysera styrkor och svagheter i professionell utveckling. Kritisk granskning av patienters upplevelser leder till utveckling av en personcentrerad omvårdnad. Koppling till omvårdnadsvetenskap (Socialstyrlesen, 2005)

5  Syfte : Utforska patienter och deras familjemedlemmars uppfattning av vilka interventioner som används i väntan på ett nytt hjärta. Effektiviteten av dessa samt vilka interventioner som ej användes men kunde varit hjälpsamma. Metodval : Kvalitativ forskningsdesign med fokus grupper. Datainsamling : Demografiskt frågeformulär. Via fokus grupper. Open-ended. Videoinspelning. Analysmetod : Innehållsanalys, identifiering av kodsystem och kategorier. Alla deltagare gavs möjlighet att ge feedback & samtycke till dataanalysen. Needs of patients and families during the wait for a donor heart (Haugh & Salyer, 2007)

6  Syfte : Att förklara hur den sociala processen påverkar hälsan hos familjemedlemmar när den anhöriga är i de olika faserna av hjärttransplantations processen. Metodval : Grounded theory med en kvalitativ forskningsdesign. Datainsamling : Gruppintervjuer. Open- ended. Informationsbrev. Speciellt avsatt tid för barnen. Diktering av detaljer, personer, reflektioner & intuitioner. Inspelades och transkriberades. Analysmetod : Grounded theory. Analys parallellt med datainsamlingen. Identifiering av nyckelord, koder och kategorier. Families and heart transplantation: Reversing the trajectory of end stage heart disease (Young, Molzahn, Starzomaki & Budz, 2010)

7   Kompetensområde Utbildning; Olika professioner medverkar i studien vilket skapar möjlighet till samundervisning vilket ger synsätt från olika professioner.  Kompetensområde Bemötande, information och undervisning: Kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. I dialog med patient och/eller närstående ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling. Informera och undervisa patienter och/eller närstående såväl individuellt som i grupp med hänsyn tagen till tidpunkt, form och innehåll.  Kompetensområde vårdmiljö; I sjuksköterskan kompetens ingår att reflektera och värna om vårdmiljön kring patienten där familjen kan vara en viktig del. Koppling till omvårdnadsvetenskap (Socialstyrelsen, 2005)

8  Inriktning insatser, hjälpmedel Till exempel; Patienters uppfattning av arbetsterapeuters insatser vid hjärttransplantation. Inriktning aktivitet & funktion. Till exempel; Patienters compliance vid användning av pep flöjt efter hjärttransplantation. Inriktning kost, näring. Till exempel; Förekomst av metoder för att uppfylla näringsbehovet hos patienter i samband med hjärttransplantation. Inriktning medicin Till exempel; Förekomst av komplikationer i samband med hjärttransplantation. Läkare Dietist Arbetsterapeu t Fysioterapeut Hjärttransplantation i relation till andra discipliners perspektiv

9   Haugh, K., & Salver, J. (2007). Needs of patients and families during the wait for a donor heart. Heart & Lung, 36(5), 319-329 11p.  Sadala, M., & Stolf, N. (2008). Heart transplantation experiences: a phenomenological approch. Journal Of Nursing & Healthcare Of Chronic Illnesses, 17(2), 217-225 9p.  Yorke, J., & Cameron-Traub, E. (2008). Patients’ perceived care needs whilst waiting for a heart or lung transplant. Journal Of Nursing & Health of Chronic Illnesses, 17(1), 78-87 10p.  Young, L., Molzahn, A., Starzomski, R, & Budz, B. (2010). Families and heart transplantation: reversing the trejectory of end stage heart disease. Canadian Journal Of Cardiovascular Nursing, 20(2), 6-17 12p.  Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Socialstyrelsen. Referenser


Ladda ner ppt "Omvårdnad vid hjärttransplantation -Ur ett sjuksköterskeperspektiv Hanna Olin & Frida Palm."

Liknande presentationer


Google-annonser