Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella riktlinjer för demenssjukdom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella riktlinjer för demenssjukdom"— Presentationens avskrift:

1 Nationella riktlinjer för demenssjukdom
KE

2 Fakta om demenssjukdom
Ca demenssjuka - de flesta mycket gamla Ca personer insjuknar varje år Samhällskostnader ca 50 miljarder per år Kommunerna bär 85 % av kostnaderna demenssjuka år 2025 och år 2050

3

4

5 Vad är riktlinjerna? Rekommendationer på gruppnivå
Stöd till styrning och ledning av landsting och kommuner Stöd för profession

6 Tre typer av rekommendationer
Rekommendationer om vad som bör eller kan göras 10-gradig skala Rekommendationer om vad som inte bör göras Rekommendationer om fortsatt forskning  inte tvingande, men stark vägledning

7 Grundförutsättningar för god vård och omsorg
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör ge personer med demenssjukdom en personcentrerad omvårdnad säkerställa ett multiprofessionellt teambaserat arbete ge personal möjligheter till utbildning som är långsiktig, kombinerad med praktisk träning, handledning och feedback

8 Nationella riktlinjer för demenssjukdom
Publicerades 18 maj KE

9 Utredning Hälso- och sjukvården bör göra en basal demensutredning
Strukturerad anamnes Anhörigintervju Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd Kognitiva test Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga Hjärnavbildning med datortomografi Blodprovstagning för att utesluta störd sköldkörtelsfunktion, förhöjd nivå av kalcium eller förhöjd nivå av homocystein

10 Utvidgad utredning Hälso- och sjukvården bör tillhandahålla
Neuropsykologiska test Hjärnavbildning med magnetkamera Lumbalpunktion och analys av biomarkörer särskilt vid misstanke om Creutzfelt-Jakobs sjukdom Hjärnavbildning med SPECT

11 Tidig social utredning
En tidig social utredning ökar möjligheterna till självbestämmande och delaktighet över framtida insatser bidrar till en individuell utformning av insatserna

12 Regelbunden uppföljning
utvärdera behovet av vård och omsorg tillgodose personens behov förebygga och upptäcka andra sjukdomar eller risk för

13 Läkemedelsbehandling mot kognitiv svikt vid Alzheimers sjukdom
Hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling med kolinesterashämmare till personer med mild-måttlig Alzheimers sjukdom erbjuda behandling med memantin till personer med måttlig-svår Alzheimers sjukdom följa upp behandlingen med kolinesterashämmare eller memantin i samband med inställning av dos och därefter minst en gång per år samt i samband med eventuell utsättning

14 Rekommendationer vid beteendemässiga- och psykiska symtom
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör Utreda de bakomliggande orsakerna till symtomen och åtgärda dessa När omvårdnadsinsatser och anpassning av den fysiska miljön visat sig otillräckliga Bensodiazepiner Antipsykosmedel Klometiazol under natten  Kort behandlingstid, utvärdering av effekten inom två veckor samt regelbundet ställningstagande till utsättning eller dosminskning

15 Dagliga aktiviteter Socialtjänsten bör
erbjuda personer med demenssjukdom möjlighet att delta i individuellt anpassade aktiviteter inklusive fysisk aktivitet

16 Dagverksamhet Socialtjänsten bör
erbjuda plats i dagverksamhet som specifikt riktar sig till personer med demenssjukdom erbjuda plats i dagverksamhet som specifikt riktar sig till yngre personer med demenssjukdom

17 Tekniska hjälpmedel Hälso- och sjukvården kan
erbjuda kognitiva hjälpmedel till personer med mild-måttlig demenssjukdom erbjuda elektroniska trygghetssystem i form av såväl individuella som generella larm Stöd och uppföljning viktigt

18 Särskilt boende Socialtjänsten bör
erbjuda småskaligt särskilt boende specifikt anpassat för personer med demenssjukdom Socialstyrelsen ger också rekommendationer om fysisk utformning och psykosocial miljö inom boendet.

19 Särskilt boende Socialtjänsten bör
tillhandahålla en fysisk miljö som är personligt utformad, berikad och hemlik (prioritet 1) säkerställa en lugn ljudmiljö (prioritet 2) erbjuda möjlighet till utomhusvistelse (prioritet 2) tillhandahålla en färgsättning och utformning av den fysiska miljön som underlättar möjligheterna att orientera sig (prioritet 4) erbjuda en psykosocial miljö som kännetecknas av trygghet och tillgänglighet och där man kan få ett meningsfullt innehåll i dagen (prioritet 1)

20 Uppföljning Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör
Minst årligen göra en medicinsk och social uppföljning Fullständig rekommendation: Minst årligen göra en medicinsk och social uppföljning av läkemedelsbehandling, kognition, funktionsförmåga , allmäntillstånd, eventuella beteendeförändringar och beviljade biståndsinsatser (prioritet 1)

21 Stöd till anhöriga Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör
erbjuda utbildningsprogram och psykosociala stödprogram erbjuda olika former av avlösning erbjuda kombinationsprogram Individualiserat, flexibelt, uthålligt över tid, utformat i dialog

22 Andra områden som tas upp
Den specifika omvårdnaden Munvård Måltider och nutrition Inkontinens Förstoppning Fallprevention Trycksår Förebygga vanvård Fysiska begränsningsåtgärder Palliativ vård

23 Kvalitetsindikatorer, exempel
Andel personer med mild till måttlig Alzheimers sjukdom, som behandlas med demensläkemedel Andel personer i särskilt boende som behandlas med antipsykosmedel Andel primärvårdsområden/specialistenheter med fastställda rutiner för hur behandling med antipsykosmedel följs upp

24 Kvalitetsindikatorer, exempel
Andel personer med demensdiagnos som genomgått basal demensutredning Andel personer med demenssjukdom med insatser från socialtjänsten vars behov av bistånd följs upp av socialtjänsten minst en gång per år Andel personer med demenssjukdom i permanent särskilt boende som har ett boende som är anpassat för personer med demenssjukdom

25 Tack!


Ladda ner ppt "Nationella riktlinjer för demenssjukdom"

Liknande presentationer


Google-annonser