Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hemuppgift LS2 Färdigställ hemuppgift från LS1 Ta fram 2-3 mått i varje perspektiv utifrån den lokala koloncancerprocessen – Värdekompass –Sekundära drivkrafter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hemuppgift LS2 Färdigställ hemuppgift från LS1 Ta fram 2-3 mått i varje perspektiv utifrån den lokala koloncancerprocessen – Värdekompass –Sekundära drivkrafter."— Presentationens avskrift:

1 Hemuppgift LS2 Färdigställ hemuppgift från LS1 Ta fram 2-3 mått i varje perspektiv utifrån den lokala koloncancerprocessen – Värdekompass –Sekundära drivkrafter – hur gör vi? Fortsatt arbete med länsgemensam processkarta utifrån öppen processmodell för koloncancerpatienten –För vem? –Utgå från patient/profession? –Detaljeringsnivå? –Gör Värdeanalys

2 Värdekompass koloncancerprocessen Sydöstra sjukvårdsregionen Kliniskt status/ Vårdbehov Tidig upptäckt Överlevnad Radikal kirurgi Individualiserad terapi Förebygga komplikationer Rätt åtgärder/följsamhet till guidelines Prevention Funktionellt status/hälsostatus Fysiska symtom Fungerande tarmstomi Normalt socialt umgänge Fysiskt och psykiskt välbefinnande Fysisk aktivitet Existentiella behov Patient/kundupplevda behov Bemötande Information/kommunikation Behandlings- och diagnosprocess (upplevd tillgänglighet?, tidsåtgång?) Vårdkvalitet (upplevd?) Delaktighet/upplevelse av involvering, del i teamet, medskapare (patient/anhörig) Förståelse prevention Resurser/Kostnader Rätt vårdnivå Rätt kompetens Läkemedel KPP Resurs prevention Bästa möjliga koloncancer- process Idé från LS1

3 Mål/ målområde Patient/kundupplevda behov Drivkraftsanalys Bästa möjliga koloncancer- Process God vård Funktionellt status/hälsostatus Resurser/Kostnader Primära drivkrafter (2-4) ”Vad?” Sekundära drivkrafter ”Hur?” ©IHI Resultatmått 1, 2, 3 Kliniskt status/ vårdbehov AP DS Resultatmått 1, 2, 3

4 Mål/ målområde Bemötande Drivkraftsanalys Patient- tillfredsställelse Information/ kommunikation Primära drivkrafter (2-4) ”Vad?” Sekundära drivkrafter ”Hur?” ©IHI Upplevelse av behandlings- och diagnosprocess Vi frågar alltid patient ”Hur upplever du” Vi följer alltid upp patientens upplevelse i samband med varje vårdkontakt Vi ger alla patienter både skriftlig och muntlig information inom x antal dagar Vi informerar alltid patienten om förväntad tidsaspekt och vilka svar som kommer att ges Vi upprättat alltid ett ”kontrakt” mellan patient/närstående och vårdgivare AP DS Resultatmått 1 Resultatmått 3 Resultatmått 2 Processmått exempel

5 Mall för definition av mätetal Mätetal/mått (Ge ett specifikt namn, exempelvis antal avlidna per tusen slutenvårds- tillfällen) Operationalisering (Definiera tydligt mätetalet, ange täljare och nämnare om det är andel/procent mått. Beskriv vad som inkluderas och exkluderas) Datakälla (Beskriver var vi kan hitta data. Det kan vara journal, enkäter, databaser, etc.) Datainsamling: Frekvens (dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartal) Metod (IT-stöd, manuellt, telefon, etc.) Baslinje ( utgångsläge) Period värde Mål kortsiktigt långsiktigt

6 exempel

7 Värdeanalys av koloncancerprocessen Identifiering av aktuella patienter Utredning/ diagnostik BehandlingUppföljning Värdeskapande Icke värdeskapande Värdeskapande Icke värdeskapande Värdeskapande Icke värdeskapande Värdeskapande Icke värdeskapande

8 Identifierat förbättringsområde MålÅtgärderAnsvar för genomförande Tidsplan och mätningar

9 Stödpersoner utöver lokala projektledare Processkartläggning Caroline Fruberg caroline.fruberg@gmail.com caroline.fruberg@gmail.com Mått och mätetal Mari Bergeling mari.bergeling-thorell@lj.se mari.bergeling-thorell@lj.se Peter Kammerlind peter.kammerlind@lj.se peter.kammerlind@lj.se


Ladda ner ppt "Hemuppgift LS2 Färdigställ hemuppgift från LS1 Ta fram 2-3 mått i varje perspektiv utifrån den lokala koloncancerprocessen – Värdekompass –Sekundära drivkrafter."

Liknande presentationer


Google-annonser