Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hemuppgift LS2 Färdigställ hemuppgift från LS1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hemuppgift LS2 Färdigställ hemuppgift från LS1"— Presentationens avskrift:

1 Hemuppgift LS2 Färdigställ hemuppgift från LS1
Ta fram 2-3 mått i varje perspektiv utifrån den lokala koloncancerprocessen – Värdekompass Sekundära drivkrafter – hur gör vi? Fortsatt arbete med länsgemensam processkarta utifrån öppen processmodell för koloncancerpatienten För vem? Utgå från patient/profession? Detaljeringsnivå? Gör Värdeanalys

2 Värdekompass koloncancerprocessen Sydöstra sjukvårdsregionen
Idé från LS1 Funktionellt status/hälsostatus Fysiska symtom Fungerande tarmstomi Normalt socialt umgänge Fysiskt och psykiskt välbefinnande Fysisk aktivitet Existentiella behov Patient/kundupplevda behov Bemötande Information/kommunikation Behandlings- och diagnosprocess (upplevd tillgänglighet?, tidsåtgång?) Vårdkvalitet (upplevd?) Delaktighet/upplevelse av involvering, del i teamet, medskapare (patient/anhörig) Förståelse prevention Kliniskt status/ Vårdbehov Tidig upptäckt Överlevnad Radikal kirurgi Individualiserad terapi Förebygga komplikationer Rätt åtgärder/följsamhet till guidelines Prevention Bästa möjliga koloncancer- process Resurser/Kostnader Rätt vårdnivå Rätt kompetens Läkemedel KPP Resurs prevention

3 Primära drivkrafter (2-4) Sekundära drivkrafter
Drivkraftsanalys Primära drivkrafter (2-4) ”Vad?” Sekundära drivkrafter ”Hur?” A P S D Patient/kundupplevda behov Mål/ målområde Resultatmått 1, 2, 3 Bästa möjliga koloncancer- Process God vård Funktionellt status/hälsostatus Resultatmått 1, 2, 3 Kliniskt status/ vårdbehov Resultatmått 1, 2, 3 Resurser/Kostnader Resultatmått 1, 2, 3 ©IHI

4 Primära drivkrafter (2-4) Sekundära drivkrafter
Drivkraftsanalys exempel Primära drivkrafter (2-4) ”Vad?” Sekundära drivkrafter ”Hur?” A P Processmått S D Vi frågar alltid patient ”Hur upplever du” Bemötande Mål/ målområde Vi följer alltid upp patientens upplevelse i samband med varje vårdkontakt Resultatmått 1 Patient- tillfredsställelse Information/ kommunikation Vi ger alla patienter både skriftlig och muntlig information inom x antal dagar Resultatmått 2 Vi informerar alltid patienten om förväntad tidsaspekt och vilka svar som kommer att ges Upplevelse av behandlings- och diagnosprocess Vi upprättat alltid ett ”kontrakt” mellan patient/närstående och vårdgivare Resultatmått 3 ©IHI

5 Mall för definition av mätetal
Mätetal/mått (Ge ett specifikt namn, exempelvis antal avlidna per tusen slutenvårds-tillfällen) Operationalisering (Definiera tydligt mätetalet, ange täljare och nämnare om det är andel/procent mått. Beskriv vad som inkluderas och exkluderas) Datakälla (Beskriver var vi kan hitta data. Det kan vara journal, enkäter, databaser, etc.) Datainsamling: Frekvens (dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartal) Metod (IT-stöd, manuellt, telefon, etc.) Baslinje (utgångsläge) Period värde Mål kortsiktigt långsiktigt

6 exempel

7 Värdeanalys av koloncancerprocessen
Identifiering av aktuella patienter Utredning/ diagnostik Behandling Uppföljning Värdeskapande Icke värdeskapande

8 Identifierat förbättringsområde
Mål Åtgärder Ansvar för genomförande Tidsplan och mätningar

9 Stödpersoner utöver lokala projektledare
Processkartläggning Caroline Fruberg Mått och mätetal Mari Bergeling Peter Kammerlind


Ladda ner ppt "Hemuppgift LS2 Färdigställ hemuppgift från LS1"

Liknande presentationer


Google-annonser