Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värdekompassen Clinical Value Compass Paul Batalden och Gene Nelson Dartmouth Medical School, New Hampshire, USA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värdekompassen Clinical Value Compass Paul Batalden och Gene Nelson Dartmouth Medical School, New Hampshire, USA."— Presentationens avskrift:

1 Värdekompassen Clinical Value Compass Paul Batalden och Gene Nelson Dartmouth Medical School, New Hampshire, USA

2 Patient/kundcentrerad processkartläggning
Patientens väg genom vården Lärande/förnyelse Process/ produktion Patient/kund Resurs/ekonomi BSC Vårdcentral Lärande/förnyelse Process/ produktion Patient/kund Resurs/ekonomi BSC Medicinsk diagnostik Kirurgklinik Operationsklinik Onkologklinik Lärande/förnyelse Process/ produktion Patient/kund Resurs/ekonomi BSC Lärande/förnyelse Process/ produktion Patient/kund Resurs/ekonomi BSC Lärande/förnyelse Process/ produktion Patient/kund Resurs/ekonomi BSC

3 Behovsinventering Mål, mått och mätetal Behov Processer Resultat
Funktionellt status/ Hälsostatus Funktionellt status/ Hälsostatus Resurser/ kostnader Kliniskt/ professionellt status Patient/kund- erfarenheter Kliniskt/ professionellt status Patient/kundcentrerad processkartläggning Patient/kund- erfarenheter Behov Processer Resultat

4 Värdekompass Funktionellt status Kliniskt/professionellt status
Vad behöver vi veta om individens/patientens/närståendes funktionella status? (fysisk, psykiskt och socialt) Vilka funktioner är viktiga att vara välfungerande i en icke klinisk process? Kliniskt/professionellt status Patient/kunderfarenheter Bästa möjliga värde Vad behöver vi veta om individers/patienters/närståendes erfarenheter? Vad behöver vi veta om kunders erfarenheter? Vad behöver vi veta för att säkra ett professionellt genomförande? Resurser Vad behöver vi veta om resursbehovet (kompetens, tid, kapacitetsbehov, utrustning…..)

5 Vad behöver vi veta för att säkra ett professionellt genomförande?

6 Vad behöver vi veta om patientens funktionella status (fysiskt, psykiskt, socialt)?
Vilka funktioner är viktiga att vara välfungerande i en icke klinisk process?

7 Vad behöver vi veta om individers/patienters/närståendes erfarenheter?
Vad behöver vi veta om kunders erfarenheter?

8 Vad behöver vi veta om resursbehovet
(kompetens, tid, kapacitetsbehov, utrustning…..)

9 Exempelsamling

10 Värdekompass prostatacancerprocessen
Funktionellt status/hälsostatus Oro/ångest Livskvalitet Sexualitet - annan funktionsförmåga viktig att följa? Kliniskt status God vård till patient med prostatacancer Patienterfarenheter Involvering Bemötande/förtroende Information Tillgänglighet/ÅB Väntetider Ledtider Väntande Följsamhet riktlinjer/Fakta/regionalt vårdprogram Överlevnad Komplikationer ÅB i rätt tid Täckningsgrad Resurser/Kostnader Vårdtider Läkemedel Utredningskostnader Besök/patient Kompetenser Specialistläkare, sjuksköterska, sexolog

11 Resultatrapport koloncancer, sydöstra sjukvårdsregionen
Funktionellt status/hälsostatus Kliniskt status Livskvalitet Oro/ångest Aptit Huvudsakliga aktiviteter Överlevnad Täckningsgrad God vård koloncancer Patienterfarenheter Bemötande Delaktighet Information Namngiven kontaktperson MDK Ledtider Resurser/Kostnader Vilka kostnader ska vi redovisa? Skickat förfrågan till onkologi och kirurgi?? Anders? Koppla kompetens till antal invånare (Peter) Kompetens Komplikationer Vårdtider Stadium vid diagnos Utredningskostnad

12 Värdekompassen – diktatutskrift
ortoped- och reumatologkliniken, Länssjukhuset Ryhov Funktion IT-funktioner – Majken (fel, avvikelserapporter, Synergi) F1 Kundupplevelse Upplevelse av tillgänglighet, kvalitet och samverkan Sekreterare U1 Övrig personal U2 Professionell kvalitet Kvalitet på diktat K1 Kvalitet på utskrift K2 Diktat- utskrift inom 72 tim Resurs Kompetens R1 Frisknärvaro R2 Tillgång till utskrift alla tider på dygnet R3

13 Värdekompass – hantering av farligt avfall
Teknik- och driftsektionen, Landstinget i Jönköpings län Funktion Mellanlagring, enligt miljöbalken System för återkoppling till kunder System för ADR-s – utbildning för avsändare i vården och transportörer Dokumentation och uppföljning definierad Professionell kvalitet Upplevelse Godkända godsdeklarationer Följsamhet till miljölagstiftning, ADR-s och vägtrafikförordning Säkra transporter – rätt lastat Mängd avfall enligt miljötillstånd Bästa möjliga hantering av farligt avfall Rutiner är enkla och säkra God kommunikation - kontaktpersoner och återkoppling Lättillgänglig information Nöjd kund Resurs Utbildade chaufförer och miljövaktmästare i ADR-s Samarbete miljöenheten och säkerhetsrådgivare Transportfordon Utbildade avsändare (kunden)

14 Värdekompass Patientsynpunkter
Funktion Alla kontaktvägar på plats och välfungerande Mina vårdkontakter Patientens direktkanal Kliniksida på webben Media Patientnämnd Andra kontaktvägar Professionell kvalitet Upplevelse Rätt hantering (kvalitet) av avvikelser/kundsynpunkter (t ex återkoppling till patient på standardiserat sätt) Säkrat sätt att - Kommunikation/information på rätt sätt, i rätt tid på rätt Bästa möjliga process för att ta hand om patient- synpunkter 100% nöjda - t ex veta vart man ska vända sig Personalens upplevelse Patienten – tid (t ex uppleva komma fram direkt) Vad måste vi ha koll på för att det ska fungera på ett bra sätt? Resurs Personal – tid (tid att hantera ärenden) Rätt kompetens (t ex alla som hanterar ärenden har fått utbildning)

15 Värdekompass – stödprocess för utredning och analys
Utvecklingsarbete inom ramen för kursen ”Mäta för att leda” för enheten för utredning och analys samt kvalitetsenheten, Hälso- och sjukvårdsstaben, Landstinget i Värmland Funktionellt status IT-system (användbarhet, design) Datalager Rapporter Kliniskt/professionellt status Kvalitet på inrapporterad data Dokumentera/registrera på standardiserat sätt (rutiner) Adekvat datafångst Patient/kunderfarenheter Kunna lita på resultaten Förståeliga mått Värdefullt Lättåtkomligt resultat Aktuellt/Uppdaterat resultat Resultat på rätt nivå Bästa möjliga värde Resurser Kompetens Sak Analys IT Tid Registrering Återrapportering, Förbättring


Ladda ner ppt "Värdekompassen Clinical Value Compass Paul Batalden och Gene Nelson Dartmouth Medical School, New Hampshire, USA."

Liknande presentationer


Google-annonser