Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Perspektiv på ”God vård” Carina Persson, Linnéuniversitetet 111122.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Perspektiv på ”God vård” Carina Persson, Linnéuniversitetet 111122."— Presentationens avskrift:

1 Perspektiv på ”God vård” Carina Persson, Linnéuniversitetet 111122

2 God vård, HSL ”Hälso- och sjukvården ska bedrivas sa att den uppfyller kraven på en god vård” (2 a §) 1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, 2. vara lätt tillgänglig, 3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, 5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Carina Persson, Linnéuniversitetet 111122

3 God vård, HSL ”Vården och behandlingen ska så långt som det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Patienten ska visas omtanke och respekt.” Carina Persson, Linnéuniversitetet 111122

4 God vård, Nationella indikatorer (Socialstyrelsen, 2009) kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård säker hälso- och sjukvård patientfokuserad hälso- och sjukvård effektiv hälso- och sjukvård jämlik hälso- och sjukvård hälso- och sjukvård i rimlig tid Carina Persson, Linnéuniversitetet 111122

5 Patientfokuserad vård, Nationella indikatorer (Socialstyrelsen, 2009) Respektfullt och individuellt bemötande Individuell information och kunskaps- överföring Patienten blir respektfullt bemött som individ Patientens egna kunskaper och erfarenheter tas till vara Patienten erbjuds individuellt anpassad information om hälsotillstånd, diagnos och metoder för undersökning, vård och behandling Patienten får tillräcklig information och stöd för att kunna hantera sin hälsa Patienten erbjuds möjlighet till önskad kontinuitet i vårdkontakterna Carina Persson, Linnéuniversitetet 111122

6 Patientfokuserad vård, Nationella indikatorer (Socialstyrelsen, 2009) Individens delaktighet i den egna vården Behandlingsmål sätts i samråd med patienten Delaktighet i den egna vårdens planering och genomförande Carina Persson, Linnéuniversitetet 111122

7 God vård, Cancervården i Sverige (Socialstyrelsen, 2007) Ett starkare patientperspektiv Individfokus Inkluderande närstående God kommunikation Stödja & vägleda Carina Persson, Linnéuniversitetet 111122

8 God vård, Nationella riktlinjer kolorektalcancer (Socialstyrelsen 2007) Förutsättningar för god vård; Information Delaktighet Medinflytande Carina Persson, Linnéuniversitetet 111122

9 Vårdkvalitet, patientperspektiv (Wilde, Starrin, Larsson & Larsson, 1993) Vårdares medicinska och tekniska kompetens Vårdorganisationens fysiska och tekniska status I vilken utsträckning vårdgivarnas attityder och handlingar är identitets orienterade Vårdorganisationens socio-kulturella atmosfär Carina Persson, Linnéuniversitetet 111122

10 Vårdkvalitet, patientperspektiv (Wilde, Starrin, Larsson & Larsson, 1993) Vårdares medicinska och tekniska kompetens; Hög nivå omfattande; diagnos behandling lindring av sjukdomseffekter och symptom Carina Persson, Linnéuniversitetet 111122

11 Vårdkvalitet, patientperspektiv (Wilde, Starrin, Larsson & Larsson, 1993) Vårdorganisationens fysiska och tekniska status Resurser omfattande; sjukhuset avdelningen salen Carina Persson, Linnéuniversitetet 111122

12 Vårdkvalitet, patientperspektiv (Wilde, Starrin, Larsson & Larsson, 1993) I vilken utsträckning vårdgivarnas attityder och handlingar är identitets orienterade Humanitetsaspekter omfattande; bemött som en unik person symmetrisk relation (icke-hierarkisk) karakteristika hos vårdgivaren ärlighet och tilltro dialog ansvarig person samverkan Carina Persson, Linnéuniversitetet 111122

13 Vårdkvalitet, patientperspektiv (Wilde, Starrin, Larsson & Larsson, 1993) Vårdorganisationens socio-kulturella atmosfär patientens behov högsta prioritet valmöjligheter till enskildhet-gemenskap välkomnande Carina Persson, Linnéuniversitetet 111122

14 Patienter med koloncancers erfarenheter av vårdsituationer Forsberg, Björvell & Cedermark, 1996 Jonsson, Stenberg & Friesman, 2011 Moene, Bergbom & Scott, 2005 Ohlsson-Nevo, Andershed, Nilsson & Anderzén-Carlsson, 2011 Carina Persson, Linnéuniversitetet 111122

15 Patienters erfarenheter Nöjdhet (definierat av forskare, frågeformulär) Uppfattningar av vårdmiljö Omhändertagande Relation Information Valmöjligheter Dela sjukdomsupplevelser Carina Persson, Linnéuniversitetet 111122

16 Närståendes erfarenheter Information Involvering/delaktighet Carina Persson, Linnéuniversitetet 111122

17 Slutsats Vi vet väldigt lite om vad som utgör God vård utgående från ett patient och närstående perspektiv Carina Persson, Linnéuniversitetet 111122

18 Design av forskningsstudie, Implementering av "god vård" i vårdkedjan för patienter med koloncancer och deras närstående. Syfte Implementera vårdförbättringar utgående från en patient och närstående definierad vårdkvalitet i vårdkedjan för patienter med koloncancer och deras närstående. Beskriva vad en "god vård" innebär för patienter och närstående. Utvärdera hur en modell för lärande i samverkan fungerar i sammanhanget. Carina Persson, Linnéuniversitetet 111122

19 Design av forskningsstudie, Implementering av "god vård" i vårdkedjan för patienter med koloncancer och deras närstående. Utgår från patienters och närståendes perspektiv på God vård Personal erbjuds stöd i att bedriva förbättringsarbete genom dialog med patienter, närstående och forskare. Carina Persson, Linnéuniversitetet 111122

20 Forsberg, C., Björvell, H., & Cedermark, B. (1996). Well-being and its relation to coping ability in patients with colo-rectal and gastric cancer before and after surgery. Scand J Caring Sci (10), 35-44. HSL Jonsson, C.A., Stenberg, A., & Friesman, G.H. (2011). The lived experience of the early postoperative period after colorectal cancer surgery. Eur J Cancer Care(20), 248- 256. Moene, M., Bergbom, I., & Scott, C. (2005 ). Patients’ existential situation prior to colorectal surgery. J Adv Nurs 54 (2), 199-207. Ohlsson-Nevo, E., Andershed, B., Nilsson, U., & Anderzén. Life is back to normal and yet not – partners’’and patient’s experiences of life of the first year after colorectalcancer surgery. J Clin Nurs. Doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.03830.x Carina Persson, Linnéuniversitetet 111122 Referenser

21 Socialstyrelsen. (2009). Cancervården i Sverige. Kvalitet, struktur och aktuella utmaningar. Socialstyrelsen. (2009). Nationella indikatorer för God vård. Socialstyrelsen. (2007). Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer. Socialstyrelsen. (2007). Cancervården i Sverige. Kvalitet, struktur och aktuella utmaningar. Wilde, B., Starrin, B., Larsson, G., & Larsson, M. (1993). Quality of care from a patient perspective. Scand J Caring Sci(7), 113-120. Carina Persson, Linnéuniversitetet 111122


Ladda ner ppt "Perspektiv på ”God vård” Carina Persson, Linnéuniversitetet 111122."

Liknande presentationer


Google-annonser