Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elisabeth Carlson, Malmö Högskola. Hälsa och Samhälle Tillit, Tid och Reflektion Tre nyckelbegrepp i klinisk handledning Elisabeth Carlson Leg.ssk, Fil.mag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elisabeth Carlson, Malmö Högskola. Hälsa och Samhälle Tillit, Tid och Reflektion Tre nyckelbegrepp i klinisk handledning Elisabeth Carlson Leg.ssk, Fil.mag."— Presentationens avskrift:

1 Elisabeth Carlson, Malmö Högskola. Hälsa och Samhälle Tillit, Tid och Reflektion Tre nyckelbegrepp i klinisk handledning Elisabeth Carlson Leg.ssk, Fil.mag. Doktor i medicinsk vetenskap, Fakulteten för Hälsa och Samhälle, Malmö Högskola

2 Elisabeth Carlson, Malmö Högskola. Hälsa och Samhälle Handledning Handledning är en interaktiv process i en trygg och tillitsfull relation mellan handledare och student. Handledaren ska kunna stödja studenternas förmåga att omsätta generaliserad formell teoretisk kunskap till individrelaterade problem i den specifika vårdkontexten. Handledning som pedagogisk process omfattar därmed planering och nivå anpassning, tillämpning av handledningsstrategier samt utvärdering och bedömning.

3 Elisabeth Carlson, Malmö Högskola. Hälsa och Samhälle Vem är handledaren?

4 Elisabeth Carlson, Malmö Högskola. Hälsa och Samhälle 1.Tid –hur kan kliniskt arbete och handledning organiseras på ett sådant sätt att lärandemiljön blir så optimal för studenten som möjligt? 2.Tillit – varför är tillit och trygghet grundläggande I handledar/studentrelationen. Hur kan vi arbeta med studenterna för att åstadkomma det? 3.Reflektion – hur kan vi som handledare och/eller lärare stötta kritiskt tänkande och förmåga till reflektion hos studenterna? 3 Nyckelbegrepp

5 Elisabeth Carlson, Malmö Högskola. Hälsa och Samhälle Nyckelbegreppet Tid Varför: Sällan avsatt tid för det pedagogiska uppdraget Den kliniska miljön är krävande och kan upplevas stressig Handledning som pedagogisk process Hur: Diskussion mellan kollegor kring innebörden av organisatoriska och professionellt relationella aspekters betydelse Handleda med hjälp av pedagogiska modeller som t.ex. PBL och peer learning

6 Känslor inför att handleda och handledas 1.Studentens känslor inför handledningen (som du har hört från dina studenter) 2.Dina känslor inför att vara handledare (hur det känns ”idag”)

7 Elisabeth Carlson, Malmö Högskola. Hälsa och Samhälle Varför är Tillit så viktigt? Det handlar om ansvar och självständighet 1.Kontroll 2.“Den osynliga närvaron” 3.Professionell självständighet Att få utrymme att reflektera, debattera, argumentera och ställa “dumma” frågor” ”

8 Elisabeth Carlson, Malmö Högskola. Hälsa och Samhälle..ett sätt att se på saken…

9 Elisabeth Carlson, Malmö Högskola. Hälsa och Samhälle..och ett annat….

10 Elisabeth Carlson, Malmö Högskola. Hälsa och Samhälle Reflekterande Handledarskap Ett sätt att verbalisera “tyst” kunskap Överbrygger klyftan mellan teori och praktik Understödjer kritiskt och konstruktivt tänkande och argumentations- förmåga

11 Elisabeth Carlson, Malmö Högskola. Hälsa och Samhälle Hur kan vi arbeta med det reflekterande handledarskapet? Det gäller att lära sig det studenterna ska lära sig! Föreläsningar Att arbeta med frågor Reflekterande dagböcker Vad kan jag redan? Vad behöver jag lära mig? Hur ska jag gå tillväga? Hur skall jag visa/argumentera för vad jag har lärt mig?

12 Elisabeth Carlson, Malmö Högskola. Hälsa och Samhälle Handledarutbildning 7,5 hp- grundnivå Kursen syftar till att deltagarna ska utveckla sin kompetens och beredskap att handleda studenter under verksamhetsförlagd utbildning. l Efter avslutad kurs skall studenten kunna - beskriva principer och förutsättningar för det reflektiva lärandet i mötet med den handledde, - beskriva didaktiska tekniker i handledningens olika faser, - beskriva och redogöra för olika handledningsmodeller samt handledningsprocessens olika faser, och - beskriva och jämföra modeller för samspel och kommunikation.

13 Elisabeth Carlson, Malmö Högskola. Hälsa och Samhälle Handledarutbildning 7,5 hp- avancerad nivå Kursen vänder sig till yrkesverksamma som har erfarenhet av pedagogisk handledning i klinisk verksamhet. Syftet är att fördjupa tidigare kunskaper i handledning för att självständigt kunna bedriva pedagogiska uppdrag såväl inom den egna yrkesverksamheten som gentemot studenter i verksamhetsförlagd utbildning. Efter avslutad kurs ska studenten kunna: - kritiskt granska olika pedagogiska teorier och modeller samt argumentera för deras betydelse för lärande, - tillämpa och utvärdera modeller för kommunikation, samverkan och bemötande, - kritiskt granska och reflektera kring handledning och undervisning ur ett individ, grupp- och organisationsperspektiv, och - visa förmåga att med adekvata pedagogiska metoder med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter självständigt planera, genomföra och leda undervisnings- och handledaruppdrag.

14 Elisabeth Carlson, Malmö Högskola. Hälsa och Samhälle Bikupa 1: Vad innebär handledning för er? För studenterna? 2: Vad krävs för att kunna vara handledare? (Av handledaren, av verksamheten, av universitetet?) 3: Betydelsen av en pedagogisk utbildning/handledarutbildning? 4: Vilka hinder och möjligheter ser ni i er handledarfunktion? 5. Vad innebär ett reflekterande handledarskap från ert perspektiv?

15 Elisabeth Carlson, Malmö Högskola. Hälsa och Samhälle Tack för Er uppmärksamhet! Fler frågor?


Ladda ner ppt "Elisabeth Carlson, Malmö Högskola. Hälsa och Samhälle Tillit, Tid och Reflektion Tre nyckelbegrepp i klinisk handledning Elisabeth Carlson Leg.ssk, Fil.mag."

Liknande presentationer


Google-annonser