Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjuksköterskors upplevelser av att stödja personer med fetma till livsstilsförändringar Nurses experiences when supporting persons with obesity to lifestyle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjuksköterskors upplevelser av att stödja personer med fetma till livsstilsförändringar Nurses experiences when supporting persons with obesity to lifestyle."— Presentationens avskrift:

1 Sjuksköterskors upplevelser av att stödja personer med fetma till livsstilsförändringar Nurses experiences when supporting persons with obesity to lifestyle changes Marie Alm Marianne Olofsson

2 Bakgrund Förekomsten av fetma har ökat i många delar av världen. I Sverige har fetman dubblerats under de senaste två årtiondena. Sjuksköterskor har en nyckelroll i vården kring personer med fetma. Definition av fetma sker genom BMI. Sker i tre steg för vuxna. Grad I 30-34,9. Grad II 35-39,9. Grad III ≥40. BMI för barn är beroende av ålder, kön, längd och vikt. Midjemått, ett annat sätt att följa upp viktminskning. Hälften av alla överviktiga barn blir överviktiga som vuxna. Faktorer som påverkar vården är organisationsförändringar. Samarbete mellan olika professioner. Utbildning av personal.

3 Syfte Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att stödja personer med fetma till livsstilsförändringar.

4 Frågeställningar Hur kan sjuksköterskor stödja personer med fetma? Vilka resurser har sjuksköterskor för att stödja personer med fetma vid livsstilsförändringar? Vilken professionell kompetens har sjuksköterskor när de möter personer med fetma vid livsstilsförändringar?

5 Metod Etiska överväganden: Godkänd av Etiska gruppen, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Design: Kvalitativ forskningsmetod. Deltagare: Åtta kvinnliga sjuksköterskor. Fyra var utbildade distriktssköterskor och fyra utan specialistutbildning. Hälften arbetade inom primärvården och övriga inom elevhälsan. Datainsamling: Åtta intervjuer gjordes, spelades in på band och skrevs ut ordagrant. Dataanalys: Kvalitativ innehållsanalys. Analysen skedde i flera olika steg som ledde till ett tema och tre underliggande kategorier.

6 Resultat Analysen resulterade i ett tema: Behovet av strategier med tre underliggande kategorier; Motivationens betydelse, Kunskapens betydelse samt Viljan att arbeta förebyggande.

7 marianne.olofsson@skol.lulea.se


Ladda ner ppt "Sjuksköterskors upplevelser av att stödja personer med fetma till livsstilsförändringar Nurses experiences when supporting persons with obesity to lifestyle."

Liknande presentationer


Google-annonser